Ga naar boven

Programmakosten

Omgevingskwaliteit
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Meerjarenraming

2018

2019

2020

Verharde openbare ruimte

Lasten

44.181

46.944

38.832

38.327

38.048

38.345

Baten

-16.676

-15.853

-16.303

-16.705

-16.727

-16.727

Saldo

27.505

31.091

22.529

21.621

21.321

21.619

Openbaar water

Lasten

10.740

7.736

8.588

7.437

7.532

7.558

Baten

-6.445

-6.500

-6.602

-6.648

-6.674

-6.674

Saldo

4.295

1.236

1.986

789

858

885

Openbaar groen

Lasten

9.311

15.882

9.875

5.954

6.005

6.012

Baten

-1.043

0

0

0

0

0

Saldo

8.269

15.882

9.875

5.954

6.005

6.012

Duurzaamheid

Lasten

6.580

12.204

5.313

5.153

5.125

5.125

Baten

-428

-3

-3

-3

-3

-3

Saldo

6.152

12.201

5.310

5.150

5.122

5.122

Programma

Lasten

70.812

82.766

62.608

56.871

56.710

57.041

Baten

-24.591

-22.355

-22.908

-23.357

-23.403

-23.403

Saldo van baten en lasten

46.221

60.410

39.700

33.514

33.306

33.637

Reserves

Toevoeging

753

643

643

459

322

284

Onttrekking

-3.814

-19.647

-7.828

-2.022

-1.348

-1.348

Mutaties reserves

-3.061

-19.005

-7.185

-1.563

-1.026

-1.065

Resultaat

43.159

41.406

32.515

31.951

32.280

32.573

Budgettaire ontwikkelingen

Wijziging financiële regelgeving (BBV)
Door wijziging van de financiële regelgeving (BBV) mogen kosten die voorheen indirect aan een programma werden toegerekend (de overheadkosten), niet meer aan dat programma doorberekend worden. Door de eliminatie van deze kostencomponent uit het programma ontstaat er een verschil ten opzichte van het oude meerjarenbeeld. De indirecte kosten worden voortaan ondergebracht in 3.1.12 Overhead, Vpb en onvoorzien.
De BBV-wijziging heeft ook invloed op de tot eind 2016 gehanteerde systematiek van de interne rentedoorberekening. Door de wijziging moet de omslagrente worden verlaagd, rekenen we niet langer rente toe aan het eigen vermogen, en schrijven we in beginsel geen rente bij op de reserves. Het resultaat is dat de kapitaallasten binnen het programma aanzienlijk lager zijn dan in het oude meerjarenbeeld.

De mutaties van de lasten en baten worden verder onder andere veroorzaakt door de indexering van de budgetten, de doorrekening van de kostenverdeelstaat en de kapitaallasten die zijn berekend vanuit het meerjareninvesteringsplan 2017-2020 inclusief de verwerking van de besluitvorming over de beheerplannen openbare ruimte 2017-2021. De overige verschillen worden per beleidsterrein toegelicht.

Beleidsterrein 5A Verharde openbare ruimte
De daling van de lasten wordt vooral veroorzaakt doordat in 2016 eenmalig bijdragen aan investeringen begroot staan voor een bedrag van € 2,0 miljoen die eveneens eenmalig zijn onttrokken aan een reserve, zoals bijdragen aan de projecten Ruimte voor de Stad, herinrichting Breestraat, Binnenste Beter, programma Binnenstad kwaliteit openbare ruimte en ondergrondse containers. Ook zijn in 2016 eenmalig gelden beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van technische inspecties aan kunstwerken € 143.500, voor de kadernota kwaliteit openbare ruimte € 396.000, voor uitbreiding van de illuminatie € 100.000, voor tijdelijke inhuur wagenpark € 165.000 en voor handhaving fietsparkeren (de afbouw van de intensivering en de eenmalige extra kosten voor de aanvullende fietsenstallingsruimte Stationsgebied) tezamen € 112.500.
Door besluitvorming over de beheerplannen openbare ruimte 2017-2021 is het budget voor dit beleidsterrein verhoogd met € 461.000. Een verlaging van de lasten met € 189.000 is het gevolg van het invullen van de taakstelling door middel van de Visie op de Openbare Ruimte. Daarnaast is het projectbudget voor Ruimte voor de Stad € 100.000 hoger dan in 2016 beschikbaar gesteld is.

Voor de baten geldt een verhoging van € 20.000 ten opzichte van 2016 vanwege het invullen van een taakstelling door het verhogen van de leges bij graafwerkzaamheden voor kabels en leidingen.

Beleidsterrein 5B Openbaar water
De toename van de lasten wordt veroorzaakt doordat in 2017 eenmalig een budget van € 1,4 miljoen beschikbaar is gesteld voor de kosten die samenhangen met de overdracht van het beheer van stedelijk water aan het Hoogheemraadschap en € 152.000 voor de toegenomen beheerkosten riolering Oude Kooi. Een verlaging van de lasten met € 15.000 is het gevolg van het invullen van de taakstelling door middel van de Visie op de Openbare Ruimte (meerjarenbeeld van 2016). Door besluitvorming over de beheerplannen openbare ruimte 2017-2021 is het budget voor dit beleidsterrein verhoogd met € 283.000.

Beleidsterrein 5C Openbaar Groen
De daling van de lasten wordt veroorzaakt doordat in 2016 eenmalig bijdragen aan investeringen begroot staan voor een bedrag van € 4,9 miljoen die eveneens eenmalig zijn onttrokken aan een reserve, zoals bijdragen aan de projecten groenpromotie, Singelpark en overige groenvoorzieningen. Daarnaast wordt een toename van de lasten veroorzaakt door extra beheergelden voor Singelpark € 152.000 en groenvoorzieningen Kooiplein € 175.000.
Door besluitvorming over de beheerplannen openbare ruimte 2017-2021 is het budget voor dit beleidsterrein verlaagd met € 433.000 op het domein Spelen. Dit wordt hoofdzakelijk verklaard door het feit dat werkzaamheden voor beheer openbare speelplaatsen en speeltuinen voorheen werden gedekt uit de budgetten voor regulier onderhoud in de exploitatie. In dit meerjarenbeeld worden deze werkzaamheden als vervangingsinvesteringen speeltuinen geactiveerd en afgeschreven. Dit resulteert daardoor tot voordelen in de budgetten voor het regulier onderhoud.
Een verlaging van de lasten met € 167.000 is het gevolg van het invullen van de taakstelling door middel van de Visie op de Openbare Ruimte

Beleidsterrein 5D Duurzaamheid
De daling van de lasten wordt veroorzaakt doordat in 2016 eenmalig bijdragen aan investeringen begroot staan voor een bedrag van € 6,4 miljoen die eveneens eenmalig zijn onttrokken aan een reserve, zoals bijdragen aan de projecten milieubeheer, luchtkwaliteitsplan en duurzaamheidsfondsen.
Een toename van de lasten met € 30.000 betreft de subsidie voor de Leidse schooltuinen.

Reserves

Reserves programma 5
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2015

Begroting
2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Reserve asbestsanering (P5)

Toevoeging

282

282

282

282

282

282

Onttrekking

-1.248

-176

-176

-176

-176

-176

Saldo

-966

106

106

106

106

106

Reserve groen Oostvlietpolder

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-88

-82

0

0

0

0

Saldo

-88

-82

0

0

0

0

Reserve groene singels

Toevoeging

0

150

150

0

0

0

Onttrekking

-812

-9.841

-4.076

0

0

0

Saldo

-812

-9.691

-3.926

0

0

0

Reserve ontsluiting van groengebieden

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-10

-177

0

0

0

0

Saldo

-10

-177

0

0

0

0

Reserve ondergrondse afvalcontainers

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

-280

0

0

0

0

Saldo

0

-280

0

0

0

0

Reserve duurzaamheidsfondsen

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-1.024

-3.841

-1.345

-1.259

-1.172

-1.172

Saldo

-1.024

-3.841

-1.345

-1.259

-1.172

-1.172

Reserve klimaatmaatregelen

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-46

-144

0

0

0

0

Saldo

-46

-144

0

0

0

0

Res. onderh kap.goed herinr openb rui P5

Toevoeging

471

211

211

177

40

2

Onttrekking

-585

-2.970

-25

-80

0

0

Saldo

-115

-2.760

186

96

40

2

Reserve gsb-middelen ISV/EZ P5

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

-1.310

-100

0

0

0

Saldo

0

-1.310

-100

0

0

0

Reserve programma binnenstad P5

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-1.492

-286

0

0

Saldo

0

0

-1.492

-286

0

0

Reserve stedelijke ontwikkeling P5

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

-815

-440

-220

0

0

Saldo

0

-815

-440

-220

0

0

Reserve parkeren P5

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

-11

0

0

0

0

Saldo

0

-11

0

0

0

0

Reserve verv.inv. maatschappelijk nut P5

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-174

0

0

0

Saldo

0

0

-174

0

0

0

Reserves programma 5

-3.061

-19.005

-7.185

-1.563

-1.026

-1.065

Een nadere toelichting op alle reserves binnen dit programma is te vinden in paragraaf 5.2.5 toelichting reserves programma 5.

Investeringen

 

Omschrijving prestatie
Bedragen x € 1.000

Omschrijving investering

Categorie investering

Soort investering

Bijdrage derden/ reserves

 2017 

 2018 

 2019 

 2020 

05A103

Beheren openbare ruimte

technische install. beweegbare brug 2017-2020

Econ.

Verv.

-

2.424

507

543

448

Valkbrug 2013

Maatsch

Verv.

-

3.191

-

-

-

Brug Poelgeest 2013

Maatsch

Verv.

100

-

3.990

-

-

Bostelbrug

Maatsch

Verv.

-

-

1.511

-

-

Churchillbrug

Maatsch

Verv.

-

904

-

-

-

Vervanging openbare verlichting 2017-2020

Maatsch

Verv.

-

1.007

1.827

1.855

1.829

Investeringen bruggen 2017-2020

Maatsch

Verv.

-

66

-

-

-

Bruggen - Vervangen, renoveren, bouwdelen 2017-2019

Maatsch

Verv.

-

354

354

354

-

Meerpalen en remmingwerken 2017-2020

Maatsch

Verv.

-

59

59

59

59

Investeringen walmuren 2017-2020

Maatsch

Verv.

-

660

549

120

525

Walmuur Haarlemmertrekvaart

Maatsch

Verv.

-

763

-

-

-

Vervanging verkeerslichten 2017-2020

Maatsch

Verv.

-

557

557

557

557

Investering wegen 2017-2020

Maatsch

Verv.

-

5.303

4.076

3.216

3.299

Herinrichting Haarlemmerstraat

Maatsch

Verv.

1.844

2.988

-

-

-

05A104

Inzamelen huishoudelijk afval

Inzamelmiddelen 2017-2020

Econ.

Verv.

-

432

432

429

426

05B102

Beheren openbaar water en riolering

Afr. Verv.rioolgemaal Lammenschansweg

Econ.

Verv.

-

82

-

-

-

Vervanging rioleringen 2017-2020

Econ.

Verv.

-

3.222

2.066

2.192

5.012

05C101

Ontwikkelen beleid groen

Groene Singelrand 2014

Maatsch

Nieuw

-

1.026

-

-

-

Verst.groene hoofdstr.Bernhardkade

Maatsch

Verv.

-

178

-

-

-

Bos van Bosman 2018

Maatsch

Nieuw

-

-

383

-

-

Polderpark Cronestein

Maatsch

Nieuw

-

-

-

252

-

Burgerinitiatieven 2018-2019

Maatsch

Nieuw

-

-

101

101

-

Verst.groene hoofdstr.Korte Vlietzone

Maatsch

Verv.

-

411

-

-

-

Parken 2020

Maatsch

Verv.

-

-

-

-

500

Herinrichting grafvakken Rhijnhof

Maatsch

Verv.

-

-

223

-

-

05D102

Verbeteren luchtkwaliteit

Singelpark-Brugverbindingen

Maatsch

Nieuw

929

929

-

-

-

Singelpark-Singelroute

Maatsch

Nieuw

131

131

-

-

-

Singelpark-Subsidies

Maatsch

Nieuw

785

785

-

-

-

Totaal Programma 5

3.789

25.472

16.634

9.676

12.656

In het bovenstaande overzicht staan de investeringen zoals opgenomen in het investeringsplan 2017-2020. In paragraaf 4.2.2 Investeringen wordt de ontwikkeling van de kapitaallasten toegelicht en staat een overzicht met te voteren kredieten.

Subsidies

Lege alinea­

subsidiestaat 2016

subsidiestaat 2017

Subsidie saldo

43.738 

74.043

­Het volledige subsidie-overzicht is opgenomen in paragraaf 3.2.8 subsidies.