Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Programmaplan / Omgevingskwaliteit / Beleidsterrein 5B Openbaar water

Beleidsterrein 5B Openbaar water

Veranderende omstandigheden, zoals klimaatverandering en bodemdaling, vragen om een veranderende aanpak van de waterproblematiek. De maatregelen voor het waterbeheer hebben te maken met enerzijds het verminderen van wateroverlast door overvloedig hemelwater en anderzijds de verbetering van de waterkwaliteit van het oppervlaktewater en het bevaarbaar houden van de watergangen.

Het is onze ambitie om de beleving en het gebruik van water te verbeteren, door de recreatieve en natuurlijke waarde te versterken en het benutten en verbeteren van de hoge cultuurhistorische waarde van de watergangen in de stad. Samen met bewoners worden maatregelen genomen zoals aanleg van natuurvriendelijke oevers en de verbetering van recreatiemogelijkheden. In samenwerking met de regio wordt ernaar gestreefd om de waterrecreatiemogelijkheden (o.a. verbindingen, aanlegsteigers, toegankelijke oevers) in de regio en Leiden verder te verbeteren. Om het water aantrekkelijk te houden is beleid ontwikkeld voor alle verschillende belangen op het water: woonfunctie, bedrijvigheid (rederijen, horeca, terrassen, etc.), pleziervaart (vaste ligplaatsen en passanten) en evenementen.

Doelen en prestaties bij 5B Openbaar water

Doel

Prestatie

5B1 Waterkwantiteit op orde en verbeteren waterkwaliteit

5B1.1 Ontwikkelen beleid waterkwantiteit en waterkwaliteit

5B1.2 Beheren openbaar water en riolering

5B2 Recreatieve waarde water vergroten

5B2.1 Ontwikkelen beleid gebruik openbaar water

5B2.2 Exploiteren havens en waterwegen

5B2.3 Behandelen ligplaatsvergunningen

5B2.4 Handhaven gebruik openbaar water

5B1.1 Ontwikkelen beleid waterkwantiteit en waterkwaliteit
Het bestaande beleid uit het Waterplan Leiden (2008), het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (GVRP) en het beleid en de regelgeving van het hoogheemraadschap van Rijnland vormen de basis voor het beleid en de acties rondom waterkwantiteit en waterkwaliteit. In 2017 wordt in het kader van de in ontwikkeling zijnde Omgevingsvisie en het vastgestelde Programma Duurzaamheid beleid ontwikkeld om de stad ook in 2040 bestand te laten zijn tegen de negatieve effecten van klimaatverandering, zoals hevigere regenbuien. De analyse en het beleid verkrijgen en ontwikkelen we met kennispartners uit Leiden, Nederland en Europa (INTERREG subsidie mogelijkheid). Onder andere door acties zoals operatie Steenbreek en pilots zoals op bij de Lakenplein ontwikkeling. Aan de hand van klimaatadaptatieonderzoeken en een grondwatermodel wordt een klimaatadaptatieplan opgesteld. Op basis van de strategische samenwerkingsagenda met het hoogheemraadschap van Rijnland wordt gewerkt aan efficiënter waterbeheer- en onderhoud. De derde fase van de overdracht van beheertaken wordt afgerond en wordt verder samengewerkt aan ontwikkeling van beleid met betrekking tot innovatieve manieren van watercompensatie.

5B1.2 Beheren openbaar water en riolering

Beheren Riolering

De rioleringszorg is noodzakelijk voor het duurzaam beschermen van volksgezondheid en milieubescherming. Dit algemene doel is vertaald naar het inzamelen van afval-, hemel en grondwater. De werkzaamheden zijn gericht op het beheer en onderhoud van alle openbare rioleringen, inspectieputten, kolken en schuiven en het bedienen en onderhouden van riool-, polder-, tunnel- en onderbemalingsgemalen conform het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018. De volgende activiteiten worden in 2017 verricht:

 • uitvoering rioolrenovatie Tuinstadwijk;
 • uitvoering rioolrenovatie Kooidistrict noord;
 • uitvoering levensduur verlengende maatregelen;
 • uitvoering renovatie vacuümsysteem Cronesteijn;
 • voorbereiding vervanging riolering Gasthuiswijk noord;
 • reiniging en Inspectie circa 45km1 riolering;
 • renoveren van 14 gemalen.

Beheren Openbaar water

De doelstelling is het schoonhouden en doorvaarbaar (baggeren) houden van grachten en watergangen onder bescherming van de daar aanwezige flora en fauna. In de brief aan de raad (Z/16/294936) van 26 april 2016 over de invulling van de taakstelling is gemeld dat er minder vaak drijfvuil uit niet doorvaarbare watergangen wordt verwijderd en minder vaak walmuren worden gereinigd. Het is te verwachten dat dit gaat doorwerken in de bijbehorende effectindicatoren. De volgende activiteiten worden in 2017 verricht:

 • het mechanisch en elektrotechnisch renoveren van fontein Kooiplein;
 • het ‘vissen van bladafval”;
 • het tweemaal per jaar preventief verwijderen van welvaartsvuil (was o.b.v. meldingen en preventief);
 • in de maanden september, oktober en november vind de jaarlijkse “Schouw Rijnland” plaats. Hierbij wordt circa 110 km watergang geschoond van vegetatie.

In 2017 wordt gestart met het “risico gestuurd vissen van bladafval”. Op basis van het zogenaamde schaduwmodel (bomen) wordt geprognosticeerd welke watergangen het meeste blad te verwerken krijgen en deze worden dan als eerste onderhouden.

5B2.1 Ontwikkelen beleid gebruik openbaar water
Het traject rond de kaderstellende nota Waterkracht is in 2016 afgesloten, de nota Waterkracht is als opzichzelfstaand document te vervallen. De in deze nota genoemde kaders en gestelde ambitie om het gebruik en de beleving van het openbaar water door bewoners en bezoekers te verbeteren zal in separate projecten worden opgepakt. We doen dat, samen met bewoners en ondernemers in de stad en met partners in de regio, door de natuurlijke, cultuurhistorische en recreatieve waarde van de watergangen te beschermen, te verbeteren en uit te dragen. Om het water aantrekkelijk te houden is en wordt beleid ontwikkeld voor alle vormen van gebruik ervan: pleziervaart, bedrijvigheid, wonen en evenementen. In 2017 wordt een start gemaakt met een deel van deze projecten. Dit betreft onder andere beleid rondom de historische kwaliteit van het Leidse water als ook de reeds in de, in oktober 2015 door de raad vastgestelde, scenario-nota over bedrijfsvaartuigen (notitie Scenario’s met betrekking tot de versterking van de bedrijvigheid op het Leidse water RV 15.0047) genoemde noodzaak van het treffen van verkeersmaatregelen om het soms zeer drukke verkeer op het water in goede banen te leiden. Dergelijke verkeersmaatregelen worden in 2017 uitgewerkt.

5B2.2 Exploiteren havens en waterwegen
In 2017 wordt in de Passantenhaven en de Charterhaven (langs de Zijlsingel) het jaarlijkse klein onderhoud uitgevoerd.  Voor het overnachten in de haven int de gemeente havengelden. Daarnaast zorgt de gemeente in de havens voor een goed functionerende douche- en toiletvoorziening. Dit wordt gedaan conform de huidige milieukundige regelgeving, en impliceert o.a. de jaarlijkse controle op legionella.

5B2.3 Behandelen ligplaatsvergunningen
Nadat in 2016 de nieuwe verordening bedrijfsvoertuigen en de nieuwe ligplaatsenplannen zijn vastgesteld worden de vergunningen op basis van deze verordening verleend.

5B2.4 Handhaven gebruik openbaar water
In 2017 continueren we de aanpak voor beperken van overlast op het water, door nauwe samenwerking met de politie en andere partners op het water. De resultaten van de inzet en samenwerking in het vaarseizoen 2016 zijn bepalend voor de inhoud en richting van deze verdere samenwerking. In 2016 is de campagne Vaar goed & Vaar veilig gestart. De kernboodschap van de campagne wordt bij positieve evaluatie ook voor het vaarseizoen 2017 ingezet. Daarnaast zijn in 2016 twee boa’s omgeschoold waarbij extra bevoegdheden op het water kunnen worden ingezet, om toezicht en handhaving op het water kracht bij te zetten. Eind 2016 wordt gekeken of dit gecontinueerd wordt in 2017. We blijven in 2017 net als in 2016 bedrijfsvaart, reders en horecaondernemers langs het water betrekken bij de reductie van overlast op het water.

Effectindicatoren bij 5B Openbaar water

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarden

Bron

2017

2018

2019

2020

Doel 5B2 Verbeteren waterkwaliteit

5B2.a Percentage inwoners dat het onderhoud van watergangen als 'uitstekend' of 'goed' beoordeelt *

67% (2011)
69% (2013)
66% (2015)

66%

-

66%

-

Stadsenquête

Doel 5B3 Recreatieve waarde water vergroten

5B3.a Rapportcijfer door Leidenaren voor de recreatieve kwaliteit van groen en water in Leiden

7,0 (2010)
6,6 (2013)
7,0 (2015)

7,3

-

7,3

-

Stadsenquête

* Deze indicator wordt ten opzichte van de vorige begroting op een andere manier gepresenteerd. Zo geeft de indicator beter weer wat aan de inwoners in de Stadsenquête is gevraagd.