Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Programmaplan / Jeugd en onderwijs / Beleidsterrein 7B Peuterspeelopvang en kinderopvang

Beleidsterrein 7B Peuterspeelopvang en kinderopvang

Het Rijk wil kinderdagverblijven en peuterspeelzalen meer op één lijn brengen, “harmoniseren”. Zowel de financiering, de kwaliteitseisen als het toezicht worden op elkaar afgestemd en onder één wettelijk kader gebracht. Dit heeft gevolgen voor de positionering van peuterspeelzalen, de organisatievorm, de bedrijfsvoering, de communicatie, P&O beleid (o.a. toepassing cao’s, inzet vrijwilligers) en samenwerking met andere partijen in het veld. Het beoogde invoeringsmoment voor deze veranderingen is uiterlijk 1 januari 2018.

Doelen en prestaties bij 7B Peuterspeelzalen en kinderopvang

Doel

Prestatie

7B1 Kwalitatief goed en toegankelijk aanbod van kindercentra

7B1.1 Zorg dragen voor voldoende aanbod peuterspeelopvang

7B1.2 Waarborgen kwaliteit kinderopvang / peuterspeelopvang


7B1.1 Zorg dragen voor voldoende aanbod peuterspeelopvang
In Leiden is ervoor gekozen om het peuterspeelzaalwerk onder de nieuwe naam “peuterspeelopvang” te behouden als basisvoorziening in het jeugdstelsel. Binnen de peuterspeelopvang blijven peuterspeelzalen bestaan als herkenbare voorzieningen van hoog niveau, goed verspreid over de stad, waarbij er extra geïnvesteerd wordt in de doorgaande leerlijn met het onderwijs en versterking van de wijkgerichte netwerkfunctie van de peuterspeelopvang. Die extra investering is mogelijk door de harmonisatie van voorzieningen. De besparing die de harmonisatie oplevert, doordat peuterspeelopvang vanaf september 2016 deels gefinancierd wordt vanuit kinderopvangtoeslag vanuit het Rijk, wordt ingezet voor de versterking van de wijkgerichte netwerkfunctie en de doorgaande leerlijn. De relatie met prestatie 7C1.1 ‘Waarborgen van aanbod, kwaliteit en deelname aan Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE)’ wordt bewaakt.

Effectindicatoren bij 7B Peuterspeelopvang en kinderopvang

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarden

Bron

2017

2018

2019

2020

Doel 7B1 Kwalitatief goed en toegankelijk aanbod van kindercentra

7B1.a Percentage 2- en 3-jarigen dat gebruikmaakt van een kinderdagverblijf of peuterspeelopvang*

80% (2013)
92% (2014)

93% (2015)

95%

95%

95%

95%

Smallsteps, B4KIDS, SPL, GBA, LRKP

* Deze indicator is slechts beperkt beïnvloedbaar door de gemeente.