Ga naar boven

Incidentele lasten en baten

Resultaat na bestemming (incl. reservemutaties)

2017

2018

2019

2020

Incidentele lasten

Programma

BESTUUR EN DIENSTVERLENING

155

29

29

16

VEILIGHEID

254

657

0

0

ECONOMIE

1.317

1.135

263

0

BEREIKBAARHEID

1.003

450

268

0

OMGEVINGSKWALITEIT

8.532

1.671

1.172

1.172

STEDELIJKE ONTWIKKELING

25.593

10.868

9.118

6.209

JEUGD EN ONDERWIJS

1.727

1.714

1.172

0

CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

205

118

13

0

MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

4.631

787

202

0

WERK EN INKOMEN

910

392

43

58

ALGEMENE MIDDELEN

0

0

80

-920

PROGRAMMA OVERHEAD

1.000

700

0

0

Saldo Incidentele lasten

45.327

18.521

12.361

6.536

Programma

BESTUUR EN DIENSTVERLENING

0

0

0

0

VEILIGHEID

0

0

0

0

ECONOMIE

0

0

0

0

BEREIKBAARHEID

0

0

0

0

OMGEVINGSKWALITEIT

-270

30

0

0

STEDELIJKE ONTWIKKELING

22.133

8.011

8.713

6.021

JEUGD EN ONDERWIJS

0

0

0

0

CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

0

0

0

0

MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

0

0

0

0

WERK EN INKOMEN

285

162

43

58

ALGEMENE MIDDELEN

1.635

230

0

0

PROGRAMMA OVERHEAD

0

0

0

0

Saldo incidentele baten

23.783

8.433

8.756

6.079

Saldo incidentele laten en baten

21.544

10.087

3.605

457

Bedragen x € 1.000,-

Per programma volgt hieronder een toelichting van de incidentele lasten en baten > € 250.000. Alle overige posten worden in een totaalbedrag genoemd.

Bestuur en dienstverlening

Beleidsterrein

Prestatie

2017

2018

2019

2020

Lasten

Overige posten

155

29

29

16

Totaal lasten

Baten

Totaal baten

0

0

0

0

Saldo Bestuur en dienstverlening

155

29

29

16

Bedragen x € 1.000,-

Veiligheid

Beleidsterrein

Prestatie

2017

2018

2019

2020

Lasten

Fysieke veiligheid

Afspraken Veiligheidsregio Hollands Mid

254

657

0

0

Totaal lasten

Baten

Totaal baten

0

0

0

0

Saldo Veiligheid

254

657

0

0

Bedragen x € 1.000,-

Afspraken Veiligheidsregio Holland Midden
De raming in 2017 betreft het wegwerken van achterstallig onderhoud van de openbare blusvoorzieningen en het uitvoeren van een nulmeting.
De raming in 2018 betreft de financiële gevolgen van de met het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden gemaakte nieuwe bestuurlijke afspraken over het kostenniveau en de financieringssystematiek van de gemeentelijke bijdragen. De nieuwe afspraken gaan in per 2019, terwijl in de Leidse meerjarenbegroting is gerekend op 2018. Hierdoor ontstaat er in 2018 bovenop het structurele nadeel een incidenteel nadeel van € 657.000.

Economie

Beleidsterrein

Prestatie

2017

2018

2019

2020

Lasten

Faciliteren/Stimuleren van ondernemen

Stim. en acquis kennisintens. bedrijvig

626

419

47

0

Marketing en promotie

Programmasturing Binnenstad

641

641

141

0

Overige posten

50

0

75

0

Totaal lasten

1.317

1.060

263

0

Baten

Totaal Baten

0

0

0

0

Saldo Economie

1.317

1.060

263

0

Bedragen x € 1.000,-

Stimuleren en acquisitie kennisintensieve bedrijvigheid
Voor 2017 en 2018 is € 300.000 bedoeld om uitvoering te kunnen geven aan de economische agenda van de Leidse Regio (“Economie 071”) en het programma Kennisstad. Het budget is bij de kaderbrief 2015 toegekend voor de periode tot en met 2018.
Het restant van de raming heeft betrekking op een nieuw masterplan en bestemmingsplan voor het Bio Sciencepark wat Leiden momenteel samen met de Universiteit Leiden opstelt. Deze kosten worden gezamenlijk gedragen door de Universiteit en de gemeente. De benodigde extra plankosten bedragen voor de periode 2016 - 2019 op basis van tussenevaluatie en het concept projectplan naar verwachting € 740.000. Hiervan is € 98.000 aangemeld bij de 1ste Bestuursrapportage van 2016 en € 150.000 wordt gedekt uit een restant krediet Niels Bohrweg. De resterende € 492.000 is als nieuw beleid in de begroting openomen.

Programmasturing binnenstad
Het programma Binnenstad heeft als doelen meer bezoekers naar de Leidse binnenstad te trekken, die langer blijven, meer geld uitgeven en met hogere tevredenheid terugkijken op hun bezoek. Het is onze ambitie de titel “beste binnenstad” te verwerven en daarvan vervolgens ook de vruchten te plukken. Het programma Binnenstad wordt daartoe voortgezet tot en met 2018 met een uitloop naar 2019.

Bereikbaarheid

Beleidsterrein

Prestatie

2017

2018

2019

2020

Lasten

Parkeren

Realisatie parkeergarage Lammermarkt

300

0

0

0

Uitvoeren maatregelen parkeren

578

400

218

0

Overige posten

125

50

50

0

Totaal lasten

1.003

450

268

0

Baten

Totaal baten

0

0

0

0

Saldo Bereikbaarheid

1.003

450

268

0

Bedragen x € 1.000,-

Realisatie parkeergarage Lammermarkt
De raad heeft besloten om de vrijval van het beheerbudget Singelpark over 2016 (€ 150.000) en 2017 (€ 150.000) te storten in de reserve groene singels. (RB.0022) Dit bedrag is vervolgens ingezet als dekking voor de investeringskosten van openbare ruimte Lammermarkt - Nieuwe Beestenmarkt en vernieuwen Valkbrug.

Uitvoeren maatregelen parkeren
Dit betreft subsidie voor Stadsparkeerplan voor de exploitatie van het parkeerterrein aan de Haagweg. Deze subsidie is verlengd tot en met 2019 in verband met de verwachte ingebruikname van de nieuwe parkeergarages. Deze subsidie wordt gedekt door een bijdrage uit de reserve Parkeren.

Omgevingskwaliteit

Beleidsterrein

Prestatie

2017

2018

2019

2020

Lasten

Duurzaamheid

Uitvoeren duurzaamheidbeleid

1.172

1.172

1.172

1.172

Openbaar groen

Aanleggen Singelpark

3.876

0

0

0

Openbaar water

Beheren openbaar water en riolering

1.392

0

0

0

Verharde openbare ruimte

Ontwikkelen beleid openbare ruimte

440

506

0

0

Beheren openbare ruimte

1.666

0

0

0

Overige posten

-14

-8

0

0

Totaal lasten

8.532

1.671

1.172

1.172

Baten

Verharde openbare ruimte

Inzamelen bedrijfsafval

-300

Overige posten

30

30

Totaal baten

-270

30

0

0

Saldo omgevingskwaliteit

8.802

1.641

1.172

1.172

Bedragen x € 1.000,-

Uitvoeren duurzaamheidbeleid
Op 17 december 2015 is de duurzaamheidsagenda 2016-2020 door de raad vastgesteld. (RB15.0105) Om de doelen te realiseren is voor de jaren 2016 tot en met 2020 € 1.172.000 beschikbaar gesteld. Dekking hiervan is gevonden in de reserve duurzaamheidsfondsen.

Aanleggen Singelpark
Voor de realisatie van het Singelpark is een investeringsbijdrage geraamd welke gedeeltelijk wordt gedekt door een bijdrage van de reserve groene singels (€ 3.376.000) en de reserve onderhoud kapitaalgoederen en herinrichting openbare ruimte (€ 25.000).

Beheren openbaar water en riolering
In de planperiode 2014 – 2018 zal de gemeente Leiden verdere invulling geven aan de overdracht watertaken aan het Hoogheemraadschap Rijnland. Hieronder vallen de gemalen, keringen, duikers en beschoeiingen.

Ontwikkelen beleid openbare ruimte
Voor het operationaliseren van de Visie Openbare Ruimte heeft de raad € 1,3 mln beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt gedekt door de reserves stedelijke ontwikkeling (€ 1,0 mln) en programma binnenstad (€ 0,3 mln).

Beheren openbare ruimte
Op 31 maart 2016 heeft de raad het kaderbesluit Haarlemmerstraat vastgesteld en een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld. Dit krediet wordt o.a.gedekt door bijdragen van de reserve programma binnenstad (€ 1,5) mln en de reserve vervangingsinvesteringen maatschappelijk nut (€ 0,2 mln).

Inzamelen bedrijfsafval
In 2016 is vastgesteld dat een structureel dalende omzet bedrijfsafval als gevolg van marktontwikkelingen de komende jaren zal leiden tot een verlieslatende activiteit. Het gevolg hiervan is dat de kostendekkendheid verder onder druk komt te staan. Hierdoor lopen we het risico in strijd met de Wet Markt en Overheid te handelen (publiek geld wordt geïnvesteerd in een commerciële activiteit). Het college heeft daarom besloten om de taak inzameling van bedrijfsafval, na een zorgvuldig verkooptraject, per 1 augustus 2016 over te dragen aan een derde partij. In de 1e bestuursrapportage 2016 is de begrote omzet (voor 2016 en 2017) gecorrigeerd tot de daadwerkelijk gerealiseerde omzet; de inkomsten lagen structureel € 300.000 lager dan was begroot. Echter de liquidatie van dit onderdeel zal pas in de begroting 2017 worden verwerkt.

Stedelijke ontwikkeling

Beleidsterrein

Prestatie

2017

2018

2019

2020

Lasten

Gemeentelijk vastgoed

Opstellen PRIL

23.184

9.995

9.097

6.118

Exploiteren van gemeentelijk vastgoed

816

81

-16

84

Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

Opstellen van bestemmingsplannen

255

255

0

0

Actualiseren ruimtelijk instrumentarium

1.080

530

30

0

Ontwikkeling stationsgebied

250

0

0

0

Overige posten

8

8

8

8

Totaal lasten

25.593

10.868

9.118

6.209

Baten

Gemeentelijk vastgoed

Opstellen PRIL

18.482

7.310

8.688

5.996

Exploiteren van gemeentelijk vastgoed

3.346

700

23

23

Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

Ontwikkeling stationsgebied

304

2

3

3

Totaal baten

22.133

8.011

8.713

6.021

Saldo stedelijke ontwikkeling

3.460

2.857

405

188

Bedragen x € 1.000,-

Opstellen PRIL
Voor de financiering van het onderhandelaarsaccoord met woningbouwvereniging Ons Doel heeft de raad voor de jaren 2016 tot en met 2018 jaarlijks € 2,1 mln beschikbaar gesteld. Deze bijdragen worden gedekt door een bijdrage uit de reserve herstructurering woongebieden Ons Doel.
Daarnaast zijn voor 2016 t/m 2018 incidentele investeringsbijdragen geraamd die worden gedekt door bijdragen uit reserves (€ 2,6 mln, € 0,6 mln, € 0,1 mln en € 0,1 mln)
De rest van de bedragen heeft betrekking op de geraamde mutaties van projecten binnen het grondbedrijf.

Exploiteren van gemeentelijk vastgoed
Het saldo van het project Verkopen gemeentelijk vastgoed is resp. € 2,5 mln en € 0,7 mln voordelig en wordt verrekend met de vereveningsreserve.

Opstellen van bestemmingsplannen
Voor 2017 en 2018 is incidenteel budget beschikbaar voor tijdelijke extra ondersteuning voor het opstellen van bestemmingsplannen.

Actualiseren ruimtelijk instrumentarium
In 2016 is een start gemaakt met het programma Invoering Omgevingswet. Kernwoorden: zeer omvangrijke stelselwijziging met vele en grote gevolgen voor het ruimtelijk instrumentarium, voor beleidsvorming, voor participatie, voor de keten van vergunningen, toezicht en handhaving en voor de digitalisering.
De rijksoverheid geeft vier ambities mee aan de decentrale overheden (vergrote lokale afwegingsruimte, beter inzicht in waar wat wel en niet mag, snellere besluitvorming met beter resultaat, samenhangende benadering in beleid, besluitvorming en regelgeving van de fysieke leefwereld). De invoering van deze nieuwe wet heeft grote impact. Vooralsnog is het benodigde bedrag voor invoering tot aan 2019 op € 1,5 miljoen geraamd. Dit is een eerste voorzichtige inschatting.

Ontwikkelen Stationsgebied
In de 1e bestuursrapportage 2016 is besloten om voor "toezicht fietsenstalling taxistandplaats Stationsgebied CS" in 2016 € 205.000 beschikbaar stellen en voor 2017 € 250.000 voor toezicht op fietsenstalling Taxistandplaats CS. Dit wordt gedekt door bijdrage van NS voor ‘vergoeding voor het stallen van fietsen van NS reizigers’ ad. € 300.000 per jaar voor 10 jaren conform de Vaststellingsovereenkomst OV-chippoortjes tussen NS, Prorail en de gemeente Leiden. Besloten is de hoger ontvangen jaarbijdragen van NS begroot op € 95.000 in 2016 en € 50.000 in 2017 te storten in de reserve fietsparkeren.

Na 2017 zal deze bijdrage van NS ook ingezet worden voor de exploitatie van fietsparkeren in het Stationsgebied. Indien hierover bij de eerstvolgende kaderbrief meer duidelijkheid is zal hierover gerapporteerd gaan worden. Dit is mede afhankelijk van de uitkomst van de onderhandelingen met NS en Prorail inzake de kostenverdeling van de integrale kosten zoals opgenomen in de business case fietsparkeren Leiden Centraal.

Jeugd en onderwijs

Beleidsterrein

Prestatie

2017

2018

2019

2020

Lasten

Onderwijshuisvesting

In stand houden bestaande gebouwenvoorr

0

495

346

0

Jeugd

Doen organiseren specialistische hulp

1.469

1.151

825

0

Overige posten

258

68

0

0

Totaal lasten

1.727

1.714

1.172

0

Baten

Totaal baten

0

0

0

0

Saldo jeugd en onderwijs

1.727

1.714

1.172

0

Bedragen x € 1.000,-

In stand houden bestaande gebouwenvoorraad
Het budget voor eenmalige voorzieningen voor onderwijshuisvesting in de jaren 2018 en 2019 is niet toereikend om alle noodzakelijke éénmalige voorzieningen in de komende jaren te kunnen dekken. Om die reden is het budget voor eenmalige voorzieningen in 2018 en 2019 verhoogd. Dekking is gevonden in vrijvallende kapitaallasten in verband met vertraging in de realisatie van een nieuwe Vmbo school.

Doen organiseren specialistische hulp
De kosten van het persoonsgebonden budget Jeugdzorg nemen ten opzichte van 2016 met € 500.000 toe. De kosten zullen in 2016 naar verwachting gelijk zijn aan de kosten over 2015. Het PGB-budget voor 2016 zal bij de 2e bestuursrapportage 2016 worden verhoogd. De reguliere kosten Jeugdzorg, inclusief kosten regionale transitie, nemen toe met € 969.351. Deze toename is ontstaan doordat de rijksbudgetten sneller dalen, dan de afname van de kosten Jeugdzorg. Deze kosten worden o.a. gedekt door een onttrekking van € 484.675 aan de reserve zachte landing (transitiedeel) en door een onttrekking van € 1.052.676 aan de reserve zachte landing (vrije deel).
Ten opzichte van 2017 dalen de reguliere Jeugdzorgkosten met circa € 319.000 in 2018, met circa € 644.000 in 2019 en met € 969.351 vanaf 2020. Deze verwachte daling ontstaat door de uitvoering van regionale transitieplannen vanaf 2016.

Cultuur, sport en recreatie

Beleidsterrein

Prestatie

2017

2018

2019

2020

Lasten

Overige posten

205

118

13

0

Totaal lasten

205

118

13

0

Baten

Totaal baten

0

0

0

0

Saldo cultuur, sport en recreatie

205

118

13

0

Bedragen x € 1.000,-

Maatschappelijke ondersteuning

Beleidsterrein

Prestatie

2017

2018

2019

2020

Lasten

Kwetsbare groepen

Preventie verslaving, dak- en thuisloos

1.150

0

0

0

Voorkomen geweld in huiselijke kring

87

585

0

0

Ondersteuning

Organiseren toegang sociale wijkteams

300

0

0

0

Organiseren aanbod maatwerk WMO voorz.

2.075

0

0

0

Sociale binding en participatie

Organiseren voorzieningenaanbod

800

0

0

0

Overige posten

219

202

202

0

Totaal lasten

4.631

787

202

0

Baten

Totaal baten

0

0

0

0

Saldo maatschappelijke ondersteuning

4.631

787

202

0

Bedragen x € 1.000,-

Preventie verslaving, dak- en thuislozen
Het beleidskader maatschappelijke zorg luidt een omwenteling in de maatschappelijke zorg (beschermd wonen en maatschappelijke opvang) in, waarbij inzet is de betreffende inwoners zoveel mogelijk in hun eigen woonomgeving te huisvesten in plaats van in intramurale voorzieningen. Deze verandering vraagt het daadwerkelijk creëren van een voldoende woonaanbod voor deze doelgroep in de vorm van goedkope zelfstandige eenpersoonswooneenheden. Hieraan wordt momenteel gewerkt op de tijdelijke locaties die zijn aangewezen voor de taskforce huisvesting vergunninghouders en bijzondere doelgroepen. Het is echter noodzakelijk de komende jaren ook op andere plekken in de stad extra woningen te realiseren. Dit is een investeringsopgave waarvoor de benodigde financiën nu nog moeilijk te ramen zijn, maar die wel op de agenda moet komen. In de begroting 2017 is hiervoor € 1 mln budget opgenomen, waarvan 50% wordt gedekt door een bijdrage uit de reserve sociaal, maatschappelijke en culturele voorzieningen.

Voorkomen geweld in huiselijke kring
Leiden krijgt vanaf 2017 minder middelen van het Rijk ter bestrijding van huiselijk geweld. In de afgelopen jaren heeft Leiden de niet-bestede middelen gereserveerd. De gereserveerde middelen worden nu in 2017 en 2018 onttrokken. Hiermee wordt het mogelijk om het huidige voorzieningenniveau vanaf 2017 in een gematigder tempo te verlagen.

Organiseren toegang sociale wijkteams
Dit betreft extra tijdelijke budget voor de sociale wijkteams voor verlenging van tijdelijke medewerkers en ICT-voorzieningen.

Organiseren aanbod maatwerk WMO voorz.
Leiden wil met de transformatie van de zorg naast een inhoudelijk ook een financieel doel nastreven. Voor de zorgtransformatie heeft Leiden een transitiebudget beschikbaar gesteld, dat gedekt wordt vanuit de reserve zachte landing 3D. In 2017 is € 2,775 miljoen begroot op het beleidsterrein Ondersteuning. Met de transitie streeft Leiden na om vanaf 2018 de kosten in evenwicht te brengen met de rijksbudgetten.

Organiseren voorzieningenaanbod
Voor de ontwikkeling van maatschappelijk vastgoed naar multifunctionele accomodaties is incidenteel € 800.000 beschikbaar, wat wordt gedekt door een bijdrage uit de reserve sociaal maatschappelijke en culturele voorzieningen.

Werk en inkomen

Beleidsterrein

Prestatie

2017

2018

2019

2020

Lasten

Arbeidsparticipatie

Inz. re-integratie en participatievoorz

893

364

0

0

Overige posten

17

28

43

58

Totaal lasten

910

392

43

58

Baten

Arbeidsparticipatie

Inz. re-integratie en participatievoorz

268

134

0

0

Overige posten

17

28

43

58

Totaal baten

285

162

43

58

Saldo werk en inkomen

625

230

0

0

Bedragen x € 1.000,-

Inz. re-integratie en participatievoorz.
Op 10 maart 2016 heeft de raad budget beschikbaar gesteld voor de versnelde aanpak van de maatschappelijke integratie van statushouders. (€ 0,7 mln lasten 2017 en € 0,4 mln 2018) De incidenteel geraamde baten zijn subsdidieopbrengsten die met deze activiteit samenhangen.

Algemene middelen

Beleidsterrein

Prestatie

2017

2018

2019

2020

Lasten

Overige alg.dekkingsmiddelen

Stelposten concern

0

0

80

-1.920

Saldi kostenplaatsen bedrijfsvoering

0

0

0

1.000

Overige posten

0

0

0

0

Totaal lasten

0

0

80

-920

Baten

Dividend

deelnemingen nutsbedrijven

1.400

0

0

0

Overige posten

235

230

0

0

Totaal baten

1.635

230

0

0

Saldo algemene middelen

-1.635

-230

80

-920

Bedragen x € 1.000,-

Stelposten concern
Vanaf 2021 gaan de kapitaallasten als gevolg van grote investeringen in het programma Bereikbaarheid sterk toenemen. De verwachting is met ongeveer € 2 miljoen. per jaar. Dat bedrag is alvast in 2020 opgenomen, om een zuiver structureel beeld te geven. Deze kapitaallasten worden incidenteel als ’voordeel’ weer opgevoerd onder ‘onderuitputting’, zodat hiervoor per saldo in 2020 nihil is opgenomen. Dat betekent dat voorzichtigheidshalve al in het begrotingsjaar 2020 rekening is gehouden met de stijging van de kapitaallasten in 2021.

Saldi kostenplaatsen bedrijfsvoering
Voor het project ambtelijke herhuisvesting is rekening gehouden met incidentele niet activeerbare kosten.

Deelnemingen nutsbedrijven
Uitwisseling van netwerken tussen Liander/Endinet en Enexis levert een boekwinst op die via het dividend aan de aandeelhouders zal worden uitgekeerd. Voor Leiden bedraagt de uitkering naar verwachting 1,4 miljoen.

Overhead

Beleidsterrein

Prestatie

2017

2018

2019

2020

Lasten

Overhead

Overhead overige

1.000

700

0

0

Totaal lasten

1.000

700

0

0

Baten

Totaal baten

0

0

0

0

Saldo overhead

1.000

700

0

0

Bedragen x € 1.000,-

Overhead overige
Bij de 1e bestuursrapportage 2016 is € 600.000 beschikbaar gesteld voor het programma VRIS (Versterken Regionale I-Samenwerking) (2016 en 2017 ieder € 300.000) Dit wordt gedekt door een bijdrage uit de reserve informatisering.
Daarnaast is voor flankerend beleid voor de periode 2015-2018 € 2.4 mln beschikbaar met als dekking de reserve flankerend beleid. Voor 2017 en 2018 is € 700.000 geraamd.