Ga naar boven

Beleidsterrein 6C Wonen

De gemeenteraad heeft op 14 februari 2013 de nota Wonen 2020 'Leiden kijkt vooruit en pakt door' vastgesteld. Leiden is een aantrekkelijke woonstad. De meeste Leidenaren zijn erg tevreden over hun woning en woonomgeving. De gunstige ligging van Leiden in de Randstad, dichtbij Schiphol, Den Haag, Rotterdam en Amsterdam, onze mooie binnenstad en ons rijke cultureel aanbod betekenen dat een behoorlijk deel van de trek naar de Randstad in Leiden zal neer slaan. Samen met de huisvestingsbehoefte van statushouders en de stagnerende doorstroming (o.a. als gevolg van het Rijksbeleid) betekent dit dat we met een behoorlijke toename in de vraag naar woningen rekening moeten houden de komende jaren.

Dit zien we ook terug in de recente provinciale prognose voor de woningbehoefte die een toename van de vraag naar woningen tot 2030 toont met ca. 2.500 t.o.v. de vorige behoefteraming uit 2013. Deze opgaaf sluit aan bij een vraagstuk dat ook in het kader van de omgevingsvisie (6A1.1) aan de orde komt. Hoe realiseren we grote aantallen extra woningen in onze dichtbebouwde stad en regio. Het zoeken naar potentiele oplossingen voor deze opgaaf zal in 2017 de nodige aandacht vragen. Hierbij zoeken wij de samenwerking met de regio op.  Net zoals het afgelopen jaar blijft ook in 2017 de realisatie van huisvesting voor vergunninghouders en bijzondere doelgroepen: mensen (alle leeftijden) die uitstromen uit zorg en opvang (zoals daklozenopvang, Jeugdzorg, beschermd wonen, etc.) en (tijdelijk) begeleiding nodig hebben een actueel thema.

Juist vanwege deze zo omvangrijke vraag naar woningen in Leiden en omgeving hechten wij zeer veel belang aan de realisatie van het beoogde aantal van 5000 woningen, liefst meer, in Valkenburg.

De komende periode zijn daarnaast de volgende thema’s belangrijk: beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen, duurzaamheid, transformatie en het zoeken naar antwoorden voor de opgaven waarvoor de extramuralisering en de scheiding van wonen en zorg ons stelt.

Doelen en prestaties bij 6C Wonen

Doel

Prestatie

6C1 Hogere kwaliteit en toename van de woningvoorraad

6C1.1 Uitvoeren van de nota Wonen

6C1.2 Uitvoeren van de prestatieafspraken met corporaties

6C1.3 Uitvoeren van de regionale woonagenda en bijdrage leveren aan woonruimteverdeling

6C1.4 (Laten) uitvoeren van projecten (inclusief studentenhuisvesting)

6C2 Opheffen illegale huisvesting

6C2.1 Toezien en handhaven op onrechtmatige bewoning

6C3 Beter leefklimaat in Leiden Noord

6C3.1 Kooiplein

6C3.2 Van Voorthuijsenlocatie

6C3.3 Groenoordhallen e.o.

6C3.4 Oude Kooi

6C3.5 Programmasturing WOP Leiden Noord

6C1.1 Uitvoeren van de nota Wonen
De acties in de nota Wonen zijn gericht op het realiseren van de volgende drie hoofdopgaven: 

  • Een betere balans tussen vraag naar en aanbod van woningen;
  • Versterking van de kwaliteit van de woning en leefomgeving;
  • Voldoende aanbod voor hen die niet op de particuliere markt terecht kunnen.

Dit doen we onder andere door:

1. Acquisitie
Om mogelijke nieuwe woningbouwlocaties onder de aandacht te brengen en om partijen te verleiden in Leiden te investeren in huur- en koopwoningen hebben wij de zogenaamde Kansenkaart en de site www.investereninLeiden.nl ontwikkeld. Daarnaast nemen wij jaarlijks deel aan de Provada (vastgoedbeurs).

2. Realiseren van huisvesting voor Nederlandse en internationale studenten, afgestudeerden/ PhD’s, etc
Het terugdringen van het tekort aan studentenhuisvesting, de huisvesting van buitenlandse studenten, vervolghuisvesting voor net-afgestudeerden in Leiden, short stay voorzieningen, hostel en summerschool zijn belangrijk voor Leiden Kennisstad. We verwachten dat de invoering van het studievoorschot (leenstelsel) een kortdurende dip in de vraag naar kamers te zien zal geven. De groei aan buitenlandse studenten zet zich onverminderd voort. Belangrijk voor de voltooiing van de studentencampus op Lammenschanspark is de uitkomst van de lobby om samenwerking tussen commerciële partijen en studentencorporaties op basis van de nieuwe Woningwet 2015 toe te staan. Zie ook de beschrijving van projecten onder 6C1.2.

3. Het afmaken (en zo nodig bijstellen van) lopende projecten zoals het Stationsgebied en wonen boven winkels (zie ook 6 C 1.4.)

4. De kwaliteit van de woningvoorraad en leefomgeving te verbeteren (zie diverse projecten onder 6C 1.4) Zie onder andere beter leefklimaat Leiden Noord

5. Te anticiperen op vergrijzing en extramuralisering van de zorg. (Zie hiervoor ook programma 9.)
De komende decennia neemt het aantal ouderen toe als gevolg van (autonome) demografische ontwikkelingen. Door nieuw overheidsbeleid blijven deze ouderen, ook als zij zorg nodig hebben, zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Dit geldt ook voor mensen (alle leeftijden) die uitstromen uit zorg en opvang (zoals daklozenopvang, Jeugdzorg, beschermd wonen, etc.) en begeleiding nodig hebben. De statushouders vormen een derde groep die speciale aandacht vraagt. Bovengenoemde drie groepen hebben gemeen dat zij niet alleen huisvesting nodig hebben maar een geïntegreerd aanbod aan wonen, zorg, welzijn en dagbesteding om te kunnen participeren. Wij willen zorgen dat er voldoende woningen zijn, die in combinatie met aanvullende diensten en voorzieningen, zoals buurtwinkels en buurtrestaurants, de mensen die daar op aangewezen zijn, in staat stelt zelfstandig te wonen. Dit doen wij door in te zetten op doorstroming, waar dit mogelijk en gewenst is (zowel vanuit volkshuisvestelijk oogpunt als vanuit dat van de betrokken bewoners), op transformatie van bestaand vastgoed en op nieuwe woonvormen. Hierbij zoeken wij niet alleen de samenwerking op met corporaties, projectontwikkelaars, beleggers, aanbieders van zorg en welzijn en exploitanten van winkels, maar vooral ook met de inwoners. Faciliteren, stimuleren en ruimte geven aan experimenten zijn daarbij sleutelwoorden. Waar mogelijk willen wij zoveel mogelijk de doelgroepen zelf invulling laten geven aan de voorzieningen bijvoorbeeld via het exploiteren van buurtwinkels, groenvoorzieningen , etc.  

Het VN verdrag rechten van de mens met een handicap is door Nederland in 2016 geratificeerd. De gevolgen daarvan voor het beleid en uitvoering van de gemeentelijke praktijk worden in kaart gebracht en bezien wordt of, en zo ja welke, maatregelen/acties er nodig zijn.

6. Faciliteren samenwerking met alle partijen die iets betekenen voor de Leidse woningmarkt 
Samenwerking met en tussen alle partijen die met het wonen en de woonomgeving te maken hebben zien we net als voorgaande jaren als een uiterst belangrijke voorwaarde om alle onze opgaven te kunnen realiseren. Hierin blijven we dan ook investeren o.a. via het (mede) organiseren van woondebatten en in de samenwerking met het Rijnlands Architectuur Platform.

Verbonden partijen
Op woongebied zijn, naast de woningcorporaties en de huurdersorganisaties nog twee partijen actief die invloed van betekenis uitoefenen op het beleid van de gemeente: de Stichting Universitaire Woonwijk Boerhaave en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Boerhaave speelt een belangrijke rol in het huisvesten van promovendi en postdocs. Het bestuur bereidt modernisering van haar bezit aan de Boerhaavelaan e.o. voor. Het SVn verstrekt namens de gemeente stimuleringsleningen voor starterswoningen en duurzaamheids- en energiebesparende voorzieningen.

7. Controle op Woning en Kamerbemiddelingsbureaus
Tot slot willen we met de verordening op de woning en kamerbemiddeling 2014 meer grip krijgen op bemiddelingsbureaus die misbruik maken van de schaarste aan woonruimte. In 2017 wordt geëvalueerd of en in hoeverre deze verordening daarbij dienstig is.

6C1.2 Actualiseren van de prestatieafspraken met de corporaties
In 2015 zijn de prestatieafspraken 2015-2020 vastgesteld. De nieuwe afspraken gaan over de omvang en betaalbaarheid van de sociale voorraad, studentenhuisvesting, wonen en zorg, bijzondere aandachtsgroepen en duurzaamheid. Verder zijn er afspraken gemaakt over de samenwerking, monitoring en evaluatie. De nota Wonen vormde het kader voor de afspraken.

De nieuwe Woningwet die per 1 juli 2015 in werking is getreden wijzigt de relatie tussen gemeente, corporaties en huurders ingrijpend. Gemeenten krijgen een prominentere rol toebedeeld, die meer taken en verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Binnen haar nieuwe rol is de gemeente onder andere verantwoordelijk voor het:

  • definiëren van de eigen woningmarktregio in samenwerking met provincie en buurgemeenten;
  • beschrijven van de volkshuisvestelijk opgave en de vertaling hiervan naar meetbare prestatieafspraken en wijkvisies;
  • jaarlijks beoordelen van voorgenomen werkzaamheden (ondernemingsplan/jaarplan/ investeringsruimte) van woningcorporaties (toetsen aan de prestatieafspraken);
  • formuleren van een zienswijze op onder andere het verkoopbeleid, splitsing Diensten van algemeen Economisch belang (Daeb) versus niet-Daeb, fusie en splitsing;
  • uitvoeren van een markttoets op niet-Daebactiviteiten.

Behalve de woningcorporaties verdient ook de SHWJ als Niet Winst beogende Instelling (maar geen corporatie, geen ‘toegelaten instelling’) melding als een belangrijke partner en speler in de Leidse woningmarkt. Deze instelling verhuurt ruim 700 betaalbare huurwoningen aan werkende jongeren tussen 18 en 35 jaar. Naar verwachting zal dit aantal in 2017 worden uitgebreid via een nieuwbouw project met een 112-tal appartementen aan de Potgieterlaan. Wij faciliteren dit door het verstrekken van gemeentegarantie, aangezien de SHWJ als NWI geen gebruik kan maken van het Waarborgfonds voor de Sociale Woningbouw (WSW).

6C1.3 Bijdragen aan het opstellen van een regionale woonvisie en woonruimte verdeling
In 2017 wordt de, in 2016 gestarte, actualisatie van de Regionale woonagenda vastgesteld. De nieuwste Woningbehoefteraming cijfers worden daarin meegenomen.

Tevens vind de jaarlijkse actualisatie en afstemming van het regionale woningbouwprogramma plaats.  

6C1.4 (Laten) uitvoeren van projecten (inclusief studentenhuisvesting)
De volgende projecten moeten ertoe bijdragen dat de woningvoorraad toeneemt dan wel de kwaliteit verbetert:

Ananasweg
Eind 2017, is het voornemen,  zal de gefaseerde bouw van de nieuwbouw aan de Ananasweg/Lammenschansweg van ca. 430 appartementen, na besluitvorming, starten.

Dieperhout
Project Dieperhout omvat totaal 140 woningen. Kaderbesluit is september 2011 genomen. Voor het deelplan ROC-locatie is in februari 2013 een uitvoeringsbesluit genomen en in juni 2013 een overeenkomst ondertekend met Smit's Bouwbedrijf BV voor de ontwikkeling en realisatie van 60 woningen, waarvan 12 appartementen.

In 2015 is de omgevingsvergunning voor de grondgebonden woningen verleend. De omgevingsvergunning voor de appartementen en de zorgvoorziening zal naar verwachting eind 2016 verleend worden waarna het bouwrijpmaken start. De bouw start begin 2017. Voor het deelplan Agnes-locatie is in maart 2014 een uitvoeringsbesluit genomen en in juni 2014 een overeenkomst ondertekend voor de ontwikkeling en realisatie van 80 woningen, waaronder 28 sociale koopwoningen. In 2015 zijn alle woningen opgeleverd.

Haagwegterrein de Verleyding
Voor een onderdeel van het Haagwegterrein is eerder een flatgebouw met duurdere koopappartementen ontwikkeld, genaamd De Verleyding. Dit deelproject is niet uitgevoerd omdat de verkoop niet haalbaar bleek. Er is gewerkt aan een nieuw plan dat moet leiden tot realisatie van 112 startersappartementen in de sociale huur voor rekening de Stichting Huisvesting Werkende Jongeren. Voor de financiering van het plan hebben wij in mei 2015 gemeentegarantie verleend. De bouw start eind 2016/begin 2017 en de oplevering is vanaf eind 2017.

Haagwegkwartier-west
Project Haagwegkwartier kent drie deellocaties: Islamitisch Centrum, ROC-locatie en Noordelijke Sportvelden. Voor de deelgebieden Islamitisch Centrum en de Noordelijke Sportvelden zijn grondexploitaties vastgesteld.

De bouw van het Islamitisch Centrum is in juni 2014 gestart, de oplevering van de ruwbouw was in 2015. Eind 2016/begin 2017 zal het gebouw gereed zijn. In 2016 wordt door de gemeente het naast gelegen openbare plein aangelegd. De resterende ROC-gebouwen zijn vanaf eind 2014 voor een periode van 5 jaar verhuurd voor studentenhuisvesting.

In 2014 heeft de gemeente een koopovereenkomst gesloten met Amvest, die circa 155 woningen in het middensegment in een mix van koop en huur realiseert op de Noordelijke Sportvelden. De bouw van de eerste fase daarvan is in 2015 opgeleverd. De bouw van de tweede fase start in de tweede helft van 2016 en wordt eind 2017/begin 2018 opgeleverd.

Met Topaz is in mei 2016 een koopovereenkomst gesloten om 72 zorgeenheden te realiseren op de Noordelijke Sportvelden. De grond wordt eind 2016 aan Topaz geleverd, waarna zij starten met de bouw. Na realisatie van de tweede fase van Amvest en het zorggebouw van Topaz, zal de gemeente het resterende openbaar gebied van de voormalige sportvelden inrichten.

Lakenplein
Portaal heeft een plan uitgewerkt voor de realisatie van 64 woningen, inclusief gebouwd parkeren, in de sociale huursector op het Lakenplein. De vergunningaanvraag heeft in de zomer van 2015 ter visie gelegen. De bouw is enigszins vertraagd o.a. door bezwaar tegen de bouwvergunning, de verwachting is dat Portaal het complex eind 2017 zal kunnen opleveren.

Huis Op de Waard heeft een bouwplan ingediend voor herontwikkeling en uitbreiding tot van 89 tot 101 units voor ouderen, die zware zorg behoeven. De oplevering staat begin 2017 gepland.

De gemeente heeft de ambitie om, in overleg met de buurt en op basis van een goede parkeerbalans, het aantal parkeerplaatsen op het Lakenplein en het Kaarsenmakersplein terug te brengen en een groene inrichting te realiseren. De planvorming hiervoor is gepland voor 2017. Uitvoering zal plaatsvinden na realisatie van de verschillende bouwplannen.

Lammenschansdriehoek (vh Lammenschanspark)
Vanaf 2013 is gestart met de gefaseerde bouw van de Leidse Schans, Blok B, C en D. In totaal zijn in 2015 210 starterswoningen (koop en huur), 580 studentenwoningen en 590m2 BVO commerciële ruimte (detailhandel en horeca) opgeleverd. De start bouw van Blok E en F (ca. 600 studentenwoningen) en Blok A (ca. 800 studentenwoningen), staat gepland voor respectievelijk begin 2017 en eind 2017.

In het Kanaalpark is vanaf 2015 gestart met de transformatie van twee leegstaande kantoorgebouwen naar huurappartementen. Eind 2017 zal op twee locaties de nieuwbouw starten van ca. 120 huurappartementen.

De bouw van de Bètatoren, een woontoren met 134 huurappartementen en 485 m2 commerciële ruimte op de kop van het Bètaplein, zal eind 2017 opgeleverd worden.

In de eerste helft van 2017 zal Bètaplein Fase 2 worden gerealiseerd.

In 2017 zal de bestemmingsplanprocedure doorlopen worden voor de nieuwbouwcomplexen met commerciële plint op de voormalige locaties van Avery Dannisson en AKB Longs aan de Lammenschansweg.

Nieuweroord
Voor het project Nieuweroord is voorjaar 2015 een Kaderbesluit vastgesteld. Aansluitend daarop is najaar 2015 het Ambitiedocument vastgesteld door de raad. Na vaststelling van het Ambitiedocument is een marktselectieprocedure doorlopen om een marktpartij te selecteren, die de locatie binnen de kaders van het Kaderbesluit en het Ambitiedocument ontwikkelt. Medio 2016 is deze marktpartij geselecteerd. Op de locatie worden circa 80 appartementen, waaronder circa 20 appartementen in de categorie middel dure huur (maximaal 12.000m2 BVO), gerealiseerd. In september 2016 heeft de raad een  uitvoeringsbesluit voor de locatie Nieuweroord genomen. Najaar 2016 zal een start gemaakt worden met de bestemmingsplanprocedure op basis van het ontwerpproces voor de appartementen. In 2017 wordt de bestemmingsplanprocedure doorlopen, wordt het ontwerp voor de woningen uitgewerkt van schetsontwerp naar definitief ontwerp en wordt de omgevingsvergunning aangevraagd. De start van de bouw start naar verwachting voor de zomer van 2018.

Onderzoek nieuwbouw Universiteit Leiden Witte Singel / Doelencomplex
De Universiteit Leiden onderzoekt de mogelijkheid om de Faculteit der Geesteswetenschappen te concentreren langs/rondom de Witte Singel. Dit kan betekenen dat de huidige gebouwen of een deel daarvan worden vervangen door nieuwbouw. Het gaat om de herontwikkeling van het gebied tussen de Leidse Rijn- en Schiekade en de Doelengracht. In samenwerking met de stad en de gemeente wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn.

Begin 2016 is de Nota van Uitgangspunten van deze herontwikkeling door de gemeenteraad vastgesteld. Deze biedt ruimte voor verschillende ontwikkelvarianten. In de voorkeursvariant van de herontwikkeling wordt uitgegaan van een plot-gebonden configuratie van de huidige gebouwen en gebouwclusters, waarbij het wooncomplex van De Sleutels aan de Doelengracht betrokken wordt bij de herontwikkeling.

In 2016 is de universiteit gestart met een klankbordgroep van stakeholders om te komen tot een gedragen stedenbouwkundig plan. Het streven is om dit plan in 2017 vast te laten stellen door de gemeenteraad.  Daarnaast is De Sleutels gestart met een participatietraject met de bewoners van het Doelencomplex om te komen tot een gedragen voorstel voor herhuisvesting.

In 2016 is op verzoek van de gemeenteraad een onafhankelijk procesmanager aangesteld ten behoeve van de kwaliteit en zorgvuldigheid van het proces van betrokken belanghebbenden.

In beide processen blijft de gemeente nadrukkelijk betrokken en voor de wijzigingen in het bestemmingsplan is de gemeente faciliterend.

Of en hoe de gemeente leidend wordt in de ontwikkeling van de openbare ruimte ten behoeve van het Singelpark binnen het Witte Singel / Doelencomplex en/of de gemeente een samenwerking aangaat met de Universiteit Leiden in de vele jaren van herontwikkeling die gaan volgen, is nog niet bekend. In een open planproces wordt de mate van samenwerking gedefinieerd en worden nadere prestatieafspraken in een overeenkomst vastgelegd.

Oppenheimstraat
Het project bestaat uit 27 zorgappartementen, een gemeentelijke gymzaal, herhuisvesting van 2 peuterspeelzalen, herhuisvesting van buitenschoolse opvang en uitbreiding van een voorschool groep. Voor de realisering van het plan zijn enkele beperkte aanpassingen van het bestemmingsplan noodzakelijk (beperkte overschrijding van goothoogte en bebouwingspercentage en een aanpassing van de parkeeroplossing). Het bouwplan is uitgewerkt tot en met bestekniveau. Het plan stuit op nogal wat bezwaren bij de wijkbewoners, dat richt zich op verkeersbewegingen en parkeersituatie. Ook na herhaald verkeersonderzoek, met voor het project positief resultaat, konden deze bezwaren bij de omwonenden niet worden weggenomen. In overleg met andere belanghebbenden bij het project (schoolbestuur, medezeggenschap, peuteropvang, smallstepps e.a) en de direct omwonenden is besloten een proef te houden waarbij de verkeersveiligheid rond de school centraal staat. De proef betreft o.a. een afsluiting van de Oppenheimstraat vanaf de Van Vollenhovenkade tijdens de ochtend schoolspits.

De proef is nu afgerond en er zullen aanvullende verkeersmaatregelen worden genomen.

Het college heeft een ontwerp omgevingsvergunning verleend en die ontwerpvergunning is ter inzage gelegd. Na het zomerreces is besloten over de beantwoording van de zienswijzen. De omgevingsvergunning zal in oktober 2016 worden verleend. Afhankelijk van eventuele verdere bezwaarprocedures zal de bouw niet eerder dan in het 4e kwartaal van 2017 kunnen starten.

Van Vollenhovenkade
Eind 2013 is de ontwikkelaar in gebreke gesteld inzake het niet naleven van de uitvoeringsovereenkomst van 2007. Gemeente en ontwikkelaar zijn met elkaar in gesprek getreden over de mogelijkheid van planaanpassingen binnen de financiële kaders van de overeenkomst en het bestemmingsplan. De ontwikkelaar wil in 2017 met de realisatie van een aangepast bouwplan starten.

Nieuw Leyden (Skyline next)
ERA die in opdracht van Portaal na de bouwvakvakantie van 2014 begon met de realisatie van de velden 3&4 (Skyline next) heeft halverwege 2016 de op deze locatie geplande 122 koopappartementen opgeleverd. In de realisatie van de 13 aangrenzende grond gebonden koopwoningen is een aanzienlijke vertraging opgetreden omdat er problemen zijn rond het afgeven van de omgevingsfunctie. De bezwaren tegen het afgeven van de omgevingsvergunning lijken medio 2016 te zijn opgelost en na de bouwvak van 2016 kan er gestart worden met de bouw. Dan kunnen deze woningen (reeds allemaal verkocht) medio 2017 worden opgeleverd.

De uiteindelijke invulling van het voormalige 50KV-station, dat aan Skyline next grenst, kampt ook nog steeds met ernstige vertraging. Portaal heeft een nieuwe koper/herontwikkelaar gevonden. Deze herontwikkelaar heeft in nauw overleg met de ambtelijke specialisten een plan ontwikkeld dat eind juni zal worden ingediend. Als eind 2016 de vergunning voor dit plan kan worden afgegeven, is realisatie eind 2017 mogelijk. Na de realisatie van deze twee woningbouwlocaties moet het openbare gebied nog worden ingericht.

Rijkswaterstaatlocatie (Hoge Morsweg 160)
Opgave is de verkoop van de Rijkswaterstaatlocatie (Hoge Morsweg 160) voor realisatie van woningbouw. In het eerste kwartaal van 2017 wordt een marktconsultatie met een aantal ontwikkelende partijen afgerond. Uitkomsten hiervan worden verwerkt in de uitgangspunten voor ontwikkeling van deze locatie. In het tweede kwartaal worden de functioneel-ruimtelijke, financiële en procesmatige uitgangspunten in een kaderbesluit voorgelegd aan de gemeenteraad. Na vaststelling hiervan wordt een selectieprocedure voorbereid voor de verkoop van de locatie, waarbij de vastgestelde uitgangspunten leidend zijn. Naar verwachting wordt het uitvoeringsbesluit medio 2018 voor besluitvorming voorgelegd.

Uitvoeringprogramma Zeeheldenbuurt, ontwikkeling van de locatie Dolfijn/Schippertje/Oosterhof (project 6).
Project Dolfijn ’t Schippertje betreft de verkoop en herontwikkeling van gemeentelijk eigendom, al dan niet in combinatie met eigendom van Portaal. In 2017 worden functioneel-ruimtelijke, financiële en andere uitgangspunten voor herontwikkeling van Dolfijn ’t Schippertje in een kaderbesluit aan B&W voorgelegd. Na vaststelling van het kaderbesluit wordt een selectieprocedure voorbereid en doorlopen voor de verkoop van het gemeentelijk eigendom. Samenwerking met vertegenwoordigers uit de Zeeheldenbuurt staat hierin voorop. Bij een voorspoedig verloop wordt er in 2017 een koopovereenkomst getekend. Mogelijk schuift dit door naar 2018.

6C2.1 Toezien en handhaven op onrechtmatige bewoning
In samenwerking met de woningbouwcorporaties wordt toegezien op het rechtmatig gebruik van huurwoningen. De beschikbaarheid van de woningvoorraad aan huurwoningen wordt hiermee onder andere bewaakt.  

6C3.1 Kooiplein
Het project Kooiplein e.o. is een speerpunt binnen het WOP Noord. In het verlengde hiervan heeft de gemeente in 2010 met de marktpartij Proper-Stok/Heijmans en woningbouwcorporatie de Sleutels (verenigd in een CV/BV) een raamovereenkomst gesloten t.b.v. de planvorming en de realisatie van het project. Een viertal deelgebieden binnen de gebiedsontwikkeling is reeds in uitvoering genomen. Het is van belang dat voor de nog in uitvoering te nemen deelgebieden getoetst wordt of en wanneer het oorspronkelijke plan in de daadwerkelijke behoefte vanuit de markt voorziet. Dit heeft invloed op de fasering van de uitvoering door marktpartijen van met name de deelgebieden 1a/b, 2a/b en 4a. Als gevolg van de ontwikkelingen in de markt, is hier vertraging ontstaan. Voor de deelgebieden 1a/b en 2a/b is om dezelfde redenen nog niet goed in te schatten wanneer deze, met een goede aansluiting op de markt, kunnen worden uitgevoerd door de marktpartij. Voor deelgebied 4a wordt nu gestreefd naar start van de uitvoering in het derde kwartaal van 2016 en start oplevering in het vierde kwartaal 2017.

De realisatie van deelgebieden 3b en 5a/b is in 2014 gestart en zullen vanaf eind 2016 tot het tweede kwartaal van 2017 gefaseerd worden opgeleverd. In december 2016 zullen de commerciële plint (inclusief supermarkt) en de openbare parkeergarage opgeleverd worden. De woningen volgen vanaf begin 2017.

De realisatie van deelgebied 4a is het derde kwartaal van 2016 van start gegaan. In 2017 worden de tweede supermarkt, de tweede openbare parkeergarage, woningen en het openbaar dakpark gefaseerd opgeleverd.

Prestatie 6C3.2 Van Voorthuijsenlocatie
De Van Voorthuijsenlocatie omvat de realisatie van nieuwe openbare ruimte, nieuwbouw van het Stedelijk Gymnasium, een Moskee en woningen in Leiden Noord. Voor de ontwikkeling van fase III van het woongebouw de Prinsenhoek is in 2016 met Van Wijnen een koopovereenkomst gesloten. Van Wijnen heeft het oorspronkelijke plan geoptimaliseerd met een extra inrit voor de parkeergarage, hierdoor worden 50 huurwoningen gerealiseerd. De bouw start in de tweede helft van 2016 en is naar verwachting in 2017 afgerond. De gemeente zal het woonrijpmaken in twee fases uitvoeren. De eerste fase betreft het (deels tijdelijk) inrichten van de openbare ruimte rondom fase I en II van de Prinsenhoek en wordt in 2016 uitgevoerd. De tweede fase van het woonrijp maken betreft het definitief inrichten van het totale gebied en start na oplevering van de laatste woning of zoveel eerder als mogelijk.

Prestatie 6C3.3 Groenoordhallen e.o.
Het laagbouw gedeelte, fase I,  van de nieuwe woonwijk op het voormalige Groenoordhallenterrein is bijna afgerond. In 2017 wordt de bouwplanprocedure voor Veld A doorlopen hiervoor is een uitgebreide WABO procedure voor nodig. Voor de 2e  fase (hoogbouw) heeft Groenoord CV (Ymere) aangegeven dat ze deze fase verkopen aan een andere ontwikkelaar. In 2017 zal naar verwachting de overdracht zijn afgerond en zal het geactualiseerde masterplan worden vastgesteld. Bij substantiële wijzigingen zal hiervoor een raadsbesluit nodig zijn. Het gebied tussen de woonwijk en de 2e fase wordt tijdelijk ingericht zodat er een leefbare en veilige woonomgeving ontstaat.

Prestatie 6C3.4 Oude Kooi
Voor de aanpak van haar 572 woningen in de Oude Kooi heeft De Sleutels een gebiedsaanpak vastgesteld. Dit plan behelst een gemengde aanpak van groot onderhoud, renovatie en deels nieuwbouw. Begin 2013 is duidelijk geworden dat er onder de bewoners van de Noordelijke Blokken voldoende draagvlak is voor de door de corporatie voorgestelde sloop/nieuwbouw van alle 91 woningen. De zittende bewoners zijn medio 2014 allen verhuisd. Na de sloop is in 2015 met de nieuwbouw van 73 woningen gestart.

De Sleutels heeft eind 2015 besloten voor 127 woningen in de Centrale Blokken een nieuwbouwplan voor te bereiden ipv de eerder geplande renovatie. In de loop van 2016 voert zij een draagvlakmeting uit onder de bewoners om aan het college van B&W een verzoek tot een kennisnemingsbesluit voor te kunnen leggen om tot uitvoering van dit voornemen over te kunnen gaan. Tevens is er een aanvraag monumentenstatus ingediend voor de Centrale Blokken.

Prestatie 6C3.5 Programmasturing WOP Leiden Noord
De programmasturing voor het wijkontwikkelingsprogramma Leiden Noord zal in 2017 en 2018 nog beperkt voort blijven bestaan. Er zijn nog een aantal sociale projecten die doorlopen. Ook wordt nog aan diverse bouw- en openbare ruimteprojecten gewerkt. De sturing richt zich op het afstemmen van de werkzaamheden en het continueren van de communicatie met bewoners.

Effectindicatoren bij 6C Wonen

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarden

Bron

2017

2018

2019

2020

Doel 6C1 Hogere kwaliteit en toename van de woningvoorraad

6C1.a Toename aantal huurwoningen (incl. studentenwoningen)

171 (2014)
1.234 (2015)
996 (2016)

1.285

446

113

45

Nieuwbouwmonitor*

6C1.b Toename aantal koopwoningen

64 (2014)
380 (2015)
349 (2016)

447

139

50

3

Nieuwbouwmonitor

6C1.c Aantal vernietigde woningen

262 (2014)
288 (2015)
423 (2016)

92

0

0

0

Nieuwbouwmonitor

6C1.d Gemiddelde WOZ waarde

€ 202.000 (2015)

-

-

-

-

CBS**
(wsjg - BBV)

6C1.e Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen

5,9 (2013)

-

-

-

-

CBS*
(wsjg - BBV)

6C1.f Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

€ 566 (2016)

-

-

-

-

COELO*
(wsjg - BBV)

6C1.g Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

€ 752 (2016)

-

-

-

-

COELO*
(wsjg - BBV)

Doel 6C3 Beter leefklimaat in Leiden Noord

6C3.a Rapportcijfer woonomgeving Leiden Noord***

6,9 (2011)
6,5 (2013)
6,9 (2015)

6,9

-

-

-

Veiligheidsmonitor

*Voor plannen na 2020 hebben we wel projecten in de pijplijn zitten, maar de ervaring leert dat projecten met een dermate horizon nog onzeker zijn en kunnen schuiven of stoppen. Daarom kiezen we er voor om conservatief / realistisch te ramen. Naarmate de tijd vordert kunnen we met meer zekerheid de projecten beoordelen en zullen ze dan ook terug te zien zijn in de ramingen. De uiteindelijke realisatie na 2020 zal dan ook hoger uitkomen. ** Het herziene Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 2015 stelt een aantal indicatoren voor alle gemeenten verplicht. Bij beleidsterrein 6C Wonen zijn er vier opgenomen, te herkennen aan de aanduiding (wsjg.nl - BBV) bij de bron. Dit verwijst naar de plek waar alle indicatoren voor alle gemeenten te vinden zijn: www.waarstaatjegemeente.nl. Gemeenten zijn verplicht de bron te hanteren die daar aangegeven staat. Dat maakt vergelijking tussen gemeenten mogelijk. Vanwege deze wettelijk opgelegde werkwijze zien we af van het opnemen van streefwaarden.
*** In WOP Noord, dat eindigt in 2018, is een ambitie vastgelegd van 6,9. De Veiligheidsmonitor wordt alleen in de oneven jaren op districtniveau gehouden. (Leiden Noord is één van de tien Leidse districten).