Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Programmaplan / Stedelijke ontwikkeling / Kaderstellende beleidsstukken

Kaderstellende beleidsstukken

 • Actualisatie Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek (RV 16.0039)  
 • Uitvoeringsbesluit Woontoren Bètaplein (RV 16.0038)
 • Wijzigingen Welstandsnota 2014 vanwege besluit Gevelreclame c.a. en welstandsregels voor bouwwerken op horecaterrassen. (RV 16.0025)
 • Bestemmingsplan Rijnsburgerblok deel 1 (RV 15.0138)
 • Bestemmingsplan woontoren Betaplein (RV 15.0146)
 • Nota van Uitgangspunten 'Humanities Campus, herontwikkeling Witte Singel - Doelencomplex’ (RV 15.0119)
 • Stimuleringsregeling Wonen boven Winkels (RV 15.0107)
 • Bestemmingsplan Nova Zembla (RV 15.0101)
 • Ambitiedocument Nieuweroord (RV 15.0094)
 • Vaststelling beeldkwaliteitsplan Leiden Stationsgebied bebouwing (RV 15.0070)
 • Vermogensbeheer grondexploitaties 2015-2019 (RV 15.0060)
 • Vaststelling bestemmingsplan Garenmarkt (RV 15.0052)
 • Besluit uitwerking uitvoeringsprogramma Zeeheldenbuurt (RV 15.0046)
 • Nota Grondbeleid 2015 'Ruimte voor kansen, kansen voor ruimte' (RV 15.0043)
 • Prestatieafspraken 2015 - 2020 met de corporaties (RV 15.0042)
 • Kaderbesluit Nieuweroord (RV 15.0030)
 • Huisvestingsverordening, onderdeel woonruimtevoorraad, Leiden 2015 (RV 15.0029)
 • Kaderbesluit Greentower en parkeergarage/fietsenstalling (RV 15.0004)
 • Uitwerking Raamovereenkomst De Sleutels: omzetting van erfpacht naar vol eigendom bij complexen vooroorlogse woningen, 5e tranche (RV 15.0003)
 • Vaststelling bestemmingsplan Bètaplein ( RV 15.0002)
 • Vaststelling bestemmingsplan Ontsluiting Meerburgerpolder  (RV 14.0129)
 • Kaders herontwikkeling Zeeheldenbuurt; Wijkvisie en uitvoeringsprogramma Zeeheldenbuurt (RV 14.0113)
 • Uitvoeringsbesluit Haagwegkwartier deelgebied Noordelijke Sportvelden (RV 14.0093)
 • Vaststelling bestemmingsplan Witte Singel 1-8 (RV 14.0069)
 • Vaststelling bestemmingsplan Kikkerpolder & Da Vinci. (RV 14.0064)
 • Uitwerking Beleidskader Vastgoed  (RV 14.0037)
 • Vaststelling bestemmingsplan Nieuwe Rijn (RV 14.0065)
 • Actualisatie Welstandsnota Leiden (RV 14.0049)
 • Kaderbesluit herinrichting Betaplein (RV 14.0017)
 • Uitvoeringsbesluit herontwikkeling Lammenschanspark Fase 2 Blok D (RV 14.0014)
 • Uitvoeringsbesluit Agnes-locatie, project Dieperhout (RV 14.0011)
 • Vaststelling bestemmingsplan Dieperhout e.o. (RV 14.0010)
 • Vaststelling bestemmingsplan Rijnlandblok (RV 14.0002)
 • Vaststelling bestemmingsplan Oostvlietpolder (RV 13.0143)
 • Bestemmingsplan Trekvliet nabij Corbulo Ligplaatsen Woonschepen (RV 13.0134)
 • Uitvoeringsbesluit Rijnsburgerblok (RV 13.0114)
 • Aankoop recht van erfpacht Wernink terrein (RV 13.0101)
 • Uitvoeringsbesluit parkeergarages Garenmarkt en Lammermarkt (RV 13.0100)
 • Kaderbesluit Singelpark (RV 13.0098)
 • Nieuwbouw Noordelijke Blokken Oude Kooi (RV 13.0071)
 • Toetsingskader Oostvlietpolder (RV 13.0068)
 • PRIL het perspectief 2013-2017 (RV 13.0065)
 • Bestendiging voorkeursrecht Lammenschansweg 128 (RV 13.0007)
 • Plan verbetering openbare ruimte Leiden Noord in het kader van ISV3 (RV 13.0005)
 • Vaststelling bestemmingsplan Roomburg (RV 13.0002)
 • Kaderbesluit Kwaliteitsverbetering Breestraat (RV 13.0006)
 • Vaststelling bestemmingsplan Haagwegterrein Oost  (RV 13.0008
 • Studentenhuisvesting Langebrug vaststelling  (RV 13.0020)
 • Ruimtelijke investeringsagenda (RV 13.0030)
 • Tijdelijke toevoeging Trekvaartplein aan Bestemmingsreserve .Woongebieden Portaal  (RV 13.0036)
 • Vaststelling bestemmingsplan Morskwartier (RV 13.0041)
 • Vaststelling bestemmingsplan Leiden Schuttersveld (RV 13.0039)
 • Vaststelling bestemmingsplan A4/Cronesteyn (RV 13.0041)
 • Vaststelling bestemmingsplan De Waard na Raad van State (RV 13.0046)
 • Uitvoeringsbesluit Herontwikkeling Lammenschanspark Fase 1  (RV 13.0047)
 • Verordening starterslening (RV 13.0050)
 • PRIL 2013 de rekening 2012 (RV 13.0062)
 • Stimuleringsregeling wonen boven winkels (RV 12.0045)
 • Eindrapportage Wijkontwikkelingsplan Leiden Zuid-West (RV 12.0091)
 • Kaderbesluit herontwikkeling Stationsgebied Leiden Centraal  (RV 12.0063)
 • Vaststelling bestemmingsplan Leiden Noordwest (RV 12.0049)
 • Besluit vaststelling wijziging bouwverordening gemeente Leiden (RV 12.0071)
 • Vaststelling bestemmingsplan Aalmarkt-Mandenmakerssteeg deel 3 stadsgehoorzaal  (RV 12.0093)
 • Vaststellen bestemmingsplan De Leidse Schans (RV 12.0099)
 • Ruimtelijke Agenda 2025 (RV 12.0051)
 • Vaststelling 'Nota Wonen 2020 Leiden kijkt vooruit en pakt door inspraak verwerkt' (RV 12.0011)
 • Vaststelling bestemmingsplan Kooiplein  ( RV 12.0117)
 • Vaststelling bestemmingsplan Lammenschansdriehoek (RV 12.0128)
 • Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek (RV 12.0133)
 • Uitvoeringsbesluit ROC locatie project Dieperhout  (RV 12.0146)
 • Vaststelling bestemmingsplan Vondellaan 47 (RV12.0154)
 • Vaststelling bestemmingsplan Delftse Jaagpad (RV 12.015)
 • Bestemmingsreserve Sociale Huurwoningen (RV 12.0008)
 • Programma Ruimtelijke Investeringen Leiden (PRIL) 2012 - Het Perspectief 2012-2016 (RV 12.0058)
 • Programma Ruimtelijke Investeringen Leiden (PRIL) 2012 - De Rekening 2011 (RV 12.0057)
 • Afronding projectovereenkomst 2006 inzake nieuwbouw ROC/Da Vinci College aan de Lammenschans (RV 12.0013)
 • Vaststelling 1e partiële herziening bestemmingsplan Stationsgebied Stadszijde deel I (RV 12.0014)
 • Toepassing juridisch instrumentarium Trekvaartplein (RV 12.0022)
 • Toevoeging project Trekvaartplein aan bestemmingsreserve Herstructurering Woongebieden De Sleutels (RV 12.0023)
 • Bestemmingsplan Hogewoerd (RV 12.0031)
 • Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Aalmarkt-Mandenmakerssteeg e.o. deel 2 Haarlemmerstraatblok (RV 12.0032)
 • Milieueffectrapportagebeoordeling De Leidse Schans (RV 12.0030)
 • Vaststelling bestemmingsplan De Waard (RV 12.0033)
 • Knellende kaders in het geval van planvorming bij vastgoed- en gebiedsontwikkelingen (RV 12.0028)
 • Kwaliteitsimpuls Stationsweg en uitbreiding subsidieregeling Historisch Stadsbeeld (RV 12.0035)
 • Kaderbesluit parkeergarages Garenmarkt en Lammermarkt (RV 12.0047)
 • Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Aalmarkt-Mandenmakerssteeg e.o. deel 1 Waagblok (RV 11.0126)
 • Bestemmingsplan Haagwegkwartier Noordwest (RV 11.0982)
 • Kaderbesluit deelproject Levendige Waag (RV 11.0110)
 • Projectopdracht ontwikkeling Kaasmarkt (RV 11.0105)
 • Herziening structuurvisie Leiden 2025 onderdeel bedrijventerrein Oostvlietpolder (RV 11.0104)
 • Kaderbesluit Rijnsburgerblok (RV 11.0036)
 • Vaststelling bestemmingsplan Prinsessekade (RV 11.0076)
 • Verdeling ISV3-budget gemeente Leiden (RV 11.0083)
 • Eerste partiële herziening Regionale Structuurvisie Holland Rijnland (RV 11.0089)
 • Kaderbesluit herontwikkeling Lammenschanspark (RV 11.0069)
 • Aanwijzing Wet voorkeursrecht gemeenten Oostvlietpolder (RV 11.0078)
 • Kaderbesluit locatie Dieperhout (RV 11.0034)
 • Krediet herstructurering Alexanderstraat (RV 11.0048) 
 • Parkeergarages Garenmarkt en Lammermarkt (RV 11.0041)
 • Vaststelling beleidsregels parkeernormen (BW 12.0189)
 • Agenda voor Gebiedsvisie De Waard (RV 11.0019)
 • Planologisch beleid ten aanzien van kamerbewoning in bestemmingsplannen (RV 11.0015)
 • Toekomstperspectief Slaaghwijk (RV 11.0009)
 • Bestemmingsplan Leiden Noord 1e herziening (RV 11.0005)
 • Instelling en kaderstelling nieuwe welstands- en monumentencommissie (RV 11.0006)
 • Aanwijzing wet voorkeursrecht gemeenten in verband met ontwikkeling Stationsgebied (RV 11.0018)
 • Kredietaanvraag openbare fietsenstalling Aalmarktproject (RV 11.0020)
 • Onderzoek naar de aanbestedingsprocedure project Huis van de Sport (RV 11.0025)
 • Kaderbesluit herontwikkeling Ananasweg-Lammenschans (RV 10.0161)
 • Nota van Uitgangspunten voor herontwikkeling Stationsgebied Leiden Centraal (RV 10.0129)
 • Uitgangspunten voor opstellen Handhavingsnota gemeente Leiden 2011-2014 (RV 10.0160)
 • Aalmarkt, stedenbouwkundig plan (RV 10.0132)
 • Structuurvisie Leiden 2025 (RV 09.0130)
 • Welstandsnota 2010 (RV 09.0122)