Ga naar boven
Home / Bijlagen / Toelichting reserves / Toelichting reserves programma 10

Toelichting reserves programma 10

Naam

Bestemmingsreserve frictiekosten ID/WIW-banen

Nummer/team

8101364

DZB

Raadsbesluit

14.0019

Programma

Programma 10 Werk en Inkomen

Doel

Dekking van de kosten die gemoeid zijn met het raadsbesluit dat geleid heeft tot "geen gedwongen ontslagen WIW-medewerkers"

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

2014

Datum opheffing

31-12-2025

Voeding

In 2017 is geen storting voorzien.

Besteding

Conform bestedingsplan.

In 2017 is de volgende onttrekking voorzien:

- RB15.0069 dekking lasten WIW € 143.057

Omvang per 1-1-2017

€ 673.316

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Naam

Bedrijfsreserve DZB-Leiden WSW

Nummer/team

8100857

DZB

Raadsbesluit

09.0034

Programma

Programma 10 Werk en Inkomen

Doel

Het opvangen van jaarlijkse schommelingen in de bedrijfsvoeringkosten en om knelpunten in de exploitatie op te lossen.

Functie

Egalisatiefunctie

Datum realisatie

n.v.t.

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

Een voordelig exploitatieresultaat. De minimale omvang van de bedrijfsreserve bedraagt 1% en de maximale omvang 10% van de totale exploitatielasten (RV 09.0034).

In 2017 is geen storting voorzien.

Besteding

In 2017 staat de volgende ontrekking begroot:

RB 15.0096 Leidse Kracht € 109.350

Omvang per 1-1-2017

€ 4.986.996

Maximale omvang

(RB 12.0011)

Minimale omvang

(RB 12.0011)

Bijzonderheden

Het saldo per 1-1-2016 is inclusief een bedrag van € 901.400 ter dekking kosten project Leidse Kracht in 2016 ad € 792.050 en in 2017 ad € 109.350. Door deze posten begroting technisch via de Bedrijfsreserve te laten lopen ligt het saldo hiervan tijdelijk boven het toegestane maximum, zijnde 10% van de totale exploitatielasten.

Naam

Reserve zachte landing WSW

Nummer/team

8101090

Concernstaf

Raadsbesluit

12.0097

Programma

Programma 10 Werk en Inkomen

Doel

Dekking kosten herstructurering DZB.

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

2012

Datum opheffing

2020

Voeding

Er is een dotatie geweest van € 1.000.000 bij de 2e Bestuursrapportage 2012 (RB 12.0120).

Conform de perspectiefnota 2014-2017 is een bedrag gestort van € 270.000.

In 2017 staat de volgende storting voorzien:

PPN 2014, risicoreservering invoer Participatiewet € 439.000.

Besteding

Frictiekosten die ontstaan bij de herstructurering (RB 12.0097) in 2014.

In 2017 is er geen onttrekking voorzien.

Omvang per 1-1-2017

€ 1.302.802

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

-

Bijzonderheden