Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Programmaplan / Bereikbaarheid / Beleidsterrein 4A Fietsers en voetgangers

Beleidsterrein 4A Fietsers en voetgangers

Fietsen en lopen is de meest duurzame vorm van mobiliteit. Leiden leent zich, als dichtbebouwde stad, heel goed voor fiets- en voetgangersverkeer. Het is daarom van groot belang dat fietsen en lopen gestimuleerd wordt. Dit kan door de aanleg van goede voorzieningen zoals voet- en fietspaden, maar ook het aanbieden van stallingsplekken voor fietsen. Bij de aanscherping van de Mobiliteitsnota in 2019 zetten we meer in op het langzaam verkeer, met als doel de modal split te verschuiven van auto naar fietsen, lopen en openbaar vervoer.

Doelen en prestaties bij 4A Fietsers en voetgangers

Doel

Prestatie

4A1 Meer fietsgebruik

4A1.1 Opstellen fietsbeleid

4A.1.2 Verbeteren Fietsroutes

4A2 Betere looproutes

4A2.1 Opstellen voetgangersbeleid

4A2.2 Verbeteren aanlooproutes Centrum

4A1.1 Opstellen fietsbeleid
Het vigerende mobiliteitsbeleid is in 2015 vastgesteld (Mobiliteitsnota Leiden 2015-2022). Hierin zijn de doelstelling en de projecten uit het Fietsbeleid (Nota herijking fietsroutes Leiden 2013-2020) opgenomen.

Doelstelling van het fietsbeleid is 10% meer fietsgebruik in de Leidse regio in 2020 (t.o.v. ijkjaar 2015). De focus ligt op het stimuleren van woon-werk fietsen (utilitair) op grote afstanden omdat we dit als meest kansrijk en effectief beschouwen. Op de regionale corridors leggen we ontbrekende schakels aan en pakken we knelpunten aan. We voeren flankerend beleid uit op het gebied van fietsparkeren, bewegwijzering, promotie en aantakking op het recreatieve fietsnetwerk. Binnenstedelijk worden knelpunten op het gebied van fietsveiligheid en doorstroming bij verkeerslichten met prioriteit aangepakt.

Met de toekomstige verstedelijking, een groeiende economie en de groei van het aantal bezoekers, is het van groot belang de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de luchtkwaliteit in en om Leiden op een gewenst niveau te houden. Niet alleen moet ingespeeld worden op een toename van de mobiliteit, ook is een verschuiving gewenst in de modal split (van autogebruik naar fietsgebruik). Daarom geven we (letterlijk en figuurlijk) ruim baan voor de fietser en de voetganger. Het stedelijke hoofdroutenetwerk is hierbij van even groot belang als de regionale fietsroutes. Om deze ontwikkeling naar fiets en voetganger te versnellen wordt de Mobiliteitsnota aangescherpt en geactualiseerd.

4A1.2 Verbeteren Fietsroutes
Naast voorzieningen zoals extra fietsenstallingen is het van groot belang het fietsnetwerk te verbeteren en uit te breiden om de huidige fietsers te beter faciliteren. We willen voorbereid zijn op de toekomstige groei van het aantal fietsers.

Het fietsnetwerk in Leiden moet veilig, direct, herkenbaar, comfortabel en aantrekkelijk zijn. Zo moet bijvoorbeeld de breedte van fietspaden afgestemd zijn op het aantal fietsers in de spits. Fietsroutes worden uitgevoerd in rood asfalt zodat ze herkenbaar en comfortabel zijn en liggen bij voorkeur in een aantrekkelijke omgeving. De fietser, het fietsen en de fiets zijn uitgangspunt bij de inrichting van nieuwe infrastructuur.

De verbeteringen aan het fietsnetwerk zijn zeer divers, van kleine aanpassingen ter verbetering van het comfort op een route (quick wins), tot aanleg van ontbrekende schakels. In 2019 worden de volgende maatregelen voorbereid / uitgevoerd:

  • Voorbereiden/uitvoeren verbeteringen fietsroute Haarlemmerweg;
  • Voorbereiden/uitvoeren verbeteringen fietsroute Nachtegaallaan;
  • Voorbereiden/uitvoeren verbeteringen fietsroute Haagweg (zuidelijk deel);
  • Voorbereiden/aanleggen fietsroute Spoorweghavenpad;
  • Voorbereiden/verbeteren fietsroute Zeeheldenbuurt (noord-zuid);
  • Onderzoeken en uitvoeren quick-wins op fietscorridors;
  • Verwijderen /vervangen fietspalen;
  • Promotie fietsen met de campagne Flink Fietsen;
  • Optimaliseren van de wachttijden bij geregelde kruispunten op de hoofdfietsroutes.

4A2.1 Opstellen voetgangersbeleid
Het voetgangersbeleid is vastgelegd in de Mobiliteitsnota. De dichtbebouwde binnenstad van Leiden leent zich heel goed om te wandelen. De belangen van voetgangers worden serieus genomen. Hiervoor hebben wij speciale aandacht. Het aantal specifieke projecten voor voetgangers is beperkt, omdat voetgangersvoorzieningen in veel gevallen onderdeel zijn van bredere projecten. Bij projecten in de openbare ruimte streven wij naar een optimale inrichting voor alle voetgangers, mede om bij te dragen aan onze ambitie verplaatsingen te voet te stimuleren.

4A2.2 Verbeteren aanlooproutes Centrum
In 2016 is gestart met het integrale project Openbare ruimte projecten Binnenstad. Uitvoering hiervan is gepland voor de jaren 2017-2022. De Morsstraat is aangelegd waarbij de voetganger meer ruimte heeft gekregen. In 2019 wordt de Hogewoerd, het Havenplein en de Haven uitgevoerd ter verbetering van de looproutes.

Effectindicatoren bij 4A Langzaam verkeer

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarden

Bron

2019

2020

2021

2022

Doel 4A1 Meer fietsgebruik

4A1.a Aantal fietsritten op werkdagen bij stadspoorten

60.445 (2015)
72.775 (2016)
­72.299 (2017)

63.467

64.978

66.589

66.589

RVT Ontwerp & Mobiliteit

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.