Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Programmaplan / Veiligheid / Beleidsterrein 2B Sociale veiligheid

Beleidsterrein 2B Sociale veiligheid

Cameratoezicht
Sinds december 2010 is het cameratoezicht in het stationsgebied van Leiden operationeel. Het cameratoezicht is op advies van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) aangelegd als gevolg van een toenemende landelijke dreiging van een terroristische aanslag. Knooppunten van openbaar vervoer zijn kwetsbaar vanwege het open karakter en de grote hoeveelheid reizigers. De aanslagen in bijvoorbeeld Brussel, Londen en Madrid tonen aan dat dit twee grote risicofactoren zijn. Leiden is het 5e drukste station van Nederland met een groot aantal reizigers. De aanwezige camera’s hebben een preventief karakter maar kunnen ook worden gebruikt om verdachte situaties eerder op te merken en de inzet van hulpdiensten bij een incident te coördineren. Daarnaast worden de camera’s gebruikt bij grote evenementen. Het systeem is inmiddels afgeschreven. Het voornemen is om het systeem in 2017 te vernieuwen waarbij de financiering verdeeld wordt tussen politie (60%) en de gemeente (40%). Daarmee wordt uitdrukking gegeven aan de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. De camerabeelden zullen dan in tegenstelling tot nu toe, 24 uur per dag actief uitgekeken worden door de politie. Het doel hiervan is breder dan alleen het toezicht vanuit het oogpunt vanuit terrorisme. Het aantal camera’s in het stationsgebied in Leiden wordt daarbij teruggebracht naar 21 (mobiele) camera's. De camera aan de Langegracht wordt gehandhaafd. Er zijn voldoende waarborgen ingebouwd voor wat betreft de bescherming van de privacy.

Al jaren is sprake van hardnekkige overlast in het Jacques Urlusplantsoen(JUP). Deze overlast bestaat onder andere uit vandalisme in en om het complex en intimiderende, dreigende en beledigend gedrag jegens bewoners. Daarnaast blijkt uit de laatste Beke groepsscan dat op en rond het JUP een criminele jeugdgroep actief is. Er is met een gemeentebreed projectplan gestart, in samenwerking met de partners in de start, teneinde de leefbaarheid en veiligheid op en rond het JUP te vergroten. Cameratoezicht in de directe omgeving van het JUP maakt hier deel van uit. Het integrale plan inclusief cameratoezicht  wordt in het voorjaar van 2017 geëvalueerd mede op verzoek van de gemeenteraad.

Samenwerking Politie- BOA’s
Politie en gemeente werken in 2017 samen op diverse onderwerpen. Deze onderwerpen staan beschreven in het Integrale Veiligheidsplan Leiden 2015 - 2018. De focus in de samenwerking tussen politie en BOA’s (buitengewone opsporingsambtenaren in dienst gemeente) ligt op de vergroting van de leefbaarheid en veiligheid in de wijken. BOA’s en politie vullen elkaar aan en dragen samen zorg voor leefbaarheid en veiligheid op straat. Dit betreft veiligheidsthema’s als voorkomen van woninginbraken en fietsendiefstal maar ook leefbaarheidsthema’s als afval, parkeren en hondenpoep. In 2017 is het verbeterplan voor samenwerking tussen BOA’s en politie geïmplementeerd en wordt met behulp van afspraken over communicatie, capaciteitsplanning, werkroosters, bijstand en informatieuitwisseling efficiënt en effectief gewerkt aan een schoon en veilig Leiden.

De prestaties op gebied van sociale veiligheid die in 2017 extra aandacht krijgen worden onder de doelenboom nader toegelicht.

Doelen en prestaties bij 2B Sociale Veiligheid

Doel

Prestatie

2B1 Beperken criminaliteit

2B1.1 Activiteiten Veiligheidshuis

2B1.2 Veilige Publiek Taak

2B1.3 Preventie woninginbraken

2B1.4 Inzet Veilig Thuis

2B1.5 Bijdrage aan veilig ondernemen

2B1.6 Aanpak georganiseerde criminaliteit (ondermijning)

2B1.7 Voorkomen of aanpakken van polarisering en radicalisering

2B1.8 Aanpak fietsendiefstal

2B2 Beperken overlast

2B2.1 Activiteiten Veiligheidshuis

2B2.2 Inzet beperken drugsgerelateerde overlast

2B2.3 Inzet beperken jeugdoverlast

2B2.4 Regievoering samenwerking jaarwisseling

2B2.5 Inzet beperken woonoverlast

2B2.6 Inzet beperken overlast op het water

2B3 Veilig uitgaan

2B3.1 Risicoscan, coördinatie en vergunningverlening evenementen

2B3.2 Coördinatie en vergunningverlening horeca

2B4 Handhaven openbare orde2B4.1 Handhaven horecaregelgeving

2B4.2  Handhaven prostitutie- en coffeeshopbeleid

2B4.3 Handhaven bij evenementen

2B4.4 Inzet openbare orde en veiligheid bevoegdheden burgemeester

2B5 Betrekken burgers bij veiligheid

2B5.1 Inzet sociale media

2B5.2 Inzet wijkveiligheid

2B1.1 en 2B2.1 Activiteiten Veiligheidshuis
Het Veiligheidshuis Hollands Midden is het samenwerkingsverband in de Veiligheidsregio waar bestuur-, zorg en strafrechtspartners bij elkaar komen rondom complexe casuïstiek met een veiligheidscomponent. Naast individuele problematiek, vindt voor Leiden binnen het Veiligheidshuis ook de bespreking van geprioriteerde jeugdgroepen plaats en de aanpak op radicalisering wordt daar vormgegeven en uitgevoerd. In 2017 hebben naast een voortzetting van het realiseren van een samenwerking met de sociale teams en jeugd- en gezinsteams de doorontwikkeling van de aanpak radicalisering en beveiliging van gegevensdeling tussen diverse organisaties prioriteit.

2B1.6 Aanpak georganiseerde criminaliteit (ondermijning)
De gemeente voert de regie op de aanpak van ondermijnende vormen van criminaliteit, zoals drugshandel, fraude, en mensenhandel. Een integrale aanpak is cruciaal en het meest effectief in de bestrijding van dergelijke vormen van crimineel gedrag. De gemeente Leiden werkt samen op basis van een convenant met de betrokken partners, de politie, het Openbaar Ministerie (OM), de Belastingdienst en het Regionaal Expertise en Informatiecentrum (RIEC) Den Haag, Daarbij wordt informatie met elkaar gedeeld en wordt gebruik gemaakt van elkaars kennis en expertise. Door samen te werken kunnen de meest effectieve instrumenten (straf-, privaat- en/of bestuursrechtelijk) gericht worden ingezet ten behoeve van de aanpak van ondermijning.

2B1.­7 Voorkomen of aanpakken van polarisering en radicalisering
Het gaat bij polarisatie om doorgeslagen tegengestelde belangen. Politieke en persoonlijke relaties worden daardoor aangetast en ondermijnd en maatschappelijke participatie en sociale stabiliteit komen onder druk te staan. We zoeken in onze aanpak bewoners en samenwerkingspartners van alle richtingen en stromingen op, we nodigen hen uit om te participeren in discussies en beleidsontwikkeling ook waar het gaat om beladen onderwerpen als de opvang van vluchtelingen en de bestrijding van polarisatie en radicalisering. Daarbij hebben we oog voor zowel polarisering uit linkse hoek als uit rechtse hoek. Samenwerken vereist zorgvuldigheid en periodieke herbevestiging. Ook in 2017 zal vanuit het beleidsterrein veiligheid worden geïnvesteerd in samenwerking en verbinding. Radicalisering en jihadisme zijn een bedreiging voor onze samenleving. De dreiging gaat niet enkel uit van personen die een strafbaar feit plegen door daadwerkelijk af te reizen naar een oorlogsgebied en daar te strijden en mogelijk terugkeren met trauma’s, maar ook van mensen die door het zaaien van radicaal gedachtengoed en haat groepen mensen tegen elkaar opzetten en zo zorgen voor polarisatie. Radicalisering en jihadisme is ernstig, maar we moeten ons er ook van bewust zijn dat dat het probleem betrekking heeft op een relatief kleine groep mensen. Onze aanpak richt zich met name op vroegsignalering, vergroten van weerbaarheid, vergroten van het gemeentelijk netwerk rondom risicogroepen en het vergroten van kennis van eerste lijn professionals zoals jongerenwerkers, docenten en wijkagenten. Voor deze aanpak hebben we samen met de gemeente Alphen in 2016 een budget van €36.000,- ontvangen uit de zogenaamde versterkingsgelden van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Daarnaast wordt ook de casusgerichte aanpak in het Veiligheidshuis ingezet op het bestrijden van radicalisering en jihadisme. Dit onderwerp zal naar verwachting de komende jaren veel aandacht blijven vragen

2B1.8 Aanpak fietsendiefstal­
In het Integraal veiligheidsplan (IVP)2015-2018 wordt aandacht besteed aan fietsenoverlast en fietsendiefstal. Landelijk gezien scoort Leiden hoog in het aantal aangiften fietsendiefstal. Vergelijken we Leiden met andere studentensteden als Groningen, Enschede en Delft dan scoren we gemiddeld, maar omdat iedere fietsdiefstal is er 1 teveel is zetten we in op verlaging. Dat doen we door onze toezicht en handhaving vooral te concentreren op de zogenaamde ‘hotspots’ die wij selecteren op basis van politiecijfers. In het kader van preventie organiseren we regelmatig fietsgraveeracties. Het repressieve beleid richt zich in 2017 wederom op het tegengaan van heling.

2B3.2 Coördinatie en vergunningverlening horeca
Bij de vergunningverlening op horecagebied wordt net als in 2016 wederom gestuurd op korte doorlooptijden. Zoveel mogelijk horecavergunningen worden ruim binnen de wettelijke termijn verleend omdat per processtap normtijden zijn vastgesteld en worden gemonitord.

2B4.1 Handhaven drank- en horecaregelgeving 
Bij de uit te voeren integrale horecacontrole intensiveren we op de samenwerking met meerdere partners, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van de expertise van het HEIT (Haags Economisch Interventie Team gericht op het tegengaan van fraude en illegale arbeid bij ondernemers). Het streven is naar snellere opvolging van bestuurlijke maatregelen bij het constateren van overtredingen door politie en gemeentelijke opsporingsambtenaren.

2B5.2 Inzet wijkveiligheid
Veiligheid en leefbaarheid zijn nauw met elkaar verbonden. De gemeente wil voorkomen dat een leefbaarheidsvraagstuk een veiligheidsvraagstuk wordt. Dit doet de gemeente door in te zetten op de leefbaarheid in de wijken, onder andere door gericht toezicht en handhaving in de openbare ruimte. De toezichthouders en BOA’s van de gemeente dragen bij aan het behouden of vergroten van de leefbaarheid in de wijken en er wordt vooral ingezet op de volgende thema’s: afval, parkeeroverlast en hondenoverlast

Effectindicatoren bij 2B Sociale Veiligheid*

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarden

Bron

2017

2018

2019

2020

Doel 2B1 Beperken criminaliteit

2B1.a Percentage inwoners dat zich wel eens onveilig voelt

44% (2013)
40% (2014)

41% (2015)

<41%

<40%

<39%

<38%

Veiligheidsmonitor

2B1.b Percentage inwoners dat slachtoffer is geweest van een delict

23% (2013)
24% (2014)

20% (2015)

<19%

<19%

<18%

<18%

Veiligheidsmonitor

2B1.c Aantal geweldsincidenten uitgaansgebied

155 (2013)
157 (2014)

138 (2015)

<100

<95

<95

<95

Politie eenheid Den Haag

2B1.d Aantal incidenten huiselijk geweld dat bij de politie bekend is

246 (2013)
189 (2014)

184 (2015)

<180

<180

<180

<180

Politie eenheid Den Haag

2B1.e Aantal overvallen

9 (2013)
8 (2014)

9(2015)

<7

<6

<6

<6

Politie eenheid Den Haag

2B1.f Aantal bedrijfsinbraken

317 (2013)
266 (2014)

189 (2015)

<200

<200

<200

<200

Politie eenheid Den Haag

2B1.g Aantal woninginbraken inclusief pogingen tot woninginbraak per 1.000 inwoners

4,7 (2012)
4,2 (2013)

4,2 (2014)

<4,2

<4,2

<4,1

<4,1

CBS*
(wsjg - BBV)

2B1.h Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners

4,1 (2012)
4,6 (2013)
4,2 (2014)

<4,2

<4,2

<4,1

<4,1

CBS*
(wsjg - BBV)

2B1.i Aantal (brom)fietsdiefstallen

1.667 (2013)
1.552 (2014)

1.425 (2015)

<1.400

<1.350

<1.350

<1.350

Politie eenheid Den Haag

2B1.j Georganiseerde criminaliteit/ondermijning - Aantal incidenten illegale handel (drugshandel, mensenhandel, wapenhandel, fraude)

420 (2013)
400 (2014)

364 (2015)

<360

<350

<350

350

Politie eenheid Den Haag

2B1.k Aantal harde-kernjongeren per 10.000 inwoners

1,9 (2012)
2,0 (2013)
1,3 (2014)

<1

<1

<1

<1

KLPD*
(wsjg - BBV)

2B1.l Aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

8,1 (2012)
7,8 (2013)
7,1 (2014)

<7

<7

<7

<7

CBS*
(wsjg - BBV)

Doel 2B2 Beperken overlast

2B2.a Percentage inwoners van stadsdeel Midden dat in de eigen buurt veel overlast ervaart van horecagelegenheden

7% (2013)
3% (2014)

8% (2015)

<6%

<6%

<5%

<5%

Veiligheidsmonitor

2B2.b Percentage inwoners dat zelf veel overlast in de buurt ervaart van dronken mensen op straat

4% (2013)
4% (2014)

4% (2015)

<3%

<3%

<3%

3%

Veiligheidsmonitor

2B2.c Percentage inwoners dat zelf veel overlast in de buurt ervaart van drugsgebruik of drugshandel

5% (2013)
3% (2014)

3% (2015)

<3%

<3%

<3%

<3%

Veiligheidsmonitor

2B2.d Percentage inwoners dat zelf veel overlast in de buurt ervaart van rondhangende jongeren

7% (2013)
6% (2014)

6% (2015)

<6%

<6%

<5%

<5%

Veiligheidsmonitor

2B2.e Aantal incidenten overlast door jeugd

1.130 (2013)
1.366 (2014)

1.100 (2015)

<1.000

<950

<950

<950

Politie eenheid Den Haag

2B2.f Overige overlastmeldingen (drugs, burenruzie, geluid, gestoorde personen)

3.476 (2013)
4.360 (2014)

4.034 (2015)

<4.000

<3.900

<3.800

<3.700

Politie eenheid Den Haag

2B2.g Aantal incidenten overlast horeca

287 (2013)
222 (2014)

132 (2015)

<260

<250

<240

<240

Politie eenheid Den Haag

2B2.h Aantal verwijzingen Halt per 10.000 jongeren

169 (2013)
246 (2014)

200

200

200

200

Bureau Halt*
(wsjg - BBV)

2B2.i Aantal vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte per 1.000 inwoners

8,4 (2012)
7,2 (2013)
6,6 (2014)

< 6

<6

<6

<6

CBS*
(wsjg - BBV)

Doel 2B3 Veilig uitgaan

2B3.a Percentage inwoners dat vaak overlast heeft van evenementen

3% (2013)
2% (2014)

3% (2015)

<2%

<2%

<2%

<2%

Veiligheidsmonitor

2B3.b Percentage inwoners van stadsdeel Midden dat vaak overlast heeft van evenementen

7% (2013)
8% (2014)
11% (2015)

7%

7%

7%

7%

Veiligheidsmonitor

2B3.c Aantal incidenten overlast evenementen

28 (2013)
22 (2014)

23 (2015)

<25

<25

<20

<20

Politie eenheid Den Haag

* Het herziene Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 2015 stelt een aantal indicatoren voor alle gemeenten verplicht. Bij sociale veiligheid zijn er 6 opgenomen waarvan 4 nieuw in dit overzicht, te herkennen aan de aanduiding (wsjg.nl - BBV) bij de bron. Dit verwijst naar de plek waar alle indicatoren voor alle gemeenten te vinden zijn: www.waarstaatjegemeente.nl. Gemeenten zijn verplicht de bron te hanteren die daar aangegeven staat. Dat maakt vergelijking tussen gemeenten mogelijk. Bij 2 reeds in dit overzicht aanwezige indicatoren 2B1.g en 2B1.h betekent dit dat de bron Politie eenheid Den Haag vervangen is door het CBS.