Ga naar boven

Programmakosten

Jeugd en onderwijs
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Meerjarenraming

2018

2019

2020

Jeugd

Lasten

27.699

28.204

28.594

28.366

28.016

27.339

Baten

-39

-161

-36

-36

-36

-36

Saldo

27.660

28.043

28.558

28.330

27.980

27.303

Peuterspeelzalen en kinderopvang

Lasten

1.809

1.681

1.622

1.512

1.565

1.627

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

1.809

1.681

1.622

1.512

1.565

1.627

Onderwijsbeleid

Lasten

9.594

9.255

7.354

7.293

7.091

7.091

Baten

-4.601

-4.420

-2.930

-2.930

-2.930

-2.930

Saldo

4.993

4.835

4.424

4.363

4.160

4.160

Onderwijshuisvesting

Lasten

12.033

13.245

10.273

10.634

11.021

10.902

Baten

-794

-1.105

-758

-758

-758

-758

Saldo

11.239

12.140

9.515

9.876

10.263

10.144

Programma

Lasten

51.134

52.386

47.843

47.805

47.692

46.958

Baten

-5.434

-5.687

-3.724

-3.724

-3.724

-3.724

Saldo van baten en lasten

45.701

46.699

44.120

44.081

43.968

43.234

Reserves

Toevoeging

388

0

0

0

0

0

Onttrekking

-514

-1.449

-1.931

-951

-73

-73

Mutaties reserves

-126

-1.449

-1.931

-951

-73

-73

Resultaat

45.575

45.250

42.189

43.130

43.896

43.162

Budgettaire ontwikkelingen

Wijziging financiële regelgeving (BBV)
Door wijziging van de financiële regelgeving (BBV) mogen kosten die voorheen indirect aan een programma werden toegerekend (de overheadkosten), niet meer aan dat programma doorberekend worden. Door de eliminatie van deze kostencomponent uit het programma ontstaat er een verschil ten opzichte van het oude meerjarenbeeld. De indirecte kosten worden voortaan ondergebracht in 3.1.12 Overhead, Vpb en onvoorzien.
De BBV-wijziging heeft ook invloed op de tot eind 2016 gehanteerde systematiek van de interne rente doorberekening. Door de wijziging moet de omslagrente worden verlaagd, rekenen we niet langer rente toe aan het eigen vermogen, en schrijven we in beginsel geen rente bij op de reserves. Het resultaat is dat de kapitaallasten binnen het programma aanzienlijk lager zijn dan in het oude meerjarenbeeld.

Beleidsterrein 7A Jeugd

In 2016 zijn incidenteel middelen opgenomen voor speeltuinaccommodaties (ruim € 1 mln.). Dit bedrag valt in 2017 vrij. In 2017 is conform de meicirculaire 2016 rekening gehouden met de toevoeging van middelen aan de budgetten voor Jeugdhulp (ca. € 4,5 ton). In het meerjarenbeeld 2016 - 2019 was nog een structurele raming opgenomen voor ouderbijdragen (€ 126.000). Deze komt met ingang van 2017 te vervallen. In de 2e bestuursrapportage zijn op het gebied van de regionale Jeugdzorg financiële tegenvallers gemeld. In de periode 2017 t/m 2019 gaat het om ca € 3,6 miljoen. In de in september verschenen brief 'besteding reserve zachte landing 3D's' is hierop een nadere toelichting gegeven. Voor 2017 zijn extra middelen opgenomen voor het persoonsgebonden budget (€ 500.000), voor de vorming van een tijdelijk Fonds Jeugdhulp ( € 970.000) en voor Veilig Thuis (€ 68.000). Dekking wordt gevonden in het vrije- en risicodeel van de reserve zachte landing 3 D's P.7 (€ 1,8 miljoen), het transformatiedeel van de reserve zachte landing 3 D's P.7 en P. 9 (€ 700.000) en voor het overige deel in de concernreserve (ca. € 1,1, miljoen).

De overige budgettaire ontwikkeling is een gevolg van de gewijzigde systematiek van toerekening overhead.

Beleidsterrein 7C Onderwijsbeleid
Conform het meerjarenbeeld in de begroting 2016 - 2019 daalt de rijksbijdrage in 2017 voor Onderwijskansenbeleid met ca. € 1,5 mln. Als gevolg hiervan dalen eveneens de uitgaven voor onderwijskansenbeleid in 2017 met éénzelfde bedrag. Het restant van de budgettaire ontwikkeling wordt verklaard door wijziging in de toerekening van de overhead.

Beleidsterrein 7D Onderwijshuisvesting
De afname van de lasten in 2017 is een gevolg van de verlaging van de omslagrente en de wijziging in de systematiek voor toerekening overhead. In 2016 is een éénmalige rijksbijdrage van € 268.100 geraamd als vergoeding voor huisvestingskosten van de Internationale Schakelklas Da Vinci. Dit verklaart de afname van de baten in 2017.

Reserves

Reserves programma 7
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2015

Begroting
2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Reserve combinatiefuncties

Toevoeging

388

0

0

0

0

0

Onttrekking

-414

-150

-150

-150

-19

-19

Saldo

-26

-150

-150

-150

-19

-19

Reserve centra voor jeugd en gezin

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-100

0

0

0

0

0

Saldo

-100

0

0

0

0

0

vereveningsreserve grondexploitatie P7

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

-84

-54

-54

-54

-54

Saldo

0

-84

-54

-54

-54

-54

Reserve soc.-maatsch. En cult. Voorz. P7

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

-1.025

0

0

0

0

Saldo

0

-1.025

0

0

0

0

Reserve zachte landing 3D's P7

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

-190

-1.727

-747

0

0

Saldo

0

-190

-1.727

-747

0

0

Reserves programma 7

-126

-1.449

-1.931

-951

-73

-73

Reserve Sociaal-maatschappelijke en culturele voorzieningen
In 2016 was een éénmalige onttrekking aan de reserve Sociaal-maatschappelijke en culturele voorzieningen geraamd van in totaal ruim € 1 mln. voor verbouwing/ renovatie van de speeltuinen en voor versterking van de buurtfuncties speeltuinen.

Reserve zachte landing 3D's P 7
In 2017 en 2018 zijn onttrekkingen aan de reserve zachte landing 3 D's geraamd van respectievelijk € 1.537.351 en
€ 747.324. De onttrekkingen hebben betrekking op de hierboven onder 'Budgettaire ontwikkelingen' genoemde nadelen op het gebied van de regionale Jeugdzorg.

Een nadere toelichting op alle reserves binnen dit programma is te vinden in paragraaf 5.2.7 Toelichting reserves programma 7.


Investeringen

 

Omschrijving prestatie
Bedragen x € 1.000

Omschrijving investering

Categorie investering

Soort investering

Bijdrage derden/ reserves

 2017 

 2018 

 2019 

 2020 

07A102

Waarborgen kwal openbare speelruimte

Speeltuinen 2017-2020

Maatsch

Verv.

-

698

698

698

698

07D102

In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

Visser 't Hooft college uitbr 2015

Maatsch

Verv.

-

-

-

-

-

Specifiek locatiegebonden kosten 2017-2020

Econ.

Verv.

-

804

449

-

310

Nieuwb Leonardo coll incl 2 gymz 2014

Econ.

Verv.

-

9.144

-

-

-

Broekplein 3 scholen en gymzaal

Econ.

Verv.

-

-

2.014

-

-

Onderwijshuisvest. vmbo onderwijs 2017

Econ.

Nieuw

-

10.070

-

-

-

Totaal Programma 7

-

20.716

3.161

698

1.008

In het bovenstaande overzicht staan de investeringen zoals opgenomen in het investeringsplan 2017-2020. In paragraaf 4.2.2 Investeringen wordt de ontwikkeling van de kapitaallasten toegelicht en staat een overzicht met te voteren kredieten.


Subsidies

Lege alinea­

subsidiestaat 2016

subsidiestaat 2017

Subsidie saldo

10.900.430

9.078.265

­Het volledige subsidie-overzicht is opgenomen in paragraaf 3.2.8 subsidies.