Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Programmaplan / Bereikbaarheid / Beleidsterrein 4B Openbaar vervoer

Beleidsterrein 4B Openbaar vervoer

Het streven is om de kwaliteit van het openbaar vervoer in de Leidse regio op een hoogwaardig niveau te brengen, waarbij zowel de drukke woon-werk routes hoogfrequent en snel bediend worden, als ook het onderliggende netwerk op voldoende niveau gehouden wordt.

In voorbereiding op de volgende concessie busvervoer, die vanaf 2022 ingaat, wil Leiden een actieve rol spelen in de nadere verbetering en innovatie van het openbaar vervoer. De inzet daarbij is kleinere bussen waar mogelijk, emissieloze bussen en meer vraag gestuurd vervoer. Daarnaast wordt onderzocht op welke wijze doelgroepenvervoer en regulier OV elkaar kunnen versterken.

Doelen en prestaties bij 4B Openbaar vervoer

Doel

Prestatie

4B1 Meer gebruik van het openbaar vervoer

4B1.1 Opstellen openbaar vervoer beleid

4B1.2 Realisatie afspraken HOV-overeenkomst Z-Holland Noord

4B1.3 Verbeteren OV infrastructuur

4B1.4 Verbeteren kwaliteit busstation en aanrijroutes

4B1.1 Opstellen openbaar vervoer beleid
De busconcessie voor het gebied Zuid-Holland-Noord is met twee jaar verlengd tot 2022. Leiden levert, samen met de regiogemeenten, input voor de nieuwe concessie. De Leidse gemeenteraad heeft de mogelijkheid haar wensen en eisen te formuleren die vervolgens aan de provincie kenbaar worden gemaakt. Het verlenen van de busconcessie is de verantwoordelijkheid van de Provincie Zuid-Holland. De provincie besluit welke wensen en eisen er worden opgenomen in het programma van eisen. Op de korte termijn wordt doorlopend bijgedragen aan de totstandkoming van de nieuwe busdienstregeling. Tevens worden lopende OV-projecten en infrastructurele projecten in Leiden getoetst op onze openbaar vervoerambitie. 
Om de Leidse ambitie op het spoor te kunnen realiseren wordt er gewerkt aan de positionering van Leiden in langlopende beleidsinitiatieven in het spoornetwerk van de Randstad. Hiervoor wordt aansluiting gezocht bij onder andere het Programma Hoogfrequent Spoor, Stedenbaan/Zuidvleugel, de lange termijn spooragenda en spoorconcessie. Ook wordt aansluiting gezocht bij de discussie schaalsprong OV vanuit de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, waarbij wordt bekeken of Randstadrail richting Leiden (en mogelijk verder) kan worden uitgebreid. Hierbij wordt onder meer de positie van station de Vink en Lammenschans in het Randstadrail netwerk beschouwd. Samen met de provincie Zuid-Holland, provincie Utrecht en de gemeente Utrecht wordt gewerkt aan de verbetering van het spoor Leiden-Utrecht.
Met de ingang van de dienstregeling 2019 rijdt de bus weer in twee richtingen in de Merenwijk.
De proef die Arriva in 2018 is gestart met toeristisch eindvervoer zal, indien succesvol, in 2019 ook rijden. Het betreft kleinschalig vervoer tussen de bronpunten, musea (o.a. Corpus, Naturalis, Oudheden) en hotels zodat de bezoekers nog makkelijker op hun eindbestemming kunnen komen.

4B1.2 Realisatie afspraken HOV-overeenkomst Z-Holland Noord
Voor het verbeteren van het openbaar vervoer hebben de provincie Zuid-Holland en de gemeente Leiden in 2013 een bestuursovereenkomst gesloten. De bestuursovereenkomst ziet toe op het realiseren van vijf Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) corridors:

  1. Leiden Centraal – Utrecht Centraal (trein) De spoorverbinding Leiden Utrecht is besproken op het Bestuurlijk Overleg MIRT. De lijn wordt verder opgepakt bij de uitwerking van het OV toekomstbeeld;
  2. Leiden Lammenschans – Zoetermeer (bus);
  3. Leiden Centraal – Katwijk – Noordwijk (bus);
  4. Leiden Centraal – Leiderdorp (bus);
  5. Leiden Centraal – Leiden Lammenschans (bus).

Naast de aanleg van de vijf corridors wil Leiden minder bussen door de Breestraat laten rijden vanaf het moment dat de HOV lijn over het traject Hooigracht - Langegracht kan rijden.

4B1.3 Verbeteren OV infrastructuur
De gemeente werkt doorlopend aan het toegankelijk maken van bushaltes. In 2019 worden tien bushaltes toegankelijk gemaakt om de instap te vergemakkelijken.
In het kader van de realisatie van de HOV verbinding naar Zoetermeer passen wij op de centrumroute de bruggen zodanig aan dat deze geschikt worden voor HOV. In 2019 starten wij de planvoorbereiding hiervoor . Daarnaast wordt er gestart met een project om busverkeer in twee richtingen mogelijk te maken op de route Turfmarkt - Kort Rapenburg.

4B1.4 Verbeteren kwaliteit busstation en aanrijroutes
Met dagelijks 70.000 treinreizigers en jaarlijks 8 miljoen lokale en regionale busreizigers vormt het Stationsgebied het belangrijkste OV-knooppunt in de regio. Het busstation vervult daarin een belangrijke rol. Het huidige busstation is niet uitgerust om de verwachte groei in het OV op te vangen en biedt bij lange na niet de (verblijfs-)kwaliteit die gewenst is op deze plek. Veel ruimte wordt gebruikt door geparkeerde bussen, er is niet of nauwelijks fatsoenlijke wachtruimte en bussen kruisen fietsers- en voetgangersstromen. In het najaar van 2017 heeft het college besloten om het nieuwe busstation op de huidige locatie door te ontwikkelen. In 2018 en 2019 wordt deze locatie inclusief bijpassende routes verder uitgewerkt.

Effectindicatoren bij 4B Openbaar vervoer

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarden

Bron

2019

2020

2021

2022

Doel 4B1 Meer en effectiever gebruik van het openbaar vervoer

4B1.a Aantal reizigersritten per bus van/naar Leiden per jaar*

7.890.915 (2014)

8.652.685 (2015)
8.890.597 (2016)

+1,25%

+1,25%

+1,25%

+1,25%

Arriva

4B1.b Aantal in- en uitstappers treinstations in Leiden gemiddeld per werkdag

78.132 (2015)
83.101 (2016)

85.175 (2017)

88.000

89.000

90.000

91.000

NS

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.