Ga naar boven

Programmakosten

Werk en inkomen
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Meerjarenraming

2018

2019

2020

Arbeidsparticipatie

Lasten

49.287

53.377

42.088

40.081

37.941

37.191

Baten

-24.692

-26.590

-23.554

-23.290

-21.983

-21.987

Saldo

24.595

26.787

18.534

16.791

15.958

15.204

Maatsch. participatie en onderst. minima

Lasten

10.300

8.914

8.605

8.593

8.596

8.596

Baten

-284

-272

-272

-272

-272

-272

Saldo

10.016

8.642

8.333

8.321

8.324

8.324

Inkomensvoorzieningen

Lasten

58.349

62.228

55.478

55.393

55.491

55.491

Baten

-50.796

-48.961

-48.716

-48.685

-48.685

-48.685

Saldo

7.554

13.266

6.762

6.707

6.805

6.805

Schuldhulpverlening

Lasten

2.850

2.523

1.372

1.372

1.372

1.372

Baten

-352

-369

-369

-369

-369

-369

Saldo

2.498

2.154

1.003

1.003

1.003

1.003

Programma

Lasten

120.786

127.042

107.544

105.439

103.400

102.651

Baten

-76.123

-76.193

-72.911

-72.617

-71.310

-71.314

Saldo van baten en lasten

44.663

50.849

34.633

32.822

32.090

31.336

Reserves

Toevoeging

4.054

472

439

0

0

0

Onttrekking

-906

-1.926

-327

-125

-119

-119

Mutaties reserves

3.148

-1.454

112

-125

-119

-119

Resultaat

47.811

49.395

34.744

32.697

31.971

31.217

Budgettaire ontwikkelingen

Wijziging financiële regelgeving (BBV)
Door wijziging van de financiële regelgeving (BBV) mogen kosten die voorheen indirect aan een programma werden toegerekend (de overheadkosten), niet meer aan dat programma doorberekend worden. Door de eliminatie van deze kostencomponent uit het programma ontstaat er een verschil ten opzichte van het oude meerjarenbeeld. De indirecte kosten worden voortaan ondergebracht in 3.1.12 Overhead, Vpb en onvoorzien.
De BBV-wijziging heeft ook invloed op de tot eind 2016 gehanteerde systematiek van de interne rentedoorberekening. Door de wijziging moet de omslagrente worden verlaagd, rekenen we niet langer rente toe aan het eigen vermogen, en schrijven we in beginsel geen rente bij op de reserves. Het resultaat is dat de kapitaallasten binnen het programma aanzienlijk lager zijn dan in het oude meerjarenbeeld.

Beleidsterrein 10A Arbeidsparticipatie
De tijdelijke middelen voor de invoering van het regionaal werkbedrijf dalen met € 350.000. De lasten en baten van de (jeugd)werkloosheidsprojecten, deels gefinancierd uit tijdelijke ESF-middelen, dalen met € 2 miljoen. In het najaar van 2016 zullen opnieuw ESF-projecten aangevraagd worden. Deze middelen zullen inclusief co-financiering in een later stadium alsnog worden toegevoegd aan de begroting.

DZB
De daling in lasten van € 3,5 miljoen wordt voor € 0,7 miljoen veroorzaakt doordat het project Leidse kracht, gefinancierd met tijdelijke middelen, conform plan in omvang sterk afneemt. Daarnaast daalt het budget met € 2,0 miljoen als (in)direct gevolg van de invoering van de Participatiewet. De loonkosten dalen omdat het aantal WSW-ers afneemt (circa € 1,5 miljoen) en er zijn interne kostenbesparingen (circa € 0,5 miljoen). In 2016 is voor de herstructering van de WSW een tijdelijk rijksbudget beschikbaar. Daardoor dalen de lasten met € 0,7 miljoen in 2017. Van de € 0,7 miljoen herstructureringsgelden moest 0,4 miljoen doorbetaald worden aan twee SW bedrijven binnen de Leidse regio. Daarnaast daalt het re-integratiebudget met € 131.000 als gevolg van een daling van het rijksbudget. De daling van het rijksbudget, onderdeel van de integratie-uitkering Sociaal domein, is begroot in het programma Algemene Dekkingsmiddelen.
De daling in baten van € 1,0 miljoen wordt veroorzaakt door lagere baten (€ 0,5 miljoen) in verband met krimp van het aantal regionale WSW-medewerkers en lagere NTW-baten (€ 0,5 miljoen) als gevolg van een daling van het totaal aantal WSW-ers.

Gemeentelijke bijdrage WSW en DZB/Re-integratie
Vanaf 2015 is de WSW-rijkssubsidie onderdeel geworden van de zogenaamde integratie-uitkering Sociaal domein, dat een onderdeel vormt van het gemeentefonds en begroot wordt in het programma Algemene dekkingsmiddelen. Precies hetzelfde geldt voor het voormalige Participatiebudget. In onderstaande tabel wordt de gemeentelijke bijdrage aan de WSW en aan DZB/Re-integratie (nieuwe en klassieke doelgroepen) zichtbaar gemaakt.

DZB gemeentelijke bijdrage 2017

WSW

Re-integratie

saldo lasten en baten

16.644.593

5.613.908

integratie-uitkering Sociaal domein

-15.071.772

-4.866.527

totaal

1.572.821

747.381

Beleidsterrein 10B Maatschappelijke participatie en ondersteuning minima
Er zijn geen beleidswijzigingen met financiële consequenties.

Beleidsterrein 10C Inkomensvoorzieningen
Het aantal te verstrekken bijstandsuitkeringen (Participatiewet, IOAW, IOAZ) neemt in 2016 toe in Leiden ten opzichte van 2015. Daarom is in de begroting 2016 een extra incidenteel budget opgenomen van € 1 miljoen. Het is incidenteel opgenomen, omdat het rijksbudget jaar op jaar behoorlijk kan fluctueren. De lasten in de begroting 2017 zijn daardoor € 1 miljoen lager ten opzichte van de begroting 2016. Doordat een groot deel van de overheadkosten door de gewijzigde BBV-regelgeving niet langer op het programma mogen worden begroot, dalen de lasten op dit beleidsterrein met circa € 6,5 miljoen.

Beleidsterrein 10D Schuldhulpverlening
Er zijn geen beleidswijzigingen met financiële consequenties.

Reserves

Reserves programma 10
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2015

Begroting
2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Reserve frictiekosten ID/WIW-banen

Toevoeging

-959

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

-959

0

0

0

0

0

Bedrijfsreserve dzb-Leiden wsw

Toevoeging

3.236

0

0

0

0

0

Onttrekking

-472

-1.514

-109

0

0

0

Saldo

2.764

-1.514

-109

0

0

0

Reserve zachte landing rijksbez. Wsw/dzb

Toevoeging

818

397

439

0

0

0

Onttrekking

-291

-194

0

0

0

0

Saldo

527

203

439

0

0

0

Reserve frictiekosten ID/WIW DZB

Toevoeging

959

0

0

0

0

0

Onttrekking

-143

-143

-143

-125

-119

-119

Saldo

816

-143

-143

-125

-119

-119

Reserve zachte landing 3D's P10

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

-75

-75

0

0

0

Saldo

0

-75

-75

0

0

0

Reserve flankerend beleid P10

Toevoeging

0

75

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

0

75

0

0

0

0

Reserves programma 10

3.148

-1.454

112

-125

-119

-119

Bedrijfsreserve DZB Leiden
Er is een onttrekking geraamd van € 109.350 geraamd voor het project Leidse kracht.

Reserve zachte landing rijksbezuinigingen WSW
Er is een storting geraamd van € 439.000 voor frictiekosten die ontstaan door de rijksbezuinigingen.

Reserve frictiekosten ID/WIW
Er zijn nog enkele WIW-ers in dienst. De kosten, geraamd op € 143.000 worden gedekt door een onttrekking uit de reserve.

Reserve zachte landing 3D's programma 10
Er is een onttrekking geraamd van € 75.000 voor de pilot participatiemedewerkers.Een nadere toelichting op alle reserves binnen dit programma is te vinden in paragraaf 5.2.10 Toelichting reserves programma 10.

Investeringen

 

Omschrijving prestatie
Bedragen x € 1.000

Omschrijving investering

Categorie investering

Soort investering

Bijdrage derden/ reserves

 2017 

 2018 

 2019 

 2020 

10A301

Inzetten van door het Rijk beschikbaar gestelde WSW-formatie

Vervanging bedrijfsmiddelen 2017-2020

Bedrijfsm

Verv.

-

496

496

496

493

Totaal Programma 10

-

496

496

496

493

In het bovenstaand overzicht staan de investeringen zoals opgenomen in het investeringsplan 2020-2020. In paragraaf 4.2.2 Investeringen wordt de ontwikkeling van de kapitaallasten toegelicht en staat een overzicht met te voteren kredieten.

Subsidies

Lege alinea­

subsidiestaat 2016

subsidiestaat 2017

Subsidie saldo

467.308

772.388

­­Het volledige subsidie-overzicht is opgenomen in paragraaf 3.2.8 subsidies.