Ga naar boven

Inleiding

Leiden doet het goed. De beschikbaarheid van goed opgeleid personeel, de kwaliteit van leven in de Leidse regio en de bereikbaarheid dichtbij Schiphol en per spoor en tussen de A4 en de A44 zijn sterke punten. Zeker in onze huidige economie vinden echter continue veranderingen plaats, die daarom ook steeds vragen om mogelijke aanpassingen in beleid en acties.

Een belangrijke prestatie binnen het programma Economie zijn de inspanningen van programma Binnenstad. In 2017 is voor het programma Binnenstad een gewaagd doel geformuleerd; Leiden wint de verkiezing “Beste Binnenstad van Nederland’. Juist dan, omdat in 2017 meerdere cruciale inspanningen echt zijn uitgevoerd. Om Beste Binnenstad te kunnen worden, moet de Leidse binnenstad goed scoren op diverse thema’s en moeten we laten zien dat we dit samen met ondernemers, winkeliers, bewoners en stadpartners realiseren. Uitvoering van acties zoals uitvoering en handhaving van de gemaakte afspraken met horecaondernemers over terrassen, acties voor verbetering van het zwerfmilieu rond de Pieterskerk en verbetering van de markt zijn er op gericht om de Binnenstad te versterken. Zie verder ook het bijzondere programma Binnenstad in deze begroting.

In 2017 wordt het beleidskader winkelvoorzieningen met bijbehorend actieprogramma vernieuwd. De acties zijn onder andere gericht op een compact winkelgebied met zo min mogelijk leegstand, het ontwikkelen van verschillende deelgebieden in de binnenstad met hun eigen identiteit en intensieve inzet op een goede mix van de onderscheidende, zelfstandige ondernemers en het grootwinkelbedrijf.

De inspanningen van Economie071 om het investeringsklimaat in de regio te verbeteren, meer werkgelegenheid te realiseren en de structuur van de economie verder te versterken zetten we in 2017 onverminderd voort. Samen met de andere partners van economie 071 zetten we in op verlenging van ons convenant tot 2020.

Het Programma Leiden Kennisstad is ook in het economische domein een impuls voor het samen met partners invulling geven aan de Leidse ambities om een toonaangevende kennisstad te zijn en vooral om ook als zodanig herkend te worden. In 2017 wordt samen met de Universiteit Leiden een strategische agenda voor Leiden opgesteld.

De bestrijding van de leegstand van kantoren en winkels blijft in 2017 een prioriteit. Dit geldt ook in brede zin voor de begeleiding van starters, het stimuleren van ondernemerschap en bedrijvigheid en de marketing en promotie van de stad. Zo is de T-rex in 2017 nog in town en bezoekers van de tentoonstelling worden verleid om na afloop de stad in te gaan.

In het collegeakkoord worden bij het thema "Ondernemende Stad" verschillende punten voor verdere uitwerking genoemd die in deze begroting bij de diverse prestaties worden uitgewerkt; van versterking kernwinkelgebied tot verdere ontwikkeling van HUBspot.

Als laatste nog een opmerking over de ‘ ladder voor duurzame verstedelijking’ waarbij is voorgeschreven dat bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen sprake moet zijn van zorgvuldige benutting van de beschikbare ruimte voor verschillende functies. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de gewenste ontwikkelingen op het gebied van horeca, detailhandel en kantoren. Zie het programma Stedelijke Ontwikkeling voor meer toelichting hierover.