Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Programmaplan / Bereikbaarheid / Beleidsterrein 4B Openbaar vervoer

Beleidsterrein 4B Openbaar vervoer

Het streven van de gemeente Leiden is om de kwaliteit van het openbaar vervoer in de Leidse regio op een hoogwaardig niveau te brengen. Dit is belangrijk voor de bereikbaarheid, de economie en het leefklimaat in de stad en de regio. Bovendien is het van belang om de beperkte (provinciale) middelen zo effectief mogelijk in de Leidse regio in te zetten, om zowel de drukke woon-werk routes (economisch OV) hoogfrequent en snel te bedienen als ook het onderliggende netwerk (sociaal OV) op voldoende niveau te kunnen houden. De eerste stappen zijn hiervoor gemaakt met het besluit en de uitvoering van vijf hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) corridors (Bestuursovereenkomst HOV-NET Zuid-Holland Noord d.d. 17 mei 2013). In voorbereiding op de volgende busconcessie (2020/2022) wil Leiden een actieve rol spelen in de nadere verbetering en innovatie van het openbaar vervoer. De inzet daarbij is kleinere bussen waar mogelijk, duurzamere bussen en meer vraaggestuurd vervoer.

Doelen en prestaties bij 4B Openbaar vervoer

Doel

Prestatie

4B1 Meer gebruik van het openbaar vervoer

4B1.1 Opstellen openbaar vervoer beleid

4B1.2 Realisatie afspraken HOV-overeenkomst Z-Holland Noord

4B1.3 Verbeteren OV infrastructuur

4B2 Verplaatsen Busstation

4B2.1 Verplaatsen busstation naar Bio Science Park zijde

4B1.1 Opstellen openbaar vervoer beleid
Om de bovenstaande ambitie te bereiken wordt in samenwerking met de Provincie Zuid-Holland, Arriva en regionale partijen gewerkt aan de verbetering van het OV netwerk. Deze verbetering vindt voor de korte termijn plaats, door doorlopend bij te dragen aan de totstandkoming van de jaarlijkse dienstregeling. Net als in andere jaren worden ook in 2017 de Leidse wensen ingebracht in de nieuwe busdienstregeling voor 2018. Om ook op de lange termijn tot een verbetering van het OV netwerk te komen wordt samengewerkt met andere partijen om te komen tot een volgende busconcessie. Hiertoe wordt er gestart met het project busconcessie 2020-2022 om samen met partijen te komen tot een innovatieve nieuwe busconcessie. De lopende OV-projecten en beleidsvragen voortvloeiend uit integrale bereikbaarheidsprojecten worden getoetst op de bovenstaande ambitie en op samenhang. Om de Leidse ambities op het spoor te kunnen realiseren wordt er gewerkt aan de positionering van Leiden in langlopende beleidsinitiatieven in het spoornetwerk van de Randstad. Zo wordt aansluiting gezocht bij onder andere het Programma Hoogfrequent Spoor, Stedenbaan/Zuidvleugel, de lange termijn spooragenda en spoorconcessie. Samen met partners wordt gewerkt aan de verbetering van het spoor Leiden-Utrecht op de middellange en lange termijn, waarbij Leiden streeft naar het opnemen van de spoorverbetering in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Zoals in de Kaderbrief 2017 is aangegeven, werken we toe naar een MIRT-waardig onderzoek en zijn aanvullende middelen nodig voor procesbegeleiding.

4B1.2 Realisatie afspraken HOV-overeenkomst Z-Holland Noord
Voor het verbeteren van het OV hebben de provincie Zuid-Holland en de gemeente Leiden in 2013 een bestuursovereenkomst gesloten. De bestuursovereenkomst ziet toe op het realiseren van vijf Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) corridors:

  1. Leiden Centraal – Utrecht Centraal (trein)
  2. Leiden Lammenschans – Zoetermeer (bus)
  3. Leiden Centraal – Katwijk – Noordwijk (bus)
  4. Leiden Centraal – Leiderdorp (bus)
  5. Leiden Centraal – Leiden Lammenschans (bus)

Naast de aanleg van de vijf corridors heeft de gemeente Leiden bij de aanbesteding van de OV-concessie door de provincie Zuid-Holland aangegeven dat zij minder bussen door de binnenstad wil laten rijden. Dit voornemen komt in hoofdzaak tot uitdrukking in onderstaande ontwikkelingen: reduceren bussen over de Breestraat en verplaatsen van het busstation naar de zijde van het Bio Science Park. Het reduceren van het aantal bussen over de Breestraat is onderdeel van het ontwerpproces van de corridor Leiden Centraal – Leiden Lammenschans. Het verplaatsen van het busstation is onderdeel van de ontwikkeling van het stationsgebied en het beter verbinden van de stadsdelen Bio Science Park met de historische binnenstad.

Na ondertekening van de uitvoeringsovereenkomst voor het R-Net trac’e Leiden-Leiderdorp zal de uitvoering worden voorbereid. Uitgangspunt hierbij is dat de dienstregeling voor dit R-Net tracé in december 2017 van start zal gaan.

4B1.3 Verbeteren OV infrastructuur
De gemeente werkt doorlopend aan het toegankelijk maken van bushaltes. In 2017 wordt een aantal bushaltes toegankelijk gemaakt om de instap te vergemakkelijken.

4B2.1 Verplaatsen busstation naar Bio Science Park zijde
Eind 2016 voert de Leidse raad discussie over de verplaatsing van het busstation. Als de uitkomst hiervan een bestendiging is van eerdere raadsuitspraken, dan worden in 2017 voorbereidingen getroffen voor het verplaatsen van de OV terminal naar de zijde van het Bio Science Park, inclusief de daarbij horende aanpassingen van de aansluitende wegen.

Effectindicatoren bij 4B Openbaar vervoer

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarden

Bron

2017

2018

2019

2020

Doel 4B1 Meer en effectiever gebruik van het openbaar vervoer

4B1.a Aantal reizigersritten van/naar Leiden per jaar

Nulmeting juli 2013 tot juli 2014: 8.060.000

+1,25%

+1,25%

+1,25%

+1,25%

Arriva

4B1.b Aantal in- en uitstappers treinstations in Leiden gemiddeld per werkdag

71.196 (2012)
77.330 (2013)
78.532 (2014)

>75.000

>75.000

>75.000

>75.000

NS