Ga naar boven

Overzicht te voteren kredieten

Voor 2018 worden de volgende kredieten beschikbaar gesteld:

Vervangingsinvesteringen met maatschappelijk nut

Programma

Prestatie

Omschrijving investering

Beschikbaar te stellen bedrag

Waarvan gedekt door Leiden (reserves, e.d.)

Waarvan bijdragen door derden

1. Bestuur en dienstverlening

1A2.6 Organiseren verkiezingen

Aanschaf stemhokjes

65

3. Economie en Toerisme

3C1.3 Programmasturing binnenstad

Programma binnenstad 2018

531

531

5 Omgevingskwaliteit

5A1.3 Beheren openbare ruimte

Vervanging openbare verlichting

1.857

Bruggen - Vervangen, renoveren, bouwdelen

360

Technische installaties beweegbare bruggen

516

Investeringen wegen

4.141

Meerpalen en remmingwerken

60

Investeringen walmuren

557

Vervanging verkeerslichten

566

5C1.1 Ontwikkelen beleid groen

Parken

150

6 Stedelijke ontwikkeling

6A1.4 Implementatie omgevingswet

Implementatie omgevingswet

1.400

1.400

TOTAAL

10.203

1.931

Bedragen x € 1.000,-

Vervangingsinvesteringen met economisch nut

Programma

Prestatie

Omschrijving investering

Beschikbaar te stellen bedrag

Waarvan gedekt door Leiden (reserves, e.d.)

Waarvan bijdragen door derden

5 Omgevingskwaliteit

5A1.04 Inzamelen huishoudelijk afval

Inzamelmiddelen

439

5B1.2 Beheren riolering en gemalen

Vervanging rioleringen

2.099

5C1.3 Beheren openbaar groen

Speeltoestellen in de openbare ruimte

533

7 Jeugd en onderwijs

7A1.2 Waarborgen kwal openbare speelruimte

Speeltuinen

177

8 Sport, cultuur en recreatie

8C1.1 Exploiteren gem. sportaccommodaties

Riolering sportaccommodaties 2018

119

TOTAAL

3.367

Bedragen x € 1.000,-

Nieuwe investeringen met maatschappelijk nut

Programma

Prestatie

Omschrijving investering

Beschikbaar te stellen bedrag

Waarvan gedekt door Leiden (reserves, e.d.)

Waarvan bijdragen door derden

4. Bereikbaarheid

4E2.1 Uitvoeren maatregelen duurzame mobiliteit

Tomato

300

165

135

TOTAAL

300

165

135

Bedragen x € 1.000,-

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

Programma

Prestatie

Omschrijving investering

Beschikbaar te stellen bedrag

Waarvan gedekt door Leiden (reserves, e.d.)

Waarvan bijdragen door derden

8 Sport, cultuur en recreatie

8A1.1 Aanbieden kunst- en cultuurprogramma

VVI Stadspodia 2018

427

TOTAAL

427

Bedragen x € 1.000,-

De volgende investeringen staan in het meerjareninvesteringsplan in jaarschijf 2018, maar worden in tegenstelling tot de hierboven getoonde investeringen niet beschikbaar gesteld bij de programmabegroting 2018. Voor deze investeringen zal later een separaat raadsvoorstel worden aangeboden. De kapitaallasten behorende bij de investeringen zijn, zoals voor alle investeringen die zijn opgenomen in het meerjareninvesteringsplan, opgenomen in de meerjarenbegroting.

Niet beschikbaar te stellen investeringskredieten

Programma

Prestatie

Omschrijving investering

Niet beschikbaar te stellen bedrag

Waarvan gedekt door Leiden (reserves, e.d.)

Waarvan bijdragen door derden

4 Bereikbaarheid

4A1.2 Fietsparkeren

Fietsparkeren rond station en haltes

1.209

900

Fietsparkeren binnenstad

50

50

4A1.3 Verbeteren fietsroutes

Fietscorridor Den Haag West

379

213

Fietscorridor Leiden-Kaa&Braassem

212

Fietscorridor Kaag&Braasem/ Leiderdorp

1.109

300

500

Fietscorridor Zoetermeer

1.366

397

Fietscorridor Noordwijk

1.023

150

Overige fietsroutes

1.109

4A2.2 Verbeteren aanlooproutes Centrum

Verbeteren aanlooproutes centrum

110

110

4B1.2 Realisatie afspraken HOV-overeenkomst Z-Hld Noord

R-Net corridor Leiden centraal - Katwijk - Noordwijk

17.930

17.930

R-Net corridor Leiden centraal - Leiderdorp

1.385

505

880

HOV Hooigracht-St Jorisstraat- Pelikaanstraat

5.469

230

2.500

HOV Langegracht

5.844

63

2.500

HOV Schuttersveld, Rijnsburgerweg

5.856

537

2.500

4B1.3 Verbeteren OV infrastructuur

Overige busroutes en -maatregelen

1.472

1.070

400

Verplaatsen bus infra tbv concessie 1

100

100

4C1.2 Rijnlandroute

Bijdrage aanvullende inpassingswensen RLR

2.700

2.700

4C1.4 Leidse Ring Noord

Bereikbaarheid nader in te vullen

2.424

Bereikbaarheid investeringsvolume 2018

7.351

Leidse Ring fase 1 deeltracé Plesmanlaan

28.564

521

4C1.5 Verbeteren wegennet

Haarlemmerweg

1.604

1.162

OBSP 2de fase

1.031

LBSP Infrastructuur grond

1.250

LBSP Infrastructuur

6.959

594

1.300

ORB - Singelpark-Promenade

2.135

150

ORB - Morsstraat-Haven

397

373

ORB 6. Steenstraat - Beestenmarkt - 2e Binnenvestgracht - Prinsessekade - Turfmarkt - Noordeinde

2.646

596

ORB Separate projecten

1.587

Herinrichtingsmaatregelen verbinding centrum-N11

1.676

Overige herinrichtingsmaatregelen

4.135

968

309

4D1.4 Uitvoeren maatregelen parkeren

Parkeergarage Soestdijkkade

153

153

4E1.2 Uitvoeren verkeersmaatregelen op wijkniveau

Uitvoeringsprogramma wijkcirculatie en veiligheidsplan

2.637

4E1.3 Bebording en bewegwijzering

Saneren/Vervangen bewegwijzering

358

358

4E2.1 Uitvoeren maatregelen duurzame mobiliteit

Dynamisch verkeersmanagement vaarwegen

200

200

Dynamisch verkeersmanagement Stevensbrug

800

800

Dynamisch verkeersmanagement Hoflandbrug

500

500

Dynamisch verkeersmanagement - Realiseren geavanceerd verkeersmonitorssysteem

1.335

1.335

Dynamisch verkeersmanagement - Uitbreiden mogelijkheden voor gecoördineerde regelingen/netwerkmanagement

500

300

Dynamisch verkeersmanagement - Koppelen van Leidse verkeerscentrale aan regionale verkeerscentrale

400

400

5 Omgevingskwaliteit

5A1.3 Beheren openbare ruimte

Kwaliteitsverbetering openbare ruimte Noorderkwartier Oost

650

Bostelbrug

1.535

Brug Poelgeest

4.524

3.250

Churchillbrug

918

5C1.1 Ontwikkelen beleid groen

Bos van Bosman

389

Herinrichting grafvakken Rhijnhof

227

Burgerinitiatieven

102

5D1.2 Verbeteren luchtkwaliteit

Singelpark-subsidies

785

785

6. Stdelijke ontwikkeling

6B1.2 Opstellen MPG en Vermogensbeheer

Wijkontwikkelingsplan Leiden Noord

200

200

7 Jeugd en onderwijs

7D1.2 In stand houden bestaande gebouwenvoorraad

Broekplein 3 scholen en gymzaal

2.046

8 Sport, cultuur en recreatie

8C1.1 Exploiteren gemeentelijke sportaccommodaties

Nieuwbouw Vijfmeibad

10.575

1.275

Bijdrage zwembad De Vliet/Vijfmeibad

3.171

Vervanging wetraveld Sportpark Noord

283

AD Algemene dekkingsmiddelen

Ambtelijke herhuisvesting

960

TOTAAL

142.330

14.581

35.483

Bedragen x € 1.000,-