Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Programmaplan / Bereikbaarheid / Beleidsterrein 4A Langzaam verkeer

Beleidsterrein 4A Langzaam verkeer

In de Mobiliteitsnota 2015-2022 wordt het bestaande beleid om fietsgebruik te bevorderen voortgezet. Daarbij wordt ingezet op snelle en comfortabele regionale en stedelijke routes, als ook op maatregelen op het gebied van fietsparkeren, doorstroming, promotie en bewegwijzering. Voor de voetganger wordt met name de verbinding binnenstad – Leiden Centraal – Bio Science Park verbeterd, als ook de looproutes tussen de nieuwe parkeergarages en de binnenstad.

Doelen en prestaties bij 4A Langzaam verkeer

Doel

Prestatie

4A1 Meer fietsgebruik

4A1.1 Opstellen fietsbeleid

4A.1.2 Fietsparkeren

4A.1.3 Verbeteren Fietsroutes

4A2 Betere looproutes

4A2.1 Opstellen voetgangersbeleid

4A2.2 Verbeteren aanlooproutes Centrum

4A1.1 Opstellen fietsbeleid
De gemeenteraad heeft in mei 2015 de Mobiliteitsnota 2015-2022 vastgesteld. In deze nota zijn de doelstelling en de projecten uit de nota herijking fietsroutes uit 2013 verder uitgewerkt. In 2018 ligt de focus op het uitdragen van fietsbeleid door bij alle projecten in de openbare ruimte in Leiden te streven naar een zo optimale inrichting voor de fiets. Daarnaast zal onderzocht worden op welke wijze de deelfiets een bijdrage kan leveren aan het bevorderen van het fietsgebruik en het verminderen van het benodigd aantal fietsparkeerplaatsen.

4A1.2 Fietsparkeren

Door het toenemend fietsgebruik ontstaat er ook meer vraag naar fietsparkeervoorzieningen. Fietsen leggen minder beslag op de openbare ruimte dan auto’s en het is een gezonde vorm van mobiliteit. Het stallen van fietsen in de openbare ruimte is echter een opgave in een compacte stad zoals Leiden. De ruimtelijke beperkingen in de historische binnenstad, maar ook de groeiende kwaliteitsambities aan de openbare ruimte en het bewaken van de leefbaarheid van de binnenstad hebben tot gevolg dat er steeds duurdere inpandige voorzieningen nodig zijn. Zeker in een gebied als de binnenstad is het zoeken naar evenwicht van diverse belangen. Het is daarnaast echter ook een kwestie van gedrag bij de fietser zelf. Het realiseren van voldoende fietsparkeerplaatsen vergt dan ook een lange adem. Want zelfs met fietsenstallingen, moeten mensen hun fiets er ook nog wel in zetten; en gedragsverandering kost tijd. Aangezien er geen cultuur is om te betalen voor een geparkeerde fiets, leidt dit snel tot claim op collectief maatschappelijk geld. Het weghalen van foutief geparkeerde fietsen en wrakken moet integraal worden aangepakt door beheer en handhaving. Projecten als meer gebruik van deelfietsen kunnen helpen als oplossing. In 2018 wordt sterker ingezet op een integrale aanpak van handhaving, beheer en gedragsbeïnvloeding.

Bij stations is de vraag naar parkeervoorzieningen groter dan het aanbod. In 2018 ligt de focus op uitbreiding van het aanbod van stallingsplaatsen bij stations. Dit betekent een versterkte inzet met provincie, rijk, NS en Prorail op de investeringsplannen bij Leiden Centraal en de lobby op mede financiering door deze partijen aan de kapitaallasten en het beheer. De uitbreiding van het fietsparkeren onder de Lorentz is gereed in 2020. Leiden is na Amsterdam en Utrecht in absolute zin de derde fietsstad van Leiden. Station Leiden kent het hoogste aantal in- en uitstapbewegingen voor treinen na de Centrale Stations in de G4 steden en Schiphol Airport. De omvang van de problematiek van fietsparkeren in de omgeving van dit belangrijke (regionale) NS station vraagt niet alleen eigenaarschap van de gemeente Leiden maar legitimeert een grotere betrokkenheid van hogere overheden en belanghebbenden als de NS. Bij station Lammenschans zal uitbreiding van de capaciteit van 815 naar 1600 fietsparkeerplekken begin 2018 worden voorbereid. In dit project wordt de aanpassing van de hellingbaan naar het perron en aanpassing van de nabijgelegen onveilige kruising integraal meegenomen. Hiervoor wordt samengewerkt met NS, Prorail en het rijk. Vooruitlopend op de herinrichting is het de intentie het gebouw waar de bewaakte stalling in was gevestigd te slopen en tijdelijk extra stallingen op maaiveldniveau te realiseren. In 2018 wordt naar verwachting ook de inpandige fietsparkeervoorziening onder de nieuwe Albert Heijn op de Breestraat gebouwd. Dit moet zorgen voor een verlichting van de druk van fietsen in de openbare ruimte van de Breestraat. In overleg met Centrummanagement en retailers worden op zaterdag fietsvakken op de Breestraat aangebracht. In 2018 moet een definitieve oplossing worden gevonden voor het parkeren van fietsen in de Breestraat. Daarnaast wordt in 2018 het onderzoek afgerond naar de fietsenstalling onder de HEMA op de Haarlemmerstraat.

4A1.3 Verbeteren Fietsroutes
Verbeteren van regionale en stedelijke routes levert een belangrijke bijdrage aan de groei van het fietsgebruik. De verbeteringen zijn zeer divers, van kleine aanpassingen ter verbetering van het comfort op een route (quick wins), tot aanleg van ontbrekende schakels. In 2018 zullen de volgende maatregelen worden uitgevoerd, vaak als onderdeel van een ruimtelijk project:

  • onderzoek naar en uitvoer van quick wins op de fietscorridors, zoals de route door de Herenstraat, de fietsroute over Zoeterwoudseweg en langs het Spoorweghavenpad;
  • verbeteren fietsroutes door de binnenstad, waaronder Hooigracht en Morsstraat;
  • aanpak ongevallenlocaties waaronder kruising Vrijheidslaan – Zoeterwoudseweg;
  • onderzoek verbetering fietsroute corridor Den Haag west;
  • verwijderen fietspalen;
  • promotie fietsen met de campagne Flink Fietsen en Flink Fietsen Kids;
  • optimaliseren van de wachttijden bij geregelde kruispunten op de hoofdfietsroutes.

4A2.1 Opstellen voetgangersbeleid
Het voetgangersbeleid is vastgelegd in de Mobiliteitsnota. Het aantal specifieke projecten voor voetgangers is beperkt, omdat voetgangersvoorzieningen in veel gevallen onderdeel zijn van bredere projecten. Bij projecten in de openbare ruimte zal gestreefd worden naar een zo optimale inrichting voor alle voetgangers.

4A2.2 Verbeteren aanlooproutes Centrum
In 2016 is gestart met het integrale project Openbare ruimte projecten Binnenstad. Uitvoering hiervan is gepland voor de jaren 2017-2022. Voor verbetering van de looproutes worden de Morsstraat, Haven, Steenstraat/Beestenmarkt en de Hogewoerd aangepakt.

Effectindicatoren bij 4A Langzaam verkeer

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarden

Bron

2018

2019

2020

2021

Doel 4A1 Meer fietsgebruik

4A1.a Tien procent meer fietsgebruik in 2020*

60.445 (2015)
72.775 (2016)**

63.467

64.978

66.589

66.589

RVT Ontwerp & Mobiliteit

* 10% meer fietsritten in 2020: jaarlijks +1,5% op werkdagen op de 25 telpunten op de stadspoorten (locaties en aantallen zie basec.nl). Telling referentiejaar in 2015.
** 10% meer fietsritten in 2020 is reeds behaald in 2016. De vraag is of de groei blijvend is of eenmalig. Om dit te bepalen zal het fietsgebruik gemonitord blijven.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.