Ga naar boven

Ontwikkeling kapitaallasten

Het totaal van de kapitaallasten in de meerjarenbegroting 2017 - 2020 laat ten opzichte van het bestaande meerjarenbeeld 2016 - 2019 de volgende ontwikkeling zien:

bedragen x € 1.000 (- = voordeel)

meerjarenbeeld kapitaallasten

2017

2018

2019

2020

2016 - 2019

50.234

55.634

60.439

60.439

2017 - 2020

31.615

35.786

38.705

44.461

verschil:

- 18.619

- 19.848

 - 21.734

- 15.978

De belangrijkste oorzaak van dit schijnbare voordeel is het effect van de gewijzigde wet en regelgeving omtrent de investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut die worden gedekt door reserves en het gewijzigde rente(omslag)percentage (van 3,5% naar 1%) op de investeringen uit het meerjareninvesteringsplan 2017 en de boekwaardes van lopende en afgeronde investeringen. Dit betreft een intern rentepercentage, waarbij het voordeel elders in de begroing een nadeel oplevert.

Verder moeten op deze 'voordelen' bedragen in mindering worden gebracht voor mutaties in kapitaallasten die direct verrekend worden met reserves of worden gedekt door inkomsten. Ook moeten er bedragen worden aangepast als gevolg van de besluitvorming in het College naar aanleiding van de Kaderbrief 2017.

De aanpassing van het voordeel geven het volgende beeld:

bedragen x € 1.000 (- = voordeel)

meerjarenbeeld kapitaallasten

2017

2018

2019

2020

totaal correcties:

16.944

17.505

17.665

14.804

Een deel van deze aanpassing heeft betrekking op voordelen op kapitaallasten van afgesloten investeringen bij de jaarrekening 2015. Deze voordelen worden verrekend met de taakstelling op kapitaallasten uit de begroting 2015 van € 100.000 in 2016 tot € 250.000 structureel vanaf 2018. Het gaat om de volgende reeks:

bedragen x € 1.000 (- = voordeel)

meerjarenbeeld kapitaallasten

2017

2018

2019

2020

taakstelling kapitaallasten

52

52

12

26

Het restant van deze taakstelling wordt in 2016 opgelost door voordelen op kapitaallasten van investeringen/projecten (onder andere in de bestuursrapportages 2016).

Ten opzichte van het meerjarenbeeld 2016 - 2019 geeft dit de volgende budgettaire ontwikkeling in de meerjarenkapitaallasten te zien (de werkelijke voordelen). Deze voordelen zijn al verwerkt in het meerjarebeeld.

bedragen x € 1.000 (- = voordeel)

meerjarenbeeld kapitaallasten

2017

2018

2019

2020

 totaal budgettair:

- 1.675

- 2.343

- 4.069

- 1.174

Opgesplitst per programma geeft dit het volgende beeld:

bedragen x € 1.000 (- = voordeel)

 Per Programma:

2017

2018

2019

2020

 

 

 

 

 

 Bestuur & Dienstverlening

- 30

10

-

- 10

 Veiligheid

-

-

-

-

 Economie & Toerisme

-

-

-

-

 Bereikbaarheid

- 182

- 1.696

- 2.705

- 925

 Omgevingskwaliteit

- 397

-28

202

495

 Stedelijke Ontwikkeling

- 37

13

11

- 81

 Jeugd en Onderwijs

- 610

- 741

- 391

- 98

 Sport, Cultuur & recreatie

- 268

- 6

- 752

- 178

 Welzijn en Zorg

-

- 1

- 2

- 4

 Werk en Inkomen

-

-

-

-

 Algemene Dekkingsmiddelen

- 151

106

- 432

- 373

 

 

 

 

 

 Totaal:

- 1.675

- 2.343

- 4.069

- 1.174

Een toelichting op de saldi per programma > € 100.000:

Bereikbaarheid:
De voordelen binnen Bereikbaarheid hebben betrekking op het actualiseren van de cash-flows van investeringen. Noemenswaardig zijn de mutaties op de investeringen OV terminal, Leidse Ring Noord, Leiden Bio Science Park en hoogwaardig openbaar vervoer (HOV). Gewijzigde cash-flows op deze investeringen bepalen nagenoeg het volledige budgettaire effect.

Omgevingskwaliteit:
Door voornamelijk gewijzigde cash-flows op investeren als gevolg van vertraging in de investeringen voor verkeersregelinstallaties en rioleringen ontstaan voordelen op kapitaallasten in de eerste twee jaar van het meerjarenbeeld. Dit komt omdat in het oude meerjarenbeeld nog wel rekening was gehouden met de kapitaallasten van deze investeringen. De stijging van de kapitaallasten in de laatste twee jaar van het meerjarenbeeld worden dan weer veroorzaakt doordat in het oude meerjarenbeeld rekening was gehouden met lagere kapitaallasten van diezelfde investeringen.

Jeugd en Onderwijs:
De voordelen in de eerste drie jaren van het meerjarenbeeld worden volledig veroorzaakt door gewijzigde cash-flow van investeringen in onderwijshuisvesting, bijvoorbeeld mbt. nieuwbouw en 4 gymzalen Driestar, uitbreiding 8ste groep en 2 gymzalen Fruinlaan en VMBO huisvesting.

Sport, Cultuur & Recreatie:
In dit programma is sprake van voordelen als gevolg van de gewijzigde cash-flows op met name de investeringen sport.

In de ontwikkeling van de kapitaallasten is rekening gehouden met een gewijzigde afschrijvingstermijn voor de IJshal van 40 naar 20 jaar. Dat betekent een ophoging van de kapitaallast van € 240.000 naar € 340.000, zoals opgenomen in de Kaderbrief 2017.

Algemene Dekkingsmiddelen:
De ontwikkeling binnen het programma Algemene Dekkingsmiddelen wordt veroorzaakt door gewijzigde cash-flow op investeringen, vooral op de vervangingsinvesteringen op meubilair.

Daarnaast is op dit programma een aantal kleinere aanpassingen en correcties doorgevoerd.. Dit geeft in 2017 een nadeel van € 78.000, in 2018 een nadeel van € 233.000 en in 2019 en 2020 een voordeel van € 329.000.