Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Programmaplan / Bereikbaarheid / Beleidsterrein 4A Langzaam verkeer

Beleidsterrein 4A Langzaam verkeer

In de “Mobiliteitsnota 2015-2022” wordt het bestaande beleid om fietsgebruik te bevorderen voortgezet. Daarbij wordt ingezet op snelle en comfortabele regionale en stedelijke routes, als ook op maatregelen op het gebied van fietsparkeren, doorstroming, promotie en bewegwijzering. Voor de voetganger wordt gewerkt aan met name de toegang van Leiden Centraal naar het Bio Science Park en de binnenstad en de loopverbindingen tussen de nieuwe parkeergarages en de binnenstad.

Doelen en prestaties bij 4A Langzaam verkeer

Doel

Prestatie

4A1 Meer fietsgebruik

4A1.1 Opstellen fietsbeleid

4A.1.2 Fietsparkeren

4A.1.3 Verbeteren Fietsroutes

4A2 Betere looproutes

4A2.1 Opstellen voetgangersbeleid

4A2.2 Verbeteren aanlooproutes Centrum

4A1.1 Opstellen fietsbeleid
De gemeenteraad heeft in mei 2015 de ‘Mobiliteitsnota 2015-2022’ vastgesteld, waarin de doelstelling en projecten uit de 'nota herijking fietsroutes' (2013) verder zijn uitgewerkt. In 2017 ligt de focus op het uitvoeren van fietsprojecten en de regionale communicatie hiervan, zie 4A1.2. en 4A1.3. Nieuwe activiteiten komen voort uit de afstemming van de ambities met grote infrastructuurprojecten zoals de Rijnlandroute, Leidse Ring Noord en HOV corridors en uit de samenwerking met buurgemeenten, Provincies, Metropoolregio’s, landelijke werkgroepen over bv. snelfietsroutes, of fietsparkeren bij stations, maar ook met andere disciplines als beheer, economie, recreatie, ruimtelijke ordening, duurzaamheid.

4A1.2 Fietsparkeren

Visie op fietsparkeren

Het aantal geparkeerde fietsen in de stad is aanzienlijk toegenomen en blijft hard groeien. Zowel rond de stations Centraal en Lammenschans als in de binnenstad is er een significante toename te zien van geparkeerde fietsen. De fietsende bezoekers zijn goed voor de stedelijke economie – ze besteden meer dan anderen - maar de parkeeropgave is een uitdaging, die tot nu toe onderbelicht bleef. Bij de aanpak van projecten om het fietsparkeren in goede banen te leiden is het vaak niet duidelijk wie er verantwoordelijk is om dit op te pakken. Dit leidt ertoe dat de problemen zich vooral manifesteren tot een beheer- en handhavingsprobleem. Het werkveld van beleid, realisatie, beheer en handhaving van het fietsparkeren is thans erg versnipperd over de gemeentelijke organisatie. Er ligt een duidelijke wens voor meer regie op fietsparkeren, gekoppeld aan de noodzaak voor praktische sturing en uitvoering. In 2016 zal hiervoor een inventarisatie en analyse plaatsvinden. Vervolgens zal met alle betrokkenen (stakeholders) een visie op het fietsparkeren worden ontwikkeld. 2017 zal in het teken staan van de uitwerkingsvoorstellen.

Uitwerkingsprogramma fietsparkeren

In 2017 wordt het uitvoeringsprogramma Fietsparkeren (2015) conform de ‘Mobiliteitsnota 2015-2020’ verder uitgewerkt en gerealiseerd. Daarbij worden fietsparkeervoorzieningen bij stations en haltes, het centrum en in de wijken uitgebreid en opgewaardeerd. Het toenemende fietsgebruik is goed voor de bereikbaarheid. leefbaarheid en economie van de Leidse regio, maar betekent ook een uitdaging voor het fietsparkeren bij de grote bestemmingen. De ruimtelijke beperking in de historische (binnen-)stad maar ook de groeiende kwaliteitsambities aan de openbare ruimte hebben tot gevolg dat er steeds duurdere inpandige voorzieningen nodig zijn, met name in het stationsgebied en het kernwinkelgebied rond de Breestraat en de Haarlemmerstraat. De gemeente staat via het landelijke afstemmingsoverleg fietsparkeren in verbinding met de Stuurgroep Fietsparkeren, waarin o.a. NS, ProRail en de ministeries betrokken zijn. Hier wordt besproken hoe hoog de bijdrage van NS aan de integrale kosten van het fietsparkeren zal zijn en hoe deze gedekt zal worden. Tevens wordt hier gesproken of er aanvullende financiering plaatsvindt vanuit Actieplan Ruimte voor de fiets. Een regeling van het Ministerie van I&M die via ProRail bijdraagt aan het fietsparkeren rondom stations. Het actieplan dat formeel loopt tot 2020 heeft onvoldoende middelen om alle aanvragen te kunnen honoreren. Vanuit de gemeente wordt onderzocht op welke manier de exploitatie van alle fietsenstallingen in Leiden efficiënter ingevuld kan worden. Hiervoor zal mogelijk een aanbesteding plaatsvinden.

Concrete projecten in 2017 zijn: voorbereiding/bouwbegin fietsenstalling De Lorentz, stationsgebied; uitbreiding fietsenstalling Lammenschans; marktverkenning efficiënte exploitatie fietsenstallingen, mogelijk volgt een aanbesteding; fietsdetectie- en geleidingssysteem voor het beter benutten van de stallingen in het stationsgebied; optimaliseren fietsparkeren kernwinkelgebied noord: uitbreiden in de openbare ruimte en uitbreiding stalling; optimaliseren fietsparkeren Breestraat; uitbreiding fietsparkeren in de wijken; communiceren subsidieregeling wijkstalling.

4A1.3 Verbeteren Fietsroutes
In 2017 worden diverse fietsroute projecten uitgevoerd conform uitvoeringsprogramma, met name op de corridors Zoetermeer, Den Haag en Katwijk (i.v.m. subsidie), maar ook diverse ongevallenlocaties en projecten ter bevordering van fietsdoorstroming, die in 2016 zijn onderzocht. In 2017 worden diverse fietsroute projecten uitgevoerd, al dan niet als onderdeel van een ruimtelijke project:

  • corridor Zoetermeer: Rooseveltstraat, Spoorweghavenpad, Zoeterwoudseweg, Vrijheidslaan, Herenstraat, onderzoek Lammenschansweg;
  • corridor Den Haag west: fietsstraat Van Ravelingenstraat;
  • corridor Den Haag oost: fietsrotonde Haagweg/Churchilllaan, onderzoek Rijnzichtbrug; onderzoek fietsstraat Haagweg parallelweg
  • corridor Katwijk: Hippocratespad Leeuwenhoekpark, Plesmanlaan noordzijde;
  • corridor Leiderdorp / Kaag en Braassem: Route Leiderdorp (in samenwerking): Spanjaardsbrug, Zijlsingel, Langegracht;
  • verbeteren ongevallenlocaties: Herenstraat/Koninginnenlaan; Vijfmeilaan/Sweelincklaan; Rijnzichtbrug;
  • fietsdoorstroming: minimaal drie ‘APK’s’ van verkeerslichten met beperkte doorstroming voor fietsers; innovatieprojecten zoals betere fietsdetectie bij verkeerslichten, verlenging groentijden bij grote aantallen fietsers, geleiding snelheid voor groen door LED.
  • communicatie en campagne: stimuleren fietsgebruik werknemers door o.a. uitvoeren van het fietslab bij grote bedrijven-/terreinen, in samenwerking met de mobiliteitsmakelaar, zie www.flinkfietsen.nl Hierbij worden o.a. elektrische testfietsen aangeboden en de verbeterde routes, kortere fietstijden en (fiscale) voordelen uitgelegd.
  • In 2017 wordt een nieuwe bewegwijzering voor het fietsverkeer voorbereid.

De projecten zijn terug te vinden op de kaart van gemeentelijke fietsportal http:/www.Leiden.nl/fietsen. Daarnaast wordt het fietsgebruik van werknemers gestimuleerd door het uitvoeren van het fietslab bij grote bedrijven-/terreinen, in samenwerking met de mobiliteitsmakelaar, zie www.flinkfietsen.nl . Hierbij worden o.a. elektrische testfietsen aangeboden en de verbeterde routes, kortere fietstijden en (fiscale) voordelen uitgelegd.
In 2016 is gestart met het integrale project Openbare ruimte projecten Binnenstad. Uitvoering hiervan is gepland voor de jaren 2017-2022. Voor verbetering van de fietsroutes worden o.a. de Morsstraat, Haven, Herensingel/Oude Herengracht, Zijlsingel en de kruising Herenstraat/Zoeterwoudsesingel aangepakt.

4A2.1 Opstellen voetgangersbeleid
Het vigerende beleid staat in de Mobiliteitsnota Leiden 2015-2022, vastgesteld op 28 mei 2015. Gezien de looptijd van dit beleid, tot 2022, zijn er op dit moment geen voornemens voor nieuw beleid. Op dit moment gaat de aandacht er naar de realisatie van maatregelen uit de Mobiliteitsnota Leiden 2015-2022. Het aantal specifieke projecten voor voetgangers is beperkt, omdat voetgangersvoorzieningen in veel gevallen onderdeel zijn van bredere projecten. Specifieke projecten voor voetgangers betreffen met name de looproutes tussen de nieuwe parkeergarages en het centrum.

4A2.2 Verbeteren aanlooproutes Centrum
In 2016 is gestart met het integrale project Openbare ruimte projecten Binnenstad. Uitvoering hiervan is gepland voor de jaren 2017-2022. Voor verbetering van de looproutes worden de Morsstraat, Haven, Steenstraat/Beestenmarkt en de Hogewoerd aangepakt.

Effectindicatoren bij 4A Langzaam verkeer

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarden

Bron

2017

2018

2019

2020

Doel 4A1 Meer fietsgebruik

4A1.a Tien procent meer fietsgebruik in 2020*

60.445 (2015)

61.956

63.467

64.978

66.589

RVT Ontwerp & Mobiliteit

* 10% meer fietsritten in 2020: jaarlijks +1,5% op werkdagen op de 25 telpunten op de stadspoorten (locaties en aantallen zie basec.nl). Telling referentiejaar in 2015.