Ga naar boven

Programmakosten

Bereikbaarheid
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Meerjarenraming

2019

2020

2021

Langzaam verkeer

Lasten

1.215

1.628

532

1.328

1.608

1.662

Baten

0

-8

-9

-616

-628

-751

Saldo

1.215

1.620

524

712

981

911

Openbaar vervoer

Lasten

965

250

299

391

401

408

Baten

0

-200

0

0

0

0

Saldo

965

49

299

391

401

408

Autoverkeer

Lasten

3.141

4.543

3.640

4.069

5.089

5.726

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

3.141

4.543

3.640

4.069

5.089

5.726

Parkeren

Lasten

8.880

10.796

10.088

10.723

11.826

11.829

Baten

-11.152

-12.113

-13.292

-14.203

-14.203

-14.203

Saldo

-2.272

-1.317

-3.204

-3.481

-2.378

-2.374

Leefomgeving

Lasten

1.583

1.265

1.332

1.785

1.898

1.930

Baten

-60

-2

-12

-12

-12

-12

Saldo

1.523

1.263

1.320

1.773

1.886

1.918

Programma

Lasten

15.785

18.482

15.891

18.295

20.822

21.555

Baten

-11.212

-12.323

-13.312

-14.831

-14.843

-14.966

Saldo van baten en lasten

4.572

6.159

2.578

3.464

5.979

6.589

Reserves

Toevoeging

20.106

12.838

11.047

11.634

11.692

11.692

Onttrekking

-36.895

-19.299

-18.118

-12.548

-11.683

-11.576

Mutaties reserves

-16.789

-6.461

-7.071

-914

10

116

Resultaat

-12.217

-302

-4.492

2.550

5.989

6.705

Budgettaire ontwikkelingen ­
De daling van de lasten en/of de stijging van de baten worden onder andere veroorzaakt door de indexering van budgetten, doorrekening van de kostenverdeelstaat en de kapitaallasten die zijn berekend vanuit het meerjareninvesteringsplan 2018-2021. Beleidswijzigingen met financiële consequenties worden hierna per beleidsterrein toegelicht.

Beleidsterrein 4A Langzaam verkeer
De daling van de lasten van € 1,1 miljoen wordt onder andere veroorzaakt doordat in 2017 bijdragen aan investeringen in fietsparkeren zijn begroot van € 0,6 miljoen. Daarnaast is in 2017 incidenteel budget beschikbaar gesteld voor het open houden van de fietsenstalling Lammenschans (€ 0,1 miljoen) en een bijdrage aan de fietsenstalling Stationsplein in verband met langere openstelling (€ 0,1 miljoen). Het resterende verschil van € 0,3 miljoen heeft betrekking op het budget dat in 2016 en 2017 voor handhaving nabij de fietstenstalling station Bio Science Park zijde beschikbaar is gesteld, in afwachting van de uitkomst van onderhandelingen tussen gemeente, NS en Prorail over een regime voor de bebouwde fietsenstallingen rond het Stationsplein.

Beleidsterrein 4B Openbaar vervoer

De daling van de baten in 2018 ten opzichte van 2017 wordt veroorzaakt doordat in 2017 (incidenteel) een saldo van € 0,2 miljoen door het opheffen van de voorziening VOC-gelden is begroot.

In 2018 is rekening gehouden met het bij de Kaderbrief 2018 besloten budget van € 50.000 voor het opstellen van de Openbaar Vervoer visie.

Beleidsterein 4C Autoverkeer

De daling van de lasten van € 0,9 miljoen heeft betrekking op de in 2017 in de begroting opgenomen bijdragen aan investeringen van in totaal € 1,7 miljoen voor de Leidse Ring Noord (€ 0,7 miljoen), aanleg Hallenweg (€ 0,1 miljoen), openbare ruimte Binnenstad (€ 0,7 miljoen) en Rijnlandroute (€ 0,2 miljoen). Daarnaast is in 2018 sprake van een stijging ten opzichte van 2017 van de kapitaallasten ten van de investeringen in de Leidse Ring Noord en Bio Science Park van € 0,7 miljoen.

Beleidsterrein 4D Parkeren

De daling van de lasten met € 0,9 miljoen heeft betrekking op het in 2017 opgenomen budget van € 0,3 miljoen voor de tegemoetkoming privaat gefinancierde parkeergelegenheden ten behoeve van het afschermen van bedrijfsparkeerterreinen (inclusief parkeergarages) vanwege parkeeroverlast ontstaan door ‘vreemdparkeerders’ ten gevolge van het invoeren van betaald parkeren. Ook is voor € 0,5 miljoen sprake van lagere kapitaallasten van investeringen als gevolg van de invoering digitalisering parkeren. Daardoor is de boekwaarde van in het verleden aangeschafte parkeerapparatuur afgeboekt wat leidt tot lagere kapitaallasten.

De verhoging van met name de parkeermiddelen als gevolg van stijging van de baten met € 1,1 miljoen heeft betrekking op de trendmatige stijging van de parkeeropbrengsten (waaronder het GSM parkeren), toenemende baten parkeervergunningen en fiscale naheffingen. De reden hiervan is een efficiencywinst door invoering digitalisering, uitbreiding betaald Parkeren en de economische aantrekking van de stad.

Reserves

Reserve parkeren

De reserve parkeren sluit structureel en zal na een aantal jaren een oplopend positief saldo kennen. Als gevolg van de investeringen in beide parkeergarages, en het gegeven dat de uitgaven voor de baten gaan, ontstaat er de komende jaren een tijdelijk ‘kastekort’ bij deze reserve. De meest recente prognose van de reserve parkeren (kaderbrief 2018-2021) zal nog wijzigen als gevolg van verdere implementatie van parkeerregulering in de schilwijken en het project digitalisering parkeerketen. Op basis van het werkelijke tekort zal de reserve parkeren jaarlijks vanuit de concernreserve worden aangevuld. Deze tijdelijke onttrekking wordt weer teruggestort in de concernreserve zodra de parkeerexploitatie weer een positieve stand van de reserve parkeren realiseert.

Reserve bereikbaarheidsprojecten

De toevoeging aan de reserve bereikbaarheidsprojecten heeft betrekking op de doorwerking van het intrekken van het kaderbesluit Ringweg Oost (bij de tweede bestuursrapportage 2014) en het jaarlijkse exploitatiebudget van € 0,2 miljoen voor realisatie van Handboek kwaliteit openbare ruimte (conform besluit openbare ruimte projecten Binnenstad Leiden). In 2017 wordt € 4,0 miljoen aan de reserve onttrokken en toegevoegd aan de concernreserve. Dit is besloten in de Kaderbrief 2016. De overige onttrekkingen hebben betrekking op de dekking van investeringen van diverse bereikbaarheidsprojecten.

Reserve duurzaamheidsfondsen

De onttrekking van € 0,1 miljoen heeft betrekking op het onderzoek naar het gebruik van deelfietsen.

Reserves programma 4
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Reserve parkeren P4

Toevoeging

8.939

9.900

10.689

11.276

11.334

11.334

Onttrekking

-10.228

-13.029

-11.140

-10.569

-11.237

-11.238

Saldo

-1.289

-3.129

-451

707

97

96

Reserve bereikbaarheidsprojecten

Toevoeging

10.932

2.867

358

358

358

358

Onttrekking

-18.097

-5.413

-6.844

-560

0

0

Saldo

-7.165

-2.545

-6.486

-202

358

358

Reserve fietsenstalling station P4

Toevoeging

235

70

0

0

0

0

Onttrekking

-406

-710

-33

-1.419

-446

-338

Saldo

-171

-640

-33

-1.419

-446

-338

Reserve Ontsluiting Bio Science Park

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-6.868

0

0

0

0

0

Saldo

-6.868

0

0

0

0

0

reserve grondexploitaties P4

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-1.296

0

0

0

0

0

Saldo

-1.296

0

0

0

0

0

Reserve bodemsanering P4

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

-147

0

0

0

0

Saldo

0

-147

0

0

0

0

Reserve duurzaamheidsfondsen P4

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-100

0

0

0

Saldo

0

0

-100

0

0

0

Reserves programma 4

-16.789

-6.461

-7.071

-914

10

116

Een nadere toelichting op alle reserves binnen dit programma is te vinden in paragraaf 5.2.4 Toelichting reserves programma 4

Investeringen

 

Omschrijving prestatie
Bedragen x € 1.000

Omschrijving investering

Categorie investering

Soort investering

Bijdrage derden/ reserves

 2018 

 2019 

 2020 

 2021 

04A102

Fietsparkeren

Fietsparkeren rond station & haltes 2016

Maatsch.

Nieuw

900

1.209

-

-

-

Fietsparkeren binnenstad

Maatsch.

Nieuw

50

50

-

-

-

Fietsparkeren overige maatregelen

Maatsch.

Nieuw

100

-

1.286

-

-

04A103

Verbeteren Fietsroutes

Fietscorridor Den Haag Oost

Maatsch.

Nieuw

499

-

-

884

-

Fietscorridor Den Haag West

Maatsch.

Nieuw

213

379

-

808

-

Fietscorridor Katwijk

Maatsch.

Nieuw

-

-

-

700

-

Fietscorridor Leiden-Kaag&Braasem

Maatsch.

Nieuw

-

212

-

-

-

Fietscorridor Kaag&Braasem/Leiderdorp

Maatsch.

Nieuw

800

1.109

-

-

-

Fietscorridor Zoetermeer

Maatsch.

Nieuw

1.233

1.366

-

813

-

Fietscorridor Noordwijk

Maatsch.

Nieuw

150

1.023

-

-

-

Fietscorridor Alphen aan den Rijn

Maatsch.

Nieuw

867

-

1.494

-

-

Overige fietsroutes

Maatsch.

Nieuw

-

1.109

-

-

-

04A202

Verbeteren aanlooproutes Centrum

Verbeteren aanlooproutes centrum

Maatsch.

Nieuw

110

110

146

-

-

04B102

Realisatie afspr HOV-overeenk Z-Holl Nrd

R-Net corridor Leiden centraal - Katwijk - Noordwijk

Inv. Derden

Nieuw

17.930

17.930

-

-

-

R-Net corridor Leiden centraal - Leiderdorp

Inv. Derden

Nieuw

1.385

1.385

-

-

-

HOV Hooitgracht St.Jorisstr,,Pelikaanstr

Maatsch.

Nieuw

2.730

5.469

-

-

-

HOV Langegracht

Maatsch.

Nieuw

2.563

5.844

-

-

-

HOV Schuttersveld, Rijnsburgerweg 

Maatsch.

Nieuw

3.037

5.856

-

-

-

04B103

Verbeteren OV infrastructuur

Overige busroutes en -maatregelen

Maatsch.

Nieuw

2.100

1.472

210

210

210

Verplaatsen bus infra tbv concessie

Maatsch.

Nieuw

400

100

100

100

100

04B201

Locatie busstation

Nieuwe OV terminal CS BioSciencePark-zijde

Econ.

Verv.

-

-

3.543

-

-

04C102

Rijnlandroute

Bijdrage aanvullende inpassingswensen RLR

Maatsch.

Nieuw

2.700

2.700

-

-

-

04C104

Leidse Ring Noord

Bereikbaarheid nader in te vullen

Maatsch.

Nieuw

-

2.424

-

-

-

Bereikbaarheid investeringsvolume

Maatsch.

Nieuw

-

7.351

-

-

-

Leidse Ring fase 1 deeltracé Plesmanlaan

Maatsch.

Nieuw

521

28.564

-

-

-

Leidse Ring fase 2 deeltracé Willem de Zwijgerlaan

Maatsch.

Nieuw

3.898

-

30.596

-

-

Leidse Ring fase 3 deeltracé Leiderdorp

Maatsch.

Nieuw

511

-

-

-

33.511

04C105

Verbeteren wegennet

Haarlemmerweg

Maatsch.

Nieuw

1.162

1.604

-

-

-

LBSP infrastructuur grond

Econ.

Nieuw

-

1.250

-

-

-

LBSP infrastructuur

Maatsch.

Nieuw

6.103

6.959

6.934

-

-

OBSP 2e fase

Maatsch.

Nieuw

-

1.031

-

-

-

ORB 1. Singelpark-promenade

Maatsch.

Nieuw

668

2.135

6.950

482

-

ORB 5. Morsstraat - Haven

Maatsch.

Nieuw

373

397

-

-

-

ORB 6. Steenstraat - Beestenmarkt - 2e Binnenvestgracht - Prinsessekade - Turfmarkt - Noordeinde

Maatsch.

Nieuw

596

2.646

1.221

-

-

ORB 7. Separate projecten

Maatsch.

Nieuw

-

1.587

-

-

-

Herinrichtingsmtr. verbinding centr.-N11 2018

Maatsch.

Nieuw

-

1.676

-

-

-

Herinrichtingsm verb. Centrum - N11 1 2020

Maatsch.

Nieuw

-

-

-

3.738

-

Herinrichtingsmaatregelen Spanjaardsbrug e.o.

Maatsch.

Nieuw

-

-

-

1.405

-

Herinrichtingsmaatr. Morskwartier eo

Maatsch.

Verv.

-

-

-

1.031

-

Herinrichtingsmaatregelen Churchilllaan e.o.

Maatsch.

Nieuw

-

-

-

516

-

Overige herinrichtingsmaatregelen

Maatsch.

Nieuw

1.277

4.135

-

-

-

04D104

Uitvoeren maatregelen parkeren

parkeergarage Soestdijkkade

Econ.

Nieuw

153

153

-

-

-

Vervanging handhavings-informatiesysteem

Econ.

Verv.

-

-

-

-

74

04E102

Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau

UVP Wijkcirculatie & veilighdspln

Maatsch.

Nieuw

-

2.637

1.031

825

1.031

04E103

Bebording en bewegwijzering

Saneren/vervangen bewegwijzering

Maatsch.

Verv.

358

358

-

-

-

Uitvoering bebordingsplan Rijnlandroute

Maatsch.

Nieuw

300

-

300

-

-

04E201

Uitvoeren maatregelen duurz mobiliteit

Dynamisch verkeersmanagement vaarwegen

Maatsch.

Nieuw

200

200

-

-

-

Dynamisch verkeersmanagement Stevensbrug

Maatsch.

Nieuw

800

800

-

-

-

Dynamisch verkeersmanagement Hoflandbrug

Maatsch.

Nieuw

500

500

-

-

-

Dynamisch verkeersmng verkeersmonitor

Maatsch.

Nieuw

1.335

1.335

-

-

-

Dynamisch verkeersmng gecoordineerde

Maatsch.

Nieuw

400

500

100

-

-

Dynamisch verkeersmng koppelen region.

Maatsch.

Nieuw

400

400

-

-

-

Dynamisch verkeersmng mobiliteitsmng

Maatsch.

Nieuw

350

-

350

-

-

Dynamisch verkeersmanagement no-regret maatregelen

Maatsch.

Nieuw

2.100

-

-

2.100

-

Tomato

Maatsch.

Nieuw

300

300

Totaal programma 4

60.071

116.265

54.260

13.612

34.926

In het bovenstaande overzicht staan de investeringen zoals opgenomen in het investeringsplan 2018-2021. In paragraaf 4.2.2 Investeringen wordt de ontwikkeling van de kapitaallasten toegelicht en staat een overzicht met te voteren kredieten.

Subsidies

subsidiestaat 2017

subsidiestaat 2018

Subsidie saldo

Het volledige subsidie-overzicht is opgenomen in paragraaf 3.2.8 subsidies.