Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Programmaplan / Jeugd en onderwijs / Beleidsterrein 7A Jeugd

Beleidsterrein 7A Jeugd

Nadat de focus de afgelopen jaren vooral gelegen heeft op zorgvuldige invoering van de nieuwe jeugdhulptaken, met o.a. de introductie van gebiedsgerichte jeugd- en gezinsteams (JGT’s), zal begin 2017 een overkoepelende nota over het gehele jeugdbeleid beschikbaar zijn. Deze paraplunota betreft de verbinding van jeugdbeleid met onderwijs, sport, spelen, welzijn, veiligheid en openbare ruimte. Op onderdelen kan dit leiden tot voorstellen om nieuw beleid te ontwikkelen. Daarbij wordt aangesloten op de Transformatie Sociaal Domein. Onderwerpen die daarin al op de 'agenda' staan, zijn de aanpak jongeren van 16 tot 27 jaar en de samenwerking in de Academische Werkplaats Gezin aan Zet met o.a. LUMC/Curium voor de evaluatie en doorontwikkeling van de Jeugd- en Gezinsteams.

Voor de inkoop van Jeugdhulp voor 2017 e.v. is gebruik gemaakt van de methodiek van bestuurlijk aanbesteden. Aan de inkooptafels is veel aandacht geweest voor kwaliteitsaspecten en transformatiedoelstellingen. Het is zaak om (o.a. op basis van de steeds verbeterende monitoring en ervaringen van cliënten) goed in gesprek te blijven over de gewenste beweging naar voren en ook om kritisch te blijven op mogelijke ongewenste neveneffecten van deze inkoopvoorwaarden. Door verbetering van de digitale infrastructuur verwachten we de administratieve lasten te beperken.

Omdat al vrij vroeg in 2016 bleek dat het tempo van de bezuinigingen in de jeugdhulp sneller ging dan de teruggang in vraag en kosten, is in de kaderbrief een voorstel voor extra budget opgenomen. Een en ander is vooral bedoeld om in de komende jaren niet alleen wachttijden terug te dringen, maar vooral ook voldoende mogelijkheden te creëren om de gewenste transformatiebeweging te maken. Een van de belangrijke doelstellingen is om de wachttijd bij Veilig Thuis tot een minimum te beperken.
In de kaderbrief 2016 is daarnaast alternatieve dekking gevonden voor de inzet van professionals in de jeugd- en gezinsteams (JGT) die voorheen vanuit diverse posten OnderwijsKansenbeleid (inclusief een bijdrage vanuit het samenwerkingsverband Passend Onderwijs) werden gefinancierd.

Doelen en prestaties bij 7A Jeugd

Doel

Prestatie

7A1 Een krachtige pedagogische samenleving

7A1.1 Betrekken van de jeugd via jeugdparticipatie

7A1.2 Waarborgen kwaliteit (openbare) speelruimte

7A1.3 Ondersteunen spelbevordering

7A2 Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan jeugd en gezin

7A2.1 Vanuit het CJG uitvoeren Wet Publieke Gezondheid

7A2.2 Vanuit het CJG organiseren van informatie en advies en opvoedingsondersteuning

7A2.3 Vanuit het CJG organiseren van jeugdhulp door middel van jeugd & gezinsteams

7A3 Goede specialistische hulp beschikbaar

7A3.1 Het doen organiseren van specialistische hulp

7A1.1 Betrekken van de jeugd via jeugdparticipatie
We spreken niet over het 'betrekken' van de jeugd, maar over 'jeugdparticipatie'. Jongeren leveren een volwaardige bijdrage. Jeugdigen hebben zelf invloed op de inrichting van hun leefomgeving en op beleidskeuzes. Ze hebben daarom een actieve rol in de totstandkoming hiervan, of het nu gaat om een speelveldje of de jeugdhulp. Jongeren die actief zijn als lid van een jongerenraad in de jeugdhulp, of bij ExposeYour, of als jongerenambassadeur, ervaren groei in hun eigen ontwikkeling. Op verschillende manieren maken jongeren kenbaar wat zij belangrijk vinden: trendonderzoek, adviessessies en debatten, onderlinge uitwisseling, aanschuiven aan inkooptafels, contacten met de politiek.

Een deel van bovengenoemde activiteiten vindt plaats vanuit het jongerenplatform King for a Day; ook is er een duidelijke verbinding met het jongerenwerk, en binnen de jeugdhulp wordt de zeggenschap van jeugdigen steeds beter geborgd in de afspraken met de aanbieders en de wijze van monitoren.

Het Jeugd- en Jongerenwerk in Leiden draagt bij aan de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van jongeren in kwetsbare situaties. Dit doet zij samen met deze jongeren op een laagdrempelige wijze, met een vrijwillig karakter.
Leiden beschikt, naast 5 wijkgerichte jongerenvoorzieningen, sinds november 2015 ook over een stedelijke jongerenvoorziening, ExposeYour. ExposeYour heeft twee functies: enerzijds biedt zij informatie, advies en voorlichting aan jongeren, anderzijds ontwikkelt zij (preventieve) projecten en activiteiten samen met jongeren.
Belangrijk speerpunt voor 2017 is, dat de 5 wijkgerichte jongerenvoorzieningen niet langer een vast gegeven zijn. Hiervoor in de plaats willen wij dat het outreachend werk wordt geïntensiveerd, verstevigd en verduurzaamd. Een goede samenwerking met Jeugdzorg, Politie en andere (welzijns)organisaties is hierbij van essentieel belang.

In 2016 is voor het cliëntervaringsonderzoek (betreffende de jeugdhulp), aangesloten bij het onderzoek van de Kinderombudsman. In 2017 maken we mogelijk gebruik van het landelijke cliëntervaringsonderzoek (in opdracht van de VNG), dat dan de pilotfase achter de rug heeft. In het kader van de integraliteit wordt samen met de onderwijspartners onderzocht of de aansluiting onderwijs – jeugdhulp in dit ervaringsonderzoek kan worden meegenomen. Bijkomend voordeel is dat deze aanpak de last voor deelnemers beperkt, de kans op deelname verhoogt en de kosten beperkt.

7A1.2 Waarborgen kwaliteit (openbare) speelruimte
Het jeugdbeleid heeft een grotendeels preventief karakter: veel wordt gedaan om een bijdrage te leven aan de optimale ontwikkeling van jeugdigen. Voorbeelden hiervan zijn zowel de jeugdgezondheidszorg, als de inrichting van de stad en het bieden van mogelijkheden om te spelen, te leren en actief te zijn. De speeltuinen in de stad vervullen steeds meer de rol van laagdrempelige ontmoetingsplek in de wijk. De vrijwilligers en professionals die er activiteiten organiseren voor kinderen en buurtbewoners leveren een positieve bijdrage aan een krachtiger pedagogisch klimaat in de wijk en bevorderen de sociale samenhang in de wijk. In 2017 wordt er verder uitvoering gegeven worden aan het project ‘Versterken buurtfunctie speeltuinen’. Daarnaast wordt in 2017 een nieuw speelruimtebeleidsplan vastgesteld.

7A2.3 Vanuit het CJIG organiseren van jeugdhulp door middel van jeugd & gezinsteams
Het Centrum voor Jeugd en Gezin in Leiden (CJG) is dè plek voor vragen over opvoeden en opgroeien. De jeugdgezondheidszorg-teams (JGZ) en de jeugd en gezinsteams (JGT) zetten in op een positieve gezondheidsbevordering. Deze JGT’s vormen in toenemende mate een belangrijke partij voor jeugdigen en hun gezinnen en ook hun samenwerking met anderen in de wijk (scholen, huisartsen, vrijwilligers) wordt intensiever. Er is de beweging in gang gezet om steeds meer gebruik te maken van vormen van hulp die in de eigen omgeving van de jeugdigen worden ingezet. Dit in balans met de inzet van het gezin (en netwerk) zelf, praktische en opvoedingsondersteuning of juist ondersteuning op andere leefdomeinen.

Het aspect ‘veiligheid’ blijft een belangrijk aandachtspunt in de jeugdhulp. Hieronder kan ook begrepen worden de extra inzet voor Veilig Thuis en de verdere scholing van de JGT’s in de methodiek Signs of Safety. Maar het is breder dan dat, en gaat ook over cultuur en houding en reikt verder dan het jeugdveld.

7A3.1 Het doen organiseren van specialistische hulp
Net zoals bij de jeugd- en gezinsteams is het belangrijk om ook de meer specialistische hulp al lerend te blijven ontwikkelen, waarbij gebruik gemaakt wordt van alle betrokken ervaringen, niet alleen die van cliënten, maar ook van medewerkers, samenwerkingspartners en hulpverleners onderling. Niet alleen gegevens aangaande het gebruik van de hulp zijn daarvoor belangrijk, maar vooral kennis over: ‘Wat heeft de ingezette hulp bijgedragen aan het vergroten van de kwaliteit van het dagelijks leven voor de kinderen, jongeren en gezinnen?’. Het gesprek aangaan met de medewerkers van de JGT's, jongeren, gezinnen en stadspartners is uitgangspunt. Dit gesprek voeren we zowel in regionaal verband als lokaal. Voor dit laatste maken we gebruik van de methodiek ‘Verandering in Beeld’.
Het werken aan transformatiedoelen staat de komende jaren centraal in de afspraken die met aanbieders van specialistische jeugdhulp en de JGT’s gemaakt worden. Hulp in de nabijheid, gericht op het in functioneren in het dagelijks leven. Goed in samenhang met elkaar aangeboden, zo licht als mogelijk en zwaar als nodig. Door in de jaarlijkse cyclus van monitoring ook ruimte te geven aan regelmatige onderlinge uitwisseling over belangrijke kwaliteitsaspecten, waarbij ook derden (belanghebbenden en samenwerkingspartners) worden uitgenodigd, geven we invulling aan de gewenste lerende ontwikkeling.


Effectindicatoren bij 7A Jeugd

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarden

Bron

2017

2018

2019

2020

Doel 7A1 Een krachtige pedagogische samenleving

7A1.a Percentage inwoners dat vindt dat er goede speelplekken zijn

57% (2013)
60% (2014)
58% (2015)

62%

62%

62%

-

Veiligheidsmonitor*

7A1.b Percentage inwoners dat vindt dat er goede voorzieningen voor jongeren zijn

26% (2013)
22% (2014)

25% (2015)

26%

27%

28%

-

Veiligheidsmonitor*

Doel 7A2 Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan jeugd en gezin

7A2.a Percentage ouders met kinderen t/m 24 jaar die contact met het CJG (zouden) opnemen bij vragen over opgroeien en opvoeden

62% (2013)
66% (2015)

67%

-

69%

-

Stadsenquête

7A2.b Percentage dat het eens is met de stelling: "Ik werd snel, adequaat en op een prettige wijze geholpen door het JGT"

nulmeting in 2017

-

-

-

-

Monitor JGT**

7A2.c Percentage plannen waarin het sociaal netwerk van de cliënt ingezet wordt

nulmeting in 2017

-

-

-

-

Monitor JGT**

7A2.d Percentage dat het eens is met de stelling: "De ondersteuning die ik heb kunnen bieden aan cliënten van het JGT was snel en adequaat"

nulmeting in 2017

-

-

-

-

Medewerkersenquête

JGT***

7A2.e Percentage dat het eens is met de stelling:"Cliënten van het JGT zijn tevreden over de ondersteuning die ik heb geboden"

nulmeting in 2017

-

-

-

-

Medwerkersenquête

JGT***

7A2.f. Percentage dat het eens is met de stelling: "Ik ervaar de balans tussen administratief en zorginhoudelijk werk als goed"

nulmeting in 2017

-

-

-

-

Medewerkersenquête

JGT***

Doel 7A3 Goede specialistische hulp beschikbaar

7A3.a Percentage vaak & altijd: "Beslissingen over de hulp worden samen met mij genomen"

nulmeting in 2017

-

-

-

-

CEO jeugd

7A3.b Percentage beter geworden: "Door de hulp heb ik meer vertrouwen in de toekomst"

nulmeting in 2017

-

-

-

-

CEO jeugd

7A3.c Percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp

13,2% (2015)

-

-

-

-

CBS****
(wsjg - BBV)

7A3.d Percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming

01,0% (2015)

-

-

-

-

CBS****
(wsjg - BBV)

7A3.e Percentage jongeren 12 t/m 23 jaar met jeugdreclassering

0,3% (2015)

-

-

-

-

CBS****
(wsjg - BBV)

7A3.f Percentage jongeren 12 t/m 21 jaar dat met een delict voor de rechter heeft gestaan

2,66% (2012)

-

-

-

-

Verwey Jonker Instituut -

Kinderen in Tel****
(wsjg - BBV)

*Zoals besproken in de Raad is in het kader van de 'vergelijkbaarheid' besloten dezelfde bron aan te houden.
**Wijze van data verzameling en respons bij het JGT is nog niet representatief.
***Aangenomen amendement Raadsvoorstel 16.0054 indicator oordeel professionals. Geen meting / streefwaarden beschikbaar.
**** Het herziende Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 2015 stelt een aantal indicatoren voor alle gemeenten verplicht. Bij 7A Jeugd zijn er 4 opgenomen, te herkennen aan de aanduiding (wsjg.nl - BBV) bij de bron. Dit verwijst naar de plek waar alle indicatoren voor alle gemeenten te vinden zijn: www.waarstaatjegemeente.nl. Gemeenten zijn verplicht de bron te hanteren die daar aangegeven staat. Dat maakt vergelijking tussen gemeenten mogelijk.