Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Programmaplan / Bereikbaarheid / Beleidsterrein 4D Parkeren

Beleidsterrein 4D Parkeren

Er zijn door de raad in de afgelopen jaren veel en fundamentele besluiten genomen over autoparkeren in de stad. Daar was alle aanleiding toe, aangezien met het parkeren van auto’s een diversiteit van maatschappelijke belangen in het geding is. Het gaat om belangen op het gebied van ruimtelijke ordening, economie, bereikbaarheid en leefbaarheid. Voor Leiden met zijn hoge bebouwings-, bevolkings- en activiteitendichtheid, grote aantrekkingskracht en centrale ligging in een economisch sterke Randstad, was het urgent om structurele maatregelen op het gebied van parkeren te nemen, net als op het gebied van de bereikbaarheid in brede zin.
In de Mobiliteitsnota 2015 - 2022 is het overkoepelende verkeers- en parkeerbeleid vastgelegd. In 2016 is in een groot deel van Leiden een parkeerregulering door middel van betaald parkeren ingevoerd. De parkeergarages onder de Lammermarkt en de Garenmarkt openen medio 2017, resp. eind 2019. Voor de Morspoortgarage en het P+R-terrein aan de Haagweg is de sluitingsdatum bepaald op 31 december 2022. Met al deze maatregelen wordt het doel gediend om elk type parkeerder de plaats te bieden die hem het dichtst bij zijn bestemming brengt en andere belanghebbenden het minst tot last is. Verder zorgt de invoering van kentekenparkeren begin 2017 voor een groter gebruiksgemak voor parkeerders (o.a. geen parkeerkaartjes en kraskaarten meer) en een grotere efficiency van de handhaving (o.a. minder automaten in de binnenstad). Als basis onder het Leidse “parkeerbouwwerk” ligt het raadsbesluit om met een gesloten reserve parkeren te werken, waar op de lange termijn inkomsten van en uitgaven aan parkeervoorzieningen elkaar in evenwicht houden.

Doelen en prestaties bij 4D Parkeren

Doel

Prestatie

4D1 Meer parkeerkwantiteit en betere parkeerkwaliteit

4D1.1 Opstellen parkeerbeleid

4D1.2 Realisatie parkeergarage Kooiplein

4D1.3 Realisatie parkeergarage Garenmarkt

4D1.4 Realisatie parkeergarage Lammermarkt

4D1.5 Parkeermanagement

4D1.6 Uitvoeren maatregelen parkeren

4D1.1 Opstellen parkeerbeleid
De raad besloot bij de vaststelling van de Mobiliteitsnota 2015 – 2022 onder meer het straatparkeren in de binnenstad te evalueren in combinatie met verbetering van de openbare ruimte. Ook de invoering van het betaald parkeren in de schilwijken behoeft evaluatie. In 2017 zullen die evaluaties plaatsvinden, zo nodig vergezeld van voorstellen aan de raad over optimalisaties.

4D1.2 Realisatie parkeergarage Kooiplein
De gebiedsontwikkeling van Kooiplein en omgeving voorziet in de realisatie van twee openbare parkeergarages door een ontwikkelaar. In het najaar van 2014 is de realisatie van de eerste openbare parkeergarage (214 parkeerplaatsen) gestart. De oplevering hiervan vindt eind 2016 plaats. De start van de bouw van de tweede openbare parkeergarage (142 parkeerplaatsen) vond niet in het 2e kwartaal van 2016 plaats, maar pas in het derde kwartaal. De bouw zal ongeveer een jaar in beslag nemen en medio 2017 gereed zijn.

4D1.3 Realisatie parkeergarage Garenmarkt
Eind 2013 heeft de raad ingestemd met het uitvoeringsbesluit. Dit uitvoeringbesluit omvatte zowel de parkeergarage op de Lammermarkt als de Garenmarkt. Op basis van het uitvoeringsbesluit hebben de separate aanbestedingen van de beide garages plaatsgevonden. In mei 2014 heeft de gunning van de opdracht aan bouwcombinatie Dura Vermeer-Besix plaatsgevonden. Juni 2015 is het Design, Build & Maintain (DBM) contract ondertekend. De Raad van State heeft de ingediende bezwaren op het bestemmingsplan Garenmarkt ongegrond verklaard. Op basis hiervan kan de door de aannemerscombinatie de bouwaanvraag worden ingediend. Het Definitief Ontwerp wordt in de tweede helft van 2016 door de bouwcombinatie ter acceptatie bij gemeente Leiden ingediend. Begin 2017 wordt gestart met bouwen van de parkeergarage Garenmarkt. Voorafgaand hieraan wordt de Barbarabrug verwijderd. Beide garages worden gefinancierd vanuit de Parkeerexploitatie; hiervoor zijn in het Kaderbesluit richtinggevende kaders meegegeven.

4D1.4 Realisatie parkeergarage Lammermarkt
Eind 2013 heeft de raad ingestemd met het uitvoeringsbesluit. Dit uitvoeringbesluit omvatte zowel de parkeergarage op de Lammermarkt als de Garenmarkt. Op basis van het uitvoeringsbesluit hebben de  separate aanbestedingen van de beide garages plaatsgevonden. In maart 2014 is de opdracht aan bouwcombinatie Dura Vermeer-Besix gegund. De Design, Build & Maintain (DBM) overeenkomst is juli 2014 ondertekend. In oktober 2014 is gestart met de uitvoering van de garage Lammermarkt die in maart 2017 moet gaan leiden tot de ingebruikname van de garage. Afgelopen periode is het water uit de parkeergarage gepompt, vervolgens zal worden gestart met het aanbrengen van de verdiepingsvloeren en het dank van de garage. Nog steeds wordt er veel aandacht besteed aan het overleg met en informeren van de omgeving. Beide garages worden gefinancierd vanuit de Parkeerexploitatie; hiervoor zijn in het Kaderbesluit richtinggevende kaders meegegeven.

4D1.5 Parkeermanagement
Het parkeermanagement heeft de taak om het parkeerbeleid effectief en efficiënt in de praktijk te brengen en zodoende de parkeerruimte optimaal te benutten en de opbrengst van het parkeren binnen de beleidskaders te optimaliseren. Door middel van dienstverleningsovereenkomsten maakt parkeermanagement afspraken met de clusters over de resultaten van de uitvoering. Hieronder vallen o.a. beheer en onderhoud straat- en garage parkeren, uitgifte van parkeervergunningen, innen van naheffingen en afhandeling van bezwaar en beroep, inzet van handhaving in de parkeerrestrictiegebieden. Daarnaast voert parkeermanagement het contractmanagement voor contracten met externe partijen. Twee keer per jaar brengt parkeermanagement de behaalde resultaten in zicht in de rapportage “parkeren in cijfers’ welke ter informatie aan de Raad wordt aangeboden.

In 2014 is het project ‘uitbreiding parkeerregulering’ gestart. Doel van dit project is om goed te kunnen sturen op de juiste parkeerder op de juiste plek. Het beschikbare parkeerareaal zal zo effectief mogelijk worden ingezet voor de verschillende doelgroepen, bewoners, bezoekers, werknemers . De verwachting is dat begin 2017 de gehele uitbreiding gereed zal zijn. Er zal actief gemonitord worden wat de effecten zijn om, waar nodig, tijdig bij te kunnen sturen.

In het kader van efficiency is medio 2014 het project ‘digitalisering parkeerketen’ gestart. Door het digitaliseren van de parkeerketen is de verwachting dat met name bespaard kan worden op de kosten voor parkeerhandhaving. Vanaf 2016 is er een taakstelling van € 400.000 voor parkeerhandhaving. Digitalisering van de gehele parkeerketen maakt het mogelijk gebruik te maken van een scanvoertuig hetgeen leidt tot effectievere handhaving en daardoor een hogere betalingsbereidheid bij de parkeerder. De digitalisering van de volledige parkeerketen zal naar verwachting eind 2016 zijn voorbereid en de implementatie start in januari 2017.

4D1.6 Uitvoeren maatregelen parkeren
Bij de uitvoering van parkeermaatregelen, moet gedacht worden aan de uitrol van het betaald parkeren (fase 4). Het gaat in deze om het plaatsen van betaalautomaten en borden. Verder is de inschatting dat in 2017 begonnen wordt met het aanbrengen van extra parkeerplaatsen in gebieden (die ondanks de invoering van betaald parkeren) een te hoge parkeerdruk hebben (gehouden). Ook zal in 2017 het Parkeer Route Informatie Systeem (PRIS) gewijzigd worden. Het huidige systeem verdwijnt en wordt opgenomen in een nieuw bewegwijzeringssysteem.

Effectindicatoren bij 4D Parkeren

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarden

Bron

2017

2018

2019

2020

Doel 4D1 Meer parkeerkwantiteit en betere parkeerkwaliteit

4D1.a Percentage Leidenaren dat zelf veel overlast van parkeerproblemen ondervindt

19% (2013)
17% (2014)
20% (2015)

<20%

<20%

<20%

<20%

Veiligheidsmonitor

4D1.b Percentage autobezitters dat parkeermogelijkheden in openbare ruimte bij huis met goed of voldoende beoordeelt

67% (2011)
74% (2013)
66% (2015)

75%

-

75%

-

Stadsenquête

4D1.c Aantal straatparkeerplaatsen in gebieden met parkeerregulering*

12.824 (2012)
12.824 (2013)
12.700 (2014)**

26.508

26.508

26.628

26.628

Team parkeermanagement

4D1.d Aantal parkeerplaatsen in openbaar toegankelijke parkeergarages in gebieden met parkeerregulering***

1.330 (2012)
1.330 (2013)
1.600 (2014)

2.185

2.185

2.610

2.610

Team parkeermanagement

4D1.e Overige parkeerplaatsen voor bezoekers ****

960 (2012)
960 (2013)
675 (2014)

675

675

675

675

Team parkeermanagement

* Dit betreft alle straatparkeerplaatsen die zich bevinden binnen de grenzen van gebieden waar enige vorm van parkeerregulering van kracht is, zoals betaald parkeren of blauwe zones. Aangenomen is dat in 2016 betaald parkeren wordt ingevoerd in de huidige blauwe zones en overige wijken rondom de binnenstad en het stationsgebied (+ circa 14.000 pp). Aangenomen is dat de aanleg van ondergrondse containers en de HOV-busbaan via onder andere de Langegracht in 2015 zorgt voor een afname van het aantal straatparkeerplaatsen (-100 pp). Bij de openstelling van de Lammermarktgarage, in 2016, komen de tijdelijk aangelegde parkeerplaatsen te vervallen (-50 pp). Tijdens de bouw van de Garenmarktgarage, vanaf 2017, zijn de parkeerplaatsen op de Garenmarkt en aanliggende straten niet beschikbaar (-160 pp). Openingstelling van de Lammermarktgarage in 2019 wordt gecombineerd met het opnieuw in gebruik nemen van straatparkeerplaatsen, deels boven de nieuwe parkeergarage (+120 pp).
** Bron: Parkeren in Cijfers 2014 (versie 1.2 - mei 2015)
*** Dit betreft alle garageparkeerplaatsen die zich bevinden binnen de grenzen van gebieden waar enige vorm van parkeerregulering van kracht is: Morspoortgarage(399pp), Haarlemmerstraatgarage(269pp), Breestraatgarage(372 pp), Langegrachtgarage(290 pp), Maliebaan-noord en –zuid(270 pp), Sportvoorziening Houtkwartier(60pp), Lammermarktgarage per 2017(525 pp) en Garenmarktgarage per 2019(425 pp).
**** Dit betreft alle parkeerplaatsen bij voorzieningen met natransport: Haagwegterrein(465 pp) en het Transferium bij de A44(210 pp).