Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Programmaplan / Bereikbaarheid / Beleidsterrein 4B Openbaar vervoer

Beleidsterrein 4B Openbaar vervoer

Het streven is om de kwaliteit van het openbaar vervoer in de Leidse regio op een hoogwaardig niveau te brengen, waarbij zowel de drukke woon-werk routes hoogfrequent en snel bediend worden, als ook het onderliggende netwerk op voldoende niveau gehouden wordt.

In voorbereiding op de volgende concessie busvervoer (2020/2022) wil Leiden een actieve rol spelen in de nadere verbetering en innovatie van het openbaar vervoer. De inzet daarbij is kleinere bussen waar mogelijk, emissieloze bussen en meer vraag gestuurd vervoer. Daarnaast wordt onderzocht op welke wijze doelgroepenvervoer en regulier OV elkaar kunnen versterken.

De Bus-concessie is onlosmakelijk verbonden aan de bredere discussie die momenteel wordt gevoerd over het toekomstig openbaar vervoer in de Randstad. Leiden neemt ambtelijk en bestuurlijk deel aan deze discussie over verstedelijking en de zogenoemde OV Schaalsprong middels de Economische Programmaraad Zuidvleugel (EPZ).

Doelen en prestaties bij 4B Openbaar vervoer

Doel

Prestatie

4B1 Meer gebruik van het openbaar vervoer

4B1.1 Opstellen openbaar vervoer beleid

4B1.2 Realisatie afspraken HOV-overeenkomst Z-Holland Noord

4B1.3 Verbeteren OV infrastructuur

4B2 Verplaatsen Busstation

4B2.1 Bepalen locatie busstation

4B1.1 Opstellen openbaar vervoer beleid
Om het openbaar vervoer op een hoogwaardig niveau te brengen wordt in 2017/2018 samen met de regionale partners een regionale openbaar vervoervisie opgesteld. Deze visie zal input zijn voor de concessie voor het busvervoer 2020-2022.

Op de korte termijn wordt doorlopend bijgedragen aan de totstandkoming van de nieuwe busdienstregeling. Tevens worden lopende OV-projecten en infrastructurele projecten in Leiden getoetst op onze openbaar vervoerambitie.

Om de Leidse ambitie op het spoor te kunnen realiseren wordt er gewerkt aan de positionering van Leiden in langlopende beleidsinitiatieven in het spoornetwerk van de Randstad. Hiervoor wordt aansluiting gezocht bij onder andere het Programma Hoogfrequent Spoor, Stedenbaan/Zuidvleugel, de lange termijn spooragenda en spoorconcessie. Ook wordt aansluiting gezocht bij de discussie schaalsprong OV vanuit de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, waarbij wordt bekeken of Randstadrail richting Leiden (en mogelijk verder) kan worden uitgebreid. Hierbij wordt onder meer de positie van de station de Vink en Lammenschans in het Randstadrail netwerk beschouwd. Samen met de provincie Zuid-Holland, provincie Utrecht en de gemeente Utrecht wordt gewerkt aan de verbetering van het spoor Leiden-Utrecht.

Arriva is gevraagd een proef te doen met toeristisch eindvervoer. Het betreft kleinschalig vervoer tussen de bronpunten, musea (o.a. Corpus, Naturalis, Oudheden) en hotels zodat de bezoekers nog makkelijker op hun eindbestemming kunnen komen.

4B1.2 Realisatie afspraken HOV-overeenkomst Z-Holland Noord
Voor het verbeteren van het openbaar vervoer hebben de provincie Zuid-Holland en de gemeente Leiden in 2013 een bestuursovereenkomst gesloten. De bestuursovereenkomst ziet toe op het realiseren van vijf Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) corridors:

  1. Leiden Centraal – Utrecht Centraal (trein) De spoorverbinding Leiden Utrecht is besproken op het Bestuurlijk Overleg MIRT. De lijn wordt verder opgepakt bij de uitwerking van het OV toekomstbeeld;
  2. Leiden Lammenschans – Zoetermeer (bus);
  3. Leiden Centraal – Katwijk – Noordwijk (bus);
  4. Leiden Centraal – Leiderdorp (bus);
  5. Leiden Centraal – Leiden Lammenschans (bus).

Naast de aanleg van de vijf corridors wil Leiden minder bussen door de Breestraat laten rijden vanaf het moment dat de HOV lijn over het traject Hooigracht - Langegracht kan rijden.

4B1.3 Verbeteren OV infrastructuur
De gemeente werkt doorlopend aan het toegankelijk maken van bushaltes. In 2018 wordt een aantal bushaltes toegankelijk gemaakt om de instap te vergemakkelijken. Voor 2018 zijn vijf haltes gepland.

4B2.1 Bepalen locatie busstation
In 2017 vindt een participatietraject plaats voor de locatie van het busstation. Op basis van de uitkomst worden in 2018 voorbereidingen getroffen voor de realisatie van het toekomstige busstation inclusief de daarbij horende aanpassingen aan de aansluitende wegen.

Effectindicatoren bij 4B Openbaar vervoer

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarden

Bron

2018

2019

2020

2021

Doel 4B1 Meer en effectiever gebruik van het openbaar vervoer

4B1.a Aantal reizigersritten van/naar Leiden per jaar*

2014: 7.890.915
(-10%)

2015: 8.652.685
(-1%)

2016: 8.890.597
(+2%)

+1,25%

+1,25%

+1,25%

+1,25%

Arriva

4B1.b Aantal in- en uitstappers treinstations in Leiden gemiddeld per werkdag

77.330 (2013)
78.532 (2014)

78.132 (2015)
83.101 (2016)

87.000

88.000

89.000

90.000

NS

* Dit betreft alleen de kilometers van de OV chipkaart. In 2013 is de nulmeting uitgevoerd, toen waren er 8.712.589 reizigersritten.
2014 is afwijkend vanwege de omleidingen i.v.m. de werkzaamheden Breestraat.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.