Ga naar boven
Home / Financiële begroting / Overzicht van baten en lasten / Structureel en reëel evenwicht / Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

2017

2018

2019

2020

Structurele toevoegingen aan reserves

Programma

BESTUUR EN DIENSTVERLENING

Egalisatiereserve verkiezingen

100

100

100

100

Totaal Bestuur en dienstverlening

100

100

100

100

BEREIKBAARHEID

Reserve parkeren P4

8.921

9.024

9.271

9.271

Reserve bereikbaarheidsprojecten

167

158

158

158

Totaal Bereikbaarheid

9.088

9.183

9.429

9.429

OMGEVINGSKWALITEIT

Reserve asbestsanering (P5)

282

282

282

282

Res. onderh kap.goed herinr openb rui P5

210

177

40

2

Totaal Omgevingskwaliteit

493

459

322

284

STEDELIJKE ONTWIKKELING

Vereveningsreserve grondexploitatie P6

2.057

2.095

2.147

2.162

Reserve herstruct. Woongebieden Portaal

29

30

31

31

Reserve strategische aankopen

100

100

100

100

Reserve bodemsanering P6

130

130

130

130

Reserve herstruct.woongebieden SvZ&V

7

7

8

8

Reserve herstruct.woongebieden Ons Doel

45

47

49

49

Reserve exploitatie Oppenheimstraat

66

3

3

3

Totaal Stedelijke ontwikkeling

2.435

2.413

2.468

2.483

ALGEMENE MIDDELEN

Reserve bedrijfsvoering plankosten

847

841

814

814

Reserve afschrijvingen investeringen

0

3

1

1

Totaal Algemene middelen

847

843

815

815

Saldo structurele toevoegingen aan reserves

12.963

12.998

13.134

13.111

Structurele onttrekkingen aan reserves

Programma

BESTUUR EN DIENSTVERLENING

Reserve raad

-0

-0

-0

-0

Reserve Holland Rijnland

3.077

3.077

3.077

3.077

Totaal Bestuur en dienstverlening

3.077

3.077

3.077

3.077

BEREIKBAARHEID

Reserve parkeren P4

9.864

10.010

10.221

10.963

Reserve fietsenstalling station P4

87

97

442

442

Totaal Bereikbaarheid

9.951

10.107

10.663

11.406

OMGEVINGSKWALITEIT

Reserve asbestsanering (P5)

176

176

176

176

Totaal Omgevingskwaliteit

176

176

176

176

STEDELIJKE ONTWIKKELING

Vereveningsreserve grondexploitatie P6

2.420

1.717

1.347

1.440

Reserve afkoopsommen erfpacht

1.450

1.464

1.479

1.494

Reserve afkoop adm.kst. Erfpacht

3

3

3

3

Reserve strategische aankopen

100

100

100

100

Reserve exploitatie Oppenheimstraat

29

29

29

29

Totaal Stedelijke ontwikkeling

4.002

3.313

2.958

3.066

JEUGD EN ONDERWIJS

Reserve combinatiefuncties

150

150

19

19

vereveningsreserve grondexploitatie P7

54

54

54

54

Totaal Jeugd en onderwijs

204

204

73

73

CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

Reserve exploitatie De Nobel

11

10

9

9

Reserve Pieterskerk

123

123

123

123

Reserve bedrijfsvoering ELO

19

19

19

19

Totaal Cultuur, sport en recreatie

154

152

151

151

MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Reserve soc.-maatsch. En cult. Voorz P9

25

25

25

25

Totaal Maatschappelijke ondersteuning

25

25

25

25

WERK EN INKOMEN

Bedrijfsreserve dzb-Leiden wsw

109

0

0

0

Reserve frictiekosten ID/WIW DZB

143

125

119

119

Totaal Werk en inkomen

252

125

119

119

ALGEMENE MIDDELEN

Reserve afschrijvingen investeringen

29

353

391

544

Reserve bedrijfsvoering plankosten

598

598

598

598

Totaal Algemene middelen

627

951

989

1.142

Saldo structurele onttrekkingen aan reserves

18.468

18.130

18.230

19.234

Saldo structurele mutaties reserves

-5.505

-5.132

-5.096

-6.123

Bedragen x € 1.000,-

Bedragen > € 250.000 worden hierna toegelicht:

Toevoegingen

Reserve Parkeren
Parkeren is een gesloten systeem. Alle baten en lasten worden verrekend met de reserve Parkeren.

Reserve Asbestsanering
Jaarlijks wordt € 282.000 gestort in deze reserve voor toekomstige sanering van asbest in gemeentelijk vastgoed.

Vereveningsreserve Grondexploitatie
Het jaarlijkse resultaat op erfpacht wordt in de vereveningsreserve gestort. Ook het resultaat van het project Verkoop Gemeentelijk Vastgoed wordt in de vereveningsreserve gestort. Voor dit project zijn de resultaten tot en met 2018 geraamd.
De nadelige effecten die door de renteherziening ten laste van de vereveningsreserve zijn gebracht, worden in ieder geval tot en met 2021 gecompenseerd door een structurele storting ad € 0,4 mln.

Reserve Bedrijfsvoering plankosten
De reserve wordt jaarlijks (structureel) gevoed door de budgettaire verschuiving als gevolg van de invoering van de Nota Plankosten Leiden. (RB12.0153)

Onttrekkingen

Reserve Holland Rijnland
De reserve is ingesteld bij de vaststelling van de begroting 2007 met het doel de gemeentelijke bijdrage aan de regionale investeringsbehoefte in infrastructuur en groen te kunnen opvangen. Met RB 06.0173 (06-02-2007) is besloten tot de instelling van een regionaal investeringsfonds binnen Holland Rijnland. Leiden draagt van 2008-2022 jaarlijks € 3.076.652 bij.

Reserve Parkeren
Parkeren is een gesloten systeem. Alle baten en lasten worden verrekend met de reserve parkeren.

Reserve Fietsenstalling station
De kapitaallasten van de ondergrondse fietsenstalling Rijnsburgerblok worden gedekt door deze reserve. Tevens wordt het exploitatieresultaat van deze fietsenstalling met deze reserve verrekend.

Vereveningsreserve grondexploitatie
Ten gunste van erfpacht vindt een jaarlijkse onttrekking plaats van ca € 0,4 mln. Het beheer van het strategisch vastgoed bedraagt ook ca € 0,4 mln per jaar. Daarnaast is een structurele storting ad € 0,1 mln in de reserve strategische aankopen geraamd. Het restant betreft het renteeffect op grondexploitaties als gevolg van de wijziging van het rentepercentage. Dit voor de rekening van baten en lasten negatieve effect wordt tot en met 2020 onttrokken aan de vereveningsreserve.

Reserve Afschrijvingen investeringen
Vanuit deze reserve worden jaarlijkse kapitaallasten van investeringen gedekt.

Reserve Bedrijfsvoering plankosten
Plankosten voor plannen in de definitiefase zijn structureel geraamd en worden gedekt door de reserve bedrijfsvoering plankosten. Zodra een plan tot uitvoering komt wordt het bedrag van de kosten vanuit de dekkingsmiddelen van het project teruggestort in de reserve bedrijfsvoering plankosten.