Ga naar boven

Beleidsterrein 8C Sport

Inleiding

Met het vaststellen van de Sportnota ‘Verleiden tot bewegen’ 2013-2018 (RV 12.0118) zijn de sportambities op het gebied van sport en bewegen, sportaccommodaties, verenigingsondersteuning en sportstimulering geformuleerd. Deze zijn gericht op:

  • voldoende en kwalitatief goede sportvoorzieningen;
  • ondersteuning van sportverenigingen in hun sportfunctie en maatschappelijke functie;
  • stimulering dat alle inwoners meer sporten en bewegen.

De doelstelling van het gemeentelijk sportbeleid is dat in 2017 minimaal 75% van de Leidenaren aan de ‘Nederlandse Norm Gezond Bewegen’ voldoet. De norm is verschillend voor jongeren, volwassenen en ouderen, maar vereist dat mensen minimaal vijf dagen per week minstens 30 minuten matig actieve lichaamsbeweging hebben. De sportnorm 2016 (tabel 8C, effectindicatoren) wordt per 2017 vervangen door de nieuwe verplichte norm uit de BBV (Besluit Begroting en verantwoording). Die norm gaat uit van 1 keer sporten per week in plaats van 1 keer per maand. De realisatie daarvan wordt daardoor bijgesteld van 67% naar 53% in 2015 (zie toelichting bij effectindicatoren 8C).

Met de vaststelling van de Tussenevaluatie 2015 van de sportnota (RV15.0147) en de Kaderbrief 2017-2020 is in 2016 nadere richting gegeven aan (onderdelen van) de uitvoering van de sportnota, mede in samenhang met het structureel invullen van de taakstellingen sport. In 2017 zal daaraan verder uitvoering worden gegeven.

Doelen en prestaties bij 8C Sport

Doel

Prestaties

8C1 Leiden zorgt voor voldoende en kwalitatief goede sportvoorzieningen

8C1.1 Exploiteren, beheren en onderhouden van de gemeentelijke sportaccommodaties (sporthallen, zwembaden, sportvelden, tennisbanen en overige sportaccommodaties)

8C1.2 Uitvoering geven aan het sportaccommodatieplan v.w.b. de jaarschijf 2017

8C2 Leiden ondersteunt haar sportverenigingen zodat ze sterk zijn en naast hun sportfunctie ook een maatschappelijk functie vervullen

8C2.1 Ondersteunen van sportverenigingen

8C3 Leiden stimuleert dat alle inwoners meer sporten en bewegen

8C3.1 Organiseren van kennismakingscursussen

8C3.2 Stimuleren en faciliteren van sportevenementen Marathon, Singelloop) door subsidiëring

8C3.3 Verstrekken van sportstimuleringssubsidies

8C3.4 Ondersteunen en faciliteren topsport

8C1.1 Exploiteren, beheren en onderhouden van de gemeentelijke sportaccommodaties
Voor het duurzaam in stand houden van de gemeentelijke sportaccommodaties vormt het in 2016 geactualiseerde en vastgestelde Beheerplan Sport 2017-2021 de basis.  Dit Beheerplan biedt de kaders voor het kwaliteitsniveau waarop de sportaccommodaties worden beheerd. Hierin is de beoogde afstoting van enkele sportvastgoedobjecten (Tussenevaluatie sportnota) reeds opgenomen, waarbij rekening wordt gehouden wat het betekent als een afstoting van een object wordt vertraagd of onverhoopt niet door kan gaan. In het Beheerplan is tevens rekening gehouden met het onderhouden van accommodaties waarvan eerder de verwachting was dat deze in 2017 niet meer in gebruik zouden zijn.

Voor wat betreft de exploitatie van sportaccommodaties wordt in 2017 verder ingezet op efficiencymaatregelen om de exploitatie van zwembaden en sporthallen te optimaliseren. De zwembadtarieven (exclusief de verhuur aan verenigingen) worden in 2017 met 5% verhoogd. Om te komen tot een vereenvoudiging van de huidige systematiek van de (170) sporttarieven, zal medio 2017 een voorstel voor een herzien tarievenstelsel voor de sport worden uitgewerkt. Als op basis van besluitvorming eind 2016 de noodzakelijke randvoorwaarden zijn ingevuld, kan de beoogde verzelfstandiging van de vier tennisparken (gefaseerd) in uitvoering worden genomen.

Anticiperend op de realisatie van Combibad de Vliet wordt in overleg met de verenigingen verdere invulling gegeven aan een openstellingsrooster van de zwembaden dat zo veel als mogelijk voldoet aan de wensen van de gebruikers en dat zo efficiënt mogelijk kan worden geëxploiteerd. De pilot Openingstijden de Vliet uit 2016 laat zien dat er onder voorwaarden en met medewerking van vrijwilligers ruime openingstijden kunnen worden gegarandeerd. In 2017 wordt hieraan op basis van deze ervaringen structurele invulling gegeven. Op basis van de voor eind 2016 geplande evaluatie van het experiment met sleutelbeheer bij sporthallen – en de daarbij verminderde inzet van gemeentelijke beheerders - wordt in 2017 verder invulling gegeven.

Naast het implementeren van efficiencymaatregelen wordt in 2017 ook ingezet om nieuwe, extra inkomsten te genereren teneinde de exploitatie van de gemeentelijke sportaccommodaties te verbeteren. Daartoe worden onder meer nieuwe marketingactiviteiten ontplooid en wordt het aanbod uitgebreid voor het bereiken van nieuwe doelgroepen en het organiseren van recreatieve activiteiten in het zwembad en professionele instructielessen.

8C1.2 Uitvoering geven aan het sportaccommodatieplan v.w.b. de jaarschijf 2017
In 2017 wordt de riolering onder enkele sportaccommodaties vervangen. Ook staat in 2017, naast het regulier geplande onderhoud, onder meer de vervanging van het wetraveld op sportpark Noord (bij voetbalvereniging Roodenburg) in de planning en zullen ook de toplagen van de twee korfbalvelden op sportpark Noord (bij kortbalvereniging Pernix) worden vervangen.

In het sportaccommodatieplan voor de buitensport, dat naar verwachting eind 2016 op hoofdlijnen wordt vastgesteld, vormt de basis voor een mogelijke herinrichting van een aantal sportparken vanaf 2017. Beoogd wordt een efficiënt en multifunctioneel gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties. Om hiertoe te komen wordt in het sportaccommodatieplan randvoorwaarden gegeven aan gebruik van accommodaties door vitale voetbalverenigingen en de overige buitensportverenigingen (o.a. voor hockey en rugby). 

Op basis van het Uitvoeringsbesluit Combibad De Vliet, dat eveneens naar verwachting eind 2016 wordt vastgesteld, zal in 2017 gestart kunnen worden met de aanbestedingsprocedure ten behoeve van de realisatie ervan in 2019. In 2017 wordt in overleg met de huidige en toekomstige gebruikers, ZZ Leiden, Leonardo College en de breedtesport de verdere uitwerking van een Uitvoeringsbesluit ter hand genomen. In dit kader kan naar verwachting medio 2017 met de planologische procedure voor de Topsporthal Boshuizerlaan een start worden gemaakt. In het programma van eisen en bij de planning daarvan wordt in nauwe samenhang met de geplande realisatie van de nieuwbouw Leonardo College inclusief 3 gymzalen uitgewerkt.

Op basis van een Kaderbesluit IJsbaan kan in 2017 met de Stichting IJshal Leiden verdere uitwerking worden gegeven aan de nieuwbouw van een IJsbaan op de Vliet. Voor het openhouden van de bestaande IJsbaan is in dit kader voor de jaren 2017 en 2018 de ruimte gecreëerd om de bijdrage in de exploitatiekosten aan de Stichting IJshal te continueren.

8C2.1 Ondersteunen van sportverenigingen
Sport speelt een belangrijke rol in het sociaal domein. Sport en bewegen dragen bij aan gezond opgroeien, sport- en beweegprogramma’s kunnen gespecialiseerde zorg beperken of effectiever maken en sport helpt mensen re-integreren. Vitale sportverenigingen vervullen een belangrijke rol in de sociale infrastructuur van wijken. Leiden wil daartoe haar sportverenigingen ondersteunen zodat ze naast hun sportfunctie ook een maatschappelijke functie kunnen vervullen. Het stimuleren van samenwerking tussen verenigingen, het delen van expertise en het organiseren van scholing vraagt blijvende inzet van de Breedtesportcoördinator. Individuele ondersteuning van verenigingen door de breedtesportcoördinator vindt plaats mede op basis van de uitkomsten van de in 2016 gehouden Verenigingsmonitor. Ook zal het gebruiken van een discriminatiecode (LHBT beleid) en Fair play gedragscodes opnieuw onder de aandacht van sportverenigingen worden gebracht. De Leidse Sportfederatie (LSF) wordt, als formeel adviesorgaan namens de sportverenigingen in Leiden, gefaciliteerd en gesubsidieerd.

8C3.1 Organiseren van kennismakingscursussen
In samenwerking met sportaanbieders en verenigingen creëert de gemeente een aanbod waarmee inwoners van Leiden op een laagdrempelige manier kennis kunnen maken met sport en bewegen. De Gemeentelijke Schoolsportcommissie Leiden (www.schoolsportcommissieleiden.nl)  organiseert in dit kader kennismakingscursussen en toernooien voor schoolgaande jeugd ten behoeve van de stimulering van sportdeelname in Leiden. Ook voor de volwassenen wordt met het programma Sportpas jaarlijks een laagdrempelig aanbod aan cursussen (www.sportkennismakingleiden.nl) aangeboden.

Voor 2017 wordt subsidie verleend aan partijen in de stad voor het aanstellen van in totaal 14,2 fte aan combinatiefunctionarissen. Deze combinatiefunctionarissen houden zich bezig met de organisatie van sport en culturele activiteiten op scholen, sportverenigingen en op pleinen in de wijk. Hiermee wordt het sport- en beweegaanbod vergroot, lidmaatschap van sportverenigingen en/of culturele organisaties gestimuleerd en het bereiken van het aantal jeugdigen in de leeftijd van 4-18 jaar dat voldoet aan de ‘Nederlandse Norm Gezond Bewegen’ nagestreefd. Medio 2017 wordt geëvalueerd in hoeverre de combinatiefunctionarissen de gemeentelijke doelen realiseren.

8C3.2 Stimuleren en faciliteren van sportevenementen
Ook in 2017 worden subsidies verstrekt aan stadspartners voor enkele grotere sportevenementen in Leiden. Met een tweetal stichtingen bestaat een structurele subsidierelatie. Aan Stichting Leiden Marathon wordt, naast een jaarlijkse subsidie, in 2017 een extra subsidie beschikbaar gesteld ten behoeve van verdere professionalisering en een grotere landelijke uitstraling van dit evenement. Stichting Koningsspelen Leiden is een samenwerking van het Leidse onderwijs, de gemeente Leiden en een aantal stadspartners, die bijdraagt aan stimulering van sport door jeugdigen.

Voor kleinere evenementen is een subsidiebudget beschikbaar dat jaarlijks kan worden ingezet. Naast incidentele kleinere subsidies voor evenementen zijn de Gouden Spike en het Chesstournament jaarlijks terugkerende evenementen. Overige evenementen, die (vooralsnog) door de gemeente worden georganiseerd, zijn de Avondvierdaagse, de 5 Meiloop, het Bevrijdingsvuur en de jaarlijkse huldiging van de jeugdkampioenen uit Leiden

8C3.3 Verstrekken van sportstimuleringssubsidies
Een belangrijke gemeentelijke sportdoelstelling is het verhogen van het aantal sportende Leidenaren de komende jaren. Hiertoe worden in 2017 op basis van het Sportstimuleringsfonds (conform M.150147/4) innovatieve sportactiviteiten en projecten gestimuleerd.

De (kleinere) sportstimuleringssubsidies zijn met name gericht op deelname van jeugd en bijzondere doelgroepen. De deelverordening subsidiëring Jeugdsport vormt ook in 2017 de basis voor ondersteuning van de instellingen, die de beoefening van sport of lichamelijke opvoeding ten doel stellen. Daarnaast is in het kader van het minimabeleid met het Jeugdsportfonds specifiek aandacht voor kinderen die willen sporten uit gezinnen waar dat financieel niet zonder meer mogelijk is. Een structurele subsidie wordt verstrekt aan Stichting V.T.V./MEE voor een sportconsulent ten behoeve van een gestructureerd programma van bewegingsactiviteiten voor mensen met een functiebeperking in Leiden. Daarnaast wordt ook sport ingezet om kwetsbare groepen (dak- en thuislozen, (langdurig) werklozen en vroegtijdig schoolverlaters) te (re)activeren. Dit vindt plaatst in samenwerking met de Maatschappelijke Opvang, het (Speciaal) Onderwijs en sportverenigingen.

8C3.4 Ondersteunen en faciliteren topsport
Mede op basis van een structurele subsidie van de gemeente ondersteunt Stichting Topsport Leiden topsporters en topsportverenigingen waar mogelijk. Stichting Topsport Leiden zet in op verbetering van de topsportinfrastructuur), waarvoor een Topsportcoördinator is aangesteld. Doel is om verbindingen te leggen tussen sportverenigingen, bonden, onderwijsinstellingen en deskundigen of andere partijen die van nut kunnen zijn in de ontwikkeling van topsport in Leiden. Daartoe wordt door de Stichting onder meer ingezet op (door-)ontwikkeling van regionale trainingscentra (RTC) voor waterpolo, rugby, basketbal en tafeltennis. Op basis van de Regeling Combinatiefunctionarissen worden 2 fte aan combinatiefunctionarissen beschikbaar gesteld. Medio september 2017 worden het topsportbeleid en de resultaten van de Stichting geëvalueerd.

Effectindicatoren bij 8C Sport

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarden

Bron

2017

2018

2019

2020

Doel 8C1 Voldoende kwalitatieve en kwantitatieve sportvoorzieningen

8C1.a Rapportcijfer Leidenaren voor kwantiteit sportvoorzieningen

7,3 (2013)
7,3 (2015)

7,4

-

7,4

-

Stadsenquête

8C1.b Rapportcijfer Leidenaren voor kwaliteit sportvoorzieningen

7,2 (2013)
7,1 (2015)

7,4

-

7,4

-

Stadsenquête

8C1.c Aantal bezoekers zwembaden

418.000 (2013)
414.000 (2014)
401.000 (2015)

420.000

420.000

420.000

420.000

Gemeente Leiden

Doel 8C3 Voldoende sportstimuleringsactiviteiten voor Leidenaren

8C3.a Percentage Leidenaren dat niet sport*

47% (2015)

47%

46%

46%

46%

RIVM
(wsjg - BBV)

8C3.b Percentage volwassen Leidenaren dat voldoet aan de norm gezond bewegen**

55% (2013)
56% (2015)

60%

60%

60%

60%

Stadsenquête

* Sportnorm tot 2016: Percentage Leidenaren dat minimaal 12 keer per jaar sport (was 67% in 2015). Op grond van de herziene BBV is de verplichte indicator vanaf 2017 het percentage Leidenaren dat niet sport op basis van definitie minimaal 1 keer per week oftewel 52 x per jaar. Dat was 47 procent in 2015.
**Norm gezond bewegen (beweegnorm): volwassenen moeten minimaal vijf dagen van de week minstens 30 minuten matig intensief actief zijn, kinderen zeven dagen per week minimaal een uur matig intensief actief.