Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Programmaplan / Bereikbaarheid / Beleidsterrein 4C Autoverkeer

Beleidsterrein 4C Autoverkeer

Voor het goed functioneren van de stad is het belangrijk het autoverkeer een goede plaats te geven. Hierbij speelt de bijdrage van een goede autobereikbaarheid aan de economie. Maar het belang is breder, ook als het gaat om leefbaarheid is het essentieel maatregelen te nemen om het autoverkeer te faciliteren, op die plekken waar dit goed mogelijk is. Het bundelen van verkeer op hiervoor de meeste geschikte routes leidt tot minder druk in andere delen van de stad die minder geschikt zijn.

Doelen en prestaties bij 4C Autoverkeer

Doel

Prestatie

4C1 Betere doorstroming op het Leidse wegennet

4C1.1 Opstellen beleid autoverkeer

4C1.2 RijnlandRoute

4C1.3 No Regret – Maatregelen LAB071

4C1.4 Ontsluiting Bio Science Park

4C1.5 Leidse Ring Noord

4C1.6 Verbeteren knelpunten wegennet

4C1.1 Opstellen beleid autoverkeer
Het vigerende beleid staat in de Mobiliteitsnota Leiden 2015-2022, vastgesteld op 28 mei 2015. Gezien de looptijd van dit beleid, tot 2022, zijn er op dit moment geen voornemens voor nieuw beleid. Op dit moment gaat de aandacht naar de realisatie van maatregelen uit de Mobiliteitsnota Leiden 2015-2022. Bij verschillende prestaties uit programma 4 (zoals 4C1.5 Leidse Ring Noord en 4C1.6, Verbeteren knelpunten wegennet) komen deze maatregelen aan de orde.

4C1.2 RijnlandRoute
In 2017 wordt gestart met de voorbereidingen van de aanleg van het hoofdcontract van de RijnlandRoute, door de geselecteerde aannemer. Dit is het deel tussen de A4 en A44, de knooppunten Oostvliet en Ommedijk en de benodigde aanpassingen aan de A4 en A44 en knoop Leiden West. Hierbij valt onder andere te denken aan het verleggen van kabels en leidingen, het opzetten van het omgevingsmanagement en het traject van vergunningverlening. Tevens zal in 2017 duidelijkheid ontstaan over de realisatie van de door de Leidse gemeenteraad gevraagde aanvullende inpassingsopties. Daarnaast voeren we de in 2015 gesloten samenwerkingsovereenkomst tussen Leiden en de provincie Zuid-Holland uit.

4C1.3 No Regret – Maatregelen LAB071

De activiteiten die onder deze prestatie vielen zijn opgenomen in prestatie 4C1.5 Leidse Ring Noord.

4C1.4 Ontsluiting Bio Science Park
De Plesmanlaan is vanaf de A44 de toegangsweg naar Leiden en de hoofdontsluitingsweg voor het Bio Science Park. Na ingebruikname van de RijnlandRoute wordt de Plesmanlaan nog belangrijker voor het verkeer dat dan vanaf de A4 via de RijnlandRoute ook aan de westzijde van de stad kan binnenrijden. Het project Ontsluiting Bio Science Park (OBSP) zorgt met een ingrijpende reconstructie van de kruisingen op de Plesmanlaan en Haagse Schouwweg voor een vlotte verkeersafwikkeling op de Plesmanlaan en een goede ontsluiting van het Leiden Bio Science Park. Na oplevering van het project staan in 2017 activiteiten gepland in verband met de projectafsluiting, inclusief de financiële verantwoording voor gemeente en derden (provincie, universiteit).

4C1.5 Leidse Ring Noord
Om de bereikbaarheid en leefbaarheid van de Leidse agglomeratie te verbeteren dient doorgaand verkeer buiten het stadscentrum en de dorpskernen te gaan rijden, op een ringweg rond de agglomeratie: de Leidse Ring. Het project Leidse Ring Noord bereidt maatregelen voor die de doorstroming bevorderen en de overlast beperken op de wegen die de noordzijde van de Leidse Ring vormen: Oude Spoorbaan, Willem de Zwijgerlaan, Schipholweg, Plesmanlaan. De gemeenteraden van Leiden en Leiderdorp hebben in juli 2016 het Kaderbesluit Leidse Ring Noord vastgesteld. In de komende periode zal het plan verder worden uitgewerkt en zal er per tracédeel een uitvoeringsbesluit worden voorbereid.

4C1.6 Verbeteren knelpunten wegennet
De gemeente werkt op basis van de Mobiliteitsnota Leiden 2015-2022 aan verschillende projecten om de afwikkeling op knelpunten in het wegennet te verbeteren. In 2017 zijn dat:

  • knelpunten rond de binnenstad en Singels;
  • aanpak route van het centrum via Hoge Rijndijk naar de A4/N11;
  • maatregelen rondom Spanjaardsbrug;
  • Morskwartier.

Daarnaast  wordt in 2017 de bouw van een doorgang onder het spoor op de Kanaalweg afgerond. Ook vindt er een herinrichting plaats van de Boshuizerkade, zodat de vorm beter gaat passen bij de wegcategorie. In de Merenwijk leggen we twee rotondes aan.