Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Programmaplan / Bereikbaarheid / Beleidsterrein 4D Parkeren

Beleidsterrein 4D Parkeren

Om Leiden aantrekkelijk te houden om in te wonen, werken en verblijven en als vestigingsplaats voor bedrijven is het noodzakelijk om integraal parkeerbeleid te hebben. Doel van het parkeerbeleid is elke parkeerder de plaats te bieden die hem het dichtst bij zijn bestemming brengt en andere belanghebbenden zo min mogelijk tot last is. Uitgangspunt hierbij is dat (langparkerende) bezoekers – die met de auto moeten/willen komen – in de garages parkeren, zodat de openbare parkeerplaatsen op straat gebruikt kunnen worden door bewoners en kortparkerende bezoekers. Tegelijkertijd zetten wij in op het bevorderen van het openbaar vervoer en fietsgebruik.

In 2016 is in een groot deel van Leiden betaald parkeren ingevoerd in de schilwijken. In 2017 zijn de laatste twee gebieden – bedrijventerrein De Waard en het gebied tussen de Willem de Zwijgerlaan en de Slaaghsloot – toegevoegd aan het reguleringsgebied. Daarnaast is overgegaan op het kenteken parkeren, is het merendeel van de parkeervergunningen gedigitaliseerd, is de evaluatie ‘Uitbreiding betaald parkeren 2017’ afgerond en zijn aanbevelingen gedaan ter verbetering van de parkeerregulering. Sinds 2018 worden de aanbevelingen uitgewerkt.

Doelen en prestaties bij 4D Parkeren

Doel

Prestatie

4D1 Meer parkeerkwantiteit en betere parkeerkwaliteit

4D1.1 Opstellen parkeerbeleid

4D1.2 Realisatie parkeergarage Garenmarkt

4D1.3 Parkeermanagement

4D1.4 Uitvoeren maatregelen autoparkeren

4D1.5 Uitvoeren maatregelen fietsparkeren

4D1.1 Opstellen parkeerbeleid
In het kader van de verstedelijkingsopgave met onder andere de bouw van 8.500 nieuwe woningen in de stad stellen wij nieuw parkeerbeleid op. Bij nieuwbouw en functiewijziging van een gebouw dient de aanvrager te voldoen aan de parkeernorm. Vooral in de dichtbebouwde binnenstad wordt het steeds moeilijker om aan de norm te voldaan. Er bestaat een spanningsveld tussen bereikbaarheid en leefbaarheid. De vraag is hoe parkeerbeleid ingezet kan worden om de verstedelijkingsopgave in te bedden en de bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad te waarborgen. De maatregelen die voorhanden zijn om de vraag naar en het aanbod van parkeerplaatsen in balans te brengen kunnen niet solitair ingevoerd worden. Er is altijd een mix van maatregelen nodig om het beoogde effect te behalen. Welke mix aan maatregelen effectief is, is mede afhankelijk van de kenmerken van een gebied (leefmilieu). De verschillende leefmilieus en de bijbehorende maatregelenpakketten en beleidslijnen worden verwoord in een parkeervisie. De parkeervisie bevat ondermeer een voorstel voor aanpassing van de beleidsregels rondom de parkeernormen. De parkeervisie wordt voor de zomer van 2019 aangeboden aan de raad.

4D1.2 Realisatie parkeergarage Garenmarkt
Eind 2013 heeft de raad ingestemd met het uitvoeringsbesluit. In Juni 2015 is het Design, Build & Maintain (DBM) contract ondertekend en in mei 2017 is gestart met de bouw van de parkeergarage. In 2018 wordt de ruwbouw van de parkeergarage gerealiseerd. In 2019 worden de prefabvloeren en hellingbanen geplaatst en vindt de installatietechnische en bouwkundige afbouw plaats. De verwachting is dat de garage begin 2020 in gebruik genomen kan worden. Het project verloopt binnen budget en planning. De garage wordt gefinancierd vanuit de Parkeerexploitatie; hiervoor zijn in het Kaderbesluit richtinggevende kaders meegegeven.

4D1.3 Parkeermanagement
Het parkeermanagement heeft de taak om het parkeerbeleid effectief en efficiënt in de praktijk te brengen en zodoende de parkeerruimte optimaal te benutten en de opbrengst van het parkeren binnen de beleidskaders te optimaliseren. Door middel van dienstverleningsovereenkomsten maakt parkeermanagement afspraken met de clusters over de resultaten van de uitvoering. Hieronder vallen o.a. beheer en onderhoud straat- en garage parkeren, uitgifte van parkeervergunningen, innen van naheffingen en afhandeling van bezwaar en beroep, inzet van handhaving in de parkeerrestrictiegebieden. Daarnaast voert parkeermanagement het contractmanagement voor contracten met externe partijen. Vanaf 2020 vallen ook alle kosten en baten voor fietsparkeren binnen het ‘gesloten financieel systeem’ voor autoparkeren. De gevolgen hiervan voor de reserve parkeren worden in de eerste bestuursrapportage 2019 gepresenteerd.
Bij het vaststellen van de Kaderbrief 2018-2021 is besloten een proef te starten met dynamische parkeertarieven en het starten van de campagne "LaatjeLeiden". Met deze proef met dynamische tarieven willen we de bezettingsgraad van de Lammermarktgarage optimaliseren en de instellingen en ondernemers in de stad zoveel mogelijk faciliteren bij het uitoefenen van hun bedrijf en activiteiten. Ook wil het college een proef doen voor het bevorderen van het gebruik van de Lammermarktgarage voor bezoek van binnenstadbewoners.

4D1.4 Uitvoeren maatregelen autoparkeren
Bij de evaluatie in 2017 zijn diverse voorstellen gedaan voor aanpassingen op straat. Onderdeel hiervan is het vergroten van de parkeercapaciteit in enkele wijken waar de parkeerdruk (te) hoog is en het onderzoeken van mogelijkheden voor extra groenvoorzieningen in de wijken waar de parkeerdruk laag is. Aangevangen wordt met het ‘meeliften’ met projecten, die gepaard gaan met een aanpassing van de openbare ruimte. Het is dan efficiënt om gelijk extra groen aan te leggen (in gebieden met een lage parkeerdruk) of extra parkeerplaatsen te realiseren (in gebieden waar de parkeerdruk te hoog is). UItvoering vindt plaats binnen het nieuw op te stellen parkeerbeleid.

4D1.5 Uitvoeren maatregelen fietsparkeren

Door het bevorderen van het fietsgebruik ontstaat er ook meer vraag naar fietsparkeervoorzieningen. De ruimtelijke beperkingen in de historische binnenstad, maar ook de groeiende kwaliteitsambities aan de openbare ruimte hebben tot gevolg dat er steeds duurdere inpandige voorzieningen nodig zijn. Het realiseren van voldoende fietsparkeerplaatsen vergt dan ook een lange adem.

Met name bij stations is de vraag naar parkeervoorzieningen groter dan het aanbod. In 2019 zal de focus onverminderd liggen op uitbreiding van het aanbod bij stations. Dit betekent een versterkte inzet met Provincie, Rijk, NS en Prorail op de investeringsplannen bij Leiden Centraal en de lobby op medefinanciering door deze partijen aan de kapitaallasten en het beheer. De uitbreiding van het fietsparkeren onder de Lorentz is naar voren gehaald en er wordt gestreefd naar opening in 2019. Leiden is na Amsterdam en Utrecht in absolute zin de derde fietsstad van Nederland. Station Leiden kent het hoogste aantal in- en uitstapbewegingen voor treinen na de Centrale Stations in de G4 steden. De omvang van de problematiek van fietsparkeren in de omgeving van dit belangrijke (regionale) NS station vraagt niet alleen eigenaarschap van de gemeente Leiden maar legitimeert een grotere betrokkenheid van hogere overheden en belanghebbenden als de NS.

In 2019 werken wij onverminderd aan het uitvoeringsprogramma fietsparkeren. Zo zal bij station Lammenschans zal samen met Prorail verder gewerkt worden aan de uitbreiding van de capaciteit van 815 naar 1600 fietsparkeerplekken, waarbij ook het verhogen van de kwaliteit op de agenda staat.

In 2019 zetten wij in op het verbeteren van stallingen bij wijkwinkelcentra.

Om het fietsen te stimuleren zijn voldoende kwalitatief hoogwaardige voorzieningen randvoorwaardelijk. Om dit te kunnen financieren zal toegewerkt worden naar integratie van de kosten en baten voor fietsparkeren met het ‘gesloten financieel systeem’ voor autoparkeren. In de parkeervisie wordt hiervoor een voorstel gedaan.

Effectindicatoren bij 4D Parkeren

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarden

Bron

2019

2020

20201

2022

Doel 4D1 Meer parkeerkwantiteit en betere parkeerkwaliteit

4D1.a Percentage Leidenaren dat zelf veel overlast van parkeerproblemen ondervindt

20% (2015)

18% (2016)
18% (2017)

<20%

<20%

<20%

<20%

Veiligheidsmonitor

4D1.b Percentage autobezitters dat parkeermogelijkheden in openbare ruimte bij huis met goed of voldoende beoordeelt

74% (2013)
66% (2015)

72% (2017)

75%

-

75%

-

Stads- en wijkenquête

4D1.c Aantal automaatplaatsen in straten met parkeerregulering

11.941 (2014)

22.442 (2016)

22.442 (2017)

22.442

22.442

22.442

22.442

Team parkeermanagement

4D1.c Aantal automaatplaatsen op parkeerterreinen met parkeerregulering

759 (2015)

759 (2016)

640 (2017)

640

640

640

640

Team parkeermanagement

4D1.d Aantal parkeerplaatsen in openbaar toegankelijke parkeergarages in gebieden met parkeerregulering

1.600 (2014)

3.979 (2016)

4.877 (2017)

5.302

5.302

5.302

5.302

Team parkeermanagement

4D1.e Overige parkeerplaatsen voor bezoekers

675 (2014)

675 (2016)

675 (2017)

465

465

465

465

Team parkeermanagement

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.