Ga naar boven

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene middelen
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Meerjarenraming

2020

2021

2022

Lokale heffingen besteding niet gebonden

Lasten

0

0

0

0

0

0

Baten

-54.380

-55.812

-59.758

-61.254

-62.081

-55.910

Saldo

-54.380

-55.812

-59.758

-61.254

-62.081

-55.910

Algemene uitkering

Lasten

0

-41

-66

400

400

400

Baten

-242.386

-247.240

-260.424

-265.266

-268.272

-269.661

Saldo

-242.386

-247.281

-260.490

-264.866

-267.872

-269.261

Dividend

Lasten

90

0

90

90

90

90

Baten

-2.928

-2.947

-3.177

-2.477

-1.977

-1.977

Saldo

-2.838

-2.947

-3.087

-2.387

-1.887

-1.887

Saldo financieringsfunctie

Lasten

-2.169

-1.188

-69

1.608

2.986

4.008

Baten

-204

-179

-146

-162

-176

-176

Saldo

-2.373

-1.368

-215

1.446

2.810

3.832

Overige alg.dekkingsmiddelen

Lasten

-1.076

2.473

-1.193

-845

-2.694

-3.198

Baten

-986

0

0

0

0

0

Saldo

-2.062

2.473

-1.193

-845

-2.694

-3.198

Programma

Lasten

-3.155

1.243

-1.239

1.253

782

1.300

Baten

-300.884

-306.178

-323.505

-329.159

-332.506

-327.723

Saldo van baten en lasten

-304.039

-304.935

-324.743

-327.906

-331.724

-326.424

Reserves

Toevoeging

15.178

-546

13.405

8.936

10.797

4.226

Onttrekking

-29.555

-26.537

-13.401

-4.203

-7.173

-5.084

Mutaties reserves

-14.377

-27.083

4

4.733

3.623

-858

Resultaat

-318.416

-332.018

-324.740

-323.173

-328.101

-327.281

Budgettaire ontwikkelingen
De daling van de lasten en/of de stijging van de baten worden onder andere veroorzaakt door de indexering van budgetten, doorrekening van de kostenverdeelstaat en de kapitaallasten die zijn berekend vanuit het meerjareninvesteringsplan 2019-2022. Beleidswijzigingen met financiële consequenties worden hierna per beleidsterrein toegelicht.

Lokale heffingen
Ten opzichte van 2018 nemen de OZB-opbrengsten in 2019 toe € 3.882.000. Van dit verschil stond € 1.831.000 al in het meerjarenbeeld. In de kaderbrief is een aantal ontwikkelingen opgenomen. Zo is de OZB-opbrengst voor woningen met € 700.000 naar beneden toe bijgesteld door vertraging van de woningbouwproductie en is de opbrengst voor OZB-niet woningen door nieuwbouw en areaaluitbreiding met € 315.000 naar boven toe bijgesteld. Het eerdere besluit tot afschaffing van de OZB voor gebruikers niet-woningen wordt ingetrokken en vervangen door een verhoging van de tarieven voor de OZB niet-woningen met 4,6%. De hogere opbrengst hiervan bedraagt € 1.200.000, gelijk aan de raming in de kaderbrief 2019. Indexering conform de afspraak in het beleidsakkoord leidt tot slot tot een verhoging van de opbrengst met per saldo € 1.237.000.

Algemene uitkering gemeentefonds
Ontwikkeling uitkeringen gemeentefonds.

Bedragen x € 1.000

2019

2020

2021

2022

Begroting 2018 - 2021

250.057

251.339

251.222

250.835

1 Wijzigingen IU Sociaal Domein

1.557

1.514

2.185

2.431

2 Stelpost indexering Sociaal domein

1.026

995

988

988

3. Taakmutaties

850

1.119

977

1.207

4 Indexering

3.500

3.500

3.500

3.500

Totaal budgettair neutraal

256.990

258.466

258.872

258.961

5 Verschil, is netto ontwikkeling, accres

3.500

6.400

9.000

10.300

V

V

V

V

Totaal begroting 2019-2022

260.490

264.866

267.872

269.261

Het verschil op de algemene uitkering valt ten opzichte van de begroting 2018-2021in de volgende onderdelen uiteen:

1. Overheveling/wijzigingen uitkeringen sociaal domein

In de meicirculaire is een deel van de integratie-uitkering Sociaal Domein overgeheveld naar de algemene uitkering. De niet-integreerbare onderdelen van de integratie-uitkering Sociaal Domein zijn omgezet in nieuwe decentralisatie- of integratie-uitkeringen. Het gaat daarbij om WMO, beschermd wonen, Participatiewet (Wajong en WSW regulier werk) en Jeugd, voogdij 18+. Naast deze wijzigingen door overheveling is een deel van de groei van het gemeentefonds toegekend aan het Sociaal Domein. Vanaf 2020 valt het accres hoger uit doordat de basis waarover het accres wordt berekend is toegenomen. Dat wordt veroorzaakt door de gedeeltelijke overheveling van de integratieuitkering Sociaal Domein naar de algemene uitkering. De afspraak inde kaderbrief is dat dat deel van het accres ook aan het sociaal domein ten goede komt. Het gaat om een bedrag van € 1,2 miljoen in 2020 tot € 3,9 miljoen in 2022.

2. Stelpost indexering uitkeringen Sociaal Domein.
De indexering van de uitkeringen voor het Sociaal Domein voor 2019 vindt plaats in de septembercirculaire 2019. Aangezien de uitgaven in de begroting 2019 wel zijn geïndexeerd is een stelpost voor de indexering van de uitkeringen Sociaal Domein opgenomen.

3. Taakmutaties

Taakmutaties zijn veranderingen in de opgaven van de gemeenten waar ook geld voor beschikbaar wordt gesteld vanuit het Rijk. Het aantal taakmutaties buiten het Sociaal Domein is zeer beperkt. In 2018 wordt een vergoeding ontvangen van € 43.000 voor de organisatie van het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De decentralisatie-uitkering Bodemsanering wordt op basis van het uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond voor 2018 t/m 2020 verhoogd met € 123.000 tot € 684.285 per jaar. De uitkering voor Vrouwenopvang / Veilig thuis wordt niet gekort van uit het Rijk, het gaat om een structureel bedrag van afgerond € 1 miljoen per jaar vanaf 2019. Daarnaast zijn er een tweetal kleinere taakmutaties.

4. Indexering
Vanuit de algemene uitkering wordt afgerond een bedrag voor loon- en prijscompensatie ontvangen van € 3,5 miljoen.

5. Netto ontwikkeling algemene uitkering.
De netto ontwikkeling van de algemene uitkering bedraagt € 3,5 miljoen oplopend tot € 10,9 miljoen in 2022. Het aandeel van het Sociaal Domein, zie 1, is hiermee verrekend.

Onderuitputting BTW compensatiefonds

Als gemeenten en provincies diensten of goederen extern inkopen, betalen zij daarover BTW. In tegenstelling tot bedrijven konden zij die BTW niet terugvorderen van de Belastingdienst. Extern ingekochte diensten waren daarom al snel duurder dan intern uitgevoerde activiteiten. Sinds 2003 kunnen gemeenten en provincies met het BTW-compensatiefonds (grotendeels) de BTW terugvragen die ze hebben betaald over uitbesteed werk. Door de instelling van het BTW-compensatiefonds is een aantal knelpunten dat uit de BTW-wetgeving voortvloeit, opgelost.

Het fonds is in 2003 gevormd door een korting van zo’n 10% op het gemeentefonds. Daarbij is de afspraak gemaakt tussen Rijk, VNG en IPO dat als er minder BTW wordt gedeclareerd door gemeenten en provincies, dit bedrag terugvloeit naar het Gemeente- en provinciefonds. Jaarlijks maakt het ministerie van financiën hier een berekening van. De laatste jaren wordt er flink minder BTW gedeclareerd. Hierdoor ontstaat onderuitputting in het BTW-compensatiefonds. Ook voor de komende jaren verwacht het Ministerie een onderuitputting op het fonds. Deze verwachte onderuitputting werd tot op heden in de berekening van de algemene uitkering opgenomen. In de maartcirculaire kondigde het Ministerie aan de systematiek van het BTW-compensatiefonds te willen vereenvoudigen Het Ministerie kondigt nu aan dat zij stopt met deze bevoorschotting en dat zij pas uitkeert na afloop van het kalenderjaar. Het Ministerie geeft in de bijlage van de meicirculaire nog wel aan hoe de verwachting voor het BTW-compensatiefonds er uit ziet. De provinciaal toezichthouder staat toe dat wij toch rekening houden met de verwachte onderuitputting op het BTW-compensatiefonds. Wij voeren daarom nu geen wijziging door in de raming van de onderuitputting van het BTW-compensatiefonds. Het gaat om een bedrag van € 3,5 miljoen in 2019 tot € 5,9 miljoen in 2022. Wel zullen wij het risico op de hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds hoger inschatten. Waarbij wij opmerken dat de verwachting voor de onderuitputting door het Ministerie inmiddels is opgelopen tot € 6,7 miljoen in 2022. Deze hogere verwachting nemen wij voorzichtigheidshalve niet over.

Nadere informatie over de ontwikkeling van de uitkeringen uit het gemeentefonds op basis van de maart- en meicirculaire 2018 is opgenomen in de brieven aan de gemeenteraad van 9 april 2018 en 19 juni 2018.

Dividend
In 2018 is de dividendopbrengst van de BNG met € 650.000 naar boven bijgesteld. Naar verwachting is hiervan € 250.000 structureel, waardoor de opbrengst vanaf 2019 met een bedrag van € 400.000 naar beneden is bijgesteld. Daarnaast is voor 2019 de verwachte dividendopbrengst van Alliander eenmalig € 700.000 hoger dan in 2018. Dit wordt veroorzaakt door verkoop van Allego. Allego installeert en exploiteert laadpalen voor elektrische mobiliteit.

Saldo financieringsfunctie
In de paragraaf Financiering (3.2.4) wordt ingegaan op de financiering van de gemeente en de ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt. Voor een toelichting op de ontwikkeling van het resultaat op geldleningen en op bespaarde rente verwijzen wij naar deze paragraaf.

De lasten zijn toegenomen met € 1.055.000. De toename is het gevolg van stijgende rentelasten door uitbreiding en herfinanciering van de leningenportefeuille. De leningen die aangetrokken gaan worden hebben een rentepercentage dat ligt boven de omslagrente van 1%. Hierdoor ontstaat er een verschil tussen de externe en interne rentelast, wat er toe leidt dat de rentelasten per saldo op dit beleidsterrein stijgen.

Overige algemene dekkingsmiddelen
In 2019 is het budget op de overige algemene dekkingsmiddelen € 3.666.000 lager dan in 2018. Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door de veelal incidentele budgetten die in 2018 in de begroting waren opgenomen en door technische mutaties. Zo is de stelpost kapitaallasten € 1.838.000, en is de exploitatie bijdrage plankosten € 1.473.000 lager dan in 2018 maar op het normale structurele niveau. Het verschil op de overige onder deze prestatie vallende posten is een budgetdaling van € 355.000.

Reserves

Reserves AD
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2017

Begroting
2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Reserve flankerend beleid AD

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-550

-700

0

0

0

0

Saldo

-550

-700

0

0

0

0

Bedrijfsvoeringsreserve concern

Toevoeging

1.941

1.000

1.644

192

58

61

Onttrekking

-2.037

-2.380

-1.644

-691

-58

-61

Saldo

-96

-1.380

0

-499

0

0

Concernreserve

Toevoeging

916

15.607

5.032

5.409

9.505

3.294

Onttrekking

-18.510

-14.028

-9.373

-933

-4.910

-2.752

Saldo

-17.594

1.578

-4.341

4.475

4.595

542

Reserve gsb-middelen ISZ/EZ AD

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-1.581

0

0

0

0

0

Saldo

-1.581

0

0

0

0

0

Reserve bedrijfsvoering plankosten

Toevoeging

1.317

1.222

871

871

871

871

Onttrekking

-1.082

-2.352

-896

-856

-805

-805

Saldo

235

-1.130

-25

15

66

66

Reserve Sociaal Domein AD

Toevoeging

-5.982

-164

0

0

0

0

Onttrekking

0

-115

0

0

0

0

Saldo

-5.982

-279

0

0

0

0

Reserve Informatisering AD

Toevoeging

351

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

-88

-88

-88

-88

0

Saldo

351

-88

-88

-88

-88

0

Reserve afschrijvingen investeringen

Toevoeging

10.431

-19.500

5.859

2.465

362

0

Onttrekking

-525

-339

-1.017

-1.301

-1.313

-1.465

Saldo

9.906

-19.840

4.842

1.164

-950

-1.465

Reserve verv.inv. maatschappelijk nut AD

Toevoeging

316

1.289

0

0

0

0

Onttrekking

0

-2.000

0

0

0

0

Saldo

316

-711

0

0

0

0

Reserve budgetoverheveling

Toevoeging

5.888

0

0

0

0

0

Onttrekking

-5.269

-4.535

-385

-334

0

0

Saldo

618

-4.535

-385

-334

0

0

Reserves AD

-14.377

-27.083

4

4.733

3.623

-858

Bedrijfsvoeringreserve concern
Met de bedrijfsvoeringsreserve concern worden enerzijds resultaten op de bedrijfsvoering ten opzichte van de begroting over meerdere jaren geëgaliseerd en anderszins incidentele knelpunten in de bedrijfsvoering opgelost. In 2019 wordt € 1.000.000 voor organisatieontwikkeling toegevoegd. Met de onttrekking van € 1.000.000 voor de zogenaamde Ontwikkelpool beogen we met instroom van jong talent de organisatie op een aantal specifieke gebieden verder te ontwikkelen. Verder is er een storting vanuit de ontwikkeling kapitaallasten van € 644.000, en staat er een onttrekking van gelijke omvang geraamd.

Concernreserve
De concernreserve dient als buffer voor de afdekking van niet-kwalificeerbare risico’s en de egalisatie van exploitatieresultaten. De minimale omvang van de concernreserve aan het eind van het meerjarenbeeld is vastgesteld op € 30 miljoen. Rekeningsresultaten worden toegevoegd aan de Concernreserve. De concernreserve is in principe vrij besteedbaar met inachtneming van de minimale omvang zoals die is vastgelegd in de financiele verordening.
Het surplus in de concernreserve kan worden gebruikt voor het sluitend maken van het meerjarenbeeld bij de Begroting of Kaderbrief waarbij toevoegingen en/of onttrekkingen kunnen voorkomen.
Het negatieve saldo uit de kaderbrief 2019 bedraagt € 6.451.000. Dit bedrag wordt aan de concernreserve onttrokken. Er is een kleine negatieve onttrekking van € 52.000 uit het bestemmingsvoorstel van de jaarrekening. Tot slot stonden er al in het meerjarenbeeld een onttrekking van € 2.974.000 en een dotatie van € 4.432.000 geraamd.

Reserve bedrijfsvoering plankosten
De primaire functie van deze reserve is de dekking van de plankosten van projecten in de definitiefase. De secundaire functie van deze reserve is het oplossen van knelpunten met betrekking tot de plankostensystematiek.
De reserve wordt jaarlijks (structureel) gevoed. Voor 2019 is deze storting € 598.000, met daar tegenover een onttrekking voor hetzelfde bedrag.
Daarnaast kunnen plankosten in de definitiefase bij het nemen van een kaderbesluit terugvloeien naar de reserve (rekening houden met BBV voor het activeren van plankosten). Voor 2019 betreft dit enerzijds een storting van € 273.000 en anderzijds een onttrekking van € 298.000.

Reserve informatiesering AD
De reserve Informatiesering (voorheen reserve Zaakgewijs werken) heeft als doel de dekking van kosten voor digitalisering van werkprocessen, ontwikkelen van informatiebeleid en vernieuwen van de gemeentelijke website. Voor 2019 is een onttrekking van € 88.000 voorzien als dekking voor de kosten van de proef met tablets die nu wordt uitgevoerd.

Reserve afschrijving investeringen
De reserve afschrijving investeringen dient als dekking van vervangingsinvesteringen waarover de raad heeft besloten. In 2019 wordt voor diverse investeringen per saldo € 5.859.000 toegevoegd en wordt als dekking voor kapitaallasten per saldo € 1.017.000 onttrokken.

Reserve budgetoverheveling
In de reserve budgetoverheveling worden de budgetten verzameld die eerder bij de bestuursrapportages voor overheveling zijn aangemeld. Per saldo gaat het in 2019 om een onttrekking van € 385.000.

Een nadere toelichting op alle reserves binnen dit programma is te vinden in paragraaf 5.2.11 Toelichting reserves algemene dekkingsmiddelen.

Een nadere toelichting op alle reserves binnen dit programma is te vinden in paragraaf 5.2.11 Toelichting reserves algemene dekkingsmiddelen.

Investeringen

Prestatie

Omschrijving prestatie

Omschrijving investering

Categorie investering

Soort investering

Bijdrage derden/ reserves

2019

2020

2021

2022

21

Bedrijfsvoering Concernstaf

Bedrijfsauto's Landmeten en GPC

Bedrijfsm.

V

-

64

P73

Bedrijfsvoering Stedelijk Beheer

Wagenpark 8 jaar 2019-2022

Bedrijfsm.

V

-

131

331

940

56

P73

Bedrijfsvoering Stedelijk Beheer

Hefbrug 1

Bedrijfsm.

V

-

41

P73

Bedrijfsvoering Stedelijk Beheer

Luchtbehandelingsinstallatie ABW 15

Bedrijfsm.

V

-

137

P73

Bedrijfsvoering Stedelijk Beheer

CV-ketel ABW 15

Bedrijfsm.

V

-

43

P73

Bedrijfsvoering Stedelijk Beheer

beheersysteem openbare ruimte

Bedrijfsm.

V

-

1.158

P73

Bedrijfsvoering Stedelijk Beheer

Kenauweg 2006 10 jr

Bedrijfsm.

V

-

510

P73

Bedrijfsvoering Stedelijk Beheer

Kenauweg 2006 20 jr

Bedrijfsm.

V

-

142

P73

Bedrijfsvoering Stedelijk Beheer

Kenauweg 2006 40 jr

Bedrijfsm.

V

-

84

P73

Bedrijfsvoering Stedelijk Beheer

Inrichting kenauweg 10 jr 2022

Bedrijfsm.

V

-

288

Totaal bedrijfsvoering

-

1.088

331

2.098

408

In het bovenstaande overzicht staan de investeringen zoals opgenomen in het investeringsplan 2019-2022. In paragraaf 4.2.2. Investeringen wordt de ontwikkeling van de kapitaallasten toegelicht en staat een overzicht met te voteren kredieten.

Verbonden Partijen

De onderstaande Verbonden Partijen leveren een bijdrage aan het programma Algemene dekkingsmiddelen. Zie voor meer informatie de paragraaf verbonden partijen.

Alliander

Via energienetwerken zorgt Alliander voor de distributie van gas en elektriciteit in een groot deel van Nederland. Alliander brengt een open en duurzame energiemarkt dichterbij.

Dunea

Dunea produceert en levert aan circa 1,3 miljoen klanten lekker en betrouwbaar drinkwater in het westelijk deel van Zuid-Holland.

NV Bank Nederlandse Gemeenten

BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.