Programmabegroting 2021

Bereikbaarheid

Programmanummer

 

4

Commissie

 

Leefbaarheid en Bereikbaarheid

Portefeuille(s)

 

Duurzaamheid, Mobiliteit & Beheer Openbare Ruimte
Duurzame Verstedelijking, Ruimte & Wone

De missie van het programma Bereikbaarheid luidt:

De gemeente Leiden wil goed bereikbaar zijn. De komende jaren wordt ingezet op duurzame mobiliteit, waarbij voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer voorrang krijgen. Door de aanleg van een goede hoofdontsluitingsstructuur, het zoeken naar nieuwe vormen van vervoer, het optimaal gebruiken van parkeervoorzieningen en het autoluw maken van de binnenstad wil de gemeente Leiden de leefbaarheid, duurzaamheid en bereikbaarheid verbeteren.

Inleiding

Nu de Mobiliteitsnota en de Parkeervisie zijn vastgesteld, kan verder gewerkt worden aan de uitwerking. Een uitwerking die de overgang (modal shift) van auto naar duurzame vervoersvormen als lopen, fietsen en openbaar vervoer stimuleert. We kiezen nadrukkelijk voor vormen van schoon vervoer die tegelijkertijd ook weinig ruimte innemen. Daarom stellen we uitvoeringsbeleid voor de fiets, voetganger en de autoluwe binnenstad op.

In de groeiende stad is een overgang naar duurzame vervoersvormen nodig om Leiden als historische Hollandse stad leefbaar en bereikbaar en de luchtkwaliteit op het gewenste niveau te houden. Het is daarbij zoeken naar een goed evenwicht tussen bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid, economische ontwikkeling en verstedelijking.

We hebben te maken met een aparte mobiliteitssituatie veroorzaakt door de effecten van COVID-19. Bij het schrijven van deze tekst is nog niet in te schatten welke gevolgen heeft in 2021. Onzeker is of en hoe snel de verkeerstromen terug zullen gaan naar de oude situatie of dat de stromen blijvend zullen wijzigen. Wij blijven de situatie monitoren en passen hier gedurende het jaar het programma op aan, indien de situatie dat vraagt.

Fietsers en voetgangers
De voetganger en fietser zijn hét centrale uitgangspunt bij het vormgeven van de woon- en leefomgeving. Voor voetgangers komen goede en logische looproutes vanaf de stations en parkeergarages naar het centrum. Langs de singels worden nieuwe wandelpromenades aangelegd. Het groen wordt beter bereikbaar door de aanleg van bruggen en/ of andere fiets- en wandelverbindingen. Er komen meer plekken om fietsen te stallen en we verbeteren de fietsinfrastructuur in de stad en regio nog verder.

Openbaar vervoer
Leiden heeft een uitstekende aansluiting op het landelijke openbaar vervoersnetwerk. Ons centraal station is het zesde station van Nederland. Voor Leiden is een aantal verbeterpunten wenselijk en belangrijk en die bespreken we met de overheden en andere partners die daarover gaan. We investeren in de fietsbereikbaarheid van de Leidse stations. We voeren het gesprek met alle relevante partners voor de verbeteringen op het spoor, zowel richting den Haag / Rotterdam als richting Utrecht. Bussen moeten elektrisch en comfortabel zijn en frequent rijden. De gemeente maakt de komende jaren de bushaltes voor iedereen toegankelijk, zodat we werk maken van een inclusieve stad die voor iedereen bereikbaar is. Er zijn forse investeringen nodig om groei en schaalsprong van het openbaar vervoer te kunnen realiseren. Dit pakken we op in Holland Rijnland verband, met de provincie en met het Rijk.

Het autogebruik in de stad verandert
Leiden werkt aan grote infrastructurele projecten die ervoor zorgen dat de stad, ook in de toekomst, bereikbaar blijft. Met het project Leidse Ring Noord werken Leiden en Leiderdorp aan een betere doorstroming van het verkeer op de Plesmanlaan, Schipholweg, Willem de Zwijgerlaan, Engelendaal en de Oude Spoorbaan. Deze wegen vormen samen met de A4, A44, N446 en de in aanleg zijnde RijnlandRoute de Leidse Ring. De ringstructuur leidt doorgaand verkeer om het stadscentrum van Leiden en de dorpskern van Leiderdorp. Met de Centrumroute, die een belangrijke busroute vormt, maken we de stad geschikt voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer. Door een verbetering van de doorstroming verbetert ook de luchtkwaliteit.
De essentie van autogebruik in Leiden is ‘autorijden is prima, maar niet altijd en overal’. Geparkeerde auto’s nemen veel ruimte in, en in Leiden is die ruimte schaars. Daarom werken we aan oplossingen die ‘de juiste parkeerder op de juiste plek’ brengen. Bezoekers parkeren zoveel mogelijk in de parkeergarages of op het eigen terrein van de organisatie waar ze te gast zijn, bewoners op loopafstand van hun woning. Waar mogelijk brengen we het aantal parkeerplaatsen op straat terug, zo ontstaat meer ruimte voor bijvoorbeeld groen en fietsparkeren. We stimuleren de overgang van "bezit" naar "deelgebruik", denk daarbij aan deelauto’s en auto’s op afroep. Steeds meer auto’s rijden elektrisch en we versterken de laadinfrastructuur. Met de vastgestelde beleidsregel laadinfrastructuur maken we een substantiële sprong in de versterking van onze laadinfrastructuur.

Autoluwe Binnenstad
We verbeteren de leefbaarheid en toegankelijkheid in de binnenstad. Grachten uit de Gouden Eeuw zijn niet ontworpen voor doorgaand autoverkeer, middeleeuwse straten rondom de Pieterskerk of de Hooglandse kerk zien we het liefst autovrij. Rijrichtingen en doorgaande routes moeten voor automobilisten logisch zijn. De binnenstad moet te bevoorraden zijn, maar het is de vraag of dat met grote vrachtwagens moet. We hebben een convenant gesloten om te werken aan Zero Emission Duurzame Stadslogistiek waarin we samen met onze ondernemers en leveranciers / vervoerders zoeken naar duurzame oplossingen, zoals gebruik van elektrische wagens, bakfietsen of boten. Zo zorgen we voor schonere lucht en minder geluid. Zo blijft het in de binnenstad prettig vertoeven en neemt het aantal bezoekers en bestedingen toe.

Programma Leiden Duurzaam Bereikbaar
Leiden staat voor een grote opgave om een forse uitbreiding van functies te realiseren in een dichtbevolkte stad, waar de ruimte schaars is. Daarnaast is de ambitie om de leefbaarheid te verbeteren door te investeren in groen en duurzaamheid. Bereikbaarheid en mobiliteit vormen daarin de ruggengraat van de stad. Om de groeiende verkeersstromen in goede banen te leiden, is beleid geformuleerd in de vorm van een mobiliteitsnota. De uitwerking en uitvoering ervan is opgenomen in het uitvoeringsprogramma Leiden Duurzaam Bereikbaar.

De basis voor het programma ligt, via de mobiliteitsnota, in het beleidsakkoord “samen maken we de stad”. Passend daarbij is het programma dat is onderverdeeld in vijf thema’s: Fietsstad, Autoluwe Binnenstad, De Ring, Duurzame Mobiliteit en Bereikbaarheidsprojecten.

De daadwerkelijke uitvoering van de programmaonderdelen gebeurt in projecten. In het programma zijn o.a. bereikbaarheidsprojecten als de Leidse Ring Noord, de Centrumroute en de Rijnlandroute opgenomen. Daarnaast zijn diverse fiets(parkeer) projecten vastgesteld ter stimulering van het fietsverkeer. De autoluwe binnenstad heeft er een plek gekregen. Er zijn diverse projecten in het kader van duurzame mobiliteit, zoals milieuzonering, stadsdistributie en elektrificeren van vervoer, in het programma opgenomen.
Het programma staat uiteraard niet op zichzelf, maar moet in verband gezien worden met andere vraagstukken die in Leiden spelen. Met name de verstedelijkingsopgave, klimaatadaptatie en energietransitie, zijn onderwerpen die evenals mobiliteit en bereikbaarheid een fors beslag leggen op niet alleen de schaarse ruimte in Leiden, maar ook op de schaarse financiële middelen en moeten alleen daarom al noodzakelijkerwijs in samenhang worden bekeken en opgepakt.

Beleidsterrein 4A Fietsers en voetgangers

Fietsen en lopen zijn de meest duurzame vorm van mobiliteit. Leiden leent zich, als dichtbebouwde stad, heel goed voor fiets- en voetgangersverkeer. Het is daarom van groot belang dat fietsen en lopen gestimuleerd wordt. Dit kan door de aanleg van goede voorzieningen zoals voet- en fietspaden, maar ook het aanbieden van stallingsplekken voor fietsen.

Doelen en prestaties bij 4A Fietsers en voetgangers

Doel

Prestaties

4A1 Meer fietsgebruik

4A1.1 Opstellen fietsbeleid

4A1.2 Verbeteren Fietsroutes

4A1.3 Noord-zuid verbindingsas Leiden Bio Science Park

4A2 Betere looproutes

4A2.1 Opstellen voetgangersbeleid

4A1.1 Opstellen fietsbeleid

In 2020 is het nieuwe Beleidsprogramma Fiets opgesteld voor de periode 2020-2030. Met nieuwe beleidsdoelen gericht op fietsparkeren, fietsroutes en fietsgedrag, spelen we in op de actuele vraagstukken. We willen dat mensen meer kiezen voor de fiets en het openbaar vervoer dan voor de auto. Ook de eventuele inzet van deelfietsen kan hieraan bijdragen. We verwachten in 2030 40% meer fietsers door de toename van het aantal inwoners, werknemers, studenten, bezoekers en reizigers van het openbaar vervoer. Daarbij zorgt ook de verdere ontwikkeling van de elektrische fiets, als alternatief voor de auto, de leasefiets en een gezondere levensstijl van inwoners voor meer fietsgebruik. De veiligheid van onze fietsers staat altijd bovenaan. We willen dat onze kinderen zelfstandig kunnen deelnemen aan het verkeer. Daarom zullen we fietsroutes verder verbeteren en fietsenstallingen uitbreiden. In Leiden zetten we de Fiets op 1! Hierbij werken we samen met de regiogemeenten, provincie Zuid-Holland en op landelijk niveau met de andere fietsgemeenten die gaan voor een 10 (F10 gemeenten).

4A1.2 Verbeteren Fietsroutes

Naast voorzieningen zoals extra fietsenstallingen is het van groot belang het fietsnetwerk te verbeteren en uit te breiden om de huidige fietsers beter te faciliteren. We willen voorbereid zijn op de toekomstige groei van het aantal fietsers.

Het fietsnetwerk in Leiden moet veilig, direct, samenhangend, comfortabel en aantrekkelijk zijn. Zo moet bijvoorbeeld de breedte van fietspaden afgestemd zijn op het aantal fietsers in de spits. Fietsroutes worden bij voorkeur uitgevoerd in rood asfalt zodat ze herkenbaar en comfortabel zijn en liggen bij voorkeur in een aantrekkelijke omgeving. De fietser, het fietsen en de fiets zijn uitgangspunt bij de inrichting van nieuwe infrastructuur.

De verbeteringen aan het fietsnetwerk zijn zeer divers, van kleine aanpassingen ter verbetering van het comfort en veiligheid op een route (quick wins), tot aanleg van ontbrekende schakels.

In 2021 worden de volgende maatregelen verkend, voorbereid of uitgevoerd:

 • Fietspad Spoorweghavenpad;
 • Fietsstraat Nachtegaallaan;
 • Fietsstraat Haagweg (zuidelijk deel);
 • Fietsstraat Tasmanstraat en fietsroute Zeeheldenbuurt (noord-zuid);
 • Fietsstraat Haarlemmerweg (onderdeel project Trekvaartplein);
 • Fietsroute Zoeterwoudseweg (vanaf Tomatenstraat)/ Vrijheidslaan;
 • Herinrichten kruispunt Vijf Meilaan – Sweelincklaan – Debussystraat;
 • Herinrichten kruispunt Haagweg-Leidseweg (De Groote Vink);
 • Fietsoversteek IJsselmeerlaan – Kraaienpad;
 • Ontbrekende schakel Broekweg - Brandweerkazerne Gooimeerlaan;
 • Fietsoversteek Ommedijkseweg - Haagse Schouwweg;
 • Quick-wins op fietscorridors / fietsverbeteringen in wijken;
 • Openbare verlichting langs fietspaden;
 • Verwijderen / vervangen fietspalen;
 • Optimaliseren van de wachttijden voor fietsers bij geregelde kruispunten;
 • Gedragsbeïnvloeding en educatie.

4A1.3 Noord Zuid Verbindingsas Leiden Bio Science Park

In het gebied aan de westzijde van Leiden Centraal Station / in de oostzijde van het Bio Science Park (Rijnsburgerweg – Posthofrotonde – Wassenaarseweg – Sandifortdreef – Darwinweg) is er met name in de spitsperioden een aantal knelpunten in de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers en de doorstroming voor het autoverkeer. De bereikbaarheid van (onder andere) het LUMC, de omliggende wijken en de doorstroming van het openbaar vervoer behoeft ruimte voor verbetering. De situatie wordt veroorzaakt door de hoeveelheid fiets- en autoverkeer in combinatie met de gewenste voorrangssituatie voor fietsers en voetgangers. Hierdoor ontstaan tevens onveilige verkeerssituaties voor het langzaam verkeer. Er is het afgelopen jaar een integraal verkeersonderzoek uitgevoerd, waarin meerdere projecten betrokken zijn. Dit onderzoek betreft hoofdzakelijk het gebied rond de Noord Zuid Verbindingsas, de Rijnsburgerweg, het stationsgebied en de Leidse Ring Noord. De studie geeft veel inzicht in de wijze waarop het verkeer in 2030 afwikkelt. Daarbij zijn meerdere varianten onderzocht, die het doorgaand autoverkeer op de Rijnsburgerweg verminderen. Omdat dit effect heeft op het omliggend wegennet is vervolgonderzoek opgestart. We verwachten eind 2020 hiervan het resultaat te hebben. Begin 2021 zal als resultaat van het vervolgonderzoek een bestuurlijk besluit genomen worden over de voorgestelde verkeersmaatregelen. In het tweede kwartaal van 2021 volgt het kaderbesluit voor de rotonde Darwinweg/Sandifortdreef. Rond eind 2021 zal vervolgens het kaderbesluit voor de overige knelpunten (rotondes Posthof en LUMC en T-splitsing Wassenaarseweg) voorliggen.

4A2.1 Opstellen voetgangersbeleid
Iedereen is op een bepaald moment in zijn verplaatsing voetganger. Het voetgangersbeleid geeft richting aan onze ambities en draagt bij aan het versterken van de positie van de voetgangers in het mobiliteitssysteem. In de mobiliteitsnota is opgenomen dat we streven naar een modal shift van auto naar duurzame vervoerswijzen als fiets, openbaar vervoer en voetganger. In het beleidsprogramma voetgangers worden de uitgangspunten uit de Mobiliteitsnota verder uitgewerkt. Deze uitgangspunten zijn:

 • een fijnmazig netwerk en continuïteit in routes;
 • passende maatvoering daar waar grote stromen voetgangers zijn;
 • inclusiviteit en lopen;
 • beleving en kwaliteit van routes;
 • voetganger in de ketenverplaatsing.

Begin 2021 zal het nieuwe beleidsprogramma Voetganger voor besluitvorming worden voorgelegd aan de Raad. Met duurzame beleidsdoelen spelen we in op de actuele vraagstukken. We willen hiermee dat mensen meer kiezen voor de fiets, voet en het openbaar vervoer dan de auto.

Effectindicatoren bij 4A Langzaam verkeer

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarden

Bron

2021

2022

2023

2024

Doel 4A1 Meer fietsgebruik

4A1.a Aantal fietsritten op werkdagen bij stadspoorten

­72.299 (2017)

75.405 (2018)

75.277 (2019)

80.750

83.000

85.250

87.500

RVT Ontwerp & Mobiliteit

Beleidsprogramma Fiets 2020-2030

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.

Beleidsterrein 4B Openbaar vervoer

Het streven is om de kwaliteit van het openbaar vervoer in de Leidse regio op een hoogwaardig niveau te brengen, waarbij zowel de drukke woon-werk routes hoogfrequent en snel bediend worden, als ook het onderliggende netwerk op voldoende niveau gehouden wordt.

In voorbereiding op de volgende concessie voor het busvervoer, die vanaf 2022 ingaat, heeft Leiden een actieve rol in de nadere verbetering en innovatie van het openbaar vervoer. De inzet daarbij is vooral gericht op een volledig emissieloze busvloot en meer vraaggestuurd vervoer, zodat de bediening op zowel stadslijnniveau als ook op streeklijnniveau aansluit bij de vervoersvraag van de reizigers.

Doelen en prestaties bij 4B Openbaar vervoer

Doel

Prestatie

4B1 Meer gebruik van het openbaar vervoer

4B1.1 Opstellen openbaar vervoer beleid

4B1.2 Realisatie afspraken HOV-overeenkomst Z-Holland Noord

4B1.3 Verbeteren OV infrastructuur

4B1.4 Verbeteren kwaliteit busstation en aanrijroutes

4B1.1 Opstellen openbaar vervoer beleid
De busconcessie voor het gebied Zuid-Holland-Noord is door de Provincie Zuid-Holland met twee jaar verlengd tot eind 2022. Leiden levert, samen met de regiogemeenten en de gemeenten uit de regio Midden-Holland, input voor de nieuwe concessie. Het verlenen van de busconcessie is de verantwoordelijkheid van de Provincie Zuid-Holland. De provincie besluit welke wensen en eisen er worden opgenomen in het programma van eisen. Tevens worden lopende OV-projecten en infrastructurele projecten in Leiden getoetst op onze openbaar vervoerambitie.
Om de Leidse ambitie op het spoor te kunnen realiseren wordt er gewerkt aan de positionering van Leiden in langlopende beleidsinitiatieven in het spoornetwerk van de Randstad. Hiervoor is aansluiting gevonden bij onder andere het Programma Hoogfrequent Spoor, programma’s die in het kader van het Programma Mobiliteit & Verstedelijking (MoVe) van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) worden opgesteld, de lange termijn spooragenda (Toekomstbeeld OV 2040) en de spoorconcessie. Leiden is sinds begin dit jaar bestuurlijk vertegenwoordigd in de Programmaraad MoVe op het onderwerp spoor. Daarnaast verkennen we samen met onder meer de Provincie Zuid-Holland wat de lange termijn oplossingen zijn voor de succesvolle lijn 400 Leiden – Zoetermeer, waarbij het mogelijk verrailen één van de varianten is. Samen met de provincie Zuid-Holland, provincie Utrecht en de gemeente Utrecht werken wij aan de verbetering van het spoor Leiden-Utrecht. Naar alle waarschijnlijkheid zal in de dienstregeling 2022 (december 2021) in de brede spits 4x per uur in beide richtingen tussen Leiden en Utrecht worden gereden.

4B1.2 Realisatie afspraken HOV-overeenkomst Z-Holland Noord
Voor het verbeteren van het openbaar vervoer hebben de provincie Zuid-Holland en de gemeente Leiden in 2013 een bestuursovereenkomst gesloten. De bestuursovereenkomst ziet toe op het realiseren van vijf Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) corridors:

 1. Leiden Centraal – Utrecht Centraal (trein) De spoorverbinding Leiden Utrecht is besproken op het Bestuurlijk Overleg MIRT. De lijn wordt verder opgepakt bij de uitwerking van het OV toekomstbeeld;
 2. Leiden Lammenschans – Zoetermeer (bus);
 3. Leiden Centraal – Katwijk – Noordwijk (bus);
 4. Leiden Centraal – Leiderdorp (bus);
 5. Leiden Centraal – Leiden Lammenschans (bus).

Naast de aanleg van de vijf corridors wil Leiden minder bussen door de Breestraat laten rijden vanaf het moment dat de HOV lijn over het traject Hooigracht - Langegracht (Centrumroute) kan rijden.

4B1.3 Verbeteren OV infrastructuur
De gemeente werkt doorlopend aan het toegankelijk maken van bushaltes. Ook in 2021 worden tientallen haltes toegankelijk gemaakt voor iedereen. Dit gebeurt door geleidenlijnen naar de haltes aan te brengen en de instap te vergemakkelijken. Leiden streeft ernaar dat eind 2021 het grootste deel van de bushaltes toegankelijk is.
In het kader van de realisatie van de HOV verbinding naar Zoetermeer passen wij op de centrumroute de bruggen zodanig aan dat deze geschikt worden voor HOV.

4B1.4 Verbeteren kwaliteit busstation en aanrijroutes

Met dagelijks circa 77.000 treinreizigers en 28.000 busreizigers vormt het stationsgebied een zeer belangrijk regionaal OV-knooppunt. Het huidige busstation (en in mindere mate ook het treinstation) is niet uitgerust om de verwachte groei in het OV op te vangen en biedt niet de kwaliteit die gewenst is op deze plek. Veel ruimte wordt gebruikt door geparkeerde bussen en de kwaliteit van de openbare ruimte is onder de maat. Er is nauwelijks fatsoenlijke wachtruimte en busroutes kruisen drukke fiets- en voetgangersstromen op cruciale punten. In het najaar van 2017 heeft het college besloten om het nieuwe busstation op de huidige locatie door te ontwikkelen. In 2021 wordt deze opgave samen met aanrijroutes verder uitgewerkt. De ontwikkeling van de Centrumroute is daarbij een belangrijk gegeven. Bij de doorontwikkeling van de OV knoop Leiden Centraal wordt nu nadrukkelijk samengewerkt met NS, ProRail, PZH, Ministerie van I&W, MRDH, Holland Rijnland en LUMC.

Effectindicatoren bij 4B Openbaar vervoer

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarden

Bron

2021

2022

2023

2024

Doel 4B1 Meer en effectiever gebruik van het openbaar vervoer

4B1.a Aantal reizigersritten per bus van/naar Leiden per jaar

)8.890.597 (2016)

9.394.029 (2017)

9.337.725 (2018)

+1,25%

+1,25%

+1,25%

+1,25%

Arriva

4B1.b Aantal in- en uitstappers treinstations in Leiden gemiddeld per werkdag

83.101 (2016)

85.175 (2017)

87.225 (2018)

90.000

91.000

92.000

93.000

NS

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.

Beleidsterrein 4C Autoverkeer

Een goede bereikbaarheid is van belang voor de economie van een stad. Voor de leefbaarheid in een stad is het belangrijk dat het autoverkeer gebundeld wordt op goed ingerichte hoofdroutes, zodat de verblijfsgebieden ontlast worden. In de Mobiliteitsnota is de structuur van het toekomstige hoofdwegennet opgenomen en een pakket aan maatregelen om te komen tot deze hoofdstructuur.

Doelen en prestaties bij 4C Autoverkeer

Doel

Prestatie

4C1 Betere doorstroming op het Leidse wegennet

4C1.1 Opstellen beleid autoverkeer

4C1.2 Autoluwe binnenstad

4C1.3 RijnlandRoute

4C1.4 Leidse Ring Noord

4C1.5 Verbeteren knelpunten wegennet

4C1.6 Herinrichten centrale infrastructuur Leiden Bio Science Park

4C1.1 Opstellen beleid autoverkeer
Na de vaststelling van de Mobiliteitsnota 2020-2030 in 2020 richt de aandacht zich nu volledig op de uitvoering van maatregelen vanuit de nota. De hoofdambitie is het verschuiven van autogebruik naar gebruik van duurzame vervoersvormen. Maar om ruimte te bieden voor de duurzame vervoersmiddelen zijn ook maatregelen voor de auto noodzakelijk. De maatregelen zijn gericht op het bundelen van het verkeer op hoofdroutes en het verbeteren van de doorstroming, zorgdragen voor hoogwaardige openbaar vervoerroutes, het verbeteren van de verkeersveiligheid en het creëren van meer ruimte voor verblijfsgebieden. We monitoren of nieuwe ontwikkelingen vanuit Autoluwe Binnenstad of keuzes die vanuit de Omgevingsvisie worden gemaakt van invloed zijn op het Mobiliteitsbeleid.

4C1.2 Autoluwe binnenstad
In onze historische binnenstad genieten we van ons rijke verleden en bouwen we verder aan onze toekomst. Om ervoor te zorgen dat onze binnenstad nu, straks en later een nog fijnere plek wordt, stelt de gemeente samen met de stad een ‘Agenda Autoluwe Binnenstad’ op. De binnenstad is niet gebouwd voor veel verkeer of veel geparkeerde auto’s. Omdat Leiden naar verwachting blijft groeien qua inwoners, bezoekers, studenten en werknemers, willen we de ruimte zo goed mogelijk besteden. De ruimte die er is delen we daarom anders in. Dat doen we aan de hand van de ‘Agenda Autoluwe Binnenstad’. Het versterken van de kwaliteiten van een vitale en leefbare Leidse binnenstad met een kwalitatief hoogstaande (historische) openbare ruimte is één van de belangrijkste ambities van ons gemeentebestuur. We versterken deze kwaliteit verder door de binnenstad Autoluw te maken waarmee ruimte ontstaat voor extra groen en de luchtkwaliteit verbetert, zodat de leefbaarheid verbetert. Voor iedereen. Begin 2021 wordt deze agenda autoluw vastgesteld. Na vaststelling zal de agenda worden uitgevoerd.

4C1.3 RijnlandRoute

In 2021 werken we verder aan de realisatie van de RijnlandRoute. Twee van de drie projecten van de RijnlandRoute voert de provincie inmiddels uit. Het project N206 Tjalmaweg wordt in de gemeente Katwijk uitgevoerd. Het project N434/A44/A4, waarvan de geboorde tunnel onderdeel uitmaakt wordt grotendeels op Leidens grondgebied uitgevoerd. De gemeente Leiden verzorgt de vergunningverlening en is bevoegd gezag voor het verlenen van de openstellingsvergunning van de tunnel. Vanuit die rol ziet de gemeente toe op het borgen van de tunnelveiligheid in alle fasen van het proces van de N434/A44/A4. Hierbij werkt de gemeente nauw samen met de Veiligheidsregio. Leiden houdt zicht op de werkzaamheden en de in de uitvoeringsovereenkomst gemaakte afspraken. Het derde project van de RijnlandRoute is de N206 Europaweg. Voor dit 3e projectdeel is gekozen voor het ontwerp zoals vastgelegd in het Provinciaal Inpassingsplan. In 2020 zijn wensen en eisen van Leiden verwerkt in het ontwerp, zijn faseringsopties in beeld gebracht en is gewerkt aan een contract voor de aanbesteding. In het voorjaar van 2021 start deze aanbesteding en worden voorbereidende werkzaamheden afgerond. Het college hecht grote waarde aan de bereikbaarheid van de stad tijdens de werkzaamheden en vraagt hier op gezette momenten vanzelfsprekend blijvende aandacht voor. Ook voor dit projectdeel wordt een uitvoeringsovereenkomst vastgesteld tussen Leiden en de provincie. De gemeente bewaakt dat het ontwerp van de RijnlandRoute past binnen het Esthetisch Programma van Eisen.

4C.1.4 Leidse Ring Noord

Eind 2019 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over het geactualiseerde kaderbesluit Leidse Ring Noord. De Leiderdorpse gemeenteraad heeft dit besluit in april 2020 genomen. De aanleg van de Leidse Ring Noord, als ruggengraat voor vele andere stedelijke ontwikkelingen, is randvoorwaardelijk om de ambitie van een leefbare en toegankelijke binnenstad waar te kunnen maken. Het creëert daarnaast ruimte voor de groei van de stad. Daarnaast is de Leidse Ring Noord van wezenlijk belang voor de bereikbaarheid van de Leidse regio als geheel en daarmee voor de economie, werkgelegenheid en de borging van een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Om de bereikbaarheid en leefbaarheid van de Leidse agglomeratie te verbeteren dient het doorgaand verkeer buiten het stadscentrum van Leiden en de dorpskern van Leiderdorp te rijden. Hiervoor wordt de ringweg rond de agglomeratie ontwikkeld. Er ontstaat meer ruimte voor het openbaar vervoer, de fiets en de voetganger en ook daarom gaan we door met de uitvoering van de Leidse Ring Noord. De wegen die de noordzijde van de Leidse Ring vormen zijn Oude Spoorbaan, Engelendaal, Willem de Zwijgerlaan, Schipholweg, Plesmanlaan. Begin 2021 leggen wij het Uitvoeringsbesluit Plesmanlaan aan u voor, het Uitvoeringsbesluit kruispunt Engelendaal volgt in het 2e kwartaal van 2021. Deze twee tracédelen zijn de eerste bouwstenen van de Leidse Ring Noord die we in uitvoering willen brengen in 2022.

4C1.5 Verbeteren knelpunten wegennet

De gemeente werkt op basis van de Mobiliteitsnota aan verschillende projecten om de bereikbaarheid van Leiden te verbeteren. Naast bovengenoemde grotere projecten worden onder andere onderstaande projecten integraal met beheer en stedelijke ontwikkeling voorbereid en/of uitgevoerd:

 • vervanging van verkeersregelinstallaties op de Churchilllaan, inclusief optimalisatie van de vormgeving van de kruispunten;
 • herinrichting Lammenschansweg, integraal met verbeteren fietsroute en toegankelijke haltes en beheer;
 • herinrichting Hoge Rijndijk gedeelte tussen Wilhelminabrug en N11;
 • herinrichting Hoge Rijndijk gedeelte tussen Utrechtse Brug en Wilhelminabrug;
 • verbeteren verkeerssituatie in het gebied aan de westzijde van Leiden Centraal Station / in de oostzijde van het Bio Science Park (Rijnsburgerweg – Posthofrotonde – Wassenaarseweg – Sandifortdreef – Darwinweg), wat betreft veiligheid en afwikkeling, met speciale aandacht voor de verkeersveiligheid voor fietser en voetganger;
 • aanpassing van het kruispunt Pasteurstraat – Willem de Zwijgerlaan naar aanleiding van de bevindingen uit het verkeersonderzoek van de ontwikkeling van LEAD.

Vanuit regulier onderhoud aan de verkeerssystemen wordt in 2021 bij geregelde kruispunten verkeerskundig beheer uitgevoerd om de verkeersdoorstroming te beheersen door monitoring en bijsturing. Jaarlijks worden gemiddeld vijf verkeersregelinstallaties verkeerskundig geanalyseerd en waar nodig wordt een optimalisatie uitgevoerd. Bij afsluitingen en wegomleidingen worden effecten op doorstroming ingeschat waarna verkeersregelingen worden afgesteld en gemonitord om de bereikbaarheid te garanderen.
Om de betrouwbaarheid en verkeersveiligheid van het Leidse wegennet te waarborgen, plegen wij preventief en correctief technisch onderhoud aan de verkeerssystemen (verkeerscentrale, verkeersregelinstallaties, pollers en camera’s). De verkeerscentrale zetten wij onder andere in om de doorstroming van het HOV en OV te optimaliseren in relatie tot het overige wegverkeer.

Verkeersregie richt zich op de veiligheid van het verkeer, verkeersdoorstroming en uitvoering van de werkzaamheden. Verkeersregie zorgt ervoor dat de stad bereikbaar blijft tijdens de bouw van grote (infrastructurele) projecten. De stad mag immers niet op slot gaan. Daarom is het maken van goede planningen en een goede afstemming met de hulpdiensten van groot belang. Naast werken die aan de weg of het water plaatsvinden houdt verkeersregie zich ook bezig met andere activiteiten die ingrijpen op de beschikbaarheid en de werking van de weg, zoals kabels en leidingen, rioolwerkzaamheden, evenementen en bouwlocaties. Ook draagt verkeersregie elk jaar bij aan het afwikkelen van het verkeer bij de terugkerende grote Leidse evenementen. Zoals bijvoorbeeld 3 Oktober en de Leiden Marathon maar ook de kerstmarkt op het water van de Nieuwe Rijn.

4C1.6 Herinrichten centrale infrastructuur Leiden Bio Science Park

De realisatie van de Rijnlandroute, het R-net stelsel en de Leidse Ring Noord verbeteren de externe bereikbaarheid van het Leiden Bio Science Park (LBSP) sterk. De interne verkeerssituatie kent echter nog ruimte voor verbetering. De steeds grotere stroom voetgangers en fietsers zorgt voor een afname van de verkeersveiligheid op kruispunten en wegvakken met gemengd verkeer en beperking van de doorstroming voor het gemotoriseerd verkeer. De stedenbouwkundige component van de herinrichting van de infrastructuur in het Bio Science Park is zeker even belangrijk, want de openbare ruimte heeft een matige kwaliteit. Het wordt ervaren als een bedrijfsterrein en niet als een internationaal kenniscluster. Het nieuwe stedenbouwkundige karakter streeft naar een ‘Hollandse campus’ uitstraling met een groene opzet waarbij de verblijfskwaliteit en prettige routes voor het langzaam verkeer worden gestimuleerd. Daarnaast wordt het gebied klimaat adaptief ingericht en bepaalt het onderwerp biodiversiteit mede de inrichting van het gebied. Duurzaamheid betreft dus zowel de interne bereikbaarheid als de reconstructie zelf.

In 2017 stelde de gemeenteraad het Masterplan LBSP Gorlaeus vast. Het Masterplan is kaderstellend voor nieuwe ontwikkelingen binnen de grenzen van het plangebied. Het huidige project (Duurzame Reconstructie Openbare Ruimte en Infrastructuur) behelst het openbare gebied van het Leidse deel van LBSP dat loopt vanaf de A44 tot de rotonde van de Darwinweg. Met de verdere invulling is er onder andere onderzocht op welke wijze de fietser en voetgangers centraal kunnen staan, zijn plekken gecreëerd waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en hebben ook de onderwerpen klimaatadaptatie, duurzaamheid en biodiversiteit een belangrijke rol gespeeld bij de verdere invulling van de openbare ruimte.

Het kader- en uitvoeringsbesluit zijn vastgesteld op respectievelijk 23 mei 2019 en 23 april 2020. De aanbesteding voor het bouwteam is afgerond en de samenwerking wordt opgestart. De verwachting is dat de uitvoering start in het vierde kwartaal van 2020.

Beleidsterrein 4D Parkeren

Om Leiden aantrekkelijk te houden om in te wonen, werken en verblijven en als vestigingsplaats voor bedrijven is het noodzakelijk om integraal parkeerbeleid te hebben. Parkeerbeleid dat bijdraagt aan het stimuleren van het gebruik van duurzame vervoersmiddelen en het verbeteren van de leefbaarheid en kwaliteit van de openbare ruimte. Wij willen de juiste parkeerder op de juiste plek laten parkeren. Uitgangspunt hierbij is dat (langparkerende) bezoekers – die met de auto moeten/willen komen – in de garages parkeren, zodat de openbare parkeerplaatsen op straat gebruikt kunnen worden door bewoners en kortparkerende bezoekers. Daartoe wordt, in nauwe samenhang met onderzoek naar andere ruimtevragers voor onze stad, locatieonderzoek verricht naar P&R mogelijkheden, zowel in particuliere garages als op potentiële P&R locaties daarbuiten (mobiliteithubs).

Daarnaast moet het parkeerbeleid een bijdrage leveren aan het op een verantwoorde wijze inbedden van de verstedelijkingsopgave. De bouw van de vele woningen en studentenkamers vergt een aanpassing van het mobiliteits- en parkeerbeleid om te voorkomen dat de stilstaande en rijdende auto’s te veel beslag leggen op de openbare ruimte. Verder wordt met het parkeerbeleid beoogt de parkeerdruk op een acceptabel niveau te houden, dan wel te krijgen. Dit om de benodigde ruimte te creëren voor groen- en verblijfsvoorzieningen.

Doelen en prestaties bij 4D Parkeren

Doel

Prestatie

4D1 Meer parkeerkwantiteit en betere parkeerkwaliteit

4D1.1 Opstellen parkeerbeleid

4D1.2 Parkeermanagement

4D1.3 Uitvoeren maatregelen autoparkeren

4D1.4 Uitvoeren maatregelen fietsparkeren

4D1.1 Opstellen parkeerbeleid
In het kader van de verstedelijkingsopgave met onder andere de bouw van 8.500 nieuwe woningen en 2.700 studentenwoningen in de stad en de wens duurzame vervoersmodaliteiten te stimuleren is in 2020 nieuw parkeerbeleid voor fiets en auto opgesteld. Vanaf 2021 zal dit nieuwe beleid gefaseerd geeffectueerd worden.

4D1.2 Parkeermanagement
Het parkeermanagement heeft de taak om het parkeerbeleid voor de auto en fiets effectief en efficiënt in de praktijk te brengen en zodoende de parkeerruimte optimaal te benutten en de opbrengst van het parkeren binnen de beleidskaders te optimaliseren. Parkeermanagement voert regie uit over het fietsparkeren en autoparkeren. Dit gebeurt door middel van het afsluiten en onderhouden van dienstverleningsovereenkomsten over de resultaten van de uitvoering. Hieronder vallen o.a. beheer en onderhoud van straatparkeren en parkeren in garages, uitgifte van parkeervergunningen, innen van naheffingen en afhandeling van bezwaar en beroep, inzet van handhaving in de parkeerrestrictiegebieden en beheer van de fietsenstallingen. Daarnaast voert parkeermanagement het contractmanagement uit voor contracten met externe partijen. Aanvullend is Parkeermanagement verantwoordelijk voor het verder digitaliseren van de parkeerketen. Naar verwachting is medio 2020 de volledige parkeerketen digitaal (alle aanvragen en vergunningen voor parkeerproducten zijn dan digitaal). Bij het vaststellen van de Kaderbrief 2018-2021 is besloten een proef te starten met dynamische parkeertarieven en het starten van de campagne "LaatjeLeiden". in de zomer van 2020 is deze campagne geëvalueerd. Met deze proef met dynamische tarieven willen we de bezettingsgraad van de parkeergarages optimaliseren. Dit zal worden gedaan met de mogelijkheid van het vooraf reserveren van een parkeerplaats in de parkeergarage Lammermark, Garenmarkt of Morspoort.

4D1.3 Uitvoeren maatregelen autoparkeren

Vanaf 2021 wordt met name ingezet op het effectueren van de maatregelen uit het nieuwe parkeerbeleid. De wijzigingen in tarieven, uitbreiding van het reguleringsgebied, de aanpassingen van parkeervergunningen en de overgang naar minder parkeren op straat vergt een goede aanpak met veel communicatie richting gebruikers. Tevens wordt het vergroenen van parkeerplaatsen in 2021 voortgezet, onder andere door het meeliften met werkzaamheden in de openbare ruimte. Daarnaast zal op de Kaasmarkt een pilot gestart worden met privaat autodelen, waarbij een aantal bewoners (tijdelijk) de eigen parkeervergunning inlevert om gezamenlijk een beperkt aantal (elektrische) auto’s te delen.

4D1.4 Uitvoeren maatregelen fietsparkeren

Door de groei van het fietsgebruik ontstaat er ook meer vraag naar fietsparkeervoorzieningen. De ruimtelijke beperkingen in de historische binnenstad, maar ook de kwaliteitsambities voor de openbare ruimte hebben tot gevolg dat er steeds meer inpandige voorzieningen nodig zijn. Het realiseren van voldoende fietsparkeerplaatsen vergt dan ook een lange adem.

Met name bij stations is de vraag naar parkeervoorzieningen groter dan het aanbod. De kwalitatieve en kwantitatieve uitbreiding van het aantal plaatsen sluit aan bij de ambitie fiets op 1 en de overgang naar duurzame mobiliteit. Met de opening van de Lorentz-stalling en het besluit voor een stalling onder De Geus is in 2020 een aantal belangrijke stappen gezet. Met partners ProRail en Provincie wordt onderzocht hoe en waar het aanbod aan fietsparkeerplaatsen verder uitgebreid en geoptimaliseerd kan worden. Hierbij zal in ieder geval ingezet worden op cofinanciering vanuit het ministerie van I&W, net als bij Lorentz en De Geus heeft plaatsgevonden.

Samen met ProRail en de Provincie Zuid-Holland werken wij verder aan de uitbreiding van de stallingscapaciteit bij station Lammenschans van 815 naar 1600 fietsparkeerplekken, waarbij ook het verhogen van de kwaliteit op de agenda staat. De uitvoering hiervan vindt plaats in 2021. Ook bij station De Vink wordt gewerkt aan een uitbereiding van het aantal stallingsplekken van 300 naar 550 plekken. De uitvoering hiervan staat ook in 2021 gepland.

In 2021 worden de doelstellingen uit de Parkeervisie, waarin fietsparkeren een prominente rol heeft, verder uitgewerkt. De nieuwe normen voor het fietsparkeren zullen worden toegepast bij alle ruimtelijke projecten waarvoor een Omgevingsvergunning nodig is. Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van extra fietsenstallingen in het kernverblijfsgebied, naast de huidige Waagstalling. In 2021 wordt ingezet op meer fietsvoorzieningen in de wijken, onder meer op basis van bewonersverzoeken. Het gaat om fietsnietjes en –beugels, maar ook om hoogwaardige voorzieningen die afsluitbaar en overdekt zijn.

Om het fietsen te stimuleren zijn voldoende kwalitatief hoogwaardige voorzieningen randvoorwaardelijk. De kosten en baten van het fietsparkeren zijn onderdeel van de Parkeerexploitatie (Pex) waarin ook de kosten en opbrengsten van het autoparkeren opgenomen zijn.

Effectindicatoren bij 4D Parkeren

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarden

Bron

2021

2022

2023

2024

Doel 4D1 Meer parkeerkwantiteit en betere parkeerkwaliteit

4D1.a Percentage Leidenaren dat zelf veel overlast van parkeerproblemen ondervindt

18% (2016)
18% (2017)

13% (2019)

<20%

<20%

<20%

<20%

Veiligheidsmonitor

4D1.b Percentage autobezitters dat parkeermogelijkheden in openbare ruimte bij huis met goed of voldoende beoordeelt

72% (2017)

69% (2018)

57% (2019)

75%

75%

75%

75%

Stads- en wijkenquête

4D1.c Aantal automaatplaatsen in straten met parkeerregulering

22.442 (2017)

22.442 (2018)

22.442 (2019

22.442

22.442

22.442

22.442

Team parkeermanagement

4D1.c Aantal automaatplaatsen op parkeerterreinen met parkeerregulering*

640 (2017)

640 (2018)

640 (2019)

640

640

640

640

Team parkeermanagement

4D1.d Aantal parkeerplaatsen in openbaar toegankelijke parkeergarages in gebieden met parkeerregulering**

4.736 (2017)

4.877 (2018)

5.304 (2019)

5.302

5.302

5.302

5.302

Team parkeermanagement

4D1.e Overige parkeerplaatsen voor bezoekers ***

675 (2017)

675 (2018)

465 (2019)

465

465

465

465

Team parkeermanagement

*) Dit betreft automaatplaatsen op parkeerterreinen: Morssingel (158 pp), Langegracht (76 pp), Kaasmarkt (78 pp), Zwembad de Zijl (96 pp), Houtkwartier (60 pp), Sportpark Kikkerpolder (172 pp). Tot 2017 waren er ook 119 parkeerplaatsen op de Garenmarkt.
**) Dit betreft alle garageparkeerplaatsen die zich bevinden binnen de grenzen van gebieden waar enige vorm van parkeerregulering van kracht is: Haarlemmerstraatgarage (270 pp), Morspoortgarage (399 pp), LUMC (1500 pp), Langegrachtgarage (290 pp), Breestraatgarage (340 pp), Lammenschans ROC (450 pp), Luifelbaan P1 (400 pp), Luifelbaan P2 (150 pp), Maliebaan-noord en –zuid (180 pp) en sinds 2017 Kooiplein Ringkade (213 pp), Kooiplein Soestdijkkade (160 pp), Lammermarkt (525 pp). In 2019 opent de garage Garenmarkt (425 pp).
***) Dit betreft de parkeerplaatsen bij voorzieningen met natransport: Haagwegterrein (465 pp). Tot en met 2018 betrof dit ook Transferium A44 (210 pp). De parkeerplaatsen bij het Transferium zijn in 2019 verdwenen verdwijnen door de aanleg van de RijnlandRoute.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.

Beleidsterrein 4E Leefomgeving

Het mobiliteitsbeleid bestaat uit de balans tussen bereikbaarheid, veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid, maar ook toegankelijkheid voor een ieder. Een belangrijk middel in het mobiliteitsbeleid is verkeersmanagement.

Een prettig leefklimaat is belangrijk voor zowel de bewoners als de ondernemers, als ook de bezoekers. Leiden zet de komende periode meer in op het verbeteren van het leefklimaat. Dit doen we door het stimuleren van langzaam verkeer en openbaar vervoer, maar ook door het aanwijzen van gebieden waar het verblijven en de voetganger voorop staat. Een goede hoofdstructuur voor het autoverkeer is daarbij van groot belang, zodat op die wegen het autoverkeer afgewikkeld kan worden. Zo ontstaat er in de verblijfsgebieden meer ruimte voor ontmoeten.

Maar ook een goede oplossing voor het stallen van fietsen en auto’s draagt bij aan het verbeteren van het verblijfsklimaat. Gesteld kan worden dat een goede leefomgeving alleen kan ontstaan als op het gebied van hoofdstructuur, parkeren, langzaam verkeer en openbaar vervoer alles goed geregeld is. Alle projecten uit de voorgaande beleidsterreinen hebben dus allemaal invloed op de leefomgeving. Zeker bij dit beleidsterrein is de samenhang nadrukkelijk aanwezig.

Doelen en prestaties bij 4E Leefomgeving

Doel

Prestatie

4E1 Betere leefomgeving door verkeersmaatregelen

4E1.1 Verkeersveiligheidsbeleid

4E.1.2 Uitvoeren verkeersmaatregelen op wijkniveau

4E.1.3 Verkeersmanagement

4E2 Verduurzaming mobiliteit

4E2.1 Uitvoeren maatregelen verduurzaming mobiliteitsbeleid

4E1.1 Verkeersveiligheidsbeleid

Bij projecten in de openbare ruimte zal nadrukkelijk aandacht zijn voor verbetering van de leefomgeving en de verkeersveiligheid. In 2021 zetten wij wederom in op verkeerseducatie ter verbetering van de verkeersveiligheid. De gemeente doet mee aan landelijke en regionale campagnemomenten aan het begin van het schooljaar en over fietsverlichting, alcoholgebruik en afleiding in het verkeer. Ook wordt er jaarlijks voor jonge bestuurders een regionale ervaringsdag georganiseerd en voor ouderen wordt er een Opfriscursus georganiseerd. De campagnes en acties worden steeds meer in regioverband afgestemd en uitgevoerd. Op onveilige locaties zullen middels camera’s conflictobservaties worden uitgevoerd om veiligheidsproblemen op te sporen. Vanaf 2021 zal tweejaarlijks een verkeersveiligheidsmonitor worden opgesteld zoals toegezegd bij de behandeling van de Mobiliteitsnota.

4E1.2 Uitvoeren verkeersmaatregelen op wijkniveau

Rondom scholen is toenemende aandacht voor de verkeersveiligheid. Op basis van een eerder uitgevoerde evaluatie schoolomgeving, nemen wij aanvullende maatregelen om de verkeersveiligheid rondom basisscholen te verbeteren. Deze maatregelen hebben als doel een zo veilig mogelijke schoolomgeving voor iedere basisschoolleerling te maken. In 2018 is gestart met het veilige schoolomgeving project. Als gevolg van de vertraging door de coronacrisis loopt dit project nog door tot in 2021.
In de contacten met de Leidse scholen kijken we, naast verbeteringen in de fysieke omgeving, ook naar gedragsbeïnvloeding door educatie en handhaving om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Bij de wijkgerichte aanpak is nadrukkelijk aandacht voor verbetering van de verkeersveiligheid in een wijk. Hierbij sluiten we aan bij beheeractiviteiten of grotere investeringsprojecten en vindt samenwerking plaats met de wijkregisseur.

4E1.3 Verkeersmanagement
In 2021 zal een geavanceerd verkeersmonitoringssysteem worden ingericht. Met dit verkeersmonitoringssysteem wordt gedetailleerd en actueel inzicht verkregen in de verkeersstromen in Leiden. Dit inzicht is een essentiële bouwsteen voor verkeersmanagement. Verkeersmanagement biedt bijvoorbeeld mogelijkheden weggebruikers te stimuleren bepaalde routekeuzes (bijvoorbeeld bij calamiteiten) te maken of verkeersregelingen beter te laten functioneren. Verkeersmonitoring is verder ook van belang voor het opstellen en bijstellen van omleidingsplannen bij werkzaamheden en evenementen en voor het ontwikkelen van mobiliteitsbeleid.

4E2.1 Uitvoeren maatregelen verduurzaming mobiliteit

Voor Leidse E-rijders is het mogelijk om een publieke laadpaal in de openbare ruimte aan te vragen. Leiden heeft een plankaart die een overzicht biedt van alle mogelijke potentiële locaties van laadpalen en laadpleinen (meer dan 2 bij elkaar staande laadpalen die onderling geschakeld zijn en 1 aansluiting op elektriciteitsnet kennen) in gemeente Leiden. De plankaart is gebaseerd op de verwachte vraag naar elektrische auto’s voor de periode tot en met 2025. Door de plankaart wordt de beoordeling van aanvragen vergemakkelijkt.

Met de in 2020 vastgestelde beleidsregel `elektrisch laden voertuigen’ is het mogelijk geworden dat de gemeente aanbieders vraagt proactief laadpalen te plaatsen. In 2021 zullen we steeds meer proactief laadpalen aanvragen en sturen op de aanleg van laadpleinen. Laadpleinen zorgen voor meer laadzekerheid aan inwoners en mindere spreiding van individuele laadpalen in de openbare ruimte. Dankzij de overgang van een vraaggericht naar aanbodgericht systeem kan de gemeente met aanbieders sturen op het voldoen aan de doelstelling van de Nationale Agenda Laadinfrastuctuur (NAL), waarbij de gemeente vanaf 2025 zo’n 700 laadpalen dient te hebben.

Als convenantpartner van Bereikbaar Haaglanden en in Holland Rijnland verband wordt met publieke en private partners samengewerkt om de duurzame bereikbaarheid van de regio te verbeteren. Dankzij de inzet van de mobiliteitsmakelaar en een logistiek makelaar worden de lijnen met het bedrijfsleven verkort en kan dankzij hun inzet snel met het bedrijfsleven worden geschakeld op thema’s als de zakelijke elektrische deelauto, stadsdistributie, invoering nul-emissie zone stadsdistributie , parkeren en mobiliteitsmanagement in het algemeen. Ook de bevoorrading van winkels en horeca in de binnenstad verdient aandacht. In maart 2019 is de GreenDeal Zero Emission Stadslogistiek getekend en daarna is een convenant opgesteld met het bedrijfsleven voor duurzame stedelijke distributie. Het einddoel is een emissievrije zone voor stedelijke distributie in de binnenstad in 2025. In 2021 werken we samen met de partners verder aan het verduurzamen van de stedelijke logistiek, ons eigen wagenpark en het inkoopproces in het algemeen.

Tenslotte zal op basis van het vooronderzoek naar grote ruimtevragers en stadsdistributiepunten en op basis van een marktconsultatie in 2020 samen met stakeholders de mogelijkheden en realisatie van een multi-user stadshub in 2021 verder worden uitgewerkt.

De gemeente faciliteert parkeerplaatsen voor de deelauto voor particuliere bewoners. Het totaal aantal deelauto’s bedraagt in gemeente Leiden ruim 500 en groeit verder door (CROW). Voor deelmobiliteit in het algemeen (deelscooters, deelfietsen e.d.) zal aan de hand van pilot resultaten een kader worden ontwikkeld in 2021. Van dergelijke deelproducten is immers nog niet duidelijk welke bijdrage zij leveren aan een autoluwe binnenstad en/of welk ruimtebeslag zij gaan innemen in de openbare ruimte.

Effectindicatoren bij 4E Leefomgeving

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarden

Bron

2021

2022

2023

2024

Doel 4E1 Betere leefomgeving door verkeersmaatregelen*

4E1.a Duurzaamheidsscore CROW verkeersveiligheid

Voldoende (2019)

Voldoende

   

CROW

Doel 4E2 Duurzame mobiliteit

4E2.a Aantal publieke laadpalen* voor elektrische voertuigen in de openbare ruimte

103 (2016)

122 (2017)

134 (2018)

230

280

350

430

RVT Ontwerp en Mobiliteit

4E2.b Duurzaamheidsscore CROW

Voldoende (2019)

Voldoende

   

CROW

*) Een laadpaal kan meerdere oplaadpunten hebben.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.

Kaderstellende beleidsstukken

 • RV 20.0063 Fietsenstalling De Geus
 • RV 20.0050 Uitvoeringsbesluit Brug Poelgeest
 • RV 20.0038 Parkeervisie Leiden Auto- en Fietsparkeren 2020-2030
 • RV 20.0031 Kaderbesluit Renovatie en ophoging Haarlemmerstraat parkeergarage
 • RV 20.0030 Mobiliteitsnota Leiden duurzaam bereikbaar 2020-2030
 • RV 20.0029 Uitvoeringsbesluit LBSP Duurzame Reconstructie Openbare Ruimte en Infrastructuur
 • RV 20.007 Uitvoeringsbesluit herinrichting Centrumroute fase 3, tracédeel Langegracht en Oude Herengracht
 • RV 19.0128 Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2020
 • RV 19.0109 Geactualiseerd Kaderbesluit Leidse Ring Noord
 • RV 19.0079 Tussentijdse aanpassing Beleidsregels parkeernormen Leiden en parkeerverordening
 • RV 19.0045 Voortgangsbesluit Centrumroute
 • RV 19.0034 Kaderbesluit LBSP Duurzame Reconstructie Openbare Ruimte en Infrastructuur
 • RV 19.0023 Wijzigingsverordening parkeerbelastingen 2019
 • RV 18.0129 Openbare ruimte projecten Binnenstad: Uitvoeringsbesluit Haven
 • RV 18.0128 Openbare ruimte projecten Binnenstad: Uitvoeringsbesluit Herentraat
 • RV 18.0105 Uitvoeringsbesluit Haarlemmerweg
 • RV 18.0090 Actieplan Omgevingslawaai 2018 – 2023
 • RV 18.0014 Fietsverbinding Knoop Leiden-West
 • RV 18.0005 Vaststelling bestemmingsplan Tracébesluit A4 en A44
 • RV 18.0004 Uittreden 'Gemeenschappelijke regeling schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4'
 • RV 18.0003 Aanvraag rijksbijdrage voor het uitgevoerde project ‘Spoortunnel Kanaalweg-Zuid’
 • RV 17.0113 Vrijgeven krediet uitvoering auto- en fietsbewegwijzering
 • RV 17. 0109 Kaderbesluit Openbare Ruimte projecten Binnenstad - (gedeelte) Oude Herengracht, Havenplein, kruising Herenstraat-Zoeterwoudsesingel (Koepoorstbrug), Ir. Driessenstraat-Oosterkerkstraat en Herenstraat
 • RV 17.0106 Uitvoeringsbesluit Herinrichting Centrumroute fase 2, tracé deel Hooigracht
 • RV 17.0093 Uitvoeringsbesluit Maresingel en Rijnsburgersingel
 • RV 17.0083 Vaststelling bestemmingsplan Brug Poelgeest 2017
 • RV 17.0042 Kaderbesluit Morsstraat/Hoge Woerd/Kaardesteeg
 • RV 17.0032 Uitvoeringsbesluit rotondes Merenwijk
 • RV 16.0124 Uitvoeringsbesluit aanleg haltevoorzieningen HOV corridor Leiden-Leiderdorp
 • RV 16.0078 Openbare ruimte projecten Binnenstad Leiden
 • RV 16.0060 Esthetisch programma van Eisen Rijnlandroute
 • RV 16.0050 Kaderbesluit Leidse Ring Noord
 • RV 16.0040 Uitvoeringsbesluit Herinrichting Centrumroute, tracédeel Jan van Hout
 • RV 16.0022 Uitvoeringsbesluit Herinrichting openbare ruimte Lammermarkt en Nieuwe Beestenmarkt en vernieuwen Valkbrug
 • RV 15.0093 Kaderbesluit herinrichting Centrumroute
 • RV 15.0075 Uitvoeringsbesluit Singelpark/ deelproject herinrichting Morspoortplein en Park de Put
 • RV 15.0016 Kaderbesluit Herinrichting openbare ruimte Lammermarkt en Nieuwe Beestenmarkt en vernieuwen Valkbrug
 • RV 15.0007 Vaststelling bestemmingsplan Spooronderdoorgang Kanaalweg
 • RV 14.0143 Bestemmingsplan OBSP (Ontsluiting Bio Science Park)  
 • RV 14.0129 Vaststelling bestemmingsplan Ontsluiting Meerburgerpolder
 • RV 14.0080 Uitvoeringsbesluit Onderdoorgang A44-Niels Bohrweg
 • RV 14.0081 Laadpalen voor elektrisch vervoer
 • RV 14.0099 Uitvoeringsbesluit project Kanaalweg-Zuid
 •  RV 13.0100 Uitvoeringsbesluit parkeergarages Garenmarkt en Lammermarkt
 •  RV 13.0096 Uitvoeringsbesluit ontsluiting Bio Science Park deelproject 1
 •  RV 13.0078 Nota Herijking fietsroutes
 •  RV 13.0006 Kaderbesluit ‘Kwaliteitsverbetering Breestraat’
 •  RV 12.0053 Afsluiting project RGL en initiatief nieuw OV-project Zuid-Holland noord
 •  RV 12.0052 Tracékeuze RijnlandRoute
 •  RV 12.0047 Kaderbesluit parkeergarages Garenmarkt en Lammermarkt
 •  RV 12.0007 Herinrichting Haagwegterrein
 •  RV 10.0123 Kaderbesluit Ontsluiting Bio Science Park deelproject1

Programmakosten

Bereikbaarheid
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Meerjarenraming

2022

2023

2024

Fietsers en voetgangers

Lasten

422

498

512

692

1.240

1.289

 

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

 

422

498

512

692

1.240

1.289

Openbaar vervoer

Lasten

741

1.405

538

601

670

667

 

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

 

741

1.405

538

601

670

667

Autoverkeer

Lasten

3.031

7.282

3.459

3.772

3.691

5.276

 

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

 

3.031

7.282

3.459

3.772

3.691

5.276

Parkeren

Lasten

9.744

11.335

12.057

12.284

12.708

13.632

 

Baten

-14.153

-13.556

-13.551

-15.058

-15.058

-15.058

Saldo

 

-4.409

-2.220

-1.494

-2.773

-2.350

-1.426

Leefomgeving

Lasten

1.514

2.428

2.575

2.653

2.780

2.872

 

Baten

-194

-238

-243

-243

-243

-243

Saldo

 

1.320

2.190

2.332

2.410

2.537

2.629

Programma

Lasten

15.453

22.949

19.140

20.003

21.090

23.736

 

Baten

-14.347

-13.794

-13.794

-15.301

-15.301

-15.301

Saldo van baten en lasten

 

1.106

9.155

5.346

4.702

5.789

8.435

Reserves

Toevoeging

17.109

11.045

9.031

9.231

9.197

9.031

 

Onttrekking

-24.998

-15.065

-9.150

-9.230

-9.151

-10.071

Mutaties reserves

 

-7.889

-4.020

-119

1

46

-1.041

Resultaat

 

-6.783

5.135

5.227

4.702

5.834

7.394

Budgettaire ontwikkelingen

De daling van de lasten en/of de stijging van de baten worden onder andere veroorzaakt door de indexering van budgetten, doorrekening van de kostenverdeelstaat en de kapitaallasten die zijn berekend vanuit het meerjareninvesteringsplan 2021-2024. (Beleids)wijzigingen met financiële consequenties op de lasten en/of baten hoger dan 250.000 worden hierna per beleidsterrein toegelicht.

Beleidsterrein Openbaar vervoer:
De daling van de lasten met 867.000 wordt met name veroorzaakt door de in 2020 opgenomen bijdragen van in totaal 1,2 mln. voor investeringen in de OV knoop Leiden Centraal (1,1 mln.) en het onderzoek naar het spoor Leiden-Utrecht (100.000).

Daarnaast is sprake van stijgende kapitaallasten van 347.000 bij de investeringen in het hoogwaardig openbaar vervoer.

Beleidsterrein Autoverkeer:
De daling van de lasten met 3,8 mln. heeft meerdere oorzaken:

Een daling van de de lasten voor een bedrag van 4,1 mln. heeft dit betrekking op de in de begroting 2020 opgenomen bijdragen aan de investeringen Leidse Ring Noord (1,3 mln.), de Rijnlandroute (2,7 mln.) en de Haarlemmerweg (112.000). De bijdragen in 2020 worden gedekt uit diverse reserves.

Daarnaast is op dit beleidsterrein sprake van gestegen kapitaallasten van 635.000. Dit komt met name door de investeringen in de Leidse Ring Noord en het Bio Science Park.

Een daling van de lasten met 375.000 heeft betrekking op het budget voor de voorbereidingskosten van het thema duurzame mobiliteit uit het Financieel Perspectief Duurzame Stad 2020. Deze staat voor het laatst in 2020 in de begroting.

Beleidsterrein Parkeren:
De stijging van de lasten met 741.000 wordt veroorzaakt door:

Stijgende kapitaallasten van investeringen in parkeren voor een bedrag van 1,4 mln. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door het feit dat in 2021, als gevolg van de ingebruikname van de parkeergarage Garenmarkt in 2020, voor het eerst wordt afgeschreven.

Een daling van de lasten met 367.000 wordt veroorzaakt door in de begroting 2020 opgenomen bijdragen aan investeringen in het fietsparkeren. Deze bijdragen worden gedekt door een onttrekking aan de reserve parkeren.

Daarnaast is sprake van een daling van de lasten voor een bedrag van 149.000 omdat in 2020 incidenteel budget beschikbaar is voor het project deelfietsen. Tot slot is in 2020 budget begroot voor advieskosten van planstudies van het fietsparkeren voor een bedrag van 150.000 die niet in 2021 staan.

Reserves

Reserves programma 4
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2019

Begroting
2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Reserve parkeren P4

Toevoeging

16.651

10.621

8.673

8.873

8.873

8.873

 

Onttrekking

-8.283

-8.093

-8.579

-8.748

-9.151

-10.071

Saldo

 

8.368

2.529

94

125

-279

-1.199

Reserve bereikbaarheidsprojecten

Toevoeging

358

358

358

358

324

158

 

Onttrekking

-7.052

-6.811

-571

-482

0

0

Saldo

 

-6.693

-6.453

-213

-124

324

158

Reserve fietsenstalling station P4

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-9.650

0

0

0

0

0

Saldo

 

-9.650

0

0

0

0

0

Reserve duurzaamheidsfondsen P4

Toevoeging

100

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-13

-49

0

0

0

0

Saldo

 

87

-49

0

0

0

0

Reserve stedelijke ontwikkeling P4

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

-112

0

0

0

0

Saldo

 

0

-112

0

0

0

0

Reserve Duurzame Stad P4

Toevoeging

0

-11

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

 

0

-11

0

0

0

0

Reserve RVMK (reg verkeer en milieukrt)

Toevoeging

0

76

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

 

0

76

0

0

0

0

Reserves programma 4

 

-7.889

-4.020

-119

1

46

-1.041

Reserve parkeren P4

Onderdeel autoparkeren:
Het huidige beeld laat zien dat de verwachte stand van de autoreserve per einde 2039 positief is en daarmee past binnen het kader van het raadsbesluit. Tussen de jaren is sprake van een structureel positief saldo, waarbij de laagste waarde van de reserve parkeren circa 5,3 mln bedraagt.

Dit beeld wijkt in gunstige zin af van het beeld dat in 2019 is gepresenteerd toen een laagste stand van de reserve Autoparkeren van circa 800.000 werd verwacht.

De stand van de reserve autoparkeren is per 1 januari 2020 hoger dan in 2019 was voorzien. De prestatie parkeren heeft in 2019 een beter resultaat gegeven dan was geprognotiseerd. Dit komt onder andere door:

 1. Hogere inkomsten uit straatparkeren van circa 929.000. Waarvan 729.000 uit opbrengsten straat en 160.000 uit vergunningen;
 2. Hogere inkomsten uit de gemeentelijke parkeergarages van circa 473.000. Waaronder de parkeergarage Morspoort (+211.000) en de Lammermarkt (+€173.000) de grootste meeropbrengst laten zien;
 3. Lagere kapitaallasten en exploitatielasten van de parkeergarage Garenmarkt als gevolg van het later open gaan.
 4. Uitstellen van onderhoud aan de parkeergarage Haarlemmerstraat in verband met de te verwachten vergroting van deze parkeergarage.

Onderdeel fietsparkeren:
Voor het tweede jaar wordt separaat een totaal overzicht gegeven van de prestatie fietsparkeren. Met een eerste jaarresultaat is de exploitatie bijgesteld. Dit overzicht laat een aanzienlijk negatief resultaat zien. De fietsexploitatie is volledig negatief. Naast de kapitaallasten van met name De Geus zijn er kosten voor beheer en onderhoud. De hoogste kosten (circa 60% van de kosten) hangen samen met de bemensingskosten door DZB in vijf fietsenstallingen. Het getoonde perspectief van het resultaat van de exploitatie van fietsparkeren is gebaseerd op het actuele parkeerbeleid van Leiden.

Het huidige beeld laat zien dat de verwachte stand van de gecombineerde reserve (auto en fiets) per einde 2039 positief is en daarmee past binnen het kader van het raadsbesluit. Door het toevoegen van de Fietsexploitatie wordt de omvang op de lange termijn van de reserve vergroot. Dit is noodzakelijk om de aanzienlijke investeringskosten en structurele kosten en negatieve exploitatieresultaat voor fietsparkeren te dekken. De reserve blijft positief, waarbij de laagste waarde van de reserve parkeren circa 1 mln. bedraagt. Het moment waarop de laagste waarde wordt verwacht is in 2042.

Reserve bereikbaarheidsprojecten
De toevoeging aan de reserve bereikbaarheidsprojecten van 358.000 heeft betrekking op het jaarlijkse exploitatiebudget van 200.000 voor de realisatie van het handboek kwaliteit openbare ruimte (conform het besluit openbare ruimte projecten binnenstad Leiden) en de toevoeging van de beheerkosten voor de Leidse Ring Noord van 158.000.

De onttrekking in 2021 van 571.000 heeft betrekking op de dekking van investeringen van de diverse bereikbaarheidsprojecten (511.000 voor de Leidse Ring Noord fase drie deeltracé Leiderdorp en 60.000 voor de investering in busroutes).

Investeringen

Prestatie

Omschrijving prestatie

Omschrijving investering

Categorie

Nieuw / vervanging

Bijdrage derden/ reserves

2021

2022

2023

2024

04A102

Verbeteren Fietsroutes

Fietscorridor Den Haag Oost 2017

Maatsch.

N

132

255

-

-

-

04A102

Verbeteren Fietsroutes

Fietscorridor Den Haag West 2016

Maatsch.

N

213

385

-

-

-

04A102

Verbeteren Fietsroutes

Fietscorridor Den Haag West

Maatsch.

N

-

317

-

-

-

04A102

Verbeteren Fietsroutes

Fietscorridor Leiden-Kaag&Braasem

Maatsch.

N

-

120

-

-

-

04A102

Verbeteren Fietsroutes

Fietscorridor Zoetermeer

Maatsch.

N

-

13

-

-

-

04A102

Verbeteren Fietsroutes

MEAS-locatie Rooseveltstraat-Vijfmeilaan

Maatsch.

V

-

410

-

-

-

04A102

Verbeteren Fietsroutes

Fietscorridor Noordwijk

Maatsch.

N

-

-

263

-

-

04A102

Verbeteren Fietsroutes

Fietscorridor Noordwijk 2018

Maatsch.

N

145

625

-

-

-

04A102

Verbeteren Fietsroutes

Fietscorridor Alphen aan den Rijn 2016

Maatsch.

N

167

256

-

-

-

04A102

Verbeteren Fietsroutes

Fietscorridor Alphen aan den Rijn 2017

Maatsch.

N

-

160

-

-

-

04A102

Verbeteren Fietsroutes

Fietscorridor Alphen aan den Rijn 2018

Maatsch.

N

-

348

-

-

-

04A102

Verbeteren Fietsroutes

Fietscorridor Alphen aan den Rijn

Maatsch.

N

-

53

-

-

-

04A102

Verbeteren Fietsroutes

Asverlegging Kanaalweg IP

Maatsch.

N

-

275

-

-

-

04A102

Verbeteren Fietsroutes

5 knelpunten Leiden CS en BSP Tunnels

Maatsch.

N

-

-

12.363

-

-

04A102

Verbeteren Fietsroutes

5 knelpunten Leiden CS en BSP overig

Maatsch.

N

-

2.786

-

-

-

04A102

Verbeteren Fietsroutes

FPDS Projecten Fiets op 1 2021-2024

Maatsch.

N

6.000

3.023

3.023

3.023

3.023

04A201

Opstellen voetgangersbeleid

Verbeteren aanlooproutes centrum 1

Maatsch.

N

-

-

152

-

-

04B102

Realisatie afspr HOV-overeenk Z-Holl Nrd

R-Net corridor Leiden centraal - Katwijk - Noordwijk

Inv. Derden

N

17.930

-

17.930

-

-

04B102

Realisatie afspr HOV-overeenk Z-Holl Nrd

HOV Hooitgracht St.Jorisstraat - Pelikaanstraat

Maatsch.

N

-

186

-

-

-

04B102

Realisatie afspr HOV-overeenk Z-Holl Nrd

HOV Schuttersveld - Rijnsburgerweg

Maatsch.

N

5.037

5.505

-

-

-

04B102

Realisatie afspr HOV-overeenk Z-Holl Nrd

Overige busroutes en -maatregelen 2021-2022

Maatsch.

N

700

600

100

-

-

04B102

Realisatie afspr HOV-overeenk Z-Holl Nrd

Verplaatsen bus infra tbv concessie 2021

Maatsch.

N

200

300

-

-

-

04B102

Realisatie afspr HOV-overeenk Z-Holl Nrd

Centrumroute

Maatsch.

N

-

342

-

-

-

04B104

Verbeteren bus-station en aanrijroute

OV Knoop Leiden CS

Econ.

V

-

-

2.539

-

-

04C102

Autoluwe binnenstad

FPDS Projecten Autoluwe Binnenstad 2021-2024

Maatsch.

N

2.000

1.008

1.008

1.008

1.008

04C103

Rijnlandroute

Bijdrage aanvullende inpassingswensen RLR

Maatsch.

N

2.700

2.700

-

-

-

04C104

Leidse Ring Noord

FPDS Leidse Ring Noord 2023-2024

Maatsch.

N

-

-

-

2.030

2.030

04C104

Leidse Ring Noord

Leiden duurzaam bereikbaar

Maatsch.

N

-

508

-

-

-

04C104

Leidse Ring Noord

LRN tracé Plesmanlaan 60 jaar

Maatsch.

V

9.900

21.917

-

-

-

04C104

Leidse Ring Noord

LRN tracé Schipholweg 60 jaar

Maatsch.

V

4.617

-

10.747

-

-

04C104

Leidse Ring Noord

LRN tracé Willem de Zwijgerlaan 60 jaar

Maatsch.

V

14.898

-

33.582

-

-

04C104

Leidse Ring Noord

LRN tracé Engelendaal 60 jaar

Maatsch.

V

7.153

11.539

-

-

-

04C104

Leidse Ring Noord

LRN tracé Oude Spoorbaan 60 jaar

Maatsch.

V

7.500

-

13.849

-

-

04C104

Leidse Ring Noord

LRN tracé Schipholweg 40 jaar

Maatsch.

V

342

-

-

-

2.605

04C104

Leidse Ring Noord

LRN tracé Willem de Zwijgerlaan 40 jaar

Maatsch.

V

-

-

10.141

-

-

04C104

Leidse Ring Noord

LRN tracé Engelendaal 40 jaar

Maatsch.

V

-

-

2.975

-

-

04C104

Leidse Ring Noord

LRN tracé Oude Spoorbaan 40 jaar

Maatsch.

V

-

-

-

4.536

-

04C104

Leidse Ring Noord

LRN tracé Engelendaal 10 jaar

Maatsch.

V

1.050

-

2.389

-

-

04C104

Leidse Ring Noord

LRN algemene kosten

Maatsch.

V

408

408

-

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

LBSP Reconstructie Openbare Ruimte Fase 1

Maatsch.

N

-

122

-

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

LBSP Infrastructuur 1

Maatsch.

N

-

-

1.070

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

LBSP infrastructuur 2

Maatsch.

N

-

-

-

1.272

-

04C105

Verbeteren wegennet

ORB 1 - Singelpark-Promenade 2

Maatsch.

N

-

6.141

-

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

ORB 1 - Singelpark-Promenade

Maatsch.

N

482

-

482

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

ORB 1 - Singelpark-Promenade 3

Maatsch.

N

-

714

-

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

ORB 1 - Singelpark-Promenade 4

Maatsch.

N

-

90

-

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

ORB 5 - Morsstraat-Haven

Maatsch.

N

-

63

-

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

ORB 6a - Steenstraat-Beestenmarkt

Maatsch.

N

-

1.266

-

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

ORB 6c - Prinsessekade-Noordeinde

Maatsch.

N

596

2.723

-

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

ORB 7 - Separate projecten 1

Maatsch.

N

-

2.579

-

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

ORB 7 - Separate projecten 2

Maatsch.

N

-

53

-

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

ORB 7 - Separate projecten 3

Maatsch.

N

-

96

-

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

Herinrichtingsm verb. Centrum - N11 1

Maatsch.

N

-

535

-

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

Herinrichtingsm verb. Centrum - N11 2

Maatsch.

N

-

1.739

-

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

Herinrichtingsm verb. Centrum - N11 3

Maatsch.

V

212

1.563

-

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

Herinrichtingsmaatr. Spanjaardsbr. Eo 2

Maatsch.

V

-

588

-

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

Herinrichtingsmaatr. Spanjaardsbr. Eo 3

Maatsch.

V

-

-

601

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

Overige herinrichtings maatregelen 2016

Maatsch.

N

1.058

1.066

-

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

Overige herinrichtings maatregelen 4

Maatsch.

N

209

373

-

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

Overige herinrichtings maatregelen 5

Maatsch.

N

10

358

-

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

Kopermolen Openbare Ruimte

Maatsch.

N

1.700

6.676

-

-

-

04D103

Uitvoeren maatregelen autoparkeren

Vervanging handhavings-informatiesysteem

Maatsch.

V

-

-

77

-

-

04D103

Uitvoeren maatregelen autoparkeren

Parkeergarage Soestdijkkade

Econ.

N

153

155

-

-

-

04D103

Uitvoeren maatregelen autoparkeren

Parkeergarage Haarlemmerstraat

Econ.

N

-

5.216

-

-

-

04D104

Uitvoeren maatregelen fietsparkeren

Stationsgebied fietsparkeren

Maatsch.

N

8.790

-

9.073

-

-

04D104

Uitvoeren maatregelen fietsparkeren

Fietsparkeren rond station en haltes 2016

Maatsch.

N

533

542

-

-

-

04D104

Uitvoeren maatregelen fietsparkeren

Fietsparkeren overige maatregelen

Maatsch.

N

-

571

-

-

-

04E102

Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau

UVP Wijkcirculatie- en veiligheidsplan 2018

Maatsch.

N

-

243

-

-

-

04E102

Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau

UVP Wijkcirculatie- en veiligheidsplan - wijk 5 - Havenkwartier

Maatsch.

V

-

1.070

-

-

-

04E102

Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau

UVP Wijkcirculatie- en veiligheidsplan - wijk 6

Maatsch.

V

-

856

-

-

-

04E102

Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau

UVP Wijkcirculatie- en veiligheidsplan - wijk 7

Maatsch.

V

-

-

1.070

-

-

04E102

Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau

UVP Wijkcirculatie- en veiligheidsplan - wijk 8

Maatsch.

V

-

-

-

749

-

04E102

Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau

Reconstructie Churchilllaan

Maatsch.

N

-

-

-

1.750

-

04E103

Verkeersmanagement

Uitvoering bebordingsplan Rijnlandroute

Maatsch.

N

300

300

-

-

-

04E201

Uitv. maatregelen verduurz. mobiliteit

Dynamisch verkeersmng verkeersmonitor 1

Maatsch.

N

-

15

-

-

-

04E201

Uitv. maatregelen verduurz. mobiliteit

Dynamisch verkeersmng verkeersmonitor 2

Maatsch.

N

-

773

-

-

-

04E201

Uitv. maatregelen verduurz. mobiliteit

No-regret maatr Fysieke aanpassing brug

Maatsch.

N

-

1.000

-

-

-

 

Totaal programma 4

   

95.135

91.525

123.433

14.366

8.666

Bedragen * 1.000

In bovenstaand overzicht staan de investeringen zoals deze zijn opgenomen in het investeringsplan 2021-2024. In paragraaf 4.2.2 Investeringen wordt de ontwikkeling van de kapitaallasten toegelicht en staat een overzicht met te voteren kredieten.

Subsidies

Niet van toepassing.

Voorgestelde bezuinigingen eerste begrotingswijziging

Hieronder is een overzicht van de voorgestelde bezuinigingen op dit programma opgenomen. Voor een toelichting op deze voorstellen verwijzen wij naar de het raadsvoorstel 1e begrotingswijziging 2021, dat afzonderlijk aan de raad is aangeboden, tegelijkertijd met deze begroting.

Programma

nr.

Onderwerp

pfh

2023

2024

Bereikbaarheid

8

Lagere kapitaallasten van investeringen in duurzame bereikbaarheid door bijstelling risicoreservering.

A. North

 

200.000

 

9

Het verlagen van de personele bezetting van de fietsparkeergarages door de openingstijden te beperken.

A. North

25.000

100.000

Totaal Bereikbaarheid

  

25.000

300.000