Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Paragrafen / Bijzonder programma Bereikbaarheid

Bijzonder programma Bereikbaarheid

Het bijzondere programma bereikbaarheid heeft tot doel de synergie en samenhang van verschillende bereikbaarheidsinitiatieven en-projecten te bewaken, de bereikbaarheid van stad gedurende de bouwperiode te garanderen en de overlast te beperken.­

Na het vaststellen van de mobiliteitsnota zijn doelen en ambities geoperationaliseerd tot concrete projecten en maatregelen waarvoor ramingen konden worden opgesteld. Een groot deel daarvan (ruim € 300 mln.) is inmiddels door de Gemeenteraad vastgesteld (kaderbesluit of uitvoeringsbesluit). Zowel beleidsmatig als in de uitvoering is sprake van een grote wederzijdse afhankelijkheid. Het bijzondere programma bereikbaarheid stuurt op het beheersen van deze complexiteit en heeft daartoe het Investeringsprogramma Infrastructuur 2016 – 2022 (IP-infra) opgesteld.

Het bijzondere programma beoogt verder de integrale planning van de werkzaamheden zorgvuldig te laten plaatsvinden waardoor de bereikbaarheid van de stad gewaarborgd blijft, de overlast wordt beperkt, belanghebbenden tijdig kunnen worden betrokken en maximale voortgang bij de realisatie behouden blijft.

Inmiddels is het overgrote deel van de plannen verwerkt tot uitvoeringsplannen voor de hoofdstructuur, de binnenstad en, samen met de beheeropgave, de realisatie van tal van ingrepen in de gebieden buiten de binnenstad.

De aandacht richt zich thans op het verder integreren van investeringen op de Leidse Ring Noord met de gebiedsontwikkelingen Kooiplein en Stationsgebied, op de provinciale uitvoering van de Rijnlandroute en op het afronden van de uitvoeringsagenda en de aanpassing van de plannen aan het beleidsakkoord ‘samen maken we de stad’.