Ga naar boven

Beleidsterrein 8D Recreatie

Vanaf 2016 is gewerkt aan de uitvoering van het evenementenbeleid 2013-2018. Het beleid is gericht op het identificeren en selecteren van een evenementenaanbod van kwalitatief hoog niveau: evenementen die zich richten op versterking van het profiel van Leiden en nauw aansluiten bij de pijlers kennis en cultuur in de historische binnenstad. Om de dienstverlening aan organisatoren te verbeteren zal bekeken worden of in Leiden een pilot kan worden uitgevoerd met de landelijke ontwikkelde evenementenassistent. In 23016 heeft een tussentijdse evaluatie plaatsgevonden van het evenementenbeleid 2013-2018, op grond daarvan zal het beleid mogelijk worden bijgesteld.

Doelen en prestaties bij 8D Recreatie

Doel

Prestaties

8D1 Voldoende recreatieve mogelijkheden voor Leidenaren

8D1.1 Beheer en exploitatie van Jeugddorp Zuid-west

8D1.2 Beheer en exploitatie van volkstuinen

8D1.3 Verstrekken van subsidie aan amateurtuinders

8D2 Voldoende onderscheidende evenementen ter versterking van de levendigheid in de stad, het aantrekken van extra bezoekers en versterking van de lokale economie

8D2.1 Evenementencoördinatie

8D2.2 Be/afhandelen van aanvragen evenementenvergunning

8D2.3 Ondersteunen van de drie grootschalige en overige evenementen

8D2.4 Verstrekken van evenementensubsidie

8D2.5 Meerjarige resultaatafspraken met organisatoren van identiteitsversterkende evenementen

Prestaties bij 8D Recreatie

8D1.1 Beheer en exploitatie van Jeugddorp Zuid-west
Beheren en exploiteren van Jeugddorp Zuid-west, verhuren van de verschillende aldaar gevestigde onderkomens aan Leidse verenigingen (postduivenvereniging, kynologenclub etc.).

8D1.2 Beheer en exploitatie van volkstuinen
In de huurovereenkomst tussen de gemeente en de Leidse Bond van Amateurtuinders, waarbij zes Leidse volkstuinverenigingen zijn aangesloten, is het beheer en onderhoud van alle volkstuincomplexen in handen gegeven van de Leidse Bond van Amateurtuinders. Per complex wordt door de Leidse Bond van Amateurtuinders een meerjaren onderhoudsprogramma opgesteld, aan de hand waarvan de gemeente twee keer per jaar een controle uitvoert gericht op het verbeteren van de veiligheid op en de kwaliteit van de volkstuincomplexen.

8D1.3 Verstrekken van subsidie aan amateurtuinders
De Leidse Bond van Amateurtuinders ontvangt jaarlijks een subsidie bestemd voor het onderhoud aan openbare paden, bruggen, duikers, e.d. De Leidse Bond van Amateurtuinders verdeelt dit subsidie over de zes volkstuincomplexen.

8D2.1 Evenementencoördinatie

  • Voor de grotere B en C evenementen worden coördinatie-overleggen gevoerd met politie, brandweer, GHOR, de organisator, een vertegenwoordiger van de betreffende bewonersvereniging en de betrokken gemeentelijke afdelingen.
  • De punten uit de tussentijdse evaluatie van het evenementenbeleid worden in 2017 geïmplementeerd.

8D2.2 Be/afhandelen van aanvragen evenementenvergunningen

  • Conform de in het evenementenbeleid beschreven werkwijze afhandelen en afgeven van evenementenvergunningen.
  • In 2017 wordt voor het eerst het hele seizoen gewerkt met de evenementenassistent. Een applicatie die het digitale aanvraagproces voor de klant sterk vereenvoudigd doordat hergebruik van gegevens uit eerdere aanvragen mogelijk is.

8D2.3 Ondersteuning van de drie grootschalige en overige evenementen
Naar aanleiding van de Tussentijdse evaluatie van het Evenementenbeleid wordt er jaarlijks met de evenementorganisatoren in een bijeenkomst gesproken over samenwerking aan de versterking van het evenementenaanbod, kruisbestuiving en de dienstverlening aan evenementen. Hierbij kunnen de evenementorganisatoren ook hun plannen voor de evenementen met elkaar bespreken voor mogelijke afstemming van de data en locaties.

In de Kaderbrief 2017-2020 is opgenomen om de taakstelling op de kosten van het cluster Beheer voor evenementen niet in te lossen. Vanwege de verwachte groei van een aantal evenementen en de Koningsspelen is via de Kaderbrief 2017-2020 voorgesteld hiervoor een bedrag te begroten van € 100.000.

Het in de Kaderbrief opgenomen voorstel, is er ook op gericht om aan organisatoren van de kostendoorberekening vrijgestelde acht evenementen inzichtelijk te maken welke kosten met de dienstverlening zijn gemoeid. Daarom is het voorstel de betreffende evenementen voor het hiermee gemoeide bedrag, zowel een factuur, als een subsidie van de gemeente te sturen.

Effectindicatoren bij 8D Recreatie

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarden

Bron

2017

2018

2019

2020

Doel 8D2 Voldoende onderscheidende evenementen ter versterking van de levendigheid in de stad, het aantrekken van extra bezoekers en versterking van de lokale economie

8D2.a Rapportcijfer levendigheid van de stad door Leidenaren

7,1 (2013)

7,4 (2015)

 7,3

-

7,3

-

Stadsenquête