Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Programmaplan / Maatschappelijke Ondersteuning / Beleidsterrein 9C Ondersteuning

Beleidsterrein 9C Ondersteuning

In 2017 werken we aan de verdere ontwikkeling van de maatwerkvoorzieningen, in aansluiting op de transformatie. Het aanbod van voorzieningen ontwikkelen we in samenhang met (het uitvoeringsplan) welzijn, zodat het beter aansluit bij de vraag van inwoners. Waar dat kan en logisch is, willen we toe naar een situatie waar de (lichtere) dagbesteding meer dichtbij (wijkgericht/lokaal) plaatsvindt. Ook zal de komende jaren een ontwikkeling in beschermd wonen gaan plaatsvinden; beschermd wonen zal, waar mogelijk, steeds meer overgaan naar wonen met (intensieve) begeleiding.


Wat gaan we doen in 2017:

 • Doorontwikkeling van de Sociale Wijkteams Wmo.
 • Beter benutten van algemene en collectieve voorzieningen (verbinding met uitvoeringsplan welzijn).
 • Doorontwikkeling van de maatwerkvoorzieningen: o.a. dagbesteding en verschuiving van beschermd wonen naar wonen met (intensieve) begeleiding.
Doelen en prestaties bij 9C Ondersteuning

Doel

Prestatie

9C1 Integraal zorg en ondersteuning op maat 

9C1.1 Organiseren toegang zorg en welzijn door middel van Sociale Wijkteams

9C2 Mensen met een beperking zijn in staat zelfstandig te leven

9C2.1 Organiseren van een samenhangend en passend aanbod van algemene Wmo-voorzieningen

9C2.2 Organiseren van een samenhangend en passend aanbod van maatwerk Wmo-voorzieningen


9C1.1 Organiseren toegang zorg en welzijn door middel van Sociale Wijkteams
De Sociale Wijkteams (SWT's) zijn dé toegang tot welzijn en (Wmo)zorg voor alle inwoners van Leiden.
Inwoners kunnen bij de Sociale Wijkteams terecht met vragen over omgaan met geld, zorg en gezondheid, wonen, werken en vrijwilligerswerk. Daarnaast hebben de Sociale Wijkteams een signalerende functie ten aanzien van groepen in een kwetsbare situatie in de stad.

In 2017 werken we aan de volgende taken:

 1. De verdere ontwikkeling van de sociaal werker.
  (De Sociale Wijkteams zijn onderdeel van de wijk. Ze sluiten aan bij het wijkgerichte (welzijns)aanbod om zo vaker collectieve oplossingen voor individuele vragen te kunnen bieden).
 2. Het vergroten van de inzet en betrokkenheid van wijkbewoners bij de teams.
 3. Het ontwikkelen en benutten van de talenten van cliënten.
 4. Verder versterken van de samenwerking tussen het Sociale Wijkteam met het Jeugd en Gezinsteam, werk en inkomen en de stadsbank. Het Sociale Wijkteam heeft ook een signalerende rol ten aanzien van de groepen in kwetsbare omstandigheden in de stad (zie verder hoofdstuk 9D)
 5. Met de Raad is afgesproken dat er in 2017 een nieuwe entiteit staat. Een entiteit, waarmee optimaal gewerkt kan worden aan de beleidsdoelstellingen. De entiteit (een coöperatie) wordt vormgegeven vanuit de samenwerkende partners.

9C2.1 Organiseren van een samenhangend en passend aanbod van algemene Wmo-voorzieningen
We gaan in gesprek met mensen die voor ondersteuning een beroep doen op de gemeente. In het gesprek komt aan de orde waar het mogelijk is in te zetten op de eigen kracht en eigen netwerk. Dit betekent dat we mensen helpen om te zoeken naar oplossingen voor hun hulpvraag en zorgen dat ze toegerust worden om ook zelfstandig naar oplossingen te zoeken. Door het ontwikkelen van een passend algemeen en collectief aanbod stellen we mensen met een beperking in staat zelfstandig te leven en te participeren. Hiertoe gaan we in gesprek met organisaties en cliëntgroepen om algemene en collectieve voorzieningen beter te benutten.
In 2017 wordt het collectieve aanbod meer afgestemd op het uitvoeringsplan welzijn, ook als onderdeel van de Transformatie Sociaal Domein. 

9C2.2 Organiseren van een samenhangend en passend aanbod van maatwerk Wmo-voorzieningen Voorafgaand aan het verstrekken van een nieuwe voorziening wordt eerst een gesprek gevoerd met de zorgvrager om te bekijken welke mogelijkheden hij/zij zelf heeft en welke ondersteuning aanvullend nodig is. Naast een algemeen aanbod zijn ook maatwerkvoorzieningen nodig. Maatwerkvoorzieningen zijn onder andere huishoudelijke ondersteuning, individuele- en groepsbegeleiding, hulpmiddelen en woningaanpassingen. De verstrekking kan zowel in naturavorm (waarbij de gemeente de voorziening regelt) als in de vorm van een persoonsgebonden budget (PGB)(waarbij de cliënt – eventueel na enig advies van de gemeente - de voorziening zelf regelt).
Sinds de uitbreiding van de Wmo begin 2015 is gestart met het verder ontwikkelen van het aanbod van maatwerkvoorzieningen in de Wmo. In 2017 wordt de ontwikkeling verder voortgezet met de beweging van beschermd wonen van kwetsbare groepen naar wonen met begeleiding.
We monitoren de in- en uitstroom in de voorzieningen. We kijken ook naar de kwaliteit door hierover  in gesprek te gaan met de zorgvragers, zorgaanbieders en andere organisaties in de stad.
Aandachtspunten daarbij zijn 1) de verschuiving van maatwerk naar algemene voorziening, 2) bekendheid met de Sociale Wijkteams en 3) bekendheid met ondersteuningsmogelijkheden (bijvoorbeeld voor het ontlasten mantelzorgers).


Effectindicatoren bij 9C Ondersteuning

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarden

Bron

2017

2018

2019

2020

Doel 9C1 Integraal zorg en ondersteuning op maat

9C1.a Percentage inwoners dat het eens is met de stelling: 'Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag'

60% (2015)

70%

80%-

90%

90%

CEO Wmo

9C1.b Percentage inwoners dat het eens is met de stelling: 'De medewerker nam mij serieus'

82% (2015)

*1

90%

90%

95%

95%

CEO Wmo

9C1.c Percentage medewerkers SWT die het eens is met de stelling: 'De ondersteuning die ik heb kunnen bieden aan cliënten van het SWT was snel en adequaat'

nulmeting in 2017

-

-

-

-

Medewerkersenquête

SWT**

9C1.d Percentage medewerkers SWT die het eens is met de stelling: 'Cliënten van het SWT zijn tevreden'

nulmeting in 2017

-

-

-

-

Medwerkersenquête

SWT**

9C1.e Percentage medewerkers SWT die het eens is met de stelling: 'Ik ervaar de balans tussen administratief en zorginhoudelijk werk als goed'

nulmeting in 2017

-

-

-

-

Medewerkersenquête

SWT**

Doel 9C2 Mensen met een beperking zijn in staat zelfstandig te leven

9C2.a Percentage inwoners dat zich beter kan redden door de ondersteuning

79% (2015)

81%

81%

83%

83%

CEO Wmo

9C2.b Aantal cliënten met een maatwerkarrangement WMO per 10.000 inwoners

615 (2015)

615

615

615

615

GMSD***
(wsjg - BBV)

9C2.c Percentage Leidenaren van 75 jaar en ouder dat zelfstandig woont

90,5% (2013)
92,1% (2014)

93,0% (2015)

93%

93%

93%

93%

Basisregistratie personen (BRP)

 1. 1* 82% positief, 16 procent neutraal en 2 procent niet mee eens.
  **Aangenomen amendement Raadsvoorstel 16.0054 indicator oordeel professionals. Geen meting / streefwaarden beschikbaar.
  ***Het herziende Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 2015 stelt een aantal indicatoren voor alle gemeenten verplicht. Bij 9C Ondersteuning is er 1 opgenomen, te herkennen aan de aanduiding (wsjg.nl - BBV) bij de bron. Dit verwijst naar de plek waar alle indicatoren voor alle gemeenten te vinden zijn: www.waarstaatjegemeente.nl. Gemeenten zijn verplicht de bron te hanteren die daar aangegeven staat. Dat maakt vergelijking tussen gemeenten mogelijk.