Ga naar boven

Programmakosten

Veiligheid
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Meerjarenraming

2018

2019

2020

Fysieke veiligheid

Lasten

9.440

11.847

10.220

9.927

9.270

9.270

Baten

-246

-1.821

-250

-250

-250

-250

Saldo

9.194

10.026

9.970

9.677

9.020

9.020

Sociale veiligheid

Lasten

2.729

2.789

2.064

2.045

2.045

2.045

Baten

-250

-287

-292

-292

-292

-292

Saldo

2.479

2.502

1.772

1.753

1.753

1.753

Programma

Lasten

12.169

14.636

12.284

11.972

11.315

11.315

Baten

-496

-2.108

-542

-542

-542

-542

Saldo van baten en lasten

11.674

12.528

11.742

11.430

10.773

10.773


Budgettaire ontwikkelingen

Wijziging financiële regelgeving (BBV)
Door wijziging van de financiële regelgeving (BBV) mogen kosten die voorheen indirect aan een programma werden toegerekend (de overheadkosten), niet meer aan dat programma doorberekend worden. Door de eliminatie van deze kostencomponent uit het programma ontstaat er een verschil ten opzichte van het oude meerjarenbeeld. De indirecte kosten worden voortaan ondergebracht in 3.1.12 Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien.
De BBV-wijziging heeft ook invloed op de tot eind 2016 gehanteerde systematiek van de interne rentedoorberekening. Door de wijziging moet de omslagrente worden verlaagd, rekenen we niet langer rente toe aan het eigen vermogen, en schrijven we in beginsel geen rente bij op de reserves. Het resultaat is dat de kapitaallasten binnen het programma aanzienlijk lager zijn dan in het oude meerjarenbeeld.

Beleidsterrein 2A Fysieke veiligheid
In 2016 zijn incidentele lasten en baten geraamd voor het baggeren van de Rijn rondom de Vinkbrug (RV 16.0062) in verband met de vondst van een tweetal bommen uit de 2WO. De lasten dalen doordoor in 2017 met € 1.556.000 en de baten met € 1.509.000.

Beleidsterrein 2B Sociale veiligheid

Cameratoezicht Stationsgebied
Het cameratoezicht in het stationsgebied is in 2010 aangelegd wegens toenemende terroristische dreiging. Inmiddels is dit systeem afgeschreven en is er geen dekking meer. Voorgesteld wordt om het cameratoezicht, dat ook gunstige effecten heeft voor het lokale veiligheidsbeleid, voort te zetten met een kleiner aantal (beweegbare) camera’s en het systeem in te richten zoals verder binnen politie-eenheid Den Haag, uitgaand van het model waarbij de financiering verdeeld wordt tussen politie (60%) en de gemeente (40%). De kosten in 2017 nemen daardoor toe met € 88.000 ten opzichte van de begroting 2016.

Extra middelen voor de uitvoering van handhaving openbare ruimte
Bij de behandeling van de Kaderbrief 2016 – 2019 op 9 juli 2015 is een motie aangenomen met de titel “Een schone, groene stad”. In de motie wordt het college verzocht om de Raad bij de Programmabegroting 2016 en de Kaderbrief 2017- 2020, voordat er bestemming gegeven is aan meevallers uit het Gemeentefonds of meevallers in algemene zin, te informeren over deze meevallers en daarbij een voorstel te doen om in 2018 en 2019 extra handhavingscapaciteit voor de openbare ruimte te kunnen inzetten. Het college heeft besloten om vanaf 2017 hiervoor 190.000 per jaar beschikbaar te stellen. Hiermee wordt gevolg gegeven aan de motie. De kosten in 2017 nemen daardoor toe met € 190.000 ten opzichte van de begroting 2016.

Reserves
Niet van toepassing.

Investeringen
Niet van toepassing.

Subsidies
Niet van toepassing