Ga naar boven
Home / Bijlagen / Mutaties kaderbrief 2018-2021

Mutaties kaderbrief 2018-2021

Prog.

Nr.

Onderwerp

L/B

Soort

2018

2019

2020

2021

2

02.01

Gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio

L

Mee/Tegenvaller

-35

94

94

94

02.02

Integrale aanpak ondermijnende criminaliteit

L

Nieuw Beleid

65

65

65

0

Totaal 2

30

159

159

94

3

03.01

Programma Kennisstad

L

Nieuw Beleid

200

0

0

0

03.02

Versterking accountmanagement

L

Mee/Tegenvaller

82

0

0

0

03.03

Verlenging Convenant Economie071

L

Nieuw Beleid

0

373

368

0

03.04

Dekking risicovoorziening deelneming Proof of conceptfonds Uniiq en uitbreiding Participatiefonds van InnovationQuarter

L

Mee/Tegenvaller

240

0

0

0

03.05

Continuering inspanningen Programma Binnenstad

L

Nieuw Beleid

0

421

421

421

Totaal 3

522

794

789

421

4

04.01

Opstellen Ov-visie

L

Nieuw Beleid

50

0

0

0

04.02

Bijdrage aan regionale beheerorganisatie verkeersprognosemodel (RVMK)

L

Nieuw Beleid

45

45

45

45

04.03

Extra capaciteit verkeersregelinstallaties

B

Mee/Tegenvaller

-40

-40

-40

-40

L

Mee/Tegenvaller

107

107

107

107

04.04

Beleidsmedewerker fietsparkeren

L

Nieuw Beleid

27

0

0

0

Totaal 4

189

112

112

112

5

05.01

Programmamanagement Programma Duurzaamheid

L

Mee/Tegenvaller

75

0

0

0

05.02

Beheer- en onderhoudskosten diverse projecten door areaaluitbreiding

L

Autonoom

246

246

246

246

05.03

Wijkgericht werken

L

Nieuw Beleid

0

300

300

300

05.04

Areaalmutatie inzamelen huishoudelijk afval adhv prognose woningvoorraad

L

Autonoom

63

111

109

109

05.05

Aanslag watersysteemheffing

L

Autonoom

160

160

160

160

05.06

Verhogen budget IP-parken ten behoeve van Uitwerkingsplan Groene Hoofdstructuur

L

Nieuw Beleid

0

8

15

22

05.07

Opbrengsten buitenreclame

B

Mee/Tegenvaller

79

0

0

0

05.08

Krediet Oostvlietpolder fase 2

L

Mee/Tegenvaller

4

4

4

4

05.09

Raming Afvalstoffenheffing

B

Autonoom

-351

-526

-597

-597

Raming Rioolheffing

B

Autonoom

-33

-109

-140

-140

Totaal 5

244

194

97

105

6

06.01

Uitbreiding juridische planologische inzet

L

Mee/Tegenvaller

425

0

0

0

06.02

Programma Omgevingswet

L

Mee/Tegenvaller

900

500

0

-200

06.03

Regionaal investeringsstrategie Campus Leiden

L

Mee/Tegenvaller

150

0

0

0

06.04

Aanvullend krediet van € 650.000 voor kwaliteitsverbetering openbare ruimte Noorderkwartier Oost

L

Mee/Tegenvaller

0

23

23

22

06.05

Correctie wijkontwikkelingsplan Leiden Noord 2017-2020 jaarschijf 2021

B

Budgettair neutraal

0

0

0

120

L

Budgettair neutraal

0

0

0

-120

Totaal 6

1.475

523

23

-178

7

07.01

Onderwijsinnovatie

L

Mee/Tegenvaller

-50

-50

-50

-50

07.02

Krediet Nota spelen en bewegen

L

Nieuw Beleid

42

41

41

41

07.03

Subsidie ExposeYour

L

Mee/Tegenvaller

150

0

0

0

07.04

Aanvullende kredieten onderwijshuisvesting

L

Mee/Tegenvaller

0

9

9

374

07.05

Eenmalige voorzieningen Onderwijshuisvesting

L

Mee/Tegenvaller

-225

-225

0

0

07.06

Tekort op budget voor JGT

L

Mee/Tegenvaller

190

0

0

0

07.07

Extra budget Jeugdhulp

L

Mee/Tegenvaller

1.531

1.320

1.109

0

07.08

Veilig Thuis

L

Mee/Tegenvaller

70

138

138

138

Totaal 7

1.708

1.233

1.247

503

8

08.01

Intensiveren beleid Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte

L

Nieuw Beleid

250

0

0

0

08.02

Media Stimuleringsfonds

L

Nieuw Beleid

250

0

0

0

08.03

Subsidie Theater Ins Blau

L

Nieuw Beleid

35

35

0

0

08.04

Verhoging structurele ondersteuning van De Veenfabriek i.r.t. Scheltema

L

Nieuw Beleid

45

45

45

0

08.05

Krediet De Lakenhal (verschuiving)

L

Mee/Tegenvaller

0

13

13

12

08.06

Contourenplan buitensportaccommodaties

L

Nieuw Beleid

125

0

0

0

08.07

Topsportbeleid

L

Mee/Tegenvaller

80

0

0

0

08.08

Realisatie nieuwe IJshal, verhoging exploitatiebijdrage, ivm huisvestingslasten

L

Nieuw Beleid

0

0

100

100

Continueren exploitatie IJshal Vondellaan tot realisatie nieuwe IJshal in 2020

L

Nieuw Beleid

0

100

0

0

Taakstellende bijdrage regiogemeenten in stichtingskosten nieuwe IJshal

B

Nieuw Beleid

0

0

-176

-176

08.09

Indexering krediet Combibad de Vliet

L

Mee/Tegenvaller

0

0

65

64

08.10

Topsporthal, risicoreservering prijsstijging bouwkosten

L

Mee/Tegenvaller

0

0

40

40

Topsporthal, kosten bouwrijpmaken, kapitaliseren 4.9 miljoen, afschrijving 30 jaar

L

Mee/Tegenvaller

0

0

0

220

Realisatie Topsporthal

L

Mee/Tegenvaller

0

96

227

223

08.11

Correctie subsidie PS theater 2021, was meerjarig incidenteel

L

Mee/Tegenvaller

0

0

0

-75

08.12

Correctie subsidie Nacht van Kennis en Kunst, was meerjarig incidenteel

L

Mee/Tegenvaller

0

0

0

-20

Totaal 8

785

289

314

389

9

09.01

Bed, Bad en Broodvoorziening

B

Mee/Tegenvaller

-181

0

0

0

L

Mee/Tegenvaller

175

0

0

0

09.02

Doorontwikkeling Sociale wijkteams

B

Inzet reserves

-160

-160

0

0

L

Mee/Tegenvaller

857

857

0

0

09.03

Kwaliteitsslag aanpak acuut en structureel ernstig geweld (vrouwenopvang)

B

Inzet reserves

-272

0

0

0

L

Mee/Tegenvaller

0

210

210

210

Nieuw Beleid

272

0

0

0

09.04

Multifunctionele accomodaties ten behoeve van maatschappelijke ondersteuning

B

Inzet reserves

-850

0

0

0

L

Nieuw Beleid

850

0

0

0

09.05

Statushouders en bijzondere doelgroepen

B

Mee/Tegenvaller

-150

0

0

0

L

Mee/Tegenvaller

150

0

0

0

09.06

Structurele inbedding wijkregie

B

Inzet reserves

-274

-274

-274

0

L

Nieuw Beleid

274

551

551

277

Totaal 9

691

1.185

487

487

10

10.01

Effect subsidiekorting WSW oud en krimp aantal WSW'ers.

B

Mee/Tegenvaller

424

500

500

0

Inzet reserves

-424

-500

-500

0

10.02

Kosten controle bijstand

B

Autonoom

-32

-32

-32

-32

L

Autonoom

85

85

85

85

10.03

formatie Werk & Inkomen en de Stadsbank

B

Budgettair neutraal

0

0

0

0

L

Budgettair neutraal

0

0

0

0

10.04

Minimabeleid & bijzondere bijstand

L

Mee/Tegenvaller

800

0

0

0

Totaal 10

854

54

54

54

11

11.01

Onderuitputting kapitaallasten

L

Autonoom

-350

-350

-350

-350

11.02

Saldo indexering salarissen 2018

L

Mee/Tegenvaller

650

650

650

650

11.03

Ambtelijke huisvesting voorbereidingskrediet deelproject nieuwe huisvesting

L

Mee/Tegenvaller

0

0

-50

0

11.04

Aanvullend budget ambtelijke huisvesting deelprojecten Stadhuis

L

Mee/Tegenvaller

200

539

-559

90

11.05

Dekking aanvullend krediet wagenpark 8jr

L

Budgettair neutraal

0

0

0

0

11.06

Kosten parkeervergunningen wagenpark Beheer

L

Autonoom

16

16

16

16

11.07

Ontwikkeling kapitaallasten 2018 - 2021

L

Autonoom

-4.209

-1.239

-963

-642

11.08

Facilitaire lasten ambtelijke huisvesting

L

Mee/Tegenvaller

0

0

214

214

11.09

Ontwikkeling rente

B

Autonoom

18

18

18

18

L

Autonoom

-2.143

-2.217

-1.440

-731

11.10

Raming Lokale heffingen, OZB niet-woningen eigenaar

B

Autonoom

-523

-641

-839

-839

Raming Lokale heffingen, OZB niet-woningen gebruiker

B

Autonoom

-68

-182

-373

-373

Raming OZB woningen

B

Autonoom

-28

-294

-310

-411

11.11

Raming algemene uitkering Gemeentefonds, Hoeveelheidsverschil

B

Autonoom

-229

-647

-1.282

-1.934

Raming algemene uitkering Gemeentefonds, opschalingskorting

B

Autonoom

0

0

0

721

Raming algemene uitkering Gemeentefonds, reele groei

B

Autonoom

-2.445

-2.402

-1.520

-1.520

Raming algemene uitkering Gemeentefonds, WOZ waarde

B

Autonoom

182

395

514

570

11.12

Schrappen taakstelling lagere apparaatskosten door bestuurlijke opschaling

L

Mee/Tegenvaller

500

500

500

0

11.13

Extra kapitaallasten jaarschijf 2022

L

Mee/Tegenvaller

0

0

0

0

11.14

Schrappen taakstelling RvNB, bedrijfsafval

L

Mee/Tegenvaller

795

795

795

795

11.15

Afwikkeling stelpost renteherziening 2017

B

Mee/Tegenvaller

0

-74

-74

-74

L

Mee/Tegenvaller

-775

-57

-434

-111

Totaal 11

-8.407

-5.190

-5.488

-3.911

12

12.01

Versterken Regionale I-Samenwerking (VRIS)

L

Nieuw Beleid

233

220

220

220

12.02

Verhogen bijdrage aan Servicepunt71

L

Mee/Tegenvaller

78

78

78

78

12.03

Vervanging applicatie Basisregistraties Adressen en Gebouwen

L

Budgettair neutraal

0

0

0

0

12.04

Vervanging Topdesk en Planon

L

Budgettair neutraal

0

0

0

0

12.05

Vervanging Zaaksysteem

L

Budgettair neutraal

0

0

0

0

12.06

Opschoning papieren archief

L

Mee/Tegenvaller

275

365

300

10

12.07

Extra formatie team Kwaliteit voor implementatie wetgeving in systemen, opgave applicatierationalisatie, digitalisering werkplek en digitaal vergaderen

B

Inzet reserves

-383

0

0

0

L

Mee/Tegenvaller

383

0

0

0

Totaal 12

586

663

598

308

Eindtotaal

-1.324

16

-1.608

-1.616