Ga naar boven

Programmakosten

Bereikbaarheid
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Meerjarenraming

2018

2019

2020

Langzaam verkeer

Lasten

1.051

2.015

1.655

1.455

1.802

1.916

Baten

0

-8

-603

-615

-736

-736

Saldo

1.051

2.007

1.052

840

1.066

1.180

Openbaar vervoer

Lasten

535

4.007

158

168

314

475

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

535

4.007

158

168

314

475

Autoverkeer

Lasten

3.573

11.736

2.294

2.825

3.483

6.460

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

3.573

11.736

2.294

2.825

3.483

6.460

Parkeren

Lasten

7.261

9.558

9.707

9.537

9.966

10.872

Baten

-8.390

-10.434

-13.022

-13.259

-14.171

-14.171

Saldo

-1.129

-876

-3.315

-3.722

-4.205

-3.299

Leefomgeving

Lasten

1.305

3.968

1.249

1.552

1.703

1.821

Baten

-61

-2

-2

-2

-2

-2

Saldo

1.244

3.967

1.247

1.550

1.701

1.819

Programma

Lasten

13.726

31.285

15.063

15.536

17.269

21.544

Baten

-8.451

-10.444

-13.627

-13.876

-14.908

-14.908

Saldo van baten en lasten

5.275

20.840

1.437

1.660

2.361

6.635

Reserves

Toevoeging

10.809

18.187

11.589

9.583

9.829

9.829

Onttrekking

-23.590

-38.209

-15.220

-18.527

-12.954

-11.718

Mutaties reserves

-12.781

-20.022

-3.632

-8.944

-3.125

-1.889

Resultaat

-7.506

819

-2.195

-7.284

-764

4.746

Budgettaire ontwikkelingen

Wijziging financiële regelgeving (BBV)
Door wijziging van de financiële regelgeving (BBV) mogen kosten die voorheen indirect aan een programma werden toegerekend (de overheadkosten), niet meer aan dat programma doorberekend worden. Door de eliminatie van deze kostencomponent uit het programma ontstaat er een verschil ten opzichte van het oude meerjarenbeeld. De indirecte kosten worden voortaan ondergebracht in 3.1.12 Overhead, Vpb en onvoorzien.

De BBV-wijziging heeft ook invloed op de tot eind 2016 gehanteerde systematiek van de interne rentedoorberekening. Door de wijziging moet de omslagrente worden verlaagd, rekenen we niet langer rente toe aan het eigen vermogen, en schrijven we in beginsel geen rente bij op de reserves. Het resultaat is dat de kapitaallasten binnen het programma aanzienlijk lager zijn dan in het oude meerjarenbeeld.

De mutaties van de lasten en baten worden verder onder andere veroorzaakt door indexering van de budgetten, de doorrekening van de kostenverdeelstaat en de kapitaallasten die zijn berekend vanuit het meerjareninvesteringsplan 2017 - 2020.

Beleidsterrein 4A Langzaam verkeer
De verlaging van de lasten met € 0,4 miljoen wordt onder andere veroorzaakt doordat in 2016 bijdragen aan investeringen zijn begroot voor fietsparkeren van € 1,0 miljoen. Daartegenover staat een stijging van afgerond € 0,6 miljoen aan lasten voor beheer en exploitatie opgenomen voor de openbare ondergrondse fietsenstalling Rijnsburgerblok Lorentz.

De verhoging van de baten heeft betrekking op de inkomsten in 2017 opgenomen voor de openbare ondergrondse fietsenstalling Rijnsburgerblok Lorentz.

Beleidsterrein 4B Openbaar vervoer
De daling van de lasten in 2017 wordt veroorzaakt doordat in 2016 een bedrag van € 3,8 miljoen bijdragen aan investeringen zijn begroot voor met name de tunnel onder het spoor Kanaalweg (€ 3,4 miljoen), bereikbaarheid Leidse Agglomeratie (€ 0,3 miljoen), inpassing busterminal zeezijde (€ 64.000) en onderzoekskosten voor het spoor Leiden-Utrecht (Limes-lijn) van € 0,1 miljoen. In 2017 is rekening gehouden met een bijdragen van € 50.000 voor de onderzoekskosten voor het spoor Leiden-Utrecht (Limes-lijn).

Beleidsterrein 4 C Autoverkeer
De daling van de lasten in 2017 wordt veroorzaakt door de in 2016 begrote bijdragen aan investeringen van € 9,4 miljoen voor Leiden Bio Science Park (€ 7,0 miljoen), programmasturing investeringen infrastructuur (€ 750.000), aanleg Hallenweg 1e fase (€ 1,3 miljoen) en Rijnlandroute (€ 300.000)

Beleidsterrein 4D Parkeren
De stijging in lasten (€ 150.000) en baten (€ 2,5 miljoen) is voornamelijk het effect van het in 2017 in exploitatie nemen van de parkeergarage Lammermarkt en uitbreiding betaald parkeren in de schilwijken (effect raadsvoorstel 15.0064 in jaarschijf 2017).

Beleidsterrein 4E Leefomgeving

De daling van de lasten in 2017 wordt veroorzaakt doordat in 2016 bijdragen aan investeringen zijn begroot van € 2,3 miljoen voor onderzoek Rijnlandroute (€ 82.000), W4 aquaduct en tunnelbak (€ 0,1 miljoen), bebording en bewegwijzering (€ 1,0 miljoen), duurzame mobiliteit (€ 1,2 miljoen) en HOV-net (€ 25.000).

Reserves

Reserve parkeren
De reserve parkeren sluit structureel en zal na een aantal jaren een oplopend positief saldo kennen. Als gevolg van de investeringen in beide parkeergarages, en het gegeven dat de uitgaven voor de baten gaan, ontstaat er de komende jaren een tijdelijk ‘kastekort’ bij deze reserve. De meest recente prognose van de reserve parkeren (kaderbrief 2017-2020) zal nog wijzigen als gevolg van verdere implementatie van parkeerregulering in de schilwijken en het project digitalisering parkeerketen. Op basis van het werkelijke tekort zal de reserve parkeren jaarlijks vanuit de concernreserve worden aangevuld. Deze tijdelijke onttrekking wordt weer teruggestort in de concernreserve zodra de parkeerexploitatie weer een positieve stand van de reserve parkeren realiseert.

Reserve Bereikbaarheidsprojecten
De toevoeging aan de reserve bereikbaarheidsprojecten heeft betrekking op de doorwerking van het intrekken van het kaderbesluit Ringweg Oost (bij de Tweede Bestuursrapportage 2014). In 2017 wordt € 2,1 miljoen aan de reserve onttrokken en toegevoegd aan de concernreserve. Dit is besloten in de Kaderbrief 2016. De overige onttrekkingen hebben betrekking op de dekking van investeringen van diverse bereikbaarheidsprojecten.

Reserves programma 4
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2015

Begroting
2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Reserve parkeren P4

Toevoeging

3.968

6.138

8.921

9.424

9.671

9.671

Onttrekking

-5.857

-10.032

-11.709

-11.639

-10.856

-11.380

Saldo

-1.889

-3.894

-2.788

-2.215

-1.185

-1.709

Reserve bereikbaarheidsprojecten

Toevoeging

2.001

11.778

2.667

158

158

158

Onttrekking

-16.710

-18.765

-3.424

-6.788

-560

0

Saldo

-14.709

-6.987

-757

-6.630

-402

158

Reserve fietsenstalling station P4

Toevoeging

2.840

272

0

0

0

0

Onttrekking

-97

-993

-87

-99

-1.538

-338

Saldo

2.743

-721

-87

-99

-1.538

-338

Reserve Ontsluiting Bio Science Park

Toevoeging

2.000

0

0

0

0

0

Onttrekking

-924

-6.868

0

0

0

0

Saldo

1.076

-6.868

0

0

0

0

Reserve afbouwregeling SSL

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-2

0

0

0

0

0

Saldo

-2

0

0

0

0

0

vereveningsreserve grondexploitatie P4

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

-1.296

0

0

0

0

Saldo

0

-1.296

0

0

0

0

Reserve bodemsanering P4

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

-147

0

0

0

0

Saldo

0

-147

0

0

0

0

Egalisatiereserve inkomsten bouwleges P4

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

-109

0

0

0

0

Saldo

0

-109

0

0

0

0

Reserves programma 4

-12.781

-20.022

-3.632

-8.944

-3.125

-1.889

Een nadere toelichting op alle reserves binnen dit programma is te vinden in paragraaf 5.2.4 Toelichting reserves programma 4

Investeringen

 

Omschrijving prestatie
Bedragen x € 1.000

Omschrijving investering

Categorie investering

Soort investering

Bijdrage derden/ reserves

 2017 

 2018 

 2019 

 2020 

04A102

Fietsparkeren

Fietsparkeren rond station en haltes

Maatsch

Nieuw

2.100

1.205

-

1.200

-

Fietsparkeren binnenstad

Maatsch

Nieuw

50

50

-

-

-

Fietsparkeren overige maatregelen

Maatsch

Nieuw

100

-

-

1.267

-

04A103

Verbeteren Fietsroutes

Fietscorridor Den Haag Oost 2017

Maatsch

Nieuw

-

878

-

-

-

Fietscorridor Den Haag West

Maatsch

Nieuw

213

376

-

-

802

Fietscorridor Katwijk

Maatsch

Nieuw

-

-

700

-

-

Fietscorridor Kaag&Braasem/Leiderd.2016-2018

Maatsch

Nieuw

800

1.356

-

-

-

Fietscorridor Zoetermeer 2016-2017

Maatsch

Nieuw

1.233

2.164

-

-

-

Fietscorridor Noordwijk 2017-2018

Maatsch

Nieuw

150

505

504

-

-

Fietscorridor Alphen aan den Rijn 2016-2018

Maatsch

Nieuw

867

854

630

-

-

Overige fietsroutes 2016

Maatsch

Nieuw

-

76

1.015

-

-

04A202

Verbeteren aanlooproutes Centrum

Verbeteren aanlooproutes centrum

Maatsch

Nieuw

110

762

-

-

-

04B102

Realisatie afspr HOV-overeenk Z-Holl Nrd

Bijdrage HOV-NET Zuid Holland Noord

Inv. Derden

Nieuw

17.930

17.930

-

-

-

R-Net corridor Leiden centraal - Leiderdorp

Inv. Derden

Nieuw

2.716

-

-

-

2.716

R-Net corridor Leiden centraal - Leiden Lammenschans via HOLA

Maatsch

Nieuw

15.100

8.883

5.994

5.843

-

Spoor Leiden centraal - Utrecht centraal

Inv. Derden

Nieuw

150

150

-

-

-

04B103

Verbeteren OV infrastructuur

Overige busroutes en -maatregelen

Maatsch

Nieuw

2.250

510

960

210

210

Verplaatsen bus infra tbv concessie

Maatsch

Nieuw

500

-

100

100

100

04B201

Verplaatsen busstation naar zeezijde

Nieuwe OV-terminal CS Zeezijde

Maatsch

Verv.

-

4.217

-

-

-

04C102

Rijnlandroute

Bijdrage aanvullende inpassingswensen RLR

Maatsch

Nieuw

3.000

-

3.000

-

-

04C104

Ontsluiting BioSciencePark

OBSP 2e fase 2016-2020

Maatsch

Nieuw

3.800

1.619

6.578

5.156

-

OBSP 2e fase 2016 Grond

Econ.

Nieuw

-

152

152

-

-

04C105

Leidse Ring Noord

Bereikbaarheid Nader in te vullen 

Maatsch

Nieuw

-

2.386

-

-

-

Bereikbaarheid investeringsvolume 2017-2019

Maatsch

Nieuw

-

1.600

1.600

6.400

-

Leidse Ring-Noord fase1

Maatsch

Nieuw

-

-

22.523

3.359

-

Leidse Ring-Noord fase 2

Maatsch

Nieuw

-

1.579

-

20.699

-

04C106

Verbeteren knelpunten wegennet

Herinrichtingsmaatregelen binnenstad en singels

Maatsch

Nieuw

425

4.242

1.066

7.257

51

Herinrichtingsmtr. verbinding centr.-N11

Maatsch

Nieuw

-

-

1.649

-

-

Herinrichtingsmaatregelen verbinding centrum - N11

Maatsch

Nieuw

-

-

-

2.157

1.523

Herinrichtingsmaatregelen Spanjaardsbrug e.o.

Maatsch

Nieuw

-

-

-

-

1.383

Herinrichtingsmaatregelen Morskwartier e.o.

Maatsch

Nieuw

-

-

-

1.015

-

Herinrichtingsmaatregelen Churchilllaan e.o.

Maatsch

Nieuw

-

-

-

-

508

Overige herinrichtingsmaatregelen 2016-2017

Maatsch

Nieuw

1.282

4.564

340

-

-

Herinrichtingsmaatregelen binnenstad en singels 

Maatsch

Nieuw

-

-

698

-

-

04D104

Realisatie parkeergarage Lammermarkt

Kwaliteitverbetering openbare ruimte Lammermarkt - Nieuwe Beestenmarkt

Maatsch

Nieuw

5.914

5.914

-

-

-

04D106

Uitvoeren maatregelen parkeren

Parkeermiddelen 2017-2020

Econ.

Verv.

-

310

310

311

311

Vervanging handterminals voor GOA's

Econ.

Verv.

-

323

-

-

-

04E102

Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau

UVP Wijkcirculatie & veilighdsplan

Maatsch

Nieuw

-

1.885

711

1.015

812

04E103

Bebording en bewegwijzering

Saneren/vervangen bewegwijzering

Maatsch

Nieuw

704

704

-

-

-

Uitvoering bebordingsplan Rijnlandroute

Maatsch

Nieuw

300

-

-

300

-

04E201

Uitvoeren maatregelen duurz mobiliteit

Dynamisch verkeersmanagement no-regret maatregelen - koppelen Leidse verkeersmonitoring aan vaarwegenmanagement

Maatsch

Nieuw

200

-

200

-

-

Dynamisch verkeersmanagement no-regret maatregelen - Stevensbrug openstellen bij calamiteiten

Maatsch

Nieuw

800

-

800

-

-

Dynamisch verkeersmanagement no-regret maatregelen - Hoflandbrug openstellen bi calamiteiten

Maatsch

Nieuw

500

-

500

-

-

Dynamisch verkeersmanagement no-regret maatregelen - Realiseren van een geavanceerd verkeersmonitoringssysteem 

Maatsch

Nieuw

1.500

1.500

-

-

-

Dynamisch verkeersmanagement no-regret maatregelen - Uitbreiden mogelijkheden voor gecoördineerde regelingen/netwerkmanagement

Maatsch

Nieuw

500

200

100

100

100

Dynamisch verkeersmanagement no-regret maatregelen - Koppelen van Leidse verkeerscentrale aan regionale verkeerscentrale

Maatsch

Nieuw

700

500

200

-

-

Dynamisch verkeersmanagement no-regret maatregelen - Fysieke aanpassingen bruggen

Maatsch

Nieuw

1.000

-

-

-

1.000

Dynamisch verkeersmanagement no-regret maatregelen - Mobililteitsmanagement

Maatsch

Nieuw

350

-

-

350

-

Dynamisch verkeersmanagement no-regret maatregelen - Digitale bebording

Maatsch

Nieuw

1.000

-

-

-

1.000

Totaal Programma 4

66.243

67.394

50.329

56.739

10.514

In het bovenstaande overzicht staan de investeringen zoals opgenomen in het investeringsplan 2017-2020. In paragraaf 4.2.2 Investeringen wordt de ontwikkeling van de kapitaallasten toegelicht en staat een overzicht met te voteren kredieten.

Subsidies

Lege alinea­

subsidiestaat 2016

subsidiestaat 2017

Subsidie saldo

29.820 

Het volledige subsidie-overzicht is opgenomen in paragraaf 3.2.8 subsidies