Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Programmaplan / Maatschappelijke Ondersteuning / Beleidsterrein 9A Sociale binding en participatie

Beleidsterrein 9A Sociale binding en participatie

Een groot deel van de Leidse bevolking is goed in staat om eigen problemen op te lossen en biedt ook regelmatig anderen een helpende hand. Deze groep bieden we ontwikkelmogelijkheden en mogelijkheden overbelasting te voorkomen. We onderzoeken samen met inwoners en professionals hoe we de sociale netwerken en welzijnsondersteuning beter kunnen benutten, versterken en/of vernieuwen zodat bewoners de hulp en zorg ontvangen die zij nodig hebben. De resultaten hiervan gebruiken we bij het opstellen van het uitvoeringsplan Wmo Welzijn en Ondersteuning dat in 2017 wordt voorgelegd aan de Raad. Dit plan beschrijft hoe we het zelfstandig en zelfredzaam functioneren van mensen in de samenleving willen bevorderen.

Wat gaan we doen in 2017:

 • Uitvoeringsplan Wmo Welzijn en Ondersteuning voorleggen aan de Raad en verder uitvoeren (onderdeel transformatie sociaal domein);
 • Efficiënt gebruik van accommodaties voor welzijns-en ontmoetingsactiviteiten realiseren;
 • Voortzetten van Piëzo, een methode gericht op ontwikkeling, perspectief en verbinding tussen mensen;
 • Voortzetten van de wijkaanpak;
 • Ondersteuning van vrijwilligers continueren.

Doelen en prestaties bij 9A Sociale binding en participatie

Doel

Prestatie

9A1 Sociale binding en participatie van inwoners is hoog
 


 


 


 


 

9A1.1 Organiseren van een passend voorzieningenaanbod dat aansluit op de sociale situatie van de wijk

9A1.2 Organiseren van activiteiten die maatschappelijke participatie bevorderen en sociaal isolement voorkomen

9A1.3 Bevorderen van cliëntbetrokkenheid en participatie op het gebied van maatschappelijke ondersteuning

9A1.4 Opdracht geven voor het uitvoeren van de vijf basisfuncties voor lokale ondersteuning van vrijwilligerswerk


9A1.1 Organiseren van een voorzieningenaanbod dat aansluit op de sociale situatie van de wijk
We bieden organisaties voor welzijnswerk in de stad ruimtes om activiteiten op te zetten die bijdragen aan de sociale binding en participatie. Daarnaast faciliteren we initiatieven van inwoners én we vragen actieve burgers en organisaties in de wijk mee te denken en actie te ondernemen op de prioriteiten in de wijk.
We stellen deze prioriteiten vast op basis van knelpunten in de kracht van de wijk. In 2017 richt het welzijnswerk zich nog meer op het versterken van samenredzaamheid en preventie. Een voorbeeld hiervan is de inzet van Buuv.nl (platform voor burenhulp).

In 2017 worden diverse accommodaties in de wijk geschikt gemaakt voor multifunctioneel gebruik. Wijkbewoners kunnen elkaar daar gemakkelijk ontmoeten, gebruik maken van de ruimtes en zo nodig (lichte) ondersteuning ontvangen. Daarnaast wordt ook gekeken naar bijvoorbeeld de bruikbaarheid van sport- en onderwijsaccomodaties voor buurtactiviteiten. Hierbij wordt op een aantal plaatsen de zogenaamde Piëzo-methodiek gehanteerd.


9A1.2 Organiseren van activiteiten die maatschappelijke participatie bevorderen en sociaal isolement voorkomen
In Leiden willen we de participatie van inwoners bevorderen en sociaal isolement voorkomen. Dit doen we door de subsidiëring van activiteiten die gericht zijn op maatschappelijke participatie en ontmoeting. In 2017 willen we een beter inzicht krijgen in de mate van eenzaamheid onder Leidse inwoners. Zo nodig zullen we beleid ontwikkelen en uitvoeren om eenzaamheid tegen te gaan. We hechten tevens belang aan de bevordering van de diversiteit, de deelname van aandachtsgroepen, in organisaties in de stad. Hierover worden jaarlijks afspraken gemaakt met maatschappelijke organisaties.

Wijkaanpak
De wijkaanpak werkt volgens de volgende uitgangspunten: Wijkbewoners zijn leidend bij het nemen van het initiatief (zij initiëren zelf of denken mee over plannen van gemeente of partners). De gemeente sluit aan bij de vraag (kans of probleem) uit de wijk en pakt dit samen met inwoners en partners op. Fysiek en sociaal zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Onder de noemer wijkaanpak werken we aan de volgende prestaties:

 • Wijkvisies
  Een wijkvisie geeft antwoord op de vraag hoe bewoners willen dat hun wijk er over 15 jaar uitziet en wat ze moeten doen (of laten) om dit te bereiken.
  Er zijn drie wijkvisies die in verschillende stadia van realisatie zijn:
  - Zeeheldenbuurt;
  - Meerburg/Roomburg
  - Prinsessenbuurt/Hoven
  Toekomstige beslissingen gericht op de inzet en ontwikkeling van de wijk worden getoetst aan de wijkvisies. De wijkvisie is een inspiratiebron waarbij iedereen in de wijk wordt uitgenodigd mee te werken om dit toekomstbeeld waar te maken.
  In 2017 zetten we in op verdere realisatie van deze wijkvisies.
 • Wijkplannen
  In een wijkplan wordt op districtsniveau aangegeven waar volgens bewoners de prioriteiten in hun wijk moeten liggen.
  In 2016 zijn de eerste wijkplannen gemaakt. In 2017 leiden deze tot meer focus op de inzet voor de betreffende prioriteiten in de wijk. Voor wijken waar een wijkplan ontbreekt, wordt het proces ingezet om alsnog tot een wijkplan te komen.
 • Stimuleringsregeling wijkinitiatieven
  Met de Deelverordening Subsidiëring Wijkinitiatieven biedt de gemeente de kans aan iedere Leidenaar om initiatieven op het gebied van leefbaarheid in zijn of haar wijk te realiseren. De regeling is na een tussenevaluatie in 2016 voortgezet en loopt tot eind 2017. Daarnaast is in 2016 het crowdfundingsplatform ‘Voor je buurt’ van start gegaan die Leidenaren ondersteunt bij het realiseren van hun initiatieven.
 • Inzet wijkregisseurs
  De wijkregisseur is de spil in de nieuwe wijkaanpak.
  In de wijkaanpak staan burgerparticipatie en integraal werken centraal. Samenwerking tussen inwoners, organisaties en de gemeente is hierbij belangrijk. Hier pakken de wijkregisseurs hun rol. Daarbij letten zij op de verbinding tussen het sociale, fysieke, economische en veiligheidsdomein.
 • Informatie
  In het kader van wijkgericht werken wordt veel gecommuniceerd met de wijken. Daarbij is het nodig dat kennis van, en informatie over plannen, projecten en bijeenkomsten per wijk beschikbaar is, zodat de wijken op de hoogte zijn en betrokken kunnen worden. Dit vraagt veel van de interne gemeentelijke organisatie en de wijze van communiceren. In 2017 wordt hierop een visie en plan van aanpak gemaakt.

9A1.3 Bevorderen van cliëntbetrokkenheid en participatie op het gebied van maatschappelijke ondersteuning
Betrokkenheid van bewoners burgers is een speerpunt in ons beleid. Wij gaan ervan uit dat mensen verantwoordelijk zijn voor zichzelf én ook voor anderen. Dat betekent onder andere dat inwoners (dus ook cliënten) direct invloed uit kunnen oefenen op beleidsontwikkeling en uitvoering. Ook op individueel niveau staan de vraag en mogelijkheden van de (wijk)bewoner en/of cliënt centraal.
Belangrijke partners op het gebied van maatschappelijke ondersteuning zijn, als het om cliëntbetrokkenheid en participatie gaat, bijvoorbeeld de Wmo-adviesraad, het Platform Gehandicapten, Ouderenberaad Zuid-Holland Noord, en de Leidse Vereniging van Mantelzorgers.
Ook in 2017 zoeken wij actief inwoners op om mee te praten over de uitvoering van de Wmo als onderdeel van bovengenoemde wijkaanpak en als belangrijke stakeholders in de transformatie van het sociaal domein.

9A1.4 Opdracht geven voor het uitvoeren van de vijf basisfuncties voor lokale ondersteuning van vrijwilligerswerk
Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties zijn belangrijk voor de stad en vormen ook een belangrijk onderdeel van de transformatie van het sociale domein. Daarom is passende ondersteuning van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties en het faciliteren van nieuwe vrijwillige wijkinitiatieven van groot belang.
Onze ondersteuning van het vrijwilligerswerk vullen we in met 5 basisfuncties:

1. Het vertalen van de maatschappelijke ontwikkelingen.
2. Het verbinden en makelen van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.
3. Het versterken van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.
4. Het bevorderen van het vrijwilligerswerk.
5. Het verankeren van best practices.

We kijken daarbij hoe we met innovatieve werkwijzen (o.a. sociale media) nieuwe vrijwilligersgroepen kunnen werven en bestaande groepen kunnen behouden. We zetten in op contactpunten voor vrijwillige inzet in de wijken ter versteviging van de sociale netwerken. Ook bevorderen we de onderlinge kennisuitwisseling van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties met behulp van de netwerkorganisatie Verder, een samenwerkingsverband tussen BplusC, de Binnenvest, GGZ Rivierduinen, Eva, Radius, Libertas Leiden en Vriendendienst.
Zo is in 2016, mede als onderdeel van de Transformatie Sociaal Domein, onderzoek gedaan door 'De Kleine Consultant' naar Leidse studenten als potentiële nieuwe vrijwilligersgroep. Implementatie van de aanbevelingen volgt in 2017.


Effectindicatoren bij 9A Sociale binding en participatie

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarden

Bron

2017

2018

2019

2020

Doel 9A1 Sociale binding en participatie van inwoners is hoog

9A1.a Schaalscore sociale cohesie*

5,7 (2013)
5,8 (2014)

5,7 (2015)

 6,0

6,0

6,1

6,1

Veiligheidsmonitor

9A1.b Percentage inwoners dat het eens is met de stelling "Ik woon in een gezellige buurt waar mensen elkaar helpen en dingen samen doen"

30% (2013)
33% (2014)

32% (2015)

34%

35%

36%

37%

Veiligheidsmonitor

9A1.c Percentage Leidenaren dat vrijwilligerswerk doet

29% (2011)
32% (2013)
32% (2015)

 33%

-

35%

-

Stadsenquête

9A1.d Percentage inwoners dat kan terugvallen op mensen in de buurt als men hulp nodig heeft

67% (2015)

69%

-

71%

-

Stadsenquête

9A1.e Percentage inwoners - heb ik gedaan of ben ik toe bereid: "het ondersteunen van buurtgenoten die hulp nodig hebben"

48% (2015)

50%

-

52%

-

Stadsenquête

9A1.f Percentage inwoners dat mantelzorg verleent

25% (2013)
22% (2015)

24%

-

26%

-

Stadsenquête

* op een schaal van 10