Ga naar boven

Programmakosten

Maatschappelijke ondersteuning
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Meerjarenraming

2018

2019

2020

Sociale binding en participatie

Lasten

6.161

7.436

6.915

6.068

6.039

5.837

Baten

-53

0

0

0

0

0

Saldo

6.108

7.436

6.915

6.067

6.039

5.837

Preventie

Lasten

9.246

10.134

9.912

9.773

9.752

9.752

Baten

-539

-570

-579

-579

-579

-579

Saldo

8.707

9.564

9.333

9.194

9.173

9.173

Ondersteuning

Lasten

25.528

33.080

25.856

23.978

23.972

24.031

Baten

-4.829

-3.713

-3.713

-3.713

-3.713

-3.713

Saldo

20.699

29.367

22.143

20.265

20.259

20.318

Kwetsbare groepen

Lasten

43.444

47.957

46.353

46.430

46.460

46.391

Baten

-563

-1.485

-151

-151

-151

-151

Saldo

42.881

46.472

46.202

46.279

46.309

46.240

Programma

Lasten

84.380

98.607

89.036

86.249

86.223

86.011

Baten

-5.984

-5.769

-4.443

-4.443

-4.443

-4.443

Saldo van baten en lasten

78.396

92.839

84.592

81.805

81.779

81.567

Reserves

Toevoeging

0

304

0

0

0

0

Onttrekking

-1.259

-5.544

-4.157

-1.028

-227

-25

Mutaties reserves

-1.259

-5.240

-4.157

-1.028

-227

-25

Resultaat

77.137

87.599

80.435

80.778

81.552

81.542

Budgettaire ontwikkelingen

Wijziging financiële regelgeving (BBV)
Door wijziging van de financiële regelgeving (BBV) mogen kosten die voorheen indirect aan een programma werden toegerekend (de overheadkosten), niet meer aan dat programma doorberekend worden. Door de eliminatie van deze kostencomponent uit het programma ontstaat er een verschil ten opzichte van het oude meerjarenbeeld. De indirecte kosten worden voortaan ondergebracht in 3.1.12 Overhead, Vpb en onvoorzien.
De BBV-wijziging heeft ook invloed op de tot eind 2016 gehanteerde systematiek van de interne rentedoorberekening. Door de wijziging moet de omslagrente worden verlaagd, rekenen we niet langer rente toe aan het eigen vermogen, en schrijven we in beginsel geen rente bij op de reserves. Het resultaat is dat de kapitaallasten binnen het programma aanzienlijk lager zijn dan in het oude meerjarenbeeld.

Beleidsterrein 9A Sociale binding en participatie
Voor het stimuleren van wijkinitiatieven zijn in 2016 incidenteel middelen geraamd (RV 15.0033). Daardoor dalen de lasten met € 629.000. In 2017 is een subsidietaakstelling op de portefeuille JZW ingevuld (RV 16.0024). Op dit beleidsterrein betreft dat een daling van € 231.000.

Beleidsterrein 9B Preventie
In 2017 is een subsidietaakstelling op de portefeuille JZW ingevuld (RV 16.0024). Op dit beleidsterrein betreft dat een daling van € 41.000.

Beleidsterrein 9C Ondersteuning
In 2016 zijn incidenteel extra middelen opgenomen voor de invoering van de sociale wijkteams. In 2017 ziin ook nog invoeringskosten opgenomen, maar veel minder dan in 2016. De lasten dalen daardoor met € 300.000. In 2016 is het laatste jaar dat de zogenaamde van Rijn-middelen beschikbaar worden gesteld. De lasten dalen daardoor met € 686.000. In 2016 is een incidenteel invoeringsbudget Wmo beschikbaar. De lasten dalen daardoor met € 1,065 miljoen. Er is ook nog een incidenteel 3D-invoeringsbudget beschikbaar in 2016. De lasten dalen daardoor met een € 0,5 miljoen. In 2016 is € 3,8 miljoen beschikbaar voor de 3D-transformatie en in 2017 € 2,1 miljoen. De lasten dalen daardoor met € 1,7 miljoen in dit programma. Daarvan wordt € 0,7 miljoen veroorzaakt door een overheveling naar het programma Jeugd en onderwijs.

Beleidsterrein 9D Kwetsbare groepen (maatschappelijke opvang, OGGZ en verslavingsbeleid)
In de mei-circulaire 2016 zijn extra middelen opgenomen voor Beschermd wonen in 2017. De lasten nemen daardoor met € 763.000 toe. De huisvesting van vluchtelingen op de locatie Wassenaarseweg in 2016 was tijdelijk. Daardoor dalen de lasten en de baten met € 1,1 miljoen. Voor de huisvesting van vergunninghouders en bijzondere doelgroepen zijn in 2016 incidenteel middelen beschikbaar gesteld (RV 16.0010 € 638.000 en 16.0053 € 557.827). In 2017 is incidenteel € 150.000 beschikbaar gesteld. Daardoor dalen de lasten met € 1,05 miljoen. De lasten en baten inzake de inburgering van vergunninghouders zijn in 2016 incidenteel geraamd. Daardoor nemen de lasten en baten af met € 200.000. De lasten en baten voor 2017 zullen zodra zicht is op de huisvestingtaakstelling 2017 in een later stadium worden geraamd. Voor Vroegsignalering van financiële problemen is in 2016 een incidenteel budget geraamd. Daardoor dalen de lasten met € 80.000. Voor Wonen kwetsbare groepen is in 2017 een incidenteel budget geraamd om mensen in hun eigen woonomgeving te huisvesten in plaats van in extramurale voorzieningen. De lasten nemen daardoor met € 0,5 miljoen toe. Het budget voor de Bijzondere woonvoorzieningen is in 2016 incidenteel geraamd. De lasten nemen daardoor met € 149.000 af. Er is 2016 incidenteel budget beschikbaar gesteld voor extra maatschap-pelijke opvang (Gebouw C). De lasten nemen daardoor met € 399.000 af. In 2017 is een subsidietaakstelling op de portefeuille JZW ingevuld (RV 16.0024). Op dit beleidsterrein betreft dat een daling van € 250.000. In de mei-circulaire 2015 werd een daling voorzien van het budget maatschappelijke opvang per 2017 van € 751.000. In de mei-circulaire voor 2016 is een stijging opgenomen van € 799.000 per 2017. De lasten nemen daardoor met € 48.000 toe. Het budget voor Vrouwenopvang neemt door rijksbezuinigingen af. De lasten dalen met € 135.000. In 2016 en 2017 is via het gemeentefonds € 89.000 beschikbaar gekomen voor de opzet en borging van een structureel en landelijk dekkend netwerk van Centra tegen Seksueel geweld.

Reserves

Reserves programma 9
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2015

Begroting
2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Reserve gemeentelijk deel GSB OGGZ

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-82

-572

0

0

0

0

Saldo

-82

-572

0

0

0

0

Reserve soc.-maatsch. En cult. Voorz P9

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-1.177

-65

-1.325

-25

-25

-25

Saldo

-1.177

-65

-1.325

-25

-25

-25

Res. onderh kap.goed herinr openb rui P9

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

-780

-200

-202

-202

0

Saldo

0

-780

-200

-202

-202

0

Reserve zachte landing 3D's P9

Toevoeging

0

304

0

0

0

0

Onttrekking

0

-4.105

-2.632

-800

0

0

Saldo

0

-3.801

-2.632

-800

0

0

Reserve GSb-middelen ISZ/EZ P9

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

-23

0

0

0

0

Saldo

0

-23

0

0

0

0

Reserves programma 9

-1.259

-5.240

-4.157

-1.028

-227

-25

Reserve sociaal-maatschappelijke en culturele voorzieningen
Er is een onttrekking geraamd van € 800.000 inzake het multifunctioneel maken van accommodaties, zodat inwoners en instellingen activiteiten (ontmoeting) kunnen ondernemen en een onttrekking van € 500.000 voor goedkope, zelfstandige eenpersoonswooneenheden voor bijzondere doelgroepen (wonen met zorg). In een later stadium zal aan de raad een voorstel worden gedaan om investeringskredieten beschikbaar te stellen. De resterende € 25.000 betreft dekking voor de kapitaallasten van het stedelijk jongerencentrum.

Reserve onderhoud kapitaalgoederen en herinrichting openbare ruimte
De onttrekking van € 200.000 is ter dekking van de te verstrekken subsidies wijkinitiatieven (RB 15.0033).

Reserve zachte landing 3D's programma 9
In 2017 is een onttrekking voorzien van € 2,25 miljoen ter dekking van de transitieplannen in dit programma, een onttrekking van € 300.000 voor de pilot jongeren en schulden, een onttrekking van € 87.000 ter verzachting rijksbezuiniging op huiselijk geweld (vrouwenopvang) en een onttrekking van € 20.000 voor co-financiering Lokaal emancipatiebeleid (2e Berap 2015).

Een nadere toelichting op alle reserves binnen dit programma is te vinden in paragraaf 5.2.9 Toelichting reserves programma 9.

Investeringen
Niet van toepassing.

Subsidies

Lege alinea­

subsidiestaat 2016

subsidiestaat 2017

Subsidie saldo

24.070.041

23.384.473

­Het volledige subsidie-overzicht is opgenomen in paragraaf 3.2.8 subsidies.