Ga naar boven

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene middelen
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Meerjarenraming

2019

2020

2021

Lokale heffingen besteding niet gebonden

Lasten

0

0

0

0

0

0

Baten

-54.135

-54.791

-56.238

-57.371

-58.031

-58.131

Saldo

-54.135

-54.791

-56.238

-57.371

-58.031

-58.131

Algemene uitkering

Lasten

0

581

-41

-66

400

400

Baten

-237.074

-233.536

-246.276

-247.580

-249.253

-249.063

Saldo

-237.074

-232.954

-246.316

-247.646

-248.853

-248.663

Dividend

Lasten

314

90

90

90

90

90

Baten

-2.285

-2.900

-1.727

-1.727

-1.727

-1.727

Saldo

-1.971

-2.810

-1.637

-1.637

-1.637

-1.637

Saldo financieringsfunctie

Lasten

86

-1.592

-260

1.261

2.531

3.655

Baten

-13.942

-86

-176

-176

-176

-176

Saldo

-13.856

-1.678

-436

1.085

2.355

3.479

Overige alg.dekkingsmiddelen

Lasten

-2.042

-372

-1.632

-1.263

-582

-1.806

Baten

807

0

0

0

0

0

Saldo

-1.234

-372

-1.632

-1.263

-582

-1.806

Programma

Lasten

-1.641

-1.293

-1.843

21

2.439

2.339

Baten

-306.628

-291.313

-304.417

-306.853

-309.187

-309.097

Saldo van baten en lasten

-308.269

-292.606

-306.260

-306.832

-306.748

-306.758

Reserves

Toevoeging

64.685

4.644

17.997

8.063

5.292

4.524

Onttrekking

-23.172

-30.335

-12.461

-7.100

-4.589

-3.822

Mutaties reserves

41.513

-25.691

5.535

963

702

701

Resultaat

-266.756

-318.297

-300.724

-305.869

-306.045

-306.057

Budgettaire ontwikkelingen

Lokale heffingen
In de paragraaf Lokale heffingen wordt een toelichting gegeven op het beleid en op de opbrengsten van belastingen. De kosten van invordering van belastingen en de waardebepaling van de onroerende zaken zijn geraamd in programma 1 Bestuur en dienstverlening.

Op basis van de bouwmonitor verwachten wij een toename van het aantal woningen en niet-woningen:

  • het aantal woningen neemt de komende 4 jaar met 4.336 toe. Deze toename is hoger dan de raming voor 2017 - 2020. Per saldo neemt de opbrengst jaarlijks verder toe.

Belasting

2018

2019

2020

2021

OZB niet-woningen eigenaar

523

641

839

839

OZB niet-woningen gebruiker

68

182

373

373

OZB woningen

28

294

310

411

Totaal

618

1.118

1.522

1.623

Bedragen x € 1000,-

Algemene uitkering
Jaarlijks ontvangt elke gemeente volgens een bepaald verdeelstelsel een uitkering uit het Gemeentefonds. De uitkering is bestemd voor de bekostiging van autonome taken van de gemeente, taken die veelal dicht bij de burger liggen. Het verdeelstelsel is opgenomen in de Financiële verhoudingswet. In de verdeling wordt rekening gehouden met onderlinge verschillen in kosten waar de gemeenten voor staan en met de draagkracht van de gemeenten (de belastingcapaciteit). Karakteristiek voor de algemene uitkering is dat elke gemeente vrij is in de besteding. De omvang van de algemene uitkering is voor de gemeenten een gegeven, maar de gemeente kan zelf bepalen aan welke voorzieningen zij haar geld besteedt (eigen prioriteitenstelling).

De groei of afname van het gemeentefonds is gekoppeld aan de ontwikkeling van de rijksuitgaven (de netto gecorrigeerde rijksuitgaven). Eenvoudig gezegd: als het Rijk meer uitgeeft, dan neemt de omvang van het gemeentefonds toe. Geeft het Rijk daarentegen minder uit, dan neemt de omvang van het gemeentefonds af. Dit is de zogenaamde "samen de trap op en af" afspraak.

De algemene uitekering uit het gemeentefonds ontwikkelt zich op basis van de septembercirculaire 2016 en de meicirculaire 2017 positief. Het gemeentefonds groeit netto (exclusief taakmutaties) met:

  (bedragen x € 1.000) -/- = Nadeel

2018

2019

2020

2021

Autonome groei gemeentefonds septembercirculaire 2016

2.445

2.402

1.520

1.520

Autonome groei gemeentefonds meicirculaire 2017

2.044

2.058

1.793

2.017

Groei gemeente Leiden

229

647

1.282

1.934

Opschalingskorting

-721

Korting hogere WOZ waarde

-182

-395

-514

-570

Compensatie voor indexering lonen en prijzen meicirculaire 2017

1.400

1.400

1.400

1.400

Stelpost voor compensatie loonontwikkeling 2018

2.000

2.000

2.000

2.000

Netto ontwikkeling algemene uitkering

7.936

8.112

7.481

7.580

Bedragen x € 1000,-

De taakmutaties staan toegelicht op de programma's.

De stelpost voor compensatie van de loonontwikkeling betreft het verschil tussen de gemeentelijke loonontwikkeling van 5,53% en de voorlopige compensatie in het gemeentefonds. Wij verwachten dat de uitkeringen uit het gemeentefonds zullen stijgen op het moment dat het Rijk een nieuwe CAO afsluit. Via de "samen de trap op- en af afspraak" zou dan extra geld aan het gemeentefonds toegevoegd moeten worden. Mocht compensatie achterwege blijven dan zullen wij bijsturingsmaatregelen nemen om overschrijding van de loonkostenbudgetten te voorkomen.

Het totaal van de uitkeringen uit het gemeentefonds bedraagt afgerond € 246 miljoen in 2018 oplopend tot 248 miljoen in 2021

Dividend
De belangrijkste deelnemingen van Leiden zijn netwerkbedrijf Alliander NV, Drinkwaterbedrijf Dunea NV en NV Bank voor Nederlandse Gemeenten. Op deze prestatie wordt het van deelnemingen te ontvangen dividend begroot. Drinkwaterbedrijf Dunea keert geen dividend uit.

In 2017 is incidenteel extra dividend ontvangen van Alliander NV en de BNG. In 2018 wordt geen extra dividend verwacht. Per saldo dalen de dividendopbrengsten in 2018 ten opzichte van 2017 met €1.173.000 (€ 830.000 Alliander, € 343.000 BNG). Het geraamde dividend 2018 - 2021 voor Alliander bedraagt € 1,5 miljoen, voor de BNG €.227.000,- per jaar.

Saldo financieringsfunctie
In de paragraaf Financiering (3.2.4) wordt ingegaan op de financiering van de gemeente en de ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt. Voor een toelichting op de ontwikkeling van het resultaat op geldleningen en op bespaarde rente verwijzen wij naar deze paragraaf.

De lasten betreffen het verschil tussen de rentelasten die worden betaald over de aangetrokken leningen en de vastgestelde omslagrente die intern wordt doorberekend naar de taakvelden. In 2017 ontstaat een voordeel van bijna 1,6 miljoen, omdat er meer rentelasten intern worden doorbelast dan dat er daadwerkelijk worden betaald. Door de verwachting dat nieuwe leningen moeten worden afgesloten tegen een rentepercentage dat hoger ligt dan de omslagrente, loopt het voordeel in 2018 met afgerond € 1,3 miljoen terug naar € 260.000.

In de programmabegroting 2017 is de nieuwe door het BBV voorgeschreven rentesystematiek geïmplementeerd, zodat alle rentebaten voortaan verantwoord worden op het taakveld Treasury. Op onderdelen bleek dit niet gebeurd te zijn. De rentebaten van in totaal € 90.000 die nog op de andere taakvelden stonden begroot, zijn in deze begroting overgeheveld.

Overige algemene dekkingsmiddelen
De overige algemene dekkingsmiddelen zijn de stelposten concern, saldi kostenplaatsen bedrijfsvoering en plankosten. Ten opzichte van het saldo in 2017 van € 372.000 negatief, is de begroting voor overige dekkingsmiddelen gedaald met € 1,260 miljoen tot afgerond € 1,632 miljoen negatief. Tot en met 2016 behoorde oninbare vorderingen ook tot deze categorie. Door de BBV-wijziging vanaf 2017 wordt oninbare vorderingen voortaan opgenomen in 3.1.12 Overhead, Vpb en onvoorzien.

Op stelposten concern worden de budgetten en taakstellingen opgenomen die nog niet direct aan een specifieke prestatie kunnen worden toebedeeld. Leiden streeft er naar, en dit wordt ook door de provincie geëist, om zo min mogelijk en tegelijk zo kort mogelijk stelposten in de begroting op te nemen. Als een stelpost niet concreet en realiseerbaar is kan de toezichthoudende provincie oordelen dat deze niet bijdraagt aan een structureel sluitende begroting en meerjarenraming. Wij voeren regelmatig overleg met de provincie over de voortgang en invulling van de stelposten.
Binnen de taakstellingen worden drie groepen onderscheiden: nog centraal gepositioneerde taakstellingen die nog moeten worden verdeeld over activiteiten of organisatieonderdelen, taakstellingen voor het niet toepassen van de index, en aan activiteiten of organisatieonderdelen toebedeelde taakstellingen. Deze laatste groep valt niet binnen het programma Algemene dekkingsmiddelen en wordt in de relevante programma's toegelicht.
Een overzicht van alle taakstellingen hebben we opgenomen in paragraaf 3.2.9 Taakstellingen en reserveringen.
In 2018 ten opzichte van 2017 is per saldo een budgettoename te zien van € 685.000 voor de stelposten en taakstellingen gezamenlijk.

Op saldi kostenplaatsen bedrijfsvoering worden de lasten en baten verantwoord die volgens de systematiek niet rechtstreeks ten gunste of ten laste van prestaties binnen de programma's kunnen worden gebracht. Per saldo zijn de budgetten in 2018 € 241.000 lager ten opzichte van 2017.

Het budget voor de plankosten definitiefase komt voort uit de nota Plankosten Leiden (RB12.0153). Vanaf 2016 is de nota opgenomen in de Uitvoeringsregels financiën college 2016 (BW 16.0858) bij de Financiële verordening 2016 (RB 16.0089). Het structurele budget is bepaald op € 598.000, dat is € 1.704.000 lager dan de € 2.302.000 uit 2017. Het hogere bedrag in 2017 is het resultaat van de reguliere werking van de systematiek.

Reserves

Reserves AD
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Reserve flankerend beleid AD

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-279

-700

-700

0

0

0

Saldo

-279

-700

-700

0

0

0

Bedrijfsvoeringsreserve concern

Toevoeging

3.331

1.000

1.000

1.000

0

0

Onttrekking

-1.775

-2.270

-1.768

-1.000

-500

0

Saldo

1.555

-1.270

-768

0

-500

0

Reserve compensatie dividend Nuon

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-9

0

0

0

0

0

Saldo

-9

0

0

0

0

0

Concernreserve

Toevoeging

8.937

823

11.133

4.432

4.421

3.652

Onttrekking

-17.015

-16.928

-5.160

-2.989

-926

-910

Saldo

-8.078

-16.105

5.973

1.443

3.495

2.742

Reserve gsb-middelen ISZ/EZ AD

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

-1.581

0

0

0

0

Saldo

0

-1.581

0

0

0

0

Reserve bedrijfsvoering plankosten

Toevoeging

2.054

1.295

904

871

871

871

Onttrekking

-972

-2.330

-682

-682

-682

-682

Saldo

1.083

-1.035

222

189

189

189

Reserve zachte landing 3D's AD

Toevoeging

2.610

-5.982

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-115

0

0

0

Saldo

2.610

-5.982

-115

0

0

0

Reserve Informatisering AD

Toevoeging

613

0

0

0

0

0

Onttrekking

-404

-300

0

0

0

0

Saldo

209

-300

0

0

0

0

Reserve afschrijvingen investeringen

Toevoeging

41.897

5.348

3.670

1.760

0

0

Onttrekking

-17

-956

-1.547

-2.044

-2.148

-2.230

Saldo

41.879

4.392

2.123

-284

-2.148

-2.230

Reserve verv.inv. maatschappelijk nut AD

Toevoeging

394

316

1.289

0

0

0

Onttrekking

0

0

-2.000

0

0

0

Saldo

394

316

-711

0

0

0

Reserve budgetoverheveling

Toevoeging

4.850

1.843

0

0

0

0

Onttrekking

-2.700

-5.269

-490

-385

-334

0

Saldo

2.149

-3.426

-490

-385

-334

0

Reserves AD

41.513

-25.691

5.535

963

702

701

Reserve flankerend beleid AD
Bij de reorganisatie in 2015 is voor 2016, 2017 en 2018 ten laste van de reserve flankerend beleid een onttrekking geraamd van € 700.000 per jaar ter dekking van de uit die reorganisatie voortkomende frictiekosten.

Bedrijfsvoeringsreserve concern
Met de bedrijfsvoeringsreserve concern worden enerzijds resultaten op de bedrijfsvoering ten opzichte van de begroting over meerdere jaren geëgaliseerd en anderzijds incidentele knelpunten in de bedrijfsvoering opgelost. In 2018 wordt € 1.000.000 voor organisatieontwikkeling toegevoegd. Met de ontrekking van € 1.000.000 voor de zogenaamde Ontwikkelpool beogen we met instroom van jong talent de organisatie op een aantal specifieke gebieden verder te ontwikkelen. Verder is een onttrekking €383.000 geraamd voor de versterking van het team Kwaliteit en informatiemanagement om te zorgen dat wettelijke ontwikkelingen op ICT-gebied kunnen worden bijgebeend, wordt er een bijdrage geleverd aan Servicepunt71 van € 275.000 voor de versterking van de informatiebeveiliging, en wordt er € 109.000 ingezet om de organisatie fiscaal beter in control te krijgen.

Concernreserve
De concernreserve dient als buffer voor de afdekking van niet-kwalificeerbare risico’s en de egalisatie van exploitatieresultaten. De minimale omvang van de concernreserve is vastgesteld op € 30 miljoen. Rekeningsresultaten worden toegevoegd aan de Concernreserve. De concernreserve is in principe vrij besteedbaar met inachtneming van het weerstandsvermogen van € 30 miljoen; dit is een harde ondergrens. Jaarlijks wordt met het bestemmingsvoorstel het meerdere aangewend. Verder wordt de Concernreserve gebruikt voor het sluitend maken van het meerjarenbeeld bij de Begroting of Perspectiefnota waarbij toevoegingen en/of onttrekkingen kunnen voorkomen.
Het positieve saldo van de begroting 2018 bedraagt € 5,9 miljoen . Dit bedrag wordt in de concernreserve gestort.

In de jaren 2019 t/m 2021 voegen we afgerond € 7,7 miljoen toe aan de concernreserve. In 2021 komt deze daarmee op een stand van afgerond € 31 miljoen.

Reserve bedrijfsvoering plankosten
De primaire functie van deze reserve is de dekking van de plankosten van projecten in de definitiefase. De secundaire functie van deze reserve is het oplossen van knelpunten met betrekking tot de nieuwe plankostensystematiek.
De reserve wordt jaarlijks (structureel) gevoed door de budgettaire verschuiving die teweeg wordt gebracht als gevolg van de invoering van de Nota Plankosten Leiden. Voor 2018 is deze storting € 598.000, met daar tegenover een onttrekking voor hetzelfde bedrag.
Daarnaast kunnen plankosten in de definitiefase bij het nemen van een kaderbesluit eventueel terugvloeien naar de reserve (rekening houden met BBV voor het activeren van plankosten). Voor 2018 betreft dit enerzijds een storting van € 306.000 en anderzijds een onttrekking van € 84.000.

Reserve zachte landing 3D's AD
Conform de bestuurlijke afspraken rondom een zorgzame stad (zie beleidsakkoord 2014-2018) bevat deze reserve de extra middelen die voor de "zachte landing" van de decentralisaties beschikbaar zijn gesteld . De reserve is beschikbaar voor zowel transitiekosten als overige uitgaven aan de (nieuwe) beleidstaken vanuit de drie decentralisaties (Jeugdzorg, uitbreiding WMO en Participatiewet). In 2018 is hiervoor een onttrekking geraamd van €115.000.

Reserve afschrijvingen investeringen
De reserve afschrijving investeringen dient ter dekking van jaarlijkse kapitaallasten van nader aan te wijzen economische investeringen waarover de raad heeft besloten. In 2018 wordt voor diverse investeringen per saldo € 3.670.000 toegevoegd en wordt als dekking voor kapitaallasten per saldo € 1.547.000 onttrokken.

Reserve vervangingsinvesteringen maatschappelijk nut AD
De reserve vervangingsinvesteringen maatschappelijk nut AD dient als dekking van vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut waarover de raad heeft besloten. In 2018 wordt voor diverse investeringen per saldo € 1.289.000 toegevoegd en wordt als dekking voor kapitaallasten per saldo € 711.000 onttrokken.

Reserve budgetoverheveling
In de reserve budgetoverheveling worden de budgetten verzameld die eerder bij de bestuursrapportages voor overheveling zijn aangemeld.

Een nadere toelichting op alle reserves binnen dit programma is te vinden in paragraaf 5.2.11 Toelichting reserves algemene dekkingsmiddelen.

Investeringen

 

Omschrijving prestatie
Bedragen x € 1.000

Omschrijving investering

Categorie investering

Soort investering

Bijdrage derden/ reserves

 2018 

 2019 

 2020 

 2021 

11

11. Bedrijfsvoering Concernstaf 

Meubilair

Econ.

Verv.

-

2.106

-

-

-

vervangen JOIN Zaaksysteem

Bedrijfsm.

Verv.

-

1.000

-

-

-

11

11. Bedrijfsvoering Stedelijk Beheer 

Hefbrug 1

Bedrijfsm.

Verv.

-

-

41

-

-

Luchtbehandelingsinstallatie ABW 15

Bedrijfsm.

Verv.

-

-

136

-

-

CV-ketel ABW 15

Bedrijfsm.

Verv.

-

-

43

-

-

Wagenpark 8 jaar 2018 -2021

Bedrijfsm.

Nieuw

-

725

130

329

933

Wagenpark 6 jaar 2018-2019

Bedrijfsm.

Nieuw

-

235

60

-

560

11

Hulpkostenplaats WOR

beheersysteem openbare ruimte

Bedrijfsm.

Verv.

-

-

-

-

1.150

11

11. Huisvesting ambtenaren

Ambtelijke herhuisvesting

Bedrijfsm.

Verv.

-

960

-

-

6.600

Totaal Bedrijfsvoering

-

5.026

410

329

9.243

In het bovenstaande overzicht staan de investeringen zoals opgenomen in het investeringsplan 2018-2021. In paragraaf 4.2.2. Investeringen wordt de ontwikkeling van de kapitaallasten toegelicht en staat een overzicht met te voteren kredieten.

Verbonden Partijen

De onderstaande Verbonden Partijen leveren een bijdrage aan het programma Algemene dekkingsmiddelen. Zie voor meer informatie de paragraaf verbonden partijen.

Alliander

Via energienetwerken zorgt Alliander voor de distributie van gas en elektriciteit in een groot deel van Nederland. Alliander brengt een open en duurzame energiemarkt dichterbij.

Dunea

Dunea produceert en levert aan circa 1,3 miljoen klanten lekker en betrouwbaar drinkwater in het westelijk deel van Zuid-Holland.

NV Bank Nederlandse Gemeenten

BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.