Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Programmaplan / Werk en inkomen / Beleidsterrein 10B Maatschappelijke participatie en ondersteuning minima

Beleidsterrein 10B Maatschappelijke participatie en ondersteuning minima

Het Leids minimabeleid ondersteunt mensen met lage inkomens bij maatschappelijke participatie en voorziet in tegemoetkomingen in bijzondere noodzakelijke kosten. De inkomensgrens om voor de regelingen in aanmerking te komen is gesteld op 120% van het sociaal minimum. Een uitzondering is de individuele inkomenstoeslag met een inkomensgrens van 100% van de bijstandsnorm.

De (zo veel mogelijk digitale) aanvragen worden snel afgehandeld met oog voor rechtmatigheid en een minimum aan bureaucratie. Op verzoek van de Raad wordt een plan gemaakt om de declaratieregeling minder fraudegevoelig te maken. De beleidsregels bijzondere bijstand en minimaregelingen worden daarom aangepast. Het niet-gebruik wordt tegengegaan door blijvend in te zetten op goede communicatie en inwoners te informeren over het Leids minimabeleid.

Doelen en prestaties bij 10B Maatschappelijke participatie en ondersteuning minima

Doel

Prestatie

10B1 Minima doen mee in de samenleving en raken niet in een sociaal isolement

10B1.1 Uitvoeren declaratieregeling en behandelen aanvragen overige participatie bevorderende voorzieningen

10B2 Armoedebestrijding

10B2.1 Behandelen aanvragen individuele bijzondere bijstand en individuele inkomenstoeslag

10B2.2 Verstrekken (bijdrage in) premie Collectieve Ziektekostenverzekering Minima

10B2.3 Verstrekken tegemoetkoming kinderopvang op Sociaal Medische Indicatie

10B2.4 Kwijtschelding gemeentelijke heffingen

10B2.5 Subsidies minimabeleid


Effectindicatoren bij 10B Maatschappelijke participatie en ondersteuning minima

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarden

Bron

2017

2018

2019

2020

Doel 10B1 Minima doen mee in de samenleving en raken niet in een sociaal isolement

10B1.a % Kinderen tot 18 jaar in uitkeringsgezinnen

7,35% (2012)

Verwey Jonkerinstituut- Kinderen in Tel*
(wsjg - BBV)

10B1.b Aantal verstrekte tegemoetkomingen op grond van de declaratieregeling / Aantal huishoudens dat declaraties heeft ingediend

3.198 (2012)
3.990 (2013)

4.996 (2014)

4.000

4.000

4.000

W&I

* Het herziene Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 2015 stelt een aantal indicatoren voor alle gemeenten verplicht. Bij 10B is er één opgenomen, te herkennen aan de aanduiding (wsjg.nl - BBV) bij de bron. Dit verwijst naar de plek waar alle indicatoren voor alle gemeenten te vinden zijn: www.waarstaatjegemeente.nl. Gemeenten zijn verplicht de bron te hanteren die daar aangegeven staat. Dat maakt vergelijking tussen gemeenten mogelijk.