Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Programmaplan / Bereikbaarheid / Beleidsterrein 4E Leefomgeving

Beleidsterrein 4E Leefomgeving

Het mobiliteitsbeleid bevat maatregelen op het gebied van duurzaamheid en leefbaarheid. Met de aanleg van een goede hoofdstructuur rijdt er minder verkeer in de verblijfsgebieden, waardoor de leefbaarheid verbetert. Een belangrijk onderdeel van mobiliteitsbeleid is verkeersmanagement.

Doelen en prestaties bij 4E Leefomgeving

Doel

Prestatie

4E1 Betere leefomgeving door verkeersmaatregelen

4E1.1 Opstellen leefomgevingbeleid

4E.1.2 Uitvoeren verkeersmaatregelen op wijkniveau

4E.1.3 Verkeersmanagement

4E2 Duurzame mobiliteit

4E2.1 Uitvoeren maatregelen duurzame mobiliteitsbeleid

4E1.1 Opstellen leefomgevingbeleid
Bij projecten in de openbare ruimte zal nadrukkelijk aandacht zijn voor verbetering van de leefomgeving en de verkeersveiligheid. In 2018 zal ingezet worden op verkeerseducatie ter verbetering van de verkeersveiligheid. Op onveilige locaties zullen middels camera’s conflictobservaties worden uitgevoerd om structurele veiligheidsproblemen op te sporen.

4E1.2 Uitvoeren verkeersmaatregelen op wijkniveau
Rondom scholen is blijvende aandacht voor de verkeersveiligheid.  Op basis van de evaluatie schoolomgeving worden aanvullende maatregelen genomen om de verkeersveiligheid rondom basisscholen te verbeteren. Bij de wijkgerichte aanpak is nadrukkelijk aandacht voor verbetering van de verkeersveiligheid in een wijk. Hierbij wordt aangesloten bij beheeractiviteiten of grotere investeringsprojecten en vindt samenwerking plaats met de wijkregisseur.

Projecten die in 2018 worden voorbereid en/of uitgevoerd zijn:

  • voorbereiding verkeersmaatregelen Haagweg zuid;
  • voorbereiding verkeersmaatregelen Gasthuiswijk en Fortuinwijk.

4E1.3 Verkeersmanagement
Er zal een uitvoeringsplan voor het realiseren van een geavanceerd verkeersmonitoringssysteem ontwikkeld worden om gedetailleerd en actueel inzicht te krijgen in de verkeersstromen in Leiden. Dit inzicht is een essentiële bouwsteen voor verkeersmanagement. Verkeersmanagement biedt bijvoorbeeld mogelijkheden weggebruikers te stimuleren bepaalde routekeuzes (bijvoorbeeld bij calamiteiten) te maken of verkeersregelingen beter te laten functioneren. Verkeersmonitoring is verder ook van belang voor het opstellen van omleidingsplannen bij evenementen en voor het ontwikkelen van mobiliteitsbeleid. Aan de hand van het plan is na 2018 realisatie van het verkeersmonitoringssysteem mogelijk.

Er zal worden deelgenomen aan het project TOMATO, met als doel de veiligheid van kwetsbare groepen in het verkeer te vergroten. In dit project nemen diverse steden, bedrijven en universiteiten uit andere landen deel, en ook de Universiteit van Leiden (big data) en Leidse technologie bedrijven (IoT, wireless communicatie). Het resultaat van het project is een traffic management toolkit. Daarnaast zal dit project bijdrage aan Leiden internationale kennisstad.

De verbetering van de auto- en fietsbewegwijzering zal in 2018 worden uitgevoerd. Doel is voldoende duidelijke bewegwijzering te bieden aan de weggebruikers, zodat bestemmingen gevonden kunnen worden. De uitvoering is conform de beleidsnota bewegwijzering.

4E2.1 Uitvoeren maatregelen duurzame mobiliteit
Voor Leidse E-rijders is het mogelijk om een publieke laadpaal in de openbare ruimte aan te vragen. In 2018 zullen de beleidsregels voor het aanvragen van laadinfrastructuur worden geëvalueerd.

Als convenantpartner van Bereikbaar Haaglanden wordt met publieke en private partners samengewerkt om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren. Ingezet wordt op het vinden van oplossingen voor knelpunten en het leveren van maatwerk die past bij lokale thema’s.

Gezien de beperkte capaciteit voor duurzame mobiliteit kan jaarlijks één groot duurzaamheidsonderwerp uit de Mobiliteitsnota 2015-2022 onderzocht worden. In 2018 zal uitbreiding van de milieuzone onderzocht worden. In 2019 staat het onderzoek naar de mogelijkheden richting duurzaam stedelijke distributie gepland. Particuliere initiatieven die worden ingediend zullen vanuit de gemeente wel ondersteund worden. Het college vindt het positief dat dergelijke ontwikkelingen vanuit de markt ontstaan en is altijd bereid om te kijken hoe marktpartijen gefaciliteerd kunnen worden.

Effectindicatoren bij 4E Leefomgeving

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarden

Bron

2018

2019

2020

2021

Doel 4E1 Betere leefomgeving door verkeersmaatregelen

4E1.a Aantal verkeersslachtoffers

157 (2014)

164 (2015)

201 (2016)

*

*

*

*

Viastat

4E1.b Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig

6% (2014)

VeiligheidNL**
(wsjg - BBV)

4E1.c Ziekenhuisopname na vervoersongeval met een fietser

13% (2014)

VeiligheidNL**
(wsjg - BBV)

4E1.d Aantal binnenkomende infrastructuur gerelateerde meldingen openbare ruimte/klachten van bewoners

***

Doel 4E2 Duurzame mobiliteit

4E2.a Aantal publieke laadpalen voor elektrische voertuigen in de openbare ruimte

94 (2016)

180

230

280

RVT Ontwerp en Mobiliteit

* De registratie van ongevallen wordt steeds beter maar levert nog geen betrouwbare cijfers op. Het aantal verkeersslachtoffers is geen goede indicator meer, maar er is nog geen andere indicator beschikbaar. Het ministerie is nieuwe indicatoren (risicoanalyse) voor verkeersveiligheid aan het ontwikkelen, welke zullen worden opgenomen in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid dat in 2018 gereed zal zijn. Zodra dit gereed is zullen deze indicatoren in de begroting worden opgenomen.
** Het herziene Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 2015 stelt een aantal indicatoren voor alle gemeenten verplicht. Deze zijn te herkennen aan de aanduiding (wsjg.nl - BBV) bij de bron. Dit verwijst naar de plek waar alle indicatoren voor alle gemeenten te vinden zijn: www.waarstaatjegemeente.nl. Gemeenten zijn verplicht de bron te hanteren die daar aangegeven staat. Dat maakt vergelijking tussen gemeenten mogelijk.
*** Nulmeting volgt in 2017, streefwaarden 2018 e.v. worden bij de programmabegroting 2018 vastgesteld.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.