Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Programmaplan / Veiligheid / Beleidsterrein 2A Fysieke veiligheid

Beleidsterrein 2A Fysieke veiligheid

Bij fysieke veiligheid gaat het om het voorkomen, beperken en bestrijden van fysieke risico’s .

Doelen en prestaties bij 2A Fysieke Veiligheid

Doel

Prestatie

2A1 Optimale preventie en aanpak branden, rampen en crises

2A1.1 Planvorming, training en oefening voor een optimale crisisorganisatie

2A1.2 Planvorming rondom grootschalige, risicovolle evenementen

2A1.3 Inzet bij rampen en crises

2A1.4 Onderhouden van de relatie met en toezien op het functioneren van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)

2A1.1 Planvorming, training en oefening voor een optimale crisisorganisatie
In 2017 zal één intergemeentelijke crisisorganisatie voor de gemeente Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Voorschoten en Oegstgeest  gerealiseerd worden. Dit betekent dat vijf crisisorganisaties gevlochten zijn naar één robuuste organisatie.

2A1.3 Inzet bij rampen en crises
Leiden is in 2016 gestart met het wegwerken van het achterstallig onderhoud van de brandkranen. Daarbij is gestart met de brandkranen in de binnenstad en de brandkranen bij risicovolle projecten. Het wegwerken van het achterstallig onderhoud zal in 2017 verder over Leiden worden uitgespreid. Vanaf 2017 zal via een risicogerichte benadering het thema bluswatervoorziening samen met de veiligheidsregio worden opgepakt. Hierbij wordt nagegaan wat er nodig is aan bluswatervoorziening, hoe we het netwerk willen inrichten en welk brandweermateriaal daarvoor nodig zal zijn.

2A1.4 Onderhouden van de relatie met en toezien op het functioneren van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)
In 2017 zal een specifiek punt in de samenwerking met de VRHM zijn het opstellen van Integraal Operationeel Plan (IOP) stationsgebied ter voorbereiding op een eventuele ramp of crises.

Verbonden Partijen

De onderstaande Verbonden Partijen leveren een bijdrage aan dit beleidsterrein. Zie voor meer informatie de paragraaf verbonden partijen.

Veiligheidsregio Holland Midden

In de Veiligheidsregio Hollands Midden werken hulpverleningsdiensten en gemeenten samen aan de veiligheid. Ze bereiden zich voor op rampen en ernstige ongelukken. Daarnaast nemen ze maatregelen om toenemende risico's beter te beheersen.

Effectindicatoren bij 2A Fysieke Veiligheid

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarden

Bron

2017

2018

2019

2020

Doel 2A1 Optimale preventie en aanpak branden, rampen en crises

2A1.a Aantal brandmeldingen (geen brandstichting)

359 (2013)
252 (2014)

232 (2015)

230

220

210

200

Politie- eenheid Den Haag

2A1.b Aantal brandstichtingen

51 (2013)
34 (2014)

15 (2015)

<15

<15

<15

<!5

Politie- eenheid Den Haag