Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Programmaplan / Werk en inkomen / Beleidsterrein 10D Schuldhulpverlening

Beleidsterrein 10D Schuldhulpverlening

Bij de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in 2012 is besloten dat de wet binnen vier jaar na de inwerkingtreding wordt geëvalueerd. In juni 2016 is het evaluatierapport verschenen. De hoofdvraag 'in hoeverre heeft het kader van de Wgs met de daarin opgenomen instrumenten en verplichtingen geleid tot een kwaliteitsbodem in de gemeentelijke schuldhulpverlening waardoor gemeentelijke schuldhulpverlening vaker resulteert in een adequate oplossing voor mensen met problematische schulden?' werd gematigd positief beantwoord: 'de Wgs heeft bijgedragen aan de beoogde kwaliteitsbodem, maar die is nog maar ten dele gelegd'. Een belangrijk kritiekpunt is dat schuldhulpverlening niet in iedere gemeente voor iedereen toegankelijk is. In het bijzonder zelfstandigen en jongeren komen heel vaak niet in aanmerking.

Van de factoren die een negatieve invloed hebben op de uitvoering van de schuldhulpverlening en op de resultaten, ligt een deel binnen en een deel buiten de invloedsfeer van de gemeenten en ook buiten die van de Wgs. Binnen de huidige kaders zijn er verbetermogelijkheden maar er zijn ook belemmerende factoren zoals wetgeving, de complexiteit van het toeslagensysteem, inkomensontwikkelingen en de positie van overheidsschuldeisers.

De evaluatie is ook voor Leiden reden om de manier waarop de schuldhulpverlening is ingericht opnieuw tegen het licht te houden en waar mogelijk te verbeteren. De positie van jongeren en zzp’ers met financiële problemen is een aandachtspunt. Onderzocht moet worden wat nodig is om het beleid op dit punt aan te passen. Op dit moment worden zelfstandigen door de Stadsbank doorverwezen naar een gespecialiseerd bureau. De kosten worden door de gemeente vergoed. Met de pilot 'Debt to no Debt' heeft Leiden al een eerste stap gezet naar adequate schuldhulpverlening voor jongeren.

Andere belangrijk aandachtspunten voor 2017 zijn de geplande invoering van een wettelijk moratorium per 1 januari 2017 en de verdere implementatie en een eerste evaluatie van het vernieuwde Leidse preventiebeleid.

De hiervoor genoemde punten worden verwerkt in een nieuw Beleidsplan Schuldhulpverlening.

Doelen en prestaties bij 10D Schuldhulpverlening

Doel

Prestatie

10D1 Het ontstaan dan wel escalatie van problematische schuldensituaties is voorkomen

10D1.1 Uitvoeren van budgetbeheer, stabilisatietrajecten en overige preventieve maatregelen

10D2 Problematische schuldensituaties zijn beheersbaar gemaakt en (zo mogelijk) opgelost

10D2.1 Uitvoeren schuldhulpverlening


Effectindicatoren bij 10D Schuldhulpverlening

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarden

Bron

2017

2018

2019

2020

Doel 10D1 Het ontstaan dan wel escalatie van problematische schuldensituaties is voorkomen

10D1.a Aantal deelnemers aan preventieve trajecten

353 (2013)

416 (2014)

303 (2015)

395

395

395

Stadsbank

Doel 10D2 Problematische schuldensituaties zijn beheersbaar gemaakt en (zo mogelijk) opgelost

10D2.a Aantal schuldbemiddelingstrajecten en saneringskredieten

256 (2013)

207(2014)

201 (2015)

250

250

250

Stadsbank

10D2.b Aantal geslaagde schuldbemiddelingstrajecten en saneringskredieten

117 (2013)

122 (2014)

112 (2015)

125

125

125

Stadsbank