Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Programmaplan / Bereikbaarheid / Beleidsterrein 4C Autoverkeer

Beleidsterrein 4C Autoverkeer

Een goede bereikbaarheid is van belang voor de economie van een stad. Voor de leefbaarheid in een stad is het belangrijk dat het autoverkeer gebundeld wordt op goed ingerichte hoofdroutes, zodat de verblijfsgebieden ontlast worden. In de Mobiliteitsnota is de structuur van het toekomstige hoofdwegennet opgenomen en een pakket aan maatregelen om te komen tot deze hoofdstructuur.

Doelen en prestaties bij 4C Autoverkeer

Doel

Prestatie

4C1 Betere doorstroming op het Leidse wegennet

4C1.1 Opstellen beleid autoverkeer

4C1.2 Autoluwe binnenstad

4C1.3 RijnlandRoute

4C1.4 Leidse Ring Noord

4C1.5 Verbeteren knelpunten wegennet

4C1.6 Herinrichten centrale infrastructuur Leiden Bio Science Park

4C1.1 Opstellen beleid autoverkeer
Leiden wil de ontwikkeling naar meer voet-, fiets- en OV- gebruik versnellen. Dit voornemen heeft gevolgen voor het gehele mobiliteitsbeleid van Leiden, ook wat betreft het beleid voor het autoverkeer. Daarom zal, conform het coalitieakkoord, het college komen tot een aanscherping en actualisatie van de Mobiliteitsnota. Deze dient in het tweede kwartaal van 2019 door het college vastgesteld te worden.

4C1.2 Autoluwe binnenstad
De binnenstad is een prachtige plek om te ontmoeten. Om dit te stimuleren en ter verbetering van de luchtkwaliteit, leefbaarheid en verkeersveiligheid wordt een plan opgesteld voor een autoluwe en sommige straten een autovrije binnenstad. Het plan zal in goed overleg met de bewoners/ondernemers uit het gebied worden opgesteld. In 2018 starten wij een eerste pilot. Belangrijke aandachtpunten zijn de verkeerskundige aspecten, de bereikbaarheid binnen venstertijden, de bereikbaarheid voor hulpdiensten en alternatieve parkeermogelijkheden voor bewoners op loopafstand. Hiermee heeft dit project een nauwe relatie met het nieuw op te stellen parkeerbeleid.

4C1.3 RijnlandRoute
Om de bereikbaarheid en leefbaarheid van de Leidse agglomeratie te verbeteren dient het doorgaand verkeer buiten het stadscentrum en stedelijke kernen te rijden. Hiervoor wordt de ringweg rond de agglomeratie ontwikkeld: onderdeel van deze ring is de Leidse Ring Noord. Het project Leidse Ring Noord bereidt maatregelen voor die de doorstroming op en naar de ring bevorderen. De wegen die de noordzijde van de Leidse Ring vormen zijn Oude Spoorbaan, Engelendaal, Willem de Zwijgerlaan, Schipholweg, Plesmanlaan. De gemeenteraden van zowel Leiden als Leiderdorp hebben in juli 2016 het Kaderbesluit Leidse Ring Noord vastgesteld. De veranderingen in de verkeerskundige inzichten, de aansluitende gebiedsontwikkelingen en bijv. de plaatsbepaling van busstation, leiden tot wijziging van de verkeerskundige uitgangspunten en maken een actualisatie van het kaderbesluit noodzakelijk. In het najaar van 2018 worden de tracédelen van de LRN gelegen ter hoogte van de gebiedsontwikkelingen Kooiplein (Willen de Zwijgerlaan) en het Stationsgebied (Schipholweg) gezamenlijk en integraal uitgewerkt. Deze uitwerking zal gezamenlijk met overige tracédelen in 2019 ter besluitvorming worden aangeboden. Door het proces aangepast vorm te geven zal dit naar verwachting geen grote gevolgen voor de planning van de realisatie van deze tracédelen Engelendaal en Plesmanlaan.

4C.1.4 Leidse Ring Noord
Om de bereikbaarheid en leefbaarheid van de Leidse agglomeratie te verbeteren dient het doorgaand verkeer buiten het stadscentrum en stedelijke kernen te rijden. Hiervoor wordt de ringweg rond de agglomeratie ontwikkeld: onderdeel van deze ring is de Leidse Ring Noord. Het project Leidse Ring Noord bereidt maatregelen voor die de doorstroming op en naar de ring bevorderen. De wegen die de noordzijde van de Leidse Ring vormen zijn Oude Spoorbaan, Engelendaal, Willem de Zwijgerlaan, Schipholweg, Plesmanlaan. De gemeenteraden van zowel Leiden als Leiderdorp hebben in juli 2016 het Kaderbesluit Leidse Ring Noord vastgesteld. De veranderingen in de verkeerskundige inzichten, de aansluitende gebiedsontwikkelingen en bijv. de plaatsbepaling van busstation, leiden tot wijziging van de verkeerskundige uitgangspunten en maken een actualisatie van het kaderbesluit noodzakelijk. In het najaar van 2018 worden de tracédelen van de LRN gelegen ter hoogte van de gebiedsontwikkelingen Kooiplein (Willen de Zwijgerlaan) en het Stationsgebied (Schipholweg) gezamenlijk en integraal uitgewerkt. Deze uitwerking zal gezamenlijk met overige tracédelen in 2019 ter besluitvorming worden aangeboden. Door het proces aangepast vorm te geven zal dit naar verwachting geen grote gevolgen voor de planning van de realisatie van deze tracédelen Engelendaal en Plesmanlaan.

4C1.5 Verbeteren knelpunten wegennet
De gemeente werkt op basis van de Mobiliteitsnota aan verschillende projecten om de bereikbaarheid van Leiden te verbeteren. Naast bovengenoemde grotere projecten worden onder andere onderstaande projecten integraal met beheer en stedelijke ontwikkeling voorbereid en/of uitgevoerd:

  • vervanging van verkeersregelinstallaties op de Churchilllaan, inclusief optimalisatie van de vormgeving van de kruispunten;
  • herinrichting Boshuizerkade (realisatie 30 km/h inrichting);
  • voorbereiding herinrichting Lammenschansweg, integraal met verbeteren fietsroute en toegankelijke haltes en beheer;
  • maatregelen op de Herenstraat (gedeelte tussen de Koninginnelaan en de 5 Meilaan);
  • asverlegging Kanaalweg – Julius Caesarbrug;
  • Voorbereiden herinrichting Hoge Rijndijk gedeelte tussen Wilhelminabrug en N11.

In het gebied aan de westzijde van Leiden Centraal Station / in de oostzijde van het BioSciencePark (Rijnsburgerweg – Posthofrotonde – Wassenaarseweg – Sandifortdreef – Darwinweg) zijn er met name in de spitsperioden een aantal knelpunten in de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers en de doorstroming voor het autoverkeer. De bereikbaarheid van (onder andere) het LUMC, de omliggende wijken en de doorstroming van het openbaar (bus)vervoer is slecht. De situatie wordt onder andere veroorzaakt door de hoeveelheid fiets- en autoverkeer in combinatie met de voorrangssituatie voor fietsers en voetgangers. Door de grote stromen fietsers en voetgangers in de spits ontstaan er te weinig hiaten voor het autoverkeer waardoor dit verkeer vast komt te staan. Hierdoor ontstaan tevens onveilige verkeerssituaties. In 2019 starten wijeen onderzoek naar de oplossingsrichtingen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid en doorstroming.
Vanuit regulier onderhoud aan de verkeerssystemen wordt in 2019 bij alle geregelde kruispunten verkeerskundig beheer uitgevoerd om de verkeersdoorstroming te beheersen door monitoring en bijsturing. Jaarlijks worden gemiddeld vijf VRI’s verkeerskundig geanalyseerd en waar nodig wordt een optimalisatie uitgevoerd. Bij afsluitingen en wegomleidingen worden effecten op doorstroming ingeschat waarna verkeersregelingen worden afgesteld om de bereikbaarheid te garanderen.

Om de betrouwbaarheid en verkeersveiligheid van het Leidse wegennet te waarborgen, plegen wij preventief en correctief technisch onderhoud aan de verkeerssystemen (Verkeerscentrale, verkeersregelinstallaties, pollers en camera’s). De verkeerscentrale zetten wij onder andere in om de doorstroming van het HOV en OV te optimaliseren in relatie tot het overige wegverkeer.

Verkeersregie richt zich op de veiligheid van het verkeer, verkeersdoorstroming en uitvoering van de werkzaamheden. Naast werken die aan de weg of het water plaatsvinden houdt verkeersregie zich ook bezig met andere activiteiten die ingrijpen op de beschikbaarheid en de werking van de weg, zoals kabels en leidingen, rioolwerkzaamheden, evenementen en bouwlocaties. Daarnaast draagt verkeersregie elk jaar bij aan het afwikkelen van het verkeer bij de terugkerende grote Leidse evenementen. Zoals bijvoorbeeld 3 Oktober en de Leiden Marathon maar ook de kerstmarkt op het water van de Nieuwe Rijn. 
Op onveilige locaties voeren wij middels camera’s conflictobservaties uit.

4C1.6 Herinrichten centrale infrastructuur Leiden Bio Science Park
De realisatie van de Rijnlandroute, het R-net stelsel en de Leidse Ring Noord verbeteren de externe bereikbaarheid van het Leiden Bio Science Park (LBSP) binnen vijf jaar sterk. De interne verkeerssituatie kent echter nog enkele grote belemmeringen. De steeds grotere stroom voetgangers en fietsers zorgt voor een afname van de verkeersveiligheid op kruispunten en wegvakken met gemengd verkeer en beperking van de doorstroming voor het gemotoriseerd verkeer. De stedenbouwkundige component van de herinrichting van de infrastructuur in het Bio Science Park is zeker even belangrijk, want de openbare ruimte heeft een matige kwaliteit. Het wordt ervaren als een bedrijfsterrein en niet als een internationaal kenniscluster. Het nieuwe stedenbouwkundige karakter streeft naar een ‘Hollandse campus’ uitstraling met een groene opzet waarbij de verblijfskwaliteit en prettige routes voor het langzaam verkeer wordt gestimuleerd. Daarnaast wordt het gebied klimaat adaptief ingericht en bepaalt het onderwerp biodiversiteit mede de inrichting van het gebied. Duurzaamheid betreft dus zowel de interne bereikbaarheid als de reconstructie zelf. In 2017 stelde de gemeenteraad het Masterplan LBSP Gorlaeus vast. Het Masterplan is kaderstellend voor nieuwe ontwikkelingen binnen de grenzen van het plangebied. Het huidige project behelst het openbare gebied van het Leidse deel van LBSP dat loopt vanaf de A44 tot de rotonde van de Darwinweg en heeft betrekking op zowel de boven- als ondergrondse infrastructuur. In december 2018 / januari 2019 wordt het kaderbesluit aan de raad voorgelegd. Het uitvoeringsbesluit volgt naar verwachting in het tweede deel van 2019.