Ga naar boven

Overzicht te voteren kredieten

Voor 2017 worden de volgende kredieten beschikbaar gesteld:

Vervangingsinvesteringen met maatschappelijk nut

Programma

Prestatie

Omschrijving investering

Beschikbaar te stellen bedrag

Waarvan bijdragen door derden/reserves

3. Economie en Toerisme

3C1.3 Programmasturing binnenstad

Programma binnenstad 2017

641

641

5 Omgevingskwaliteit

5A1.3 Beheren openbare ruimte

Vervanging openbare verlichting

1.007

Investeringen bruggen

66

Bruggen - Vervangen, renoveren, bouwdelen

354

Technische installaties beweegbare bruggen

2.424

Investeringen wegen

5.303

Meerpalen en remmingwerken

59

Investeringen walmuren

660

Walmuur Haarlemmertrekvaart

763

Vervanging verkeerslichten

557

5C1.1 Opstellen beheerbeleid groen

Versterken groene hoofdstructuur Bernhardkade

178

Versterken groene hoofdstructuur Korte Vlietzone

411

TOTAAL

12.423

641

Bedragen x € 1.000,-

Vervangingsinvesteringen met economisch nut

Programma

Prestatie

Omschrijving investering

Beschikbaar te stellen bedrag

Waarvan bijdragen door derden/reserves

4 Bereikbaarheid

4D1.6 Uitvoeren maatregelen parkeren

Parkeermiddelen

310

5 Omgevingskwaliteit

5A1.04 Inzamelen huishoudelijk afval

Inzamelmiddelen

432

5B1.2 Beheren riolering en gemalen

Vervanging rioleringen

3.222

Afronding verv. rioolgemaal Lammenschansweg

82

7 Jeugd en onderwijs

7A1.2 Waarborgen kwal openbare speelruimte

Speeltuinen

698

8 Sport, cultuur en recreatie

8C1.1 Exploiteren gemeentelijke sportaccommodaties

Riolering sportaccommodaties

117

TOTAAL

4.861

Bedragen x € 1.000,-

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

Programma

Prestatie

Omschrijving investering

Beschikbaar te stellen bedrag

Waarvan bijdragen door derden/reserves

8 Sport, cultuur en recreatie

8A1.1 Doen aanbieden van een breed en divers kunst- en cultuurprogramma door de gesubsidieerde kunst- en cultuurinstellingen

Stoelenplan Leidse Schouwburg 2016

76

VVI Stadspodia 2017

304

TOTAAL

380

Bedragen x € 1.000,-

De volgende investeringen staan in het meerjareninvesteringsplan in jaarschijf 2017, maar worden in tegenstelling tot de hierboven getoonde investeringen niet beschikbaar gesteld bij de programmabegroting 2017. Voor deze investeringen zal later een separaat raadsvoorstel worden aangeboden. De kapitaallasten behorende bij de investeringen zijn, zoals voor alle investeringen die zijn opgenomen in het meerjareninvesteringsplan, opgenomen in de meerjarenbegroting.

Niet beschikbaar te stellen investeringskredieten

Programma

Prestatie

Omschrijving investering

Niet beschikbaar te stellen bedrag

Waarvan bijdragen door derden/reserves

4 Bereikbaarheid

4A1.2 Fietsparkeren

Fietsparkeren rond station en haltes

1.205

900

Fietsparkeren binnenstad

50

50

4A1.3 Verbeteren fietsroutes

Fietscorridor Den Haag West

376

213

Fietscorridor Kaag&Braasem/ Leiderdorp

1.356

800

Fietscorridor Zoetermeer

2.164

1.233

Fietscorridor Alphen aan den Rijn

854

567

Fietscorridor Den Haag Oost

878

Fietscorridor Noordwijk

505

150

Overige fietsroutes

76

4A2.2 Verbeteren aanlooproutes Centrum

Verbeteren aanlooproutes centrum

762

110

4B1.2 Realisatie afspraken HOV-overeenkomst Z-Hld Noord

Spoor Leiden Centraal - Utrecht Centraal (Beschikbaar gesteld bij 1e bestuursrapportage 2016)

150

150

Bijdrage HOV-NET Zuid Holland Noord

17.930

17.930

R-net corridor Leiden centraal -Leiden Lammenschans via HOLA

8.883

5.301

4B1.3 Verbeteren OV infrastructuur

Overige busroutes en -maatregelen

510

510

4B2.1 Verplaatsen busstation naar zeezijde

Nieuwe OV-terminal CS Zeezijde

4.217

4C1.5 Leidse Ring Noord

Leidse Ring Noord fase 2

1.579

Bereikbaarheid investeringsvolume 2017-2019

1.600

4C1.4 Ontsluiting Bio Science Park

OBSP 2de fase

1.619

OBSP 2de fase (Grond)

152

4C1.5 Leidse Ring Noord

Bereikbaarheid nader in te vullen

2.386

4C1.6 Verbeteren knelpunten weggennet

Herinrichtingsmaatregelen Binnenstad en singels

4.242

330

Overige herinrichtingsmaatregelen

4.564

1.272

4D1.6 Uitvoeren maatregelen parkeren

Kwaliteitsverbetering openbare ruimte Lammermarkt (Beschikbaar gesteld bij RB16.0022 d.d. 31-3-2016)

5.914

5.914

4E1.2 Uitvoeren verkeersmaatregelen op wijkniveau

Uitvoeringsprogramma wijkcirculatie en veiligheidsplan

1.885

4E1.3 Bebording en bewegwijzering

Saneren/Vervangen bewegwijzering (€ 350.000 beschikbaar gesteld bij 1e bestuursrapportage 2016)

704

704

4E2.1 Uitvoeren maatregelen duurzame mobiliteit

Dynamisch verkeersmanagement no-regret maatregelen - Realiseren van een geavanceerd verkeersmonitoringssysteem

1.500

1.500

Dynamisch verkeersmanagement no-regret maatregelen - Uitbreiden mogelijkheden voor gecoördineerde regelingen/netwerkmanagement

200

200

Dynamisch verkeersmanagement no-regret maatregelen - Koppelen van Leidse verkeerscentrale aan regionale verkeerscentrale

500

500

5 Omgevingskwaliteit

5A1.3 Beheren openbare ruimte

Valkbrug

3.191

Herinrichting Haarlemmerstraat (Beschikbaar gesteld bij RB16.0019 d.d. 31-3-2016)

2.988

1.844

Churchillbrug

904

5C1.1 Opstellen beheerbeleid groen

Groene singelrand

1.026

Singelpark-Brugverbindingen

929

929

Singelpark-Singelroute

131

131

Singelpark-subsidies

785

785

6. Stdelijke ontwikkeling

6B1.2 Opstellen PRIL

Wijkontwikkelingsplan Leiden Noord

100

100

7 Jeugd en onderwijs

7D1.2 In stand houden bestaande gebouwenvoorraad

Nieuwbouw Leonardo college incl. 2 gymzalen

9.144

Onderwijshuisvesting, VMBO onderwijs

10.070

Specifiek locatiegebonden kosten

804

8 Sport, cultuur en recreatie

8A1.2 Exploitatie museum De Lakenhal

Uitbreiding en renovatie Lakenhal

500

8C1.1 Exploiteren gemeentelijke sportaccommodaties

Nieuwbouw Vijfmeibad

10.500

10.500

Vervanging wetraveld Sportpark Noord

278

TOTAAL

108.111

52.623

Bedragen x € 1.000,-