Ga naar boven

Programmakosten

Cultuur, sport en recreatie
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Meerjarenraming

2018

2019

2020

Cultuur

Lasten

16.392

15.964

14.650

15.966

15.969

15.921

Baten

-1.086

-358

-343

-786

-786

-786

Saldo

15.306

15.606

14.307

15.180

15.183

15.134

Cultureel erfgoed

Lasten

6.550

6.769

3.778

3.712

3.659

3.657

Baten

-491

-369

-375

-375

-375

-375

Saldo

6.059

6.400

3.403

3.337

3.284

3.282

Sport

Lasten

12.243

12.116

10.080

9.813

10.074

10.563

Baten

-3.081

-3.272

-3.485

-3.523

-3.523

-3.523

Saldo

9.162

8.844

6.596

6.291

6.552

7.040

Recreatie

Lasten

1.510

1.167

947

957

949

948

Baten

-400

-348

-352

-352

-352

-352

Saldo

1.110

818

595

605

597

596

Programma

Lasten

36.695

36.016

29.455

30.448

30.651

31.088

Baten

-5.057

-4.347

-4.555

-5.035

-5.035

-5.035

Saldo van baten en lasten

31.638

31.668

24.900

25.412

25.616

26.052

Reserves

Toevoeging

212

333

500

0

0

0

Onttrekking

-390

-1.024

-154

-152

-151

-151

Mutaties reserves

-179

-692

346

-152

-151

-151

Resultaat

31.459

30.976

25.247

25.260

25.465

25.901

Budgettaire ontwikkelingen

Wijziging financiële regelgeving (BBV)
Door wijziging van de financiële regelgeving (BBV) mogen kosten die voorheen indirect aan een programma werden toegerekend (de overheadkosten), niet meer aan dat programma doorberekend worden. Door de eliminatie van deze kostencomponent uit het programma ontstaat er een verschil ten opzichte van het oude meerjarenbeeld. De indirecte kosten worden voortaan ondergebracht in 3.1.12 Overhead, Vpb en onvoorzien.
De BBV-wijziging heeft ook invloed op de tot eind 2016 gehanteerde systematiek van de interne rentedoorberekening. Door de wijziging moet de omslagrente worden verlaagd, rekenen we niet langer rente toe aan het eigen vermogen, en schrijven we in beginsel geen rente bij op de reserves. Het resultaat is dat de kapitaallasten binnen het programma aanzienlijk lager zijn dan in het oude meerjarenbeeld.

De mutaties van de lasten en baten worden verder onder andere veroorzaakt door de indexering van de budgetten, de doorrekening van de kostenverdeelstaat en de kapitaallasten die zijn berekend vanuit het meerjareninvesteringsplan 2017-2020 inclusief de verwerking van de besluitvorming over de beheerplannen openbare ruimte 2017-2021. De overige verschillen worden per beleidsterrein toegelicht.

Beleidsterrein 8A Cultuur
De lasten stijgen omdat de volgende aanmeldingen uit de kaderbrief zijn verwerkt: € 75.000 PS-theater, € 75.000 bijdrage jaarlijkse exploitatie Pieterskerk en € 35.000 beelden in Leiden. Verder is er een stijging van de lasten omdat met de Programmabegroting 2014 (RV 13.0095) is vastgesteld dat vanaf 2017 (vooruitlopend op de opening in 2018) een bedrag van € 100.000 extra per jaar beschikbaar is voor Museum De Lakenhal voor de voorbereiding en realisatie van tentoonstellingen, projecten en overige programmering.
De subsidie voor de openbare bibliotheken (BplusC) daalt met € 263.000 t.o.v. 2016 (dit bedrag is samengesteld uit: € 158.000 amendement openhouden dependance Merenwijk (was incidenteel in 2016), € 50.000 taakstelling 2017 (vraaggericht werken BplusC) en € 54.496 indexering 2017 + reparatie negatieve index (K0818)).
In 2016 is een incidenteel budget opgenomen voor bodemsanering Lakenhal. De lasten dalen daardoor in 2017 met € 266.000. De overige lastendaling wordt verklaard doordat de overhead anders wordt toegerekend en door lagere kapitaallasten.

Beleidsterrein 8B Cultureel erfgoed ­
­In 2015 is met een bestemmingsvoorstel het incidentele budget voor implementatie van het E-depot overgeheveld naar 2016. De lasten dalen daardoor in 2017 met € 110.000. In 2016 is een incidenteel hoger budget begroot voor de subsidieregeling Historisch Stadsbeeld, opgebouwd uit € 300.000, besloten bij de 1e bestuursrapportage 2015, een incidentele subsidie van € 50.000 voor het verwijderen van lichtbakken besloten bij de 2e bestuursrapportage 2015 en € 59.000 budgetoverheveling van 2015 naar 2016. Hierdoor waren de lasten in 2016 incidenteel € 409.000 hoger (in 2017 derhalve een afname van € 409.000). De overige lastendaling wordt verklaard doordat de overhead anders wordt toegerekend.

Beleidsterrein 8C Sport
Bij de kaderbrief is er aangemeld dat er € 100.000 meer benodigd is voor klein onderhoud (op basis van de actualisatie van het beheerplan), dit  is vanaf 2017 verwerkt. De lastendaling wordt verklaard doordat de overhead anders wordt toegerekend en door lagere kapitaallasten.­ De toename van de baten wordt volledig verklaard door hogere begrote inkomsten zwembaden. In 2016 is nog een tekort begroot op de inkomsten, in 2017 zijn de verwachte inkomsten € 76.000 hoger door een tariefsverhoging van 5% voor recreatief zwemmen van losse kaartjes, abonnementen, alsook doelgroepen en leszwemmen.

Beleidsterrein 8D Recreatie
De lastendaling van € 220.000 wordt verklaard doordat de overhead anders wordt toegerekend.

Reserves

Reserves programma 8
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2015

Begroting
2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Reserve publicaties Erfgoed Leiden e.o.

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-2

-2

0

0

0

0

Saldo

-2

-2

0

0

0

0

Bedrijfsreserve Museum De Lakenhal

Toevoeging

35

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

-142

0

0

0

0

Saldo

35

-142

0

0

0

0

Reserve Archeologischpark Matilo

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

-12

0

0

0

0

Saldo

0

-12

0

0

0

0

Reserve exploitatie De Nobel

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-13

-12

-11

-10

-9

-9

Saldo

-13

-12

-11

-10

-9

-9

Reserve jeugdsportfonds Leiden

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-17

0

0

0

0

0

Saldo

-17

0

0

0

0

0

Reserve Pieterskerk

Toevoeging

176

172

0

0

0

0

Onttrekking

-289

-290

-123

-123

-123

-123

Saldo

-113

-118

-123

-123

-123

-123

Reserve bedrijfsvoering ELO

Toevoeging

0

160

0

0

0

0

Onttrekking

-70

0

-19

-19

-19

-19

Saldo

-70

160

-19

-19

-19

-19

Reserve stedelijke ontwikkeling P8

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

-300

0

0

0

0

Saldo

0

-300

0

0

0

0

Reserve bodemsanering P8

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

-266

0

0

0

0

Saldo

0

-266

0

0

0

0

Reserve sportstimuleringsfonds

Toevoeging

0

0

500

0

0

0

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

500

0

0

0

Reserves programma 8

-179

-692

346

-152

-151

-151

Een nadere toelichting op alle reserves binnen dit programma is te vinden in paragraaf 5.2.8 Toelichting reserves programma 8.

Investeringen

 

Omschrijving prestatie
Bedragen x € 1.000

Omschrijving investering

Categorie investering

Soort investering

Bijdrage derden/ reserves

 2017 

 2018 

 2019 

 2020 

08A101

Aanbieden kunst- en cultuurprogramma

VVI Kunstinstellingen 2017-2020

Econ.

Verv.

-

66

57

147

146

VVI Stadspodia 2017-2020

Inv. Derden

Verv.

-

304

420

327

325

publieksvoorziening LKH 2017

Econ.

Verv.

-

30

-

-

-

Stoelenplan LSB 2016-2017

Inv. Derden

Verv.

-

76

-

-

-

08A102

Exploitatie museum De Lakenhal

uitbreiding en renovatie Lakenhal

Econ.

Verv.

-

500

-

-

-

08B103

Toezicht en handhaven op monumenten

Vervanging Adlib

Bedrijfsm

Verv.

-

-

-

-

48

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Bijdrage ijsbaan

Econ.

Verv.

-

-

4.000

-

-

Bijdrage zwembad De Vliet/Vijfmeibad

Econ.

Verv.

-

-

201

-

-

Bijdrage zwembad De Vliet/Vijfmeibad 2018

Econ.

Verv.

-

-

2.920

-

-

Nieuwbouw Vijfmeibad

Econ.

Verv.

10.500

10.500

-

-

-

Vervanging wetraveld Sportpark Noord

Econ.

Verv.

-

278

-

-

-

Vervanging machines Sportbedrijf 2017

Econ.

Verv.

-

46

-

-

-

Nieuwbouw Vijfmeihal

Econ.

Verv.

-

-

-

11.293

-

Riolering sportaccommodaties 2017

Econ.

Verv.

-

117

117

117

117

Renoveren velden HC Roomburg

Econ.

Verv.

-

-

-

668

-

Veeg/zuigmachines

Bedrijfsm

Verv.

-

-

-

26

-

Bedrijfswagen

Bedrijfsm

Verv.

-

-

-

44

-

Tractor

Bedrijfsm

Verv.

-

-

-

46

-

Totaal Programma 8

10.500

11.918

7.715

12.668

636

In het bovenstaande overzicht staan de investeringen zoals opgenomen in het investeringsplan 2017-2020. In paragraaf 4.2.2 Investeringen wordt de ontwikkeling van de kapitaallasten toegelicht en staat een overzicht met te voteren kredieten.

Subsidies

Lege alinea­

subsidiestaat 2016

subsidiestaat 2017

Subsidie saldo

11.198.730 

10.787.388

­Het volledige subsidie-overzicht is opgenomen in paragraaf 3.2.8 subsidies.