Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Programmaplan / Jeugd en onderwijs / Beleidsterrein 7D Onderwijshuisvesting

Beleidsterrein 7D Onderwijshuisvesting

Het doel is het creëren van een adequate en zo goed mogelijk op de behoefte afgestemde onderwijshuisvesting. Onderwijshuisvesting is een wezenlijke randvoorwaarde voor het geven van kwalitatief goed en op de lokale situatie afgestemd onderwijs. Onderwijshuisvesting is voor de gemeente een wettelijke taak voor het primair-  en voortgezet onderwijs. Op gemeentelijk niveau is deze taak verder uitgewerkt in de ‘Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Leiden 2015’. Naast nieuwbouw en uitbreiding van schoolgebouwen omvat onderwijshuisvesting ook gymnastiekvoorzieningen, verzekeringen, (vandalisme-)schade, vergoeden van OZB-aanslagen en dergelijke.

Bij de planning van onderwijsvoorzieningen en het maken van onderwijshuisvestingsbeleid wordt in samenwerking met de schoolbesturen gestreefd naar:

 • Een aanbod basis-, speciaal- en voortgezet onderwijsvoorzieningen dat aansluit bij de feitelijke en verwachte behoefte en toekomstige ontwikkelingen in de stad;
 • Geïntegreerd huisvestingsbeleid afgestemd op de mogelijkheden in de specifieke lokale situatie;
 • Optimaal, zo mogelijk multifunctioneel, gebruik van onderwijsgebouwen.

Doelen en prestaties bij 7D Onderwijshuisvesting

Doel

Prestaties

7D1 Goede kwantiteit en kwaliteit van onderwijshuisvesting

7D1.1 Realisatie van nieuwbouw, uitbreiding en vervanging van lesgebouwen en gymnastieklokalen

7D1.2 In stand houden van de bestaande gymnastieklokalen door onderhoud en aanpassingen

7D1.3 Uitvoering van de overige wettelijke taken zoals ozb, schadeherstel en bekostiging gymnastiekonderwijs

7D1.1 Realisatie van nieuwbouw, uitbreiding en vervanging van lesgebouwen en gymnastieklokalen
De planning van nieuwbouw en uitbreiding van schoolgebouwen wordt beschreven in het Integraal Huisvestingsplan voor het onderwijs 2012-2027 (IHP). Het IHP is in 2012 vastgesteld; inmiddels zijn de voorgestelde investeringen grotendeels in gang gezet. Als zich wijzigingen voordoen (bijvoorbeeld omdat de leerlingenaantallen van een school zich anders ontwikkelen dan eerder berekend), dan zal een gewijzigd voorstel voor de investering worden voorgelegd. In 2016 is een update van het IHP afgerond. Rondom de uitbreiding van schoolgebouwen is er weinig frictieruimte.
De gemeente voert in 2017 ten behoeve van de nieuwbouw en uitbreiding van schoolgebouwen onderstaand uit:

Nieuwbouw

 • De nieuwbouw van de basisscholen Telders en Sleutelbloem en een gymnastieklokaal
 • Voorbereiding van de nieuwbouw van het Leonardo College en de vervanging van de 5 Meihal
 • Voorbereiding van de nieuwbouw van een gymnastieklokaal aan de Oppenheimstraat 4
 • Voorbereiding voor een nieuwe VMBO-school aan de Boerhaavelaan 44

 Uitbreiding schoolgebouwen:

 • Renovatie en uitbreiding van de basisschool Pacelli
 • Renovatie van de dislocatie van de Morskring aan de Storm Buysingstraat 18-A
 • Uitbreiding van het Stedelijk Gymnasium Athena aan de Fruinlaan 15
 • Voor de drie basisscholen op het Broekplein wordt renovatie onderzocht en uitgewerkt
Effectindicatoren bij 7D Onderwijshuisvesting

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarden

Bron

2017

2018

2019

2020

Doel 7D1 Goede kwantiteit en kwaliteit van onderwijshuisvesting

7D1.a Rapportcijfer inwoners voor de kwaliteit van schoolgebouwen

7,1 (2010)
7,2 (2013)
7,4 (2015)

7,5

-

7,5

-

Stadsenquête