Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Programmaplan / Bereikbaarheid / Beleidsterrein 4D Parkeren

Beleidsterrein 4D Parkeren

Om Leiden aantrekkelijk te houden om in te wonen, werken en verblijven en als vestigingsplaats voor bedrijven is het noodzakelijk om integraal parkeerbeleid te hebben. Doel van het parkeerbeleid is elke parkeerder de plaats te bieden die hem het dichtst bij zijn bestemming brengt en andere belanghebbenden zo min mogelijk tot last is. In 2016 is in een groot deel van Leiden betaald parkeren ingevoerd in de schilwijken. In 2017 is overgegaan op kenteken parkeren, is het parkeerbeleid geëvalueerd en zijn aanbevelingen gedaan ter verbetering van de parkeerregulering. Deze maatregelen worden in 2018 verder uitgewerkt.

Doelen en prestaties bij 4D Parkeren

Doel

Prestatie

4D1 Meer parkeerkwantiteit en betere parkeerkwaliteit

4D1.1 Opstellen parkeerbeleid

4D1.2 Realisatie parkeergarage Garenmarkt

4D1.3 Parkeermanagement

4D1.4 Uitvoeren maatregelen parkeren

4D1.1 Opstellen parkeerbeleid
Blijvend zal het parkeerbeleid gemonitord worden, om aan het doel “de juiste parkeerder op de juiste plek” te blijven voldoen. Met de realisatie van garages in de binnenstad zal onderzocht worden op welke wijze met het parkeren op straat kan worden omgegaan en hoe bewoners en hun bezoekers gestimuleerd kunnen worden in de garages te parkeren. In het kader van de verstedelijkingsopgave zullen keuzes gemaakt worden voor het parkeren in Leiden. Bij nieuwbouw en functiewijziging van een gebouw dient de aanvrager te voldoen aan de parkeernorm. Vooral in de dichtbebouwde binnenstad wordt het steeds moeilijker om aan de norm te voldaan. Er bestaat een spanningsveld tussen bereikbaarheid en leefbaarheid. Gelet op de verstedelijksopgave die voor ligt, kan dit in de (nabije) toekomst leiden tot problemen. De vraag is hoe het parkeerbeleid ingezet kan worden om de verstedelijksopgave in te bedden en de bereikbaarheid en leefbaarheid te waarborgen. Hiervoor zullen verschillende scenario’s worden ontwikkeld. Mogelijk leidt dit in 2018 tot een nieuwe parkeernota met nieuwe parkeernormen.

4D1.2 Realisatie parkeergarage Garenmarkt
Eind 2013 heeft de raad ingestemd met het uitvoeringsbesluit. In Juni 2015 is het Design, Build & Maintain (DBM) contract ondertekend en in mei 2017 is gestart met de bouw van de parkeergarage. In 2018 zal de bouwkuip worden ontgraven en leeggepompt, tevens zal gestart worden met de realisatie van de inrit in de Korevaarstraat. De garage wordt gefinancierd vanuit de Parkeerexploitatie; hiervoor zijn in het Kaderbesluit richtinggevende kaders meegegeven.

4D1.3 Parkeermanagement
Het parkeermanagement heeft de taak om het parkeerbeleid effectief en efficiënt in de praktijk te brengen en zodoende de parkeerruimte optimaal te benutten en de opbrengst van het parkeren binnen de beleidskaders te optimaliseren. Door middel van dienstverleningsovereenkomsten maakt parkeermanagement afspraken met de clusters over de resultaten van de uitvoering. Hieronder vallen o.a. beheer en onderhoud straat- en garage parkeren, uitgifte van parkeervergunningen, innen van naheffingen en afhandeling van bezwaar en beroep, inzet van handhaving in de parkeerrestrictiegebieden. Daarnaast voert parkeermanagement het contractmanagement voor contracten met externe partijen.

Bij het vaststellen van de Kaderbrief 2018-2021 is besloten een proef te starten met dynamische parkeertarieven en het starten van de campagne "LaatjeLeiden". Met deze proef met dynamische tarieven willen we de bezettingsgraad van de Lammermarktgarage optimaliseren en de instellingen en ondernemers in de stad zoveel mogelijk faciliteren bij het uitoefenen van hun bedrijf en activiteiten. Ook wil het college een proef doen voor het bevorderen van het gebruik van de Lammermarktgarage voor bezoek van binnenstadbewoners.

4D1.4 Uitvoeren maatregelen parkeren
Uit de evaluatie in 2017 zijn diverse voorstellen gedaan voor aanpassingen op straat. Deze zullen in 2018 worden uitgevoerd. Onderdeel hiervan is het vergroten van de parkeercapaciteit in enkele wijken waar de parkeerdruk (te) hoog is en het onderzoeken van mogelijkheden voor extra groenvoorzieningen in de wijken waar de parkeerdruk laag is. Dit zal samen met bewoners, ondernemers, scholen en andere instellingen en organisaties worden uitgewerkt. Ook het aanpassen van de bebording ter verduidelijking van de zonering is een verbetering voor de gebruikers die in 2018 zal worden uitgevoerd.

Effectindicatoren bij 4D Parkeren

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarden

Bron

2018

2019

2020

2021

Doel 4D1 Meer parkeerkwantiteit en betere parkeerkwaliteit

4D1.a Percentage Leidenaren dat zelf veel overlast van parkeerproblemen ondervindt

17% (2014)
20% (2015)

18% (2016)

<20%

<20%

<20%

<20%

Veiligheidsmonitor

4D1.b Percentage autobezitters dat parkeermogelijkheden in openbare ruimte bij huis met goed of voldoende beoordeelt*

74% (2013)
66% (2015)

72% (2017)

-

75%

-

75%

Stads- en wijkenquête

4D1.c Aantal automaatplaatsen in straten met parkeerregulering**

11.941 (2014)

22.442 (2016)

22.442 (2017)

22.442

22.442

22.442

22.442

Team parkeermanagement

4D1.c Aantal automaatplaatsen op parkeerterreinen met parkeerregulering***

759 (2015)

759 (2016)

640 (2017)

640

640

640

640

Team parkeermanagement

4D1.d Aantal parkeerplaatsen in openbaar toegankelijke parkeergarages in gebieden met parkeerregulering****

1.600 (2014)

3.979 (2016)

4.877 (2017)

4.877

5.302

5.302

5.302

Team parkeermanagement

4D1.e Overige parkeerplaatsen voor bezoekers *****

675 (2014)

675 (2016)

675 (2017)

465

465

465

465

Team parkeermanagement

* De Stads- en wijkenquête wordt alleen in de oneven jaren gehouden.
** In zone A (Binnenstad) bevinden zich 4745 automaatplaatsen op straat, in zone B (de schilwijken) bevinden zich 17.697 automaatplaatsen op straat.
*** Dit betreft automaatplaatsen op parkeerterreinen: Morssingel (158 pp), Langegracht (76 pp), Kaasmarkt (78 pp), Zwembad de Zijl (96 pp), Houtkwartier (60 pp), Sportpark Kikkerpolder (172 pp). Tot 2017 waren er ook 119 parkeerplaatsen op de Garenmarkt.
**** Dit betreft alle garageparkeerplaatsen die zich bevinden binnen de grenzen van gebieden waar enige vorm van parkeerregulering van
kracht is: Haarlemmerstraatgarage (270 pp), Morspoortgarage (399 pp), LUMC (1500 pp), Langegrachtgarage (290 pp), Breestraatgarage (340
pp), Lammenschans ROC (450 pp), Luifelbaan P1 (400 pp), Luifelbaan P2 (150 pp), Maliebaan-noord en –zuid (180 pp) en sinds 2017 Kooiplein Ringkade (213 pp), Kooiplein Soestdijkkade (160 pp), Lammermarkt (525 pp). In 2019 opent de garage Garenmarkt (425 pp).
***** Dit betreft de parkeerplaatsen bij voorzieningen met natransport: Haagwegterrein (465 pp). Tot en met 2017 betrof dit ook Transferium A44 (210 pp). De parkeerplaatsen bij het Transferium verdwijnen door de aanleg van de RijnlandRoute.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.