Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Programmaplan / Werk en inkomen / Beleidsterrein 10A Arbeidsparticipatie

Beleidsterrein 10A Arbeidsparticipatie

Doelen en prestaties bij 10A Arbeidsparticipatie

Doel

Prestatie

10A1 Leidenaren hebben werk en zijn daardoor minder uitkeringsafhankelijk

10A1.1 Inzetten van re-integratie en participatievoorzieningen

10A1.2 Aanbieden volwasseneneducatie

10A1.3 Inzetten Projecten JA

10A2 Mensen met loonwaarde onder het wettelijk minimumloon werken zo regulier mogelijk

10A2.1 Inzetten sociale werkvoorziening

10A2.2 Inzetten beschut werk

10A2.3 Inzetten loonkostensubsidie

10A1.1 Inzetten van Re-integratie en participatievoorzieningen
In de arbeidsmarktregio Holland-Rijnland werkt Leiden samen met UWV, werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties, de overige Holland-Rijnlandgemeenten en het Werkbedrijf. Het Werkbedrijf is een netwerkorganisatie met Leiden als centrumgemeente. De doelstelling van deze samenwerking is de uitvoering van de banenafspraak, dat wil zeggen de plaatsing van arbeidsbeperkten op een garantiebaan bij reguliere werkgevers. Daarbij streven wij ernaar dat de werkgevers in de arbeidsmarktregio op eenzelfde wijze worden bediend en dus niet worden geconfronteerd met verschillende werkwijzen en per gemeente afwijkende regelingen en instrumenten. Het proces om alles op één lijn te krijgen neemt meerdere jaren in beslag. Per 1 januari 2017 is een aantal instrumenten geharmoniseerd. Het gaat om de opstapsubsidie, de proefplaatsing en de participatieplaats. Er zijn dan geen verschillen meer in de wijze waarop deze instrumenten door de verschillende gemeenten in Holland Rijnland worden ingezet.

DZB
DZB begeleidt uitkeringsgerechtigden naar zo regulier mogelijk werk. Dat is en blijft de hoofdtaak. De organisatie werkt voortdurend aan de verbetering van de re-integratietrajecten en het matchingproces. Samenwerking, in de eerste plaats met werkgevers maar ook met andere partners in de stad, staat daarbij voorop. DZB spant zich in om het MVO( Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)-platform SPARK tot een succes te maken en daarmee meer garantiebanen te creëren. DZB is er zo niet alleen voor het helpen van werkzoekenden, maar ook om werkgevers te helpen sociaal te ondernemen. DZB werkt nu voor alle Leidse regiogemeenten.

Regelluw re-integreren
Het project 'regelluw re-integreren' van W &I is gericht op twee specifieke groepen klanten.
1. Klanten die gemotiveerd zijn, maar van wie nu wordt aangenomen dat ze een te grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben om ze te bemiddelen naar werk. Deze groep krijgt een intensieve training gericht op empowerment van de klant. Daarnaast krijgt de klant ondersteuning op maat.
2. Klanten die gemotiveerd zijn en van wie de inschatting is dat zij zelf goed vorm kunnen geven aan de eigen re-integratie of een grote behoefte hebben aan autonomie, bijvoorbeeld vanwege specifieke achtergrond of ervaring. Met deze klanten wordt een plan opgesteld waarbij zij de regie in eigen hand hebben. Zij bepalen zelf wat zij nodig hebben om aan een baan te komen. Dit kan een opleiding zijn die niet standaard wordt aangeboden.

Met het project moet meer inzichtelijk worden:

  • Wat de versterking van autonomie en eigen regie oplevert voor mensen met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt.
  • Wat een specifiek aanbod voor mensen die zelf invulling kunnen/willen geven aan hun re-integratie oplevert.


Pilot participatiemedewerkers
In de pilot participatiemedewerkers (RV 16.0041) wordt ingezet op versterking van de relatie tussen sociale wijkteams, werk en inkomen en vrijwilligersorganisaties met het doel om de participatie van mensen met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt te bevorderen. De pilot is voor 2 jaar, waarin het eerste jaar 50 deelnemers de kans wordt gegeven om deel te nemen, en in het tweede jaar aan minstens 100 deelnemers.


10A1.2 Aanbieden volwasseneneducatie
Leiden ontvangt en beheert als contactgemeente in de arbeidsmarktregio Holland Rijnland de middelen voor volwasseneneducatie voor de hele regio. Het zijn geoormerkte middelen die alleen aan volwasseneneducatie mogen worden besteed. 2017 is het laatste jaar van de stapsgewijze afbouw van de verplichte winkelnering bij de roc's. 25% wordt dan nog ingezet bij ROC-ID college. De overige 75% gaat naar subsidies aan de taalhuizen, eigen initiatieven van de gemeenten en de aanbieders met wie na een Europese aanbestedingsprocedure een raamovereenkomst is gesloten. Uitkeringsgerechtigden vormen de belangrijkste doelgroep voor volwasseneneducatie omdat een taalachterstand een grote belemmering is om aan een baan te komen. Hiermee is ook gewaarborgd dat mensen die niet voldoen aan de Wet taaleis altijd een taalaanbod krijgen. Dat kan ook een aanbod zijn waarbij vrijwilligers worden ingezet.

10A1.3 Inzetten projecten JA
Project JA is onderdeel van het team Werk en Inkomen en was aanvankelijk de uitvoerder van het Actieplan Jeugdwerkloosheid. Na afloop van het Actieplan is het Project voortgezet en uitgebreid. De doelgerichte aanpak wordt nu ook ingezet voor andere doelgroepen. Daarmee zijn onder de koepel van 'Project JA' inmiddels feitelijk vier 'Projecten JA' ontstaan. Dat zijn :

  1. Project JA, waarin alle jongeren tot 27 jaar die een beroep doen op de Participatiewet worden begeleid. Doelstelling is betaald werk of als dat kan terugkeer naar het onderwijs.
  2. Project JA+, waarin werkzoekenden, ouder dan 27 jaar, die nog onvoldoende taalvaardig zijn taalondersteuning en oriëntatie op de arbeidsmarkt krijgen.
  3. Project JAS houdt zich bezig met de maatschappelijke integratie van statushouders. Voor hen is een intensief programma ontwikkeld. Verdeeld over 4 periodes van 24 weken wordt 24 per week gewerkt aan inburgering en verbetering van de kansen op de arbeidsmarkt.
  4. De schoolverlaters uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs en het Praktijkonderwijs krijgen begeleiding in Project JA-natuurlijk. Jongeren uit deze doelgroep worden vanuit de scholen ‘warm overgedragen’. In alle varianten wordt nauw samengewerkt met DZB. Deelnemers komen ook uit Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude.

10A2.1 Inzetten sociale werkvoorziening
Omdat er geen nieuwe instroom is daalt onder de Participatiewet het aantal WSW-ers gestaag. WSW-medewerkers die bij de inwerkingtreding van de Participatiewet in dienst waren, behouden hun rechten. Omdat de daling minder snel verloopt dan was verwacht is de prognose bijgesteld (zie effectindicator 10A2.b). De doelstelling is ook voor deze groep om hen zo veel mogelijk onder te brengen bij reguliere werkgevers. Mensen die uitsluitend in een beschermde omgeving kunnen functioneren, werken bij DZB intern.


10A2.2. Inzetten beschut werk
Voor mensen die uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben, organiseert DZB  ‘Beschut werk’. Op elke drie uitstromende WSW-ers kan volgens Leids beleid één persoon op een beschutte werkplek instromen. Er ligt een wetsvoorstel op grond waarvan door het Rijk per gemeente het aantal te realiseren beschutte werkplekken verplicht zal worden opgelegd. Ook is daarin opgenomen dat werkzoekenden zich zonder tussenkomst van de gemeente zouden kunnen aanmelden bij het UWV voor een indicatie. Alleen als het door het Rijk opgelegde aantal bereikt is, mag plaatsing op een beschutte werkplek worden geweigerd. De wetswijziging zou op 1 januari 2017 moeten ingaan.

In 2015 zijn 2 beschutte werkplekken gerealiseerd. Dit aantal is het gevolg van de strenge criteria bij de indicatiestelling door het UWV en dat. DZB had meer mensen kunnen plaatsen. De prognose voor 2016 is 10 beschutte werkplekken in totaal. Rekening houdend met mogelijk gewijzigd beleid van het Rijk en een wat minder strenge indicatiestelling wordt voorzien dat vanaf 2017 'voor elke drie uitgestroomde WSW-ers één beschutte werkplek' zal worden ingevuld.

10A2.3 Inzetten loonkostensubsidie (garantiebanen)
De loonkostensubsidie, maximaal 70% van het minimumloon, wordt ingezet voor de mensen die in het kader van de banenafspraak (garantiebaan) aan het werk zijn. Het uitgangspunt is dat bij plaatsing van de werkzoekende de basis is gelegd voor een duurzame arbeidsrelatie. In dit verband verstaan wij onder een duurzame arbeidsrelatie een periode van minimaal twee jaar. Over de verdeling binnen de arbeidsmarktregio van de banen in het kader van de banenafspraak worden in Holland Rijnland vanaf 2017 nog nadere afspraken gemaakt. In 2015 zijn 25,5 volledige garantiebanen (op basis van 25,5 uur per baan) gerealiseerd tegen een streefwaarde van 30. De prognose voor 2016 is 73 banen. De ambitie is om in de jaren hierna naar verhouding steeds meer garantiebanen te organiseren, tot in totaal 330 in 2020.

Verbonden Partijen

De onderstaande Verbonden Partijen leveren een bijdrage aan dit beleidsterrein. Zie voor meer informatie de paragraaf verbonden partijen.

Stichting Participatiewerk Regio Leiden

Deze stichting is opgericht zodat medewerkers die aangewezen zijn op Beschut werk, werk in DZB-Diensten of gedetacheerd bij reguliere bedrijven voor maximaal 23 maanden, na afschaffing van de WSW, door middel van een eigen arbeidsvoorwaardenpakket aan het werk kunnen zonder ambtenaar te worden.


DZB Partycatering BV

De BV heeft ten doel om Cateringsactiviteiten uit te voeren in nauwe samenwerking met DZB.

Coöperatieve Zakelijke Post Nederland UA

Kennisuitwisseling ter ondersteuning van de exploitatie van post activiteiten door DZB.

Effectindicatoren bij 10A Arbeidsparticipatie

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarden

Bron

2017

2018

2019

2020

Doel 10A1 Leidenaren hebben werk en zijn daardoor minder uitkeringsafhankelijk

10A1.a Netto arbeidsparticipatie, % werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

67% (2015)

68%

70%

70%

70%

CBS*
(wsjg - BBV)

10A1.b Aantal banen per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar

691 (2015)

700

700

710

720

LISA*
(wsjg - BBV)

10A1.c Werkloze jongeren, % 16- tot en met 22-jarigen

0,65% (2012)

0,65%

0,60%

0,60%

0,60%

Verwey Jonkerinstituut / Kinderen in Tel*
(wsjg - BBV)

Doel 10A2 Mensen met loonwaarde onder het minimumloon werken zo regulier mogelijk

10A2.a Aantal lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

220,0 (2015)

220

220

220

220

CBS*
(wsjg - BBV)

10A2.b Aantal Leidse SE's**

706 (2013)
702 (2014)
680 (2015)

610

580

550

520

DZB

10A2.c Aantal (nieuw) beschut werk

2 (2015)

10 (2016 progn.)

30

40

50

60

DZB

10A2.d Aantal loonkostensubsidie banenafspraak
(via DZB)

25,5 (2015) ***

73 (2016 progn.)***

120

170

220

270

DZB

10A2.e Aantal loonkostensubsidie banenafspraak, langer dan twee jaar (via DZB)

nvt

20

40

PM

PM

DZB

10A2.f Aantal opstapsubsidie eerste jaar

60 (2015)

60

60

60

60

DZB

10A2.g Aantal opstapsubsidie tweede jaar****

-

40

nvt

nvt

nvt

DZB

* Het herziene Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 2015 stelt een aantal indicatoren voor alle gemeenten verplicht. Bij 10A zijn er vier opgenomen, te herkennen aan de aanduiding (wsjg.nl - BBV) bij de bron. Dit verwijst naar de plek waar alle indicatoren voor alle gemeenten te vinden zijn: www.waarstaatjegemeente.nl. Gemeenten zijn verplicht de bron te hanteren die daar aangegeven staat. Dat maakt vergelijking tussen gemeenten mogelijk.
** SE=standaardeenheid (vgl. fte). Aantal correspondeert met de hoogte van het door het Rijk beschikbaar gestelde budget.
*** 2015 is het eerste jaar, met een streefwaarde van 30. Streefwaarde 2016 is 73.
****Vanaf 2018 is er op grond van de afspraken in het Werkbedrijf geen tweede jaar opstapsubsidie meer.