Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Programmaplan / Stedelijke ontwikkeling / Beleidsterrein 6B Gemeentelijk vastgoed

Beleidsterrein 6B Gemeentelijk vastgoed

De gemeente exploiteert en onderhoudt de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Dit betekent dat zij verantwoordelijk is voor de verhuur, de doorbelasting van kosten en het (dagelijks en het langjarig) onderhoud van het vastgoed. De panden worden ingezet voor de huisvesting van organisaties die de gemeente beleidsmatig wil ondersteunen en voor de huisvesting van het ambtelijk apparaat. Ook omvat de portefeuille vastgoed dat haar functie heeft verloren (bijvoorbeeld voormalige schoolgebouwen), panden die ooit zijn verworven ten behoeve van toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen of objecten die bij de gemeente in bezit of beheer zijn als monument. De gemeente ziet zichzelf hier als sociaal belegger; de portefeuille wordt op professionele wijze geëxploiteerd en onderhouden, met inachtneming van de maatschappelijke betekenis die de panden of de gebruikers hebben voor Leiden. Panden die geen beleidsdoel dienen kunnen in principe worden afgestoten. Het definiëren welk vastgoed de gemeente in bezit wil behouden en wat kan worden verkocht, is een belangrijke beslissing en vereist een goede kennis van de portefeuille en van de gewenste beleidsdoelen. Een kleinere portefeuille vergroot de financiële spankracht van de gemeente door (incidentele) verkoopopbrengsten en (structureel) lagere onderhoudskosten. Het langetermijnperspectief noodzaakt tot het maken van keuzes. Vanuit dit beleidsterrein denkt de gemeente na over de ontwikkelingsmogelijkheden van grond en vastgoed waardoor (maatschappelijke) waardecreatie wordt bereikt. Ook erfpachtconversie past daarbij, waarin door functiewijziging van panden (leegstaand kantoor krijgt een andere functie), erfpachtinkomsten worden gegenereerd.

Doelen en prestaties bij 6B Gemeentelijk vastgoed

Doel

Prestatie

6B1 Optimale exploitatie van gemeentelijk vastgoed

6B1.1 Voeren van een erfpachtbedrijf

6B1.2 Opstellen Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2016 en Vermogensbeheer Grondexploitaties 2016 - 2020

6B1.3 Exploiteren van gemeentelijk vastgoed

6B1.1 voeren van een erfpachtbedrijf
De reguliere werkzaamheden binnen het erfpachtbedrijf betreffen het voeren van de administratie, het aanpassen en innen van de erfpachtcanon, het adviseren en het verstrekken van inlichtingen over erfpacht aan bijvoorbeeld aspirant kopers, erfpachters, notarissen en makelaars. Leiden biedt erfpachters van woningen en appartementen de mogelijkheid om de erfpachtgrond te kopen, de zgn. conversie bloot eigendom.

6B1.2 Opstellen Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2016 en Vermogensbeheer Grondexploitaties 2016-2020
Opstellen van het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) 2017 is onderdeel van de jaarrekeningcyclus rekening 2016. In het MPG wordt verantwoording afgelegd over de lopende (en in voorbereiding zijnde) grondexploitaties. Onderstaande tabel toont de projecten die in het MPG 2016 zijn opgenomen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in Bouwgronden In Exploitatie (BIE) ofwel projecten na uitvoeringsbesluit, Niet In Exploitatie Genomen Gronden (NIEGG) ook wel projecten na kaderbesluit, materiele vaste activa (MVA) en bijzondere projecten. Door wijzigingen in het BBV (Besluit Begroting Verantwoording) worden de NIEGG posities in 2016 omgezet naar BIE (Bouwgronden In Exploitatie) dan wel strategische gronden.

Tabel 1: Rubricering van projecten in MPG 2016

Bouwgrond in exploitatie (BIE)

8

Trekvaartplein Wonen

13

A4/W4

19

Groenoordhallen eo - deelplannen Groenoordhallenterrein en v. Voorthuijsenlocatie

22

Haagwegkwartier - Islamitisch centrum en Noordelijke Sportvelden

28

Dieperhout - ROC-locatie en Agnes-locatie

30

Lorentzschool

37

Oppenheimstraat fase 2

45

Stationsgebied - Rijnsburgerblok (deelgebieden 1,2 en 5 )

73

Aalmarkt

 

 

Niet in exploitatie genomen grond (NIEGG)

5

Nieuweroord

19

Groenoordhallen en omgeving - deelplannen bedrijventerrein en Groenoord Noord

22

Haagwegkwartier - deelplan ROC-locatie

45

Stationsgebied – overig (m.u.v. RBB en Morssingelblok)

 

 

Materiele vaste activa (MVA)

 

Stationsgebied - Morssingelblok

*

 

Bijzondere projecten

 

Lammenschanspark

 

Het opstellen van Vermogensbeheer Grondexploitaties 2017-2021 is onderdeel van de kaderbrief. In deze rapportage worden de ruimtelijke ambities gerelateerd aan grondexploitaties i.c. stedelijke (her)ontwikkelingen, afgezet tegen de financiële spankracht van de gemeente. Het centrale onderdeel van het vermogensbeheer is de Vereveningsreserve Grondexploitaties. Er dient een sluitend perspectief van deze reserve te worden gepresenteerd voor de komende 5 jaar. De netto verkoopopbrengsten van verkoop gemeentelijk vastgoed leveren een bijdrage in de dekking van ruimtelijke ambities. Met het sluitend perspectief van de Vereveningsreserve Grondexploitaties en de daarbij behorende besluiten, doet het college een voorstel aan de gemeenteraad voor dekking van de ruimtelijke ambities. Voeding van de Vereveningsreserve Grondexploitaties vanuit projecten met een batig saldo wordt minder zodat aanvulling vanuit andere bronnen noodzakelijk is.

6B1.3 Exploiteren van gemeentelijk vastgoed
Ook in 2017 wordt uitvoering gegeven aan het in 2014 vastgestelde Beleidskader Vastgoed. Een van de uitgangspunten is dat voor de gehele portefeuille (m.u.v. de unieke cultuurpanden) een marktconforme huur gehanteerd wordt. Het Beleidskader Vastgoed maakt onderscheid tussen beleidsmatig te ondersteunen en niet te ondersteunen functies. Dit betekent dat organisaties die de gemeente beleidsmatig wil ondersteunen, in de toekomst één totaalsubsidie ontvangen ten behoeve van activiteiten en huisvesting. Huurovereenkomsten die in 2017 aflopen worden conform de uitgangspunten van het Beleidskader Vastgoed omgezet naar een marktconforme huur. Tot 2020 wordt al het maatschappelijk vastgoed van de gemeente volgens het Beleidskader Vastgoed aangepakt. Deze periode is nodig omdat niet in een keer alle huren kunnen worden aangepast (de huurcontracten hebben verschillende expiratiedata in de komende jaren). Het vastgoed dat geen beleidsdoel (meer) dient, kan worden afgestoten. De komende jaren wordt de verkoop van gemeentelijk vastgoed geïntensiveerd. Met deze verkoopopbrengsten is in de taakstellingen rekening gehouden.

In samenwerking met het Programmateam Duurzaamheid wordt gewerkt aan het verduurzamen van de gemeentelijk vastgoedportefeuille. Op basis van een uitgevoerde quick-scan van de portefeuille is bepaald bij welke gebouwen in de kernportefeuille een realistisch energiebesparingspotentieel kan worden behaald. Bij 25% van de gebouwen uit de kernportefeuille worden, gebaseerd op maatwerkadviezen, vanaf 2017 duurzaamheidsmaatregelen uitgevoerd. Van essentieel belang is samenwerking en medewerking van huurders, zij hebben de voordelen van de maatregelen middels lagere energielasten. Met huurders zullen nadere afspraken gemaakt worden op welke wijze duurzaamheidsinvesteringen kunnen worden terugverdiend.

In 2016 zijn alle gebouwen in de gemeentelijk vastgoedportefeuille opnieuw bouwkundig geïnspecteerd. Op basis van deze inspecties zijn de Meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) geactualiseerd. Vanaf 2017 wordt op basis van de geactualiseerde MJOP’s het gemeentelijk vastgoed onderhouden. Dat gebeurt in samenwerking tussen RVT Grond Vastgoed Markt en Cluster Beheer. Bij Cluster Beheer is vanaf medio 2016 het technisch beheer van het vastgoed ondergebracht. Er wordt in 2017 een aantal aanbestedingen uitgezet om maximaal uitvoering te geven aan het efficiënt en planmatig uitvoeren van het onderhoud aan het gemeentelijk vastgoed. Voor de beheersbaarheid wordt gekozen voor wat grotere meerjarige clustercontracten waarbij de markt wordt uitgenodigd om mee te denken met de gemeente.