Ga naar boven

Programmakosten

Bestuur en dienstverlening
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Meerjarenraming

2018

2019

2020

Bestuur

Lasten

15.889

32.881

11.608

11.445

11.442

11.430

Baten

40

-115

-115

-115

-115

-115

Saldo

15.928

32.766

11.493

11.330

11.327

11.315

Dienstverlening

Lasten

11.976

13.388

9.357

9.137

8.957

8.853

Baten

-2.747

-2.448

-2.450

-2.450

-2.450

-2.450

Saldo

9.229

10.940

6.907

6.687

6.507

6.403

Programma

Lasten

27.864

46.269

20.965

20.582

20.399

20.283

Baten

-2.707

-2.563

-2.565

-2.565

-2.565

-2.565

Saldo van baten en lasten

25.157

43.706

18.400

18.017

17.834

17.718

Reserves

Toevoeging

0

170

100

100

100

100

Onttrekking

-3.116

-19.867

-3.105

-3.105

-3.089

-3.077

Mutaties reserves

-3.116

-19.697

-3.005

-3.005

-2.989

-2.977

Resultaat

22.041

24.008

15.395

15.012

14.845

14.741

Budgettaire ontwikkelingen

Wijziging financiële regelgeving (BBV)
Door wijziging van de financiële regelgeving (BBV) mogen kosten die voorheen indirect aan een programma werden toegerekend (de overheadkosten), niet meer aan dat programma doorberekend worden. Door de eliminatie van deze kostencomponent uit het programma ontstaat er een verschil ten opzichte van het oude meerjarenbeeld. De indirecte kosten worden voortaan ondergebracht in 3.1.12 Overhead, Vpb en onvoorzien.
De BBV-wijziging heeft ook invloed op de tot eind 2016 gehanteerde systematiek van de interne rentedoorberekening. Door de wijziging moet de omslagrente worden verlaagd, rekenen we niet langer rente toe aan het eigen vermogen, en schrijven we in beginsel geen rente bij op de reserves. Het resultaat is dat de kapitaallasten binnen het programma aanzienlijk lager zijn dan in het oude meerjarenbeeld.

Beleidsterrein 1A Bestuur
De kosten op dit beleidsterrein zijn sterk gedaald ten opzichte van de begroting 2016. De belangrijkste oorzaak is dat de kosten van Servicepunt71 ad € 20,5 mln nu opgenomen zijn in het overzicht Overhead (3.1.12.).

Extern juridisch advies
Het budget voor extern juridisch advies blijkt al een aantal jaren ontoereikend. Inhuur van extern juridisch advies is vereist vanwege complexiteit van de juridische casussen en de daarmee samenhangende vraag naar specialistische kennis. Voorbeelden zijn de OV chip-poortjes, de Oostvlietpolder, WOB verzoeken en het onderzoek van de FIOD. Voorgesteld is om het budget op een adequaat niveau te brengen. Bovendien is een correctie op de begroting vereist vanwege een niet te realiseren geraamde opbrengst van ca. € 207.000. Voorzien was dat juridische kosten kunnen worden doorbelast naar projecten of begrotingsprogramma’s. Juist voor gemeentebrede casussen (zie de voorbeelden) blijkt dit niet het geval te zijn. Tegelijk met de budgetaanpassingen nemen we een aantal maatregelen om de kosten terug te dringen, waaronder versterking van de interne juridische functie. Daarmee kan inhuur van externen worden beperkt, door zelf meer te doen en door als ‘poortwachter’ nut en noodzaak van extern advies vooraf af te wegen.

Krediet ontwikkeling informatiseringsbeleid 
Regionaal wordt ingezet op een intensievere samenwerking op het terrein van informatievoorziening, informatiebeleid en informatiemanagement onder de noemer Programma VRIS (Versterken Regionale I-Samenwerking). Het programma zet in op het neerzetten van een regionale I-governance, een visie op informatiestrategie en informatiebeleid, het sturen op architectuur principes, het versterken en inrichten van de regionale informatiebeveiliging en gegevensbescherming, het uitvoeren van I-projecten, het versterken van het regionale (applicatie)beheer en het continu werken aan samenwerking. Voor het uitvoeren van dit programma is al een eerste krediet van € 250.000 beschikbaar gesteld. Daarnaast is al een krediet voor het vernieuwen van de website van € 150.000 beschikbaar gesteld. Om verder uitvoering te kunnen geven aan dit programma wordt verzocht dit krediet ontwikkeling informatiseringsbeleid van € 250.000 met € 600.000 te verhogen.

De dekking voor deze verhoging is gereserveerd binnen de bedrijfsvoeringreserve concern, als onderdeel van de € 1,0 miljoen voor digitalisering die aan deze reserve is toegevoegd. Het beschikbare deel en het restant van de toegezegde onttrekkingen voor vernieuwen website en ontwikkeling informatiebeleid zullen worden overgeheveld naar reserve Zaakgewijs werken die zal worden hernoemd naar reserve Informatisering (bestedingsdoel: dekking van kosten voor digitalisering van werkprocessen, ontwikkelen van informatiebeleid en vernieuwen website). De raad wordt gevraagd om de onttrekkingen van € 300.000 in 2016 en € 300.000 in 2017 vanuit de reserve Informatisering voor ophoging van het krediet goed te keuren.

Beleidsterrein 1B Dienstverlening

Invoering registratie niet-ingezetenen
Voor 2016 is een incidenteel invoeringsbudget beschikbaar voor de inschrijfvoorziening waar niet-ingezetenen zich kunnen laten registreren in de Basisregistratie Personen. Dit budget vervalt in 2017. De lasten in de begroting 2017 dalen hierdoor ten opzichte van 2016 met € 71.000.

Digitaliseren bouw- en cliëntenarchief
Voor het digitaliseren van het bouw- en cliëntenarchief heeft de raad in het verleden middelen beschikbaar gesteld. Via resultaatbestemming is het incidenteel budget 2015 overgeheveld naar 2016. De lasten in de begroting 2017 dalen daardoor ten opzichte van 2016 met € 573.000.

Reserves

Reserves programma 1
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2015

Begroting
2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Reserve raad

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-26

0

0

0

0

0

Saldo

-26

0

0

0

0

0

Reserve Holland Rijnland

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-3.076

-19.449

-3.077

-3.077

-3.077

-3.077

Saldo

-3.076

-19.449

-3.077

-3.077

-3.077

-3.077

Egalisatiereserve verkiezingen

Toevoeging

0

120

100

100

100

100

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

0

120

100

100

100

100

Reserve rekenkamer

Toevoeging

0

50

0

0

0

0

Onttrekking

-15

-13

-12

-12

-12

0

Saldo

-15

37

-12

-12

-12

0

Reserve gsb-middelen ISV/EZ P1

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

-16

-16

-16

0

0

Saldo

0

-16

-16

-16

0

0

Reserve Informatisering P1

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

-389

0

0

0

0

Saldo

0

-389

0

0

0

0

Reserves programma 1

-3.116

-19.697

-3.005

-3.005

-2.989

-2.977

Een nadere toelichting op alle reserves binnen dit programma is te vinden in paragraaf 5.2.1 Toelichting reserves programma 1.

Investeringen

 

Omschrijving prestatie

Omschrijving investering

Categorie investering

Soort investering

Bijdrage derden/ reserves

 2017 

 2018 

 2019 

 2020 

01A206

Organiseren verkiezingen

Aanschaf stemhokjes

Maatsch

Verv.

-

-

64

-

-

01B103

Op orde houden basisregistraties

Vervanging Key2datadistributie

Bedrijfsm

Verv.

-

-

-

-

300

Grondroerdersregeling / Wion

Bedrijfsm

Verv.

-

-

-

-

30

Totaal Programma 1

-

-

64

-

330

In bovenstaand overzicht staan de investeringen zoals deze zijn opgenomen in het investeringsplan 2017-2020. In paragraaf 4.2.2 Investeringen wordt de ontwikkeling van de kapitaallasten toegelicht en staat een overzicht met te voteren kredieten.

Subsidies

Totaal volume aan subsidies opgenomen in het subsidie-overzicht

 subsidiestaat 2016 

 subsidiestaat 2017

Subsidie saldo

56.089

56.481

Het volledige subsidie-overzicht is opgenomen in paragraaf 3.2.8 subsidies.