Ga naar boven

Programmakosten

Stedelijke ontwikkeling
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Meerjarenraming

2018

2019

2020

Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

Lasten

8.213

8.966

6.226

5.752

5.002

4.972

Baten

-3.093

-3.745

-4.195

-4.192

-4.268

-4.268

Saldo

5.120

5.221

2.031

1.560

735

705

Gemeentelijk vastgoed

Lasten

55.216

89.365

34.904

20.256

19.101

16.158

Baten

-43.669

-64.161

-33.922

-20.114

-20.913

-18.221

Saldo

11.547

25.204

983

142

-1.812

-2.062

Wonen

Lasten

895

1.314

401

375

362

362

Baten

-12

-99

-99

-99

-99

-99

Saldo

883

1.215

301

275

263

263

Programma

Lasten

64.324

99.645

41.531

26.383

24.465

21.493

Baten

-46.774

-68.006

-38.217

-24.406

-25.280

-22.588

Saldo van baten en lasten

17.550

31.639

3.315

1.977

-815

-1.095

Reserves

Toevoeging

24.094

20.065

8.023

6.023

2.468

2.483

Onttrekking

-34.619

-41.030

-11.392

-10.014

-3.078

-3.286

Mutaties reserves

-10.524

-20.965

-3.369

-3.991

-610

-803

Resultaat

7.025

10.674

-54

-2.014

-1.424

-1.898

Budgettaire ontwikkelingen

Wijziging financiële regelgeving (BBV)
Door wijziging van de financiële regelgeving (BBV) mogen kosten die voorheen indirect aan een programma werden toegerekend (de overheadkosten), niet meer aan dat programma doorberekend worden. Door de eliminatie van deze kostencomponent uit het programma ontstaat er een verschil ten opzichte van het oude meerjarenbeeld. De indirecte kosten worden voortaan ondergebracht in 3.1.12 Overhead, Vpb en onvoorzien.
De BBV-wijziging heeft ook invloed op de tot eind 2016 gehanteerde systematiek van de interne rentedoorberekening. Door de wijziging moet de omslagrente worden verlaagd, rekenen we niet langer rente toe aan het eigen vermogen, en schrijven we in beginsel geen rente bij op de reserves. Het resultaat is dat de kapitaallasten binnen het programma aanzienlijk lager zijn dan in het oude meerjarenbeeld.

Beleidsterrein 6A Ruimtelijke planvorming en plantoetsing ­
­De daling van de lasten van € 2,7 miljoen binnen dit beleidsterrein wordt onder andere veroorzaakt door het wegvallen van incidenteel budget dat in 2016 was geraamd. Het gaat hier om een exploitatie-bijdrage aan het budget investeringen gebiedsvisie (€ 0,14 miljoen) en  het budget voor invoering van de Omgevingswet (€ 0,7 miljoen). Daarnaast is er € 1,0 miljoen extra budget beschikbaar gesteld in 2017 voor invoeringskosten nieuwe Omgevingswet.  

De plankosten voor dit beleidsterrein zijn in 2016 gebaseerd op de capaciteitsraming 2016. Voor 2017 zijn de plankosten circa € 1,0 miljoen lager geraamd. Deze raming kan nog worden aangepast na vaststelling capaciteitsraming 2017.  

Het doorvoeren van de wijziging van de financiële regelgeving (BBV), zoals bovenstaand vermeld, betekent in 2017 voor dit beleidsterrein een verlaging in de lasten van circa € 1,8 miljoen.

De stijging in de baten van € 0,4 miljoen binnen dit beleidsterrein wordt veroorzaakt door het verhogen van de bouwleges in 2017 (Kadernota 2015-2018).

Beleidsterrein 6B Optimale exploitatie van gemeentelijk vastgoed ­
­Het beleidsterrein Gemeentelijk Vastgoed bestaat uit de prestaties Voeren erfpachtbedrijf, Opstellen Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2016 en Vermogensbeheer Grondexploitaties 2016 - 2020 en Exploiteren van gemeentelijk vastgoed. De daling in baten (€ 30 miljoen) en de lasten (€ 54,5 miljoen) worden voornamelijk veroorzaakt door de verschillen in jaarschijven van de onderliggende grondexploitaties/projecten uit de prestatie ‘Opstellen Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2016 en Vermogensbeheer Grondexploitaties 2016 - 2020. De plankosten van de uit te voeren werkzaamheden en opbrengsten middels (grond)verkopen zijn jaarlijks niet constant. Deze verschillen hebben geen effect op het begrote resultaat van Programma 6 omdat het saldo van elke jaarschijf via het onderhanden werk naar de balans wordt geboekt. De daling van de lasten bij prestatie Voeren erfpachtbedrijf, Opstellen Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2016 en Vermogensbeheer Grondexploitaties 2016 - 2020 en Exploiteren van gemeentelijk vastgoed wordt ook veroorzaakt door € 20,5 miljoen minder incidentele exploitatie-bijdragen aan kredieten in 2017, hetgeen wordt gecompenseerd door een lagere onttrekking aan verschillende reserves voor hetzelfde bedrag.

Daarnaast leiden onderstaande mutaties tot aanzienlijke materiële verschillen binnen dit beleidsterrein voor de Programmabegroting 2017:

  • daling baten erfpacht met € 0,7 miljoen als gevolg van incidentele opbrengst in 2016 (RB. 160039)
  • daling lasten grondexploitatie algemene dienst met € 6,3 miljoen als gevolg van raming incidenteel budget Wernink-terrein en Onderhandelaarsakkoord met Portaal
  • daling baten grondexploitatie algemene dienst met € 7,3 miljoen als gevolg van lagere raming incidenteel verkoopopbrengsten gronden
  • daling baten project verkoop gemeentelijk vastgoed met € 1,1 miljoen als gevolg van prognose verkoop vastgoed
  • daling lasten maatschappelijk vastgoed met € 0,3 miljoen als gevolg van een lagere storting in de voorziening onderhoud gemeentelijk vastgoed door verkoop molens

Beleidsterrein 6C Wonen
­De daling in de lasten van € 0,75 miljoen binnen de prestatie Wonen wordt met name veroorzaakt door een exploitatiebijdrage aan investeringen (€ 0,5 miljoen) die in 2016 incidenteel is geraamd bij lokaal volkshuisvestingsbeleid (uitvoering nota wonen). Het doorvoeren van de wijziging van de financiële regelgeving (BBV), zoals bovenstaand vermeld, betekent in 2017 voor dit beleidsterrein een verlaging in de lasten van circa € 0,2 miljoen.

Reserves

Reserves programma 6
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2015

Begroting
2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Vereveningsreserve grondexploitatie P6

Toevoeging

17.860

15.692

4.497

2.705

2.147

2.162

Onttrekking

-21.438

-10.262

-5.665

-6.223

-1.347

-1.540

Saldo

-3.578

5.429

-1.168

-3.518

800

621

Reserve bovenwijkse voorz. grondbedrijf

Toevoeging

133

133

0

0

0

0

Onttrekking

0

-130

0

0

0

0

Saldo

133

3

0

0

0

0

Reserve afkoopsommen erfpacht

Toevoeging

2.809

2.500

3.000

3.000

0

0

Onttrekking

-1.101

-888

-1.450

-1.464

-1.479

-1.494

Saldo

1.708

1.612

1.550

1.536

-1.479

-1.494

Reserve afkoop adm.kst. Erfpacht

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-4

-3

-3

-3

-3

-3

Saldo

-4

-3

-3

-3

-3

-3

Egalisatiereserve inkomsten bouwleges P6

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-24

0

0

0

0

0

Saldo

-24

0

0

0

0

0

Reserve sociale huurwoningen

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-18

-508

0

0

0

0

Saldo

-18

-508

0

0

0

0

Reserve herstruct. Woongebieden Portaal

Toevoeging

100

99

29

30

31

31

Onttrekking

0

-2.642

0

0

0

0

Saldo

100

-2.543

29

30

31

31

Reserve strategische aankopen

Toevoeging

135

135

198

100

100

100

Onttrekking

-78

-1.770

-100

-100

-100

-100

Saldo

57

-1.635

97

0

0

0

Reserve bodemsanering P6

Toevoeging

527

173

130

130

130

130

Onttrekking

-2.203

-6.914

0

0

0

0

Saldo

-1.676

-6.741

130

130

130

130

Reserve herstruct.woongebieden SvZ&V

Toevoeging

1.043

24

7

7

8

8

Onttrekking

-1.425

-5.896

0

0

0

0

Saldo

-382

-5.871

7

7

8

8

Reserve herstruct.woongebieden Ons Doel

Toevoeging

187

916

45

47

49

49

Onttrekking

0

-3.237

-2.095

-2.095

0

0

Saldo

187

-2.321

-2.049

-2.048

49

49

Reserve risico's projecten in uitvoering

Toevoeging

99

130

0

0

0

0

Onttrekking

-1.833

0

0

0

0

0

Saldo

-1.734

130

0

0

0

0

Reserve risico's bijzondere projecten P6

Toevoeging

1.095

71

0

0

0

0

Onttrekking

-2.121

-825

0

0

0

0

Saldo

-1.026

-754

0

0

0

0

Reserve Lammenschanspark

Toevoeging

80

-8

0

0

0

0

Onttrekking

-1.706

-4.407

-1.400

0

0

0

Saldo

-1.626

-4.414

-1.400

0

0

0

Res. weerstandsverm.parkeren en sted.Inv

Toevoeging

27

0

0

0

0

0

Onttrekking

-809

0

0

0

0

0

Saldo

-781

0

0

0

0

0

Reserve exploitatie Oppenheimstraat

Toevoeging

0

103

66

3

3

3

Onttrekking

0

-29

-29

-29

-29

-29

Saldo

0

75

38

-25

-25

-25

Reserve Stedelijke Ontwikkeling P6

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-1.860

-750

-500

0

0

0

Saldo

-1.860

-750

-500

0

0

0

Res. onderh kap.goed herinr openb rui P6

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

-1.050

-150

-100

-120

-120

Saldo

0

-1.050

-150

-100

-120

-120

Reserve gsb-middelen ISV/EZ P6

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

-1.437

0

0

0

0

Saldo

0

-1.437

0

0

0

0

Reserve asbestsanering (P6)

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

-283

0

0

0

0

Saldo

0

-283

0

0

0

0

Reserve fietsenstalling station P6

Toevoeging

0

95

50

0

0

0

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

0

95

50

0

0

0

Reserves programma 6

-10.524

-20.965

-3.369

-3.991

-610

-803

De voornaamste mutaties vinden plaats binnen de vereveningsreserve grondexploitaties, reserves herstructurering woongebieden, reserve risico's projecten in uitvoering & bijzondere projecten en de reserve bodemsanering. Deze mutaties zijn conform de vastgestelde stortingen en onttrekkingen uit de meest recente actualisatie van MPG - Grondexploitaties en MPG - Vermogensbeheer.

Op basis van de uitgangspunten van het BBV (notitie erfpacht van de commissie uit 2013) zal de € 25 miljoen die door reserve afkoopsommen erfpacht is 'geleend' aan de reserve weerstandsvermogen parkeren en stedelijke investeringen (WPSI) en de vereveningsreserve grondexploitaties moeten worden terugbetaald om de noodzakelijke omvang van de reserve afkoopsommen erfpacht te garanderen. De financiële afwikkeling en opheffing van de reserve WPSI heeft plaatsgevonden bij MPG - vermogenbeheer 2015. In de periode 2016-2018 zal het resterende deel van € 8,5 miljoen vanuit de vereveningsreserve grondexploitaties worden teruggestort naar de reserve afkoopsommen erfpacht.

Een nadere toelichting op alle reserves binnen dit programma is te vinden in paragraaf 5.2.6 Toelichting reserves programma 6.

Investeringen

 

Omschrijving prestatie
Bedragen x € 1.000

Omschrijving investering

Categorie investering

Soort investering

Bijdrage derden/ reserves

 2017 

 2018 

 2019 

 2020 

06A201

Behandeling verzoeken omg vergunningen

Vervanging HIS

Econ.

Verv.

-

-

66

-

-

Vervanging BARS

Econ.

Verv.

-

-

121

-

-

06B102

Opstellen PRIL

WOP Leiden Noord 2017

Maatsch

Nieuw

440

100

100

120

120

Totaal Programma 6

440

100

287

120

120

In het bovenstaande overzicht staan de investeringen zoals opgenomen in het investeringsplan 2017-2020. In paragraaf 4.2.2 Investeringen wordt de ontwikkeling van de kapitaallasten toegelicht en staat een overzicht met te voteren kredieten.

Subsidies

Lege alinea­

subsidiestaat 2016

subsidiestaat 2017

Subsidie saldo

32.938 

33.140

­Het volledige subsidie-overzicht is opgenomen in paragraaf 3.2.8 subsidies.