Ga naar boven
Home / Bijlagen / Toelichting reserves / Toelichting reserves programma 9

Toelichting reserves programma 9

Naam

Reserve gemeentelijke deel GSB Openbare Geestelijk GezondheidsZorg (OGGZ)

Nummer/team

8100784

Beleid Maatschappelijke Ontwikkeling

Raadsbesluit

00.0124

Programma

Programma 9 Maatschappelijke Ondersteuning

Doel

Het opheffen van knelpunten bij de uitvoering van de (regionale) plannen voor Maatschappelijke opvang en Verslavingszorg

Datum realisatie

n.v.t.

Datum opheffing

01-01-2017

Functie

Bestedingsfunctie

Voeding

In het verleden is een aantal maal besloten om het niet bestede deel van de OGGZ-middelen in deze bestemmingsreserve te storten.

In 2017 is geen storting voorzien.

Besteding

Conform doelstelling.

In 2017 is geen onttrekking voorzien:

Omvang per 1-1-2017

€ 0

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Deze reserve wordt opgeheven bij de eerste Bestuursrapportage 2017.

Naam

Bestemmingsreserve Sociaal-maatschappelijke en culturele voorzieningen

Nummer/team

8100785

Beleid Maatschappelijke Ontwikkeling

Raadsbesluit

11.0047

Programma

Programma 9 Maatschappelijke Ondersteuning

Doel

De bestemmingsreserve biedt mogelijkheden om een aantal leemtes in het aanbod aan sociaal-maatschappelijke voorzieningen te vullen, dit vooruitlopend op de later dit jaar te verschijnen Sociaal-maatschappelijke structuurvisie.  

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

2012

Datum opheffing

-

Voeding

Bestemmingsreserve “Opbrengst verkoop aandelen Nuon”

In 2017 is geen storting voorzien.

Besteding

De aanwending van de gevormde reserve worden ingezet voor de financiering van de sociaal-maatschappelijke structuurvisie.

In 2017 zijn de volgende onttrekkingen voorzien:

- RB 15.0040 Jongeren centrum garantstelling huisvestingslasten € 25.000.

- MFA Terwindplein € 600.000

- MFA Wijkcentra € 200.000

- Wonen kwetsbare groepen € 500.000

Omvang per 1-1-2017

€ 2.475.806

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden