Ga naar boven

Investeringen bedrijfsvoering

Het college heeft de volgende kredieten voor investeringen in bedrijfsmiddelen beschikbaar gesteld (conform het beleidskader investeringen RB09.0060 d.d. 24-9-2009):

Investeringen in bedrijfsmiddelen

Programma

Prestatie

Omschrijving investering

Beschikbaar gesteld bedrag

4. Bereikbaarheid

4D1.6 Uitvoeren maatregelen parkeren

Vervanging handterminals voor GOA's

323

8. Sport, cultuur en recreatie

8A1.1 Doen aanbieden van een breed en divers kunst- en cultuurprogramma door de gesubsidieerde kunst- en cultuurinstellingen

Vervangingsinvestering kunstinstellingen

66

Publieksvoorziening Lakenhal 2016

30

8C1.1 Exploiteren sportaccommodaties

Vervanging machines sportbedrijf

46

10. Werk en inkomen

10A3.1 Inzetten van door het Rijk beschikbaar gestelde WSW-formatie

Bedrijfsmiddelen DZB

496

Algemene dekkingsmiddelen

Bedrijfsvoering Concernstaf

Wagenpark 6 jaar

203

Wagenpark 8 jaar

1.312

Vervangen containers (vm Gevulei)

1.335

TOTAAL

3.811

Bedragen x € 1.000,-

Voor onderstaande investeringen in bedrijfsmiddelen is nog geen krediet door het college beschikbaar gesteld.

Nog niet beschikbaar gestelde kredieten voor investeringen in bedrijfsmiddelen

Programma

Prestatie

Omschrijving investering

Beschikbaar gesteld bedrag

Algemene Dekkingsmiddelen

Bedrijfsvoering Concernstaf

Meubilair

2.073

TOTAAL

2.073

Bedragen x € 1.000,-