Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Programmaplan / Bereikbaarheid / Kaderstellende beleidsstukken

Kaderstellende beleidsstukken

 • RV 17.0042 Kaderbesluit Morsstraat/Hoge Woerd/Kaardesteeg
 • RV 17.0032 Uitvoeringsbesluit rotondes Merenwijk
 • RV 16.0129 Aanvullend krediet voor verbetering kwaliteit openbare ruimte Leiden Noord in het kader van ISV3
 • RV 16.0124 Uitvoeringsbesluit aanleg haltevoorzieningen HOV corridor Leiden-Leiderdorp
 • RV 16.0118 Kredietaanvraag 'Het koppelen Leidse verkeerscentrale aan regionale verkeerscentrale'
 • RV 16.0110 Aanpassing Parkeer- en Parkeerbelastingverordening, Aanwijzingsbesluit K.31.1 en voorschriften (K.31.2)
 • RV 16.0098 Deelverordening privaat gefinancierde parkeergelegenheid
 • RV 16.0078 Openbare ruimte projecten Binnenstad Leiden
 • Motie Vreemd aan de orde van de dag inzake Scenario’s toekomstige locatie busstation Leiden Centraal
 • RV 16.0061 Wijziging en verlenging van de Gemeenschappelijke regeling Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4
 • RV 16.0060 Esthetisch programma van Eisen Rijnlandroute
 • RV 16.0051 Krediet aanvraag Herstel Jan van Houtbrug
 • RV 16.0050 Kaderbesluit Leidse Ring Noord
 • RV 16.0040 Uitvoeringsbesluit Herinrichting Centrumroute, tracédeel Jan van Hout
 • RV 16.0022 Uitvoeringsbesluit Herinrichting openbare ruimte Lammermarkt en Nieuwe Beestenmarkt en vernieuwen Valkbrug
 • RV 16.0021 Onttrekking aan het openbaar verkeer van het parkeerterrein aan het Looiersplein
  RV 16.0019 Kaderbesluit herinrichting Haarlemmerstraat
 • RV 15.0093 Kaderbesluit herinrichting Centrumroute
 • RV 15.0085 Aanpassing Parkeerbelastingverordening wegens uitbreiding betaald parkeren
 • RV 15.0084 Aanpassing Parkeerverordening 2015 wegens uitbreiding betaald parkeren
 • RV 15.0078 Doelenplan Bewegwijzering
 • RV 15.0077 Wensen en bedenkingen toegangspoortjes Leiden Centraal
 • RV 15.0075 Uitvoeringsbesluit Singelpark/ deelproject herinrichting Morspoortplein en Park de Put
 • RV 15.0064 Kredietaanvraag en exploitatie Uitbreiding betaald parkeren
 • RV 15.0052 Vaststelling bestemmingsplan Garenmarkt
 • RV 15.0050 Uitvoeringsbesluit Stad- landverbindingen, onderdeel van Programma Leidse Ommelanden
 • RV 15.0032 Vaststellen Oplossing LAB071 (na inspraak)
 • RV 15.0031 Mobiliteitsnota Leiden 2015-2022
 • RV 15.0016 Kaderbesluit Herinrichting openbare ruimte Lammermarkt en Nieuwe Beestenmarkt en vernieuwen Valkbrug
 • RV 15.0007 Vaststelling bestemmingsplan Spooronderdoorgang Kanaalweg
 • RV 15.0004 Kaderbesluit Greentower en parkeergarage/fietsenstalling
 • RV 14.0143 Bestemmingsplan OBSP (Ontsluiting Bio Science Park)  
 • RV 14.0129 Vaststelling bestemmingsplan Ontsluiting Meerburgerpolder
 • RV 14.0044 Budgetneutrale Bijstelling plafondbedrag "Scope Derden - Verlegging Kabels en Leidingen" in het uitvoeringsbesluit ‘Ontsluiting Bio Science Park, deelproject 1 - aanleg ongelijkvloerse kruising'
 • RV 14.0071 Kredietaanvraag voor plankosten voor nadere uitwerking van de Bereikbaarheid van de Leidse agglomeratie (LAB071)
 • RV 14.0080 Uitvoeringsbesluit Onderdoorgang A44-Niels Bohrweg
 • RV 14.0081 Laadpalen voor elektrisch vervoer
 • RV 14.0082 Parkeerregulering in schilwijken
 • RV 14.0099 Uitvoeringsbesluit project Kanaalweg-Zuid
 • RV 14.0104 Programmaopzet HOV Leiden
 • RV 14.0112 Bestemming exploitatiebijdrage en aanvullend krediet Rooseveltstraat
 • RV 14.0119 Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2015
 • RV 13.0105 Parkeer en parkeerbelasting verordening en K .31.2 mantelzorg maatschaps vergunning
 •  RV 13.0100 Uitvoeringsbesluit parkeergarages Garenmarkt en Lammermarkt
 •  RV 13.0096 Uitvoeringsbesluit ontsluiting Bio Science Park deelproject 1
 •  RV 13.0085 Aanpassing wegsleepverordening Leiden
 •  RV 13.0081 Ambitiedocument voor verkenning bereikbaarheid Leidse Agglomeratie (LAB071)
 •  RV 13.0078 Herijken fietsroutes
 •  RV 13.0067 Voorbereidingsbesluit Groene recreatieve routes
 •  RV 13.0045 Wensen en bedenkingen ten aanzien van voorlopige scope RijnlandRoute
 •  RV 13.0030 Ruimtelijke investeringsagenda
 •  RV 13.0019 Afsluiting project Rijn Gouwelijn en initiatief nieuw OV-project Zuid-Holland noord
 •  RV 13.0006 Kaderbesluit ‘Kwaliteitsverbetering Breestraat’
 •  RV 12.0138 Wensen en bedenkingen met betrekking tot een brief aan Gedeputeerde Staten over de keuze van een HOV tracé door de Leidse binnenstad
 •  RV 12.0103 Masterplan fietsparkeren Leiden centrum
 •  RV 12.0092 Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet RijnlandRoute
 •  RV 12.0084 Uitvoeringsprogramma bereikbaarheid Leiden
 •  RV 12.0053 Afsluiting project RGL en initiatief nieuw OV-project Zuid-Holland noord
 •  RV 12.0052 Tracékeuze RijnlandRoute
 •  RV 12.0047 Kaderbesluit parkeergarages Garenmarkt en Lammermarkt
 •  RV 12.0007 Herinrichting Haagwegterrein
 •  RV 11.0137 Meerjarige overeenkomst met Stichting Stadsparkeerplan Leiden (SSL) 
 •  RV 10.0123 Kaderbesluit Ontsluiting Bio Science Park deelproject1