Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Programmaplan / Bereikbaarheid / Beleidsterrein 4C Autoverkeer

Beleidsterrein 4C Autoverkeer

Een goede bereikbaarheid is van belang voor de economie van een stad. Voor de leefbaarheid in een stad is het belangrijk dat het autoverkeer gebundeld wordt op goed ingerichte hoofdroutes, zodat de verblijfsgebieden ontlast worden. In de Mobiliteitsnota is de structuur van het toekomstige hoofdwegennet opgenomen en een pakket aan maatregelen om te komen tot deze hoofdstructuur.

Doelen en prestaties bij 4C Autoverkeer

Doel

Prestatie

4C1 Betere doorstroming op het Leidse wegennet

4C1.1 Opstellen beleid autoverkeer

4C1.2 RijnlandRoute

4C.1.3 No Regret – Maatregelen LAB071

4C1.4 Leidse Ring Noord

4C1.5 Verbeteren knelpunten wegennet

4C1.1 Opstellen beleid autoverkeer
Het vigerende beleid is opgenomen in de Mobiliteitsnota. Bij infrastructurele maatregelen in Leiden en de regio zal getoetst worden in hoeverre de maatregel bijdraagt aan het verbeteren van de bereikbaarheid van Leiden.

4C1.2 RijnlandRoute
In 2018 wordt gewerkt aan de realisatie van de Rijnlandroute. Het deel tussen de A4 en A44, de knooppunten Oostvliet en Ommedijk en de benodigde aanpassingen aan de A4 en A44 en knoop Leiden West worden uitgevoerd. De werkzaamheden lopen door tot in 2022. We houden zicht op de werkzaamheden en de in de uitvoeringsovereenkomst gemaakte afspraken. Daarnaast wordt de voorbereiding van de uitvoering van de aanpassing van het Lammenschansplein en de Europaweg ter hand genomen. In 2017 hebben de gemeente en provincie afgesproken hoe met dit project verder gegaan wordt. De vraag die voorlag was welk ontwerp gerealiseerd zou gaan worden en wie dit uitvoert. De gemaakte afspraken moeten in 2018 leiden tot de verdere uitwerking van het project. Daarnaast voeren we de in 2015 gesloten samenwerkingsovereenkomst tussen Leiden en de provincie Zuid Holland uit. De gemeente heeft in de samenwerkingsovereenkomst Rijnlandroute afspraken met de provincie vastgelegd over de wijze van samenwerking. De gemeente verzorgt de vergunningverlening. We zien toe op de eisen die in de vergunning worden gesteld aan de bouw, maar ook op de eisen die we in de Uitvoeringsovereenkomst hebben meegegeven aan de aannemer. De gemeente bewaakt dat het ontwerp past binnen het door de gemeenteraad vastgestelde Esthetisch Programma van Eisen. Leiden is bevoegd gezag voor het verlenen van de opstellingsvergunning. Vanuit die rol ziet de gemeente toe op het borgen van de tunnelveiligheid in alle fasen van het proces. Hiertoe werken we nauw samen met de Veiligheidsregio. Tot slot voeren we de in 2017 gemaakte afspraken rond de ontwikkeling van het Lammenschansplein uit.

4C.1.3 No Regret – Maatregelen LAB071
De activiteiten die onder deze prestatie vielen zijn opgenomen in prestatie 4C1.4 Leidse Ring Noord.

4C1.4 Leidse Ring Noord
Om de bereikbaarheid en leefbaarheid van de Leidse agglomeratie te verbeteren dient doorgaand verkeer buiten het stadscentrum en de stedelijke kernen te gaan rijden, op een ringweg rond de agglomeratie: de Leidse Ring. Het project Leidse Ring Noord bereidt maatregelen voor die de doorstroming bevorderen en de overlast beperken op de wegen die de noordzijde van de Leidse Ring vormen: Oude Spoorbaan, Willem de Zwijgerlaan, Schipholweg, Plesmanlaan. De gemeenteraden van Leiden en Leiderdorp hebben in juli 2016 het Kaderbesluit Leidse Ring Noord vastgesteld.
In de eerste helft van 2018 ontvangt de Leidse raad een uitvoeringsbesluit voor de aansluiting Plesmanlaan en Vondellaan / Darwinweg. De raad van Leiderdorp een uitvoeringsbesluit voor de aansluiting bij de Engelendaal.
De verkeerskundige inzichten, gebaseerd op de recent geactualiseerde Regionale Verkeers- en Milieukaart van de Regio Holland Rijnland, leiden - met name voor de tracédelen Willem de Zwijgerlaan en Schipholweg - tot wijziging van de verkeerskundige uitgangspunten en maken een herziening van het kaderbesluit noodzakelijk. De vaststelling van het herziende kaderbesluit voor de gehele Leidse Ring en dan met name het tracédeel Willem de Zwijgerlaan vindt naar verwachting mei / juni 2018 plaats.

4C1.5 Verbeteren knelpunten wegennet
De gemeente werkt op basis van de Mobiliteitsnota aan verschillende projecten om de bereikbaarheid van Leiden te verbeteren. Naast de bovengenoemde grotere projecten worden onder andere onderstaande projecten integraal met beheer en stedelijke ontwikkeling voorbereid en/of uitgevoerd:

  • vervanging vier verkeersregelinstallaties op de Churchilllaan, inclusief optimalisatie kruisingen;
  • herinrichting Boshuizerkade in kader van 30 km inrichting;
  • voorbereiding herinrichting Lammenschansweg, integraal met verbeteren fietsroute en toegankelijke haltes en beheer.

Vanuit regulier onderhoud aan de verkeerssystemen wordt in 2018 bij alle geregelde kruispunten verkeerskundig beheer uitgevoerd om de verkeersdoorstroming te beheersen door monitoring en bijsturing. Jaarlijks worden gemiddeld vijf VRI’s verkeerskundig geanalyseerd en waar nodig wordt een optimalisatie uitgevoerd. Bij afsluitingen en wegomleidingen worden effecten op doorstroming ingeschat waarna verkeersregelingen worden afgesteld om bereikbaarheid te garanderen.

Om de betrouwbaarheid en verkeersveiligheid van het Leidse wegennet te waarborgen, wordt preventief en correctief technisch onderhoud gepleegd aan de verkeerssystemen (Verkeerscentrale, verkeersregelinstallaties, pollers en camera’s). De verkeerscentrale wordt onder andere ingezet om de doorstroming van het HOV en OV te optimaliseren in relatie tot het overige wegverkeer. De samenwerking met de gemeente Oegstgeest wordt geïntensiveerd. Verkeerslichten van regionale gemeenten kunnen vanuit de Leidse verkeerscentrale worden aangestuurd.

Verkeersregie richt zich op de veiligheid van het verkeer, verkeersdoorstroming en uitvoering van de werkzaamheden. Naast werken die aan de weg of het water plaatsvinden houdt verkeersregie zich ook bezig met andere activiteiten die ingrijpen op de beschikbaarheid en de werking van de weg, zoals kabels en leidingen, rioolwerkzaamheden, evenementen en bouwlocaties. Daarnaast draagt verkeersregie elk jaar bij aan het afwikkelen van het verkeer bij de terugkerende grote Leidse evenementen. Zoals bijvoorbeeld 3 Oktober en de Leiden Marathon maar ook de kerstmarkt op het water van de Nieuwe Rijn.
Op onveilige locaties zullen middels camera’s conflictobservaties worden uitgevoerd om structurele veiligheidsproblemen op te sporen.