Ga naar boven

Inleiding

Vanuit de missie van het programma Maatschappelijke Ondersteuning werken we aan:

  • Sociale binding en participatie. We bevorderen de sociale samenhang en leefbaarheid en stimuleren mensen om zich voor elkaar in te zetten.
  • Preventie. We nemen maatregelen om problemen vroegtijdig te signaleren en het verergeren ervan te voorkomen.
  • Ondersteuning aan inwoners die minder goed in staat zijn om eigen problemen op te lossen. Samen komen we tot een oplossing op maat.
  • Een aanpak gericht op groepen in een kwetsbare situatie, zoals vluchtelingen, mensen met een beperking, verslavings- en psychiatrische problematiek en dak- en thuislozen.

Er is volop beweging binnen het sociale domein in de stad. We zien dat inwonersinitiatieven ontstaan en sterker worden, dat organisaties nieuwe diensten ontwikkelen en uitproberen samen met inwoners. Deze ontwikkelingen dragen bij aan het versterken van sociale netwerken van inwoners in de stad en de betrokkenheid bij elkaar. Juist op momenten dat inwoners het niet alleen kunnen en ondersteuning van elkaar of van professionals nodig hebben is daarom onderlinge betrokkenheid belangrijk.

We houden rekening met de ondersteuning die in de directe omgeving van deze inwoners beschikbaar is, maar beseffen daarbij dat deze sociale omgeving niet altijd kan voldoen aan hun behoefte. Daarnaast moeten wij niet uit het oog verliezen dat er ook inwoners zijn met een behoefte aan zorg en ondersteuning maar een minder sterk netwerk hebben. Het verbinden van initiatieven van inwoners met vrijwilligerswerk en professionele ondersteuning is een belangrijk onderdeel van de transformatie van het sociaal domein.

De wijkaanpak krijgt binnen programma 9 bij de prestatie sociale binding en participatie een plek om zo de verschillende doelen, prestaties en middelen die vanuit de wijkaanpak worden ingezet samenhangend in beeld te brengen. De opdracht van de wijkaanpak is breder dan programma 9.

Dit programma Maatschappelijke Ondersteuning kent een nauwe verbinding met andere programma’s gerelateerd aan het sociaal domein uit deze begroting, vooral de programma’s 6, 7, 8, 10 en 14.
Als het gaat om de ontwikkeling van de stad in relatie tot de grote opgave in het sociaal domein, dan is het steeds meer de verbinding tussen de sociale, culturele, economische en fysieke opgave van belang. We werken daarmee aan een 'inclusieve samenleving'.

In het bijzondere programma Transformatie Sociaal Domein wordt nader ingegaan op de aanpak van de transformatieopgave in het sociale domein. Diverse onderdelen van deze Transformatieagenda vinden hun beslag in deze afzonderlijke programma’s.