Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Programmaplan / Bereikbaarheid / Beleidsterrein 4E Leefomgeving

Beleidsterrein 4E Leefomgeving

Het mobiliteitsbeleid bestaat uit de balans tussen bereikbaarheid, veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid, maar ook toegankelijkheid voor een ieder. Een belangrijk middel in het mobiliteitsbeleid is verkeersmanagement.

Een prettig leefklimaat is belangrijk voor zowel de bewoners als de ondernemers als ook de bezoekers. Leiden wil de komende periode meer inzetten op het verbeteren van het leefklimaat. Dit doen we door het stimuleren van langzaam verkeer en openbaar vervoer, maar ook door het aanwijzen van gebieden waar het verblijven voorop staat. Een goede hoofdstructuur voor het autoverkeer is daarbij van groot belang, zodat op die wegen het autoverkeer afgewikkeld kan worden. Zo ontstaat er in de verblijfsgebieden meer ruimte voor ontmoeten.

Maar ook een goede oplossing voor het stallen van fietsen en auto’s draagt bij aan het verbeteren van het verblijfsklimaat. Gesteld kan worden dat een goede leefomgeving enkel kan ontstaan als op het gebied van hoofdstructuur, parkeren en langzaam verkeer en openbaar vervoer alles goed geregeld is. Alle projecten uit de voorgaande beleidsterreinen hebben dus allemaal invloed op de leefomgeving. Zeker bij dit beleidsterrein is de samenhang nadrukkelijk aanwezig.

Doelen en prestaties bij 4E Leefomgeving

Doel

Prestatie

4E1 Betere leefomgeving door verkeersmaatregelen

4E1.1 Verkeersveiligheidsbeleid

4E.1.2 Uitvoeren verkeersmaatregelen op wijkniveau

4E.1.3 Verkeersmanagement

4E2 Duurzame mobiliteit

4E2.1 Uitvoeren maatregelen duurzame mobiliteitsbeleid

4E1.1 Verkeersveiligheidsbeleid
Bij projecten in de openbare ruimte zal nadrukkelijk aandacht zijn voor verbetering van de leefomgeving en de verkeersveiligheid. In 2019 zetten wij wederom in op verkeerseducatie ter verbetering van de verkeersveiligheid. De gemeente doet mee aan landelijke en regionale campagnemomenten aan het begin van het schooljaar en over fietsverlichting, alcoholgebruik en afleiding in het verkeer. Ook wordt er jaarlijks voor jonge bestuurders een regionale ervaringsdag georganiseerd en voor ouderen wordt er een Opfriscursus georganiseerd. De campagnes en acties worden in regioverband afgestemd en uitgevoerd. Op onveilige locaties zullen middels camera’s conflictobservaties worden uitgevoerd om veiligheidsproblemen op te sporen.

4E1.2 Uitvoeren verkeersmaatregelen op wijkniveau
Rondom scholen is toenemende aandacht voor de verkeersveiligheid. Op basis van de evaluatie schoolomgeving nemen wij aanvullende maatregelen om de verkeersveiligheid rondom basisscholen te verbeteren. Met als doel een zo veilig mogelijke schoolomgeving voor iedere basisschoolleerling. In 2018 is gestart met het veilige schoolomgeving project. De afronding en evaluatie zal in het vierde kwartaal van 2019 plaatsvinden.
In de contacten met de Leidse scholen kijken we, naast verbeteringen in de fysieke omgeving, ook naar gedragsbeïnvloeding door educatie en handhaving om de verkeersveiligheid te verbeteren.
Bij de wijkgerichte aanpak is nadrukkelijk aandacht voor verbetering van de verkeersveiligheid in een wijk. Hierbij sluiten we aan bij beheeractiviteiten of grotere investeringsprojecten en vindt samenwerking plaats met de wijkregisseur.
Projecten die in 2019 worden voorbereid en/of uitgevoerd zijn:

  • voorbereiden/uitvoering verkeersmaatregelen Haagweg zuid;
  • voorbereiden/uitvoering verkeersmaatregelen Gasthuiswijk en Fortuinwijk.
  • voorbereiding verkeersmaatregelen Herenstraat.

4E1.3 Verkeersmanagement
In 2019 voeren wij het uitvoeringsplan voor het realiseren van een geavanceerd verkeersmonitoringssysteem dat in 2018 ontwikkeld is uit. Met dit verkeersmonitoringssysteem wordt gedetailleerd en actueel inzicht verkregen in de verkeersstromen in Leiden. Dit inzicht is een essentiële bouwsteen voor verkeersmanagement. Verkeersmanagement biedt bijvoorbeeld mogelijkheden weggebruikers te stimuleren bepaalde routekeuzes (bijvoorbeeld bij calamiteiten) te maken of verkeersregelingen beter te laten functioneren. Verkeersmonitoring is verder ook van belang voor het opstellen en bijstellen van omleidingsplannen bij werkzaamheden en evenementen en voor het ontwikkelen van mobiliteitsbeleid.

4E2.1 Uitvoeren maatregelen duurzame mobiliteit
Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek naar de toekomst van de milieuzone en de besluitvorming daarover in 2018 starten we in 2019 met de voorbereidingen voor de nieuwe milieuzone.
Voor Leidse E-rijders is het mogelijk om een publieke laadpaal in de openbare ruimte aan te vragen. Naar aanleiding van de evaluatie van realisatie van de laadinfrastructuur in 2018, verbeteren wij het proces van deze realisatie om de Leidse E-rijder beter en sneller van dienst te kunnen zijn.
Als convenantpartner van Bereikbaar Haaglanden wordt met publieke en private partners samengewerkt om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren. Ingezet wordt op het vinden van oplossingen voor knelpunten en het leveren van maatwerk die past bij lokale thema’s. Ook de bevoorrading van winkels en horeca in de binnenstad verdient aandacht. In 2019 vind onderzoek plaats naar de mogelijkheden voor duurzame stedelijke distributie. In 2018 is samen met de andere Holland Rijnland gemeenten onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het gebruik van deelauto’s te bevorderen. Zaken waar onder meer naar gekeken is, zijn het inzetten van gerichte communicatie op doelgroepen en maatregelen in de vergunningssfeer. In 2019 starten we met het nemen van die maatregelen die voor Leiden het meest kansrijk zijn.

Effectindicatoren bij 4E Leefomgeving

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarden

Bron

2019

2020

2021

2022

Doel 4E1 Betere leefomgeving door verkeersmaatregelen*

4E1.a Aantal verkeersslachtoffers

157 (2014)

164 (2015)

201 (2016)

Viastat

4E1.d Aantal binnenkomende infrastructuur- gerelateerde meldingen openbare ruimte/klachten van bewoners

268 (2017)

242

230

218

207

RVT Ontwerp en Mobiliteit

Doel 4E2 Duurzame mobiliteit

4E2.a Aantal publieke laadpalen voor elektrische voertuigen in de openbare ruimte

57 (2015)
103 (2016)
122 (2017)*

180

230

280

320

RVT Ontwerp en Mobiliteit

*) Een laadpaal kan meerdere oplaadpunten hebben. Zo waren er in 2016 in totaal 103 laadpalen met 193 oplaadpunten en in 2017 in totaal 122 laadpalen met 237 oplaadpunten.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.