Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Paragrafen / Bijzonder programma Bereikbaarheid

Bijzonder programma Bereikbaarheid

Het bijzondere programma bereikbaarheid heeft tot doel de synergie en samenhang van verschillende bereikbaarheidsinitiatieven en-projecten te bewaken, de bereikbaarheid van stad gedurende de bouwperiode te garanderen en de overlast te beperken.­

Na het vaststellen van de mobiliteitsnota zijn doelen en ambities geoperationaliseerd tot concrete projecten en maatregelen waarvoor ramingen konden worden opgesteld. Een groot deel daarvan (ruim € 300 mln.) is inmiddels door de Gemeenteraad vastgesteld (kaderbesluit of uitvoeringsbesluit). De genomen besluiten kunnen niet los van elkaar worden gezien. Zowel beleidsmatig als in de uitvoering is sprake van een grote wederzijdse afhankelijkheid. Het bijzondere programma bereikbaarheid stuurt op het beheersen van deze complexiteit en heeft daartoe het Investeringsprogramma Infrastructuur 2016 – 2022 (IP-infra) opgesteld. Dit is vooral een sturingsinstrument voor het bestuur en het ambtelijk apparaat. Het bevat geen beleidswijzigingen of nieuwe ambities. Het aggregeert de ambities, investeringen en ramingen en brengt deze met elkaar in verband. Het bevat alle harde en zachte ambities en dekking van middelen voor een langere periode waardoor bij besluiten over de verschillende investeringen voortdurend ook de lange termijn consequenties voor het programma als geheel kunnen worden beoordeeld. Het is tevens een hulpmiddel bij het opstellen van de begroting.

Het bijzondere programma beoogt verder de integrale planning van de werkzaamheden zorgvuldig te laten plaatsvinden waardoor de bereikbaarheid van de stad gewaarborgd blijft, de overlast wordt beperkt, belanghebbenden tijdig kunnen worden betrokken en maximale voortgang bij de realisatie behouden blijft.

Ook wordt met de programmatische aanpak van de voorbereiding en realisatie gestreefd naar een zo efficiënt mogelijke besteding van de middelen door het benutten van kansen op schaalvoordelen, zowel in de inkoop en aanbesteding als in de overhead en het ontwerp.

Alle prestaties van dit bijzondere programma zijn terug te vinden in het begrotingsprogramma 4 Bereikbaarheid.