Ga naar boven

Programmakosten

Bereikbaarheid
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Meerjarenraming

2020

2021

2022

Langzaam verkeer

Lasten

1.006

1.284

1.372

1.800

1.927

2.355

Baten

0

-9

-616

-628

-751

-751

Saldo

1.006

1.275

756

1.172

1.176

1.603

Openbaar vervoer

Lasten

53

384

318

423

498

626

Baten

-200

0

0

0

0

0

Saldo

-147

384

318

423

498

626

Autoverkeer

Lasten

3.454

7.484

3.680

3.880

4.624

6.254

Baten

0

-44

0

0

0

0

Saldo

3.454

7.440

3.680

3.880

4.624

6.254

Parkeren

Lasten

7.548

9.772

10.321

11.243

11.295

11.142

Baten

-11.976

-12.860

-13.039

-13.356

-13.505

-13.505

Saldo

-4.427

-3.088

-2.718

-2.114

-2.210

-2.364

Leefomgeving

Lasten

902

1.687

2.435

2.708

2.822

2.978

Baten

-93

-12

-12

-12

-12

-12

Saldo

810

1.675

2.423

2.696

2.810

2.966

Programma

Lasten

12.964

20.611

18.126

20.053

21.167

23.354

Baten

-12.269

-12.924

-13.667

-13.996

-14.269

-14.269

Saldo van baten en lasten

695

7.686

4.459

6.057

6.898

9.086

Reserves

Toevoeging

13.927

10.736

10.584

11.060

11.208

11.208

Onttrekking

-20.864

-25.548

-17.473

-14.678

-12.032

-11.264

Mutaties reserves

-6.937

-14.812

-6.889

-3.619

-824

-56

Resultaat

-6.243

-7.126

-2.430

2.438

6.074

9.030

Budgettaire ontwikkelingen ­
De daling of stijging van de lasten en baten worden onder andere veroorzaakt door de indexering van budgetten, doorrekening van de kostenverdeelstaat en de kapitaallasten die zijn berekend vanuit het meerjareninvesteringsplan 2019-2022. Beleidswijzigingen met financiële consequenties worden hierna per beleidsterrein toegelicht.

Beleidsterrein 4A Langzaam verkeer
De stijging van de lasten van € 100.000 heeft twee oorzaken.

In de eerste plaats is sprake van een daling van de lasten van € 530.000. Dit heeft betrekking op de bijdragen aan investeringen in het fietsparkeren (en het Rijnsburgerblok in het bijzonder) in de begroting 2018.

De verwachte oplevering van de fietsenstalling in het Rijnsburgerblok is in 2019. Dit leidt tot een stijging van de lasten met € 640.000 voor de exploitatie van de fietsenstalling.

De stijging van de baten met € 610.000 heeft betrekking op de opbrengsten van de fietsenstalling in het Rijnsburgerblok

Beleidsterein 4C Autoverkeer

De daling van de lasten met € 3,8 miljoen heeft twee oorzaken:

Voor een bedrag van € 4,3 miljoen heeft dit betrekking op de in 2018 in de begroting opgenomen bijdragen aan investeringen voor de Leidse Ring Noord (€ 3,8 miljoen) en de Rijnlandroute (€ 1,4 miljoen). In 2019 staat voor de investering aan de Rijnlandroute een bijdrage opgenomen van € 900.000.

Daarnaast is ten opzichte van 2018 sprake van stijgende kapitaallasten van investeringen in de Leidse Ring Noord en het Bio Science Park van € 0,4 miljoen.

Beleidsterrein 4D Parkeren
De stijging van de lasten met € 500.000 heeft meerdere oorzaken.

Een stijging van € 900.000 als gevolg van geactualiseerde exploitaties van met name de parkeergarages aan de Lammermarkt en Garenmarkt.

Daarnaast is sprake van een daling van € 300.000 op het in 2018 opgenomen budget voor de tegemoetkoming van privaat gefinancierde parkeergelegenheden ten behoeve van het afschermen van bedrijfsparkeerterreinen vanwege parkeeroverlast ontstaan door "vreemdparkeerders" ten gevolge van het invoeren van betaald parkeren.

Tot slot is sprake van een verlaging van de bijdrage in de exploitatie van het parkeerterrein aan de Haagweg van € 200.000. Voor de periode 2017-2019 is € 1,0 miljoen opgenomen in de begroting, waarvan voor de jaren 2017 en 2018 in totaal € 800.000 is toegekend.

De toename van de baten van € 200.000 heeft betrekking op de parkeeropbrengsten van de geactualiseerde exploitaties van met name de parkeergarages aan de Lammermarkt en Garenmarkt.

Beleidsterrein 4E Leefomgeving
De stijging van de lasten wordt met name veroorzaakt door de afschrijvingen op de investeringen ten behoeve van fiets en auto bewegwijzering en duurzame mobiliteit/dynamisch verkeersmanagement die in 2019 voor het eerst zijn opgenomen.

Reserves

Reserves programma 4
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2017

Begroting
2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Reserve parkeren P4

Toevoeging

11.040

10.263

10.225

10.701

10.850

10.850

Onttrekking

-11.609

-10.860

-10.495

-11.073

-11.124

-10.926

Saldo

-570

-596

-269

-371

-273

-76

Reserve bereikbaarheidsprojecten

Toevoeging

2.867

432

358

358

358

358

Onttrekking

-9.044

-13.804

-5.559

-3.160

-571

0

Saldo

-6.177

-13.372

-5.200

-2.802

-213

358

Reserve fietsenstalling station P4

Toevoeging

20

40

0

0

0

0

Onttrekking

-206

-704

-1.419

-446

-338

-338

Saldo

-187

-664

-1.419

-446

-338

-338

Reserve Leids uitvoeringspr LUBO 2016 P4

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-4

-30

0

0

0

0

Saldo

-4

-30

0

0

0

0

Reserve duurzaamheidsfondsen P4

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

-100

0

0

0

0

Saldo

0

-100

0

0

0

0

Res. Leefbaarh.projecten in de wijken P4

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

-50

0

0

0

0

Saldo

0

-50

0

0

0

0

Reserves programma 4

-6.937

-14.812

-6.889

-3.619

-824

-56

Reserve parkeren
Het meerjarenperspectief van de parkeerreserve sluit aan bij het kader zoals dit in het raadsbesluit in 2009 ter zake is geformuleerd: de reserve parkeren is een gesloten systeem en de inkomsten en uitgaven moeten over een periode van 20 jaar met elkaar in evenwicht zijn. 

Het huidige beeld laat zien dat de verwachte stand van de reserve per einde 2037 positief is en daarmee past binnen het kader van het raadsbesluit. Tussen de jaren is sprake van een negatief saldo dat een grootste waarde bereikt van circa € 2,0 miljoen negatief. Dit beeld wijkt in gunstige zin af van het beeld dat in 2017 is gepresenteerd toen een laagste stand van circa € 3.7 miljoen werd verwacht. Daarnaast is de periode dat de stand van de reserve negatief is korter.

De stand van de reserve is per 1 januari 2018 hoger dan in 2017 voorzien, doordat de prestatie parkeren in 2017 een beter resultaat heeft bereikt. Dit vooral als gevolg van lagere lasten in 2017.

Het model is geactualiseerd met onder andere de in gebruik name van de Garenmarkt in 2019. Dit was vorig jaar opgenomen in 2020. Het sluiten van de Morspoortgarage was opgenomen in 2025 en staat nu opgenomen in 2023. Ten opzichte van voorgaande analyses is het aannemelijk dat de parkeerinkomsten niet verdwijnen, maar dat een verschuiving optreedt naar straatparkeren en andere parkeergarages. De inkomsten uit naheffingen (boetes) zijn vanaf 2018 en verder met € 0,3 miljoen per jaar naar beneden bijgesteld. Reden hiervan is dat de prognose van aantal naheffingen te hoog was ingeschat. In de exploitaties van de parkeergarages Lammermarkt en Garenmarkt is vanaf 2018 en verder rekening gehouden met planmatig onderhoud.

Reserve bereikbaarheidsprojecten
De toevoeging aan de reserve bereikbaarheidsprojecten heeft betrekking op het jaarlijkse exploitatiebudget van € 0,2 miljoen voor realisatie van Handboek kwaliteit openbare ruimte (conform besluit openbare ruimte projecten Binnenstad Leiden) en de toevoeging van beheerkosten LAB071 van € 158.000. De onttrekkingen van 2019 hebben betrekking op de dekking van investeringen van diverse bereikbaarheidsprojecten, waaronder een dotatie aan de reserve afschrijving investeringen van € 3,9 miljoen ter dekking van de kapitaallasten van de investering in de Leidse Ring Noord fase 2, deeltracé Willem de Zwijgerlaan en de Rijnlandroute voor een bedrag van € 900.000.

Reserve fietsenstalling Station
De onttrekking aan de reserve fietsenstalling station heeft betrekking op een dotatie van € 1,2 miljoen aan de reserve afschrijving investeringen . Deze is bedoeld voor de dekking van kapitaallasten van het aanpassen van de fietsenstalling onder de taxistandplaats bij het Station. Een onttrekking van € 219.000 heeft betrekking op de inrichtings- en bouwkosten en exploitatie van de openbare fietsenstalling in het Rijnsburgerblok.

Een nadere toelichting op alle reserves binnen dit programma is te vinden in paragraaf 5.2.4 Toelichting reserves programma 4.

Investeringen

Prestatie

Omschrijving prestatie

Omschrijving investering

Categorie investering

Soort investering

Bijdrage derden/ reserves

2019

2020

2021

2022

04A102

Fietsparkeren

Stationsgebied fietsparkeren

Maatsch.

N

20.425

22.175

04A102

Fietsparkeren

Fietsparkeren rond station & haltes 2016

Maatsch.

N

533

537

04A102

Fietsparkeren

Fietsparkeren overige maatregelen

Maatsch.

N

-

554

04A103

Verbeteren Fietsroutes

Fietscorridor Den Haag Oost 2017

Maatsch.

N

132

519

04A103

Verbeteren Fietsroutes

Fietscorridor Den Haag West 2016

Maatsch.

N

213

380

04A103

Verbeteren Fietsroutes

Fietscorridor Den Haag West

Maatsch.

N

-

357

04A103

Verbeteren Fietsroutes

Fietscorridor Leiden-Kaag&Braasem

Maatsch.

N

-

214

04A103

Verbeteren Fietsroutes

Fietscorridor Kaag&Braasem/Leiderd.2018

Maatsch.

N

250

562

04A103

Verbeteren Fietsroutes

Fietscorridor Zoetermeer

Maatsch.

N

-

13

04A103

Verbeteren Fietsroutes

Fietscorridor Zoetermeer 2017

Maatsch.

N

-

268

04A103

Verbeteren Fietsroutes

Fietscorridor Noordwijk

Maatsch.

N

150

255

04A103

Verbeteren Fietsroutes

Fietscorridor Noordwijk 2018

Maatsch.

N

145

660

04A103

Verbeteren Fietsroutes

Fietscorridor Alphen aan den Rijn 2016

Maatsch.

N

167

253

04A103

Verbeteren Fietsroutes

Fietscorridor Alphen aan den Rijn 2017

Maatsch.

N

-

156

04A103

Verbeteren Fietsroutes

Fietscorridor Alphen aan den Rijn 2018

Maatsch.

N

-

338

04A103

Verbeteren Fietsroutes

Fietscorridor Alphen aan den Rijn

Maatsch.

N

-

52

04A103

Verbeteren Fietsroutes

Asverlegging Kanaalweg

Maatsch.

N

-

267

04A103

Verbeteren Fietsroutes

5 knelpunten Leiden CS en BSP Tunnels

Maatsch.

N

-

12.000

04A103

Verbeteren Fietsroutes

5 knelpunten Leiden CS en BSP overig

Maatsch.

N

-

3.000

04A202

Verbeteren aanlooproutes Centrum

Verbeteren aanlooproutes centrum 1

Maatsch.

N

-

147

04B102

Realisatie afspr HOV-overeenk Z-Holl Nrd

R-Net corridor Leiden centraal - Katwijk - Noordwijk

Inv. Derden

N

17.930

17.930

04B102

Realisatie afspr HOV-overeenk Z-Holl Nrd

R-Net corridor Leiden centraal - Leiderdorp

Inv. Derden

N

807

807

04B102

Realisatie afspr HOV-overeenk Z-Holl Nrd

HOV Hooitgracht St.Jorisstr,,Pelikaanstr

Maatsch.

N

2.538

2.719

04B102

Realisatie afspr HOV-overeenk Z-Holl Nrd

HOV Langegracht

Maatsch.

N

4.563

5.853

04B102

Realisatie afspr HOV-overeenk Z-Holl Nrd

HOV Schuttersveld, Rijnsburgerweg

Maatsch.

N

5.037

5.791

04B103

Verbeteren OV infrastructuur

Overige busroutes en -maatregelen 1

Maatsch.

N

750

750

04B103

Verbeteren OV infrastructuur

Overige busroutes en -maatregelen 2019-2022

Maatsch.

N

1.200

302

640

160

100

04B103

Verbeteren OV infrastructuur

Verplaatsen bus infra tbv concessie 1

Maatsch.

N

100

100

04B103

Verbeteren OV infrastructuur

Verplaatsen bus infra tbv concessie 2

Maatsch.

N

100

100

04B103

Verbeteren OV infrastructuur

Verplaatsen bus infra tbv concessie 3

Maatsch.

N

100

100

04B103

Verbeteren OV infrastructuur

Verplaatsen bus infra tbv concessie 4

Maatsch.

N

100

100

04B103

Verbeteren OV infrastructuur

Verplaatsen bus infra tbv concessie 5

Maatsch.

N

100

100

04B201

Locatie busstation

Nieuwe OV terminal CS BioSciencePark-zijde

Econ.

V

-

3.567

04C102

Rijnlandroute

Bijdrage aanvullende inpassingswensen RLR

Maatsch.

N

2.700

2.700

04C104

Leidse Ring Noord

Bereikbaarheid nader in te vullen

Maatsch.

N

-

2.441

04C104

Leidse Ring Noord

Bereikbaarheid investeringsvolume 2018

Maatsch.

N

-

854

04C104

Leidse Ring Noord

Bereikbaarheid investeringsvolume 2018 2

Maatsch.

N

-

6.548

04C104

Leidse Ring Noord

Leidse Ring fase 1 deeltrace Plesmanlaan

Maatsch.

N

521

28.764

04C104

Leidse Ring Noord

Leidse Ring f2 deeltrace W Zwijgerlaan

Maatsch.

N

3.898

30.810

04C104

Leidse Ring Noord

Leidse Ring fase 3 deeltracé Leiderdorp

Inv. Derden

N

33.511

33.511

04C105

Verbeteren wegennet

LBSP infrastructuur 2017-2019

Maatsch.

N

1.894

5.672

04C105

Verbeteren wegennet

LBSP infrastructuur 2019-2021

Maatsch.

N

4.209

6.958

04C105

Verbeteren wegennet

OBSP 2e fase

Maatsch.

N

-

1.039

04C105

Verbeteren wegennet

Haarlemmerweg

Maatsch.

N

1.162

1.615

04C105

Verbeteren wegennet

ORB 1-Singelpark-Promenade 1

Maatsch.

V

35

874

04C105

Verbeteren wegennet

ORB 1-Singelpark-Promenade 2

Maatsch.

N

-

5.961

04C105

Verbeteren wegennet

ORB 1. Singelpark-promenade

Maatsch.

N

482

482

04C105

Verbeteren wegennet

ORB 1-Singelpark-Promenade 3

Maatsch.

N

-

232

04C105

Verbeteren wegennet

ORB 1-Singelpark-Promenade 4

Maatsch.

N

0

100

04C105

Verbeteren wegennet

ORB 5. Morsstraat - Haven

Maatsch.

n

116

04C105

Verbeteren wegennet

ORB 6a - Steenstraat-Beestenmarkt

Maatsch.

N

-

1.229

04C105

Verbeteren wegennet

ORB 6c - Prinsessekade-Noordeinde

Maatsch.

N

596

2.661

04C105

Verbeteren wegennet

ORB 7 - Separate projecten 1

Maatsch.

N

-

2.053

04C105

Verbeteren wegennet

ORB 7 - Separate projecten 2

Maatsch.

N

128

04C105

Verbeteren wegennet

ORB 7 - Separate projecten 3

Maatsch.

N

233

04C105

Verbeteren wegennet

Herinrichtingsmtr. verbinding centr.-N11

Maatsch.

N

-

1.688

04C105

Verbeteren wegennet

Herinrichtingsm verb. Centrum - N11 1

Maatsch.

N

-

519

04C105

Verbeteren wegennet

Herinrichtingsm verb. Centrum - N11 2

Maatsch.

N

-

1.688

04C105

Verbeteren wegennet

Herinrichtingsmaatregelen centrum-N11 3

Maatsch.

V

212

1.770

04C105

Verbeteren wegennet

Herinrichtingsmaatr. Spanjaardsbr. Eo 1

Maatsch.

V

-

260

04C105

Verbeteren wegennet

Herinrichtingsmaatr. Spanjaardsbr. Eo 2

Maatsch.

V

-

571

04C105

Verbeteren wegennet

Herinrichtingsmaatr. Spanjaardsbr. Eo 3

Maatsch.

V

-

584

04C105

Verbeteren wegennet

Herinrichtingsmaatr. Churchilllaan eo

Maatsch.

V

-

519

04C105

Verbeteren wegennet

Overige herinrichtingsmaatregelen 2016

Maatsch.

N

1.058

1.066

04C105

Verbeteren wegennet

Overige herinrichtingsmaatregelen 2

Maatsch.

N

-

207

04C105

Verbeteren wegennet

Overige herinrichtingsmaatregelen 3

Maatsch.

N

-

291

04C105

Verbeteren wegennet

Overige herinrichtingsmaatregelen 4

Maatsch.

N

209

368

04C105

Verbeteren wegennet

Overige herinrichtingsmaatregelen 5

Maatsch.

N

10

348

04C105

Verbeteren wegennet

Kopermolen Openbare Ruimte

Maatsch.

N

1.700

6.530

04D104

Uitvoeren maatregelen parkeren

Vervanging handhavings-informatiesysteem

Econ.

V

-

75

04D104

Uitvoeren maatregelen parkeren

Parkeergarage Soestdijkkade

Econ.

N

153

153

04E102

Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau

UVP Wijkcirculatie & veiligheidspln 2017

Maatsch.

N

-

444

04E102

Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau

UVP Wijkcirculatie & veiligheidspln 2018

Maatsch.

N

-

727

04E102

Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau

UVP Wijkcirculatie- en veiligheidsplan

Maatsch.

V

-

1.039

04E102

Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau

UVP wijkcirculatie- en veiligheidsplan

Maatsch.

V

-

831

04E102

Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau

UVP Wijkcirculatie - en veiligheidsplan

Maatsch.

N

-

1.039

04E102

Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau

UVP Wijkcirculatie - en veiligheidsplan

Maatsch.

N

-

727

04E103

Bebording en bewegwijzering

Uitvoering bebordingsplan Rijnlandroute

Maatsch.

N

300

300

04E201

Uitvoeren maatregelen duurz mobiliteit

Dynamisch verkeersmanagement vaarwegen

Maatsch.

N

200

200

04E201

Uitvoeren maatregelen duurz mobiliteit

Dynamisch verkeersmanagement Stevensbrug

Maatsch.

N

800

800

04E201

Uitvoeren maatregelen duurz mobiliteit

Dynamisch verkeersmanagement Hoflandbrug

Maatsch.

N

500

500

04E201

Uitvoeren maatregelen duurz mobiliteit

Dynamisch verkeersmng verkeersmonitor 1

Maatsch.

N

15

15

04E201

Uitvoeren maatregelen duurz mobiliteit

Dynamisch verkeersmng verkeersmonitor 2

Maatsch.

N

750

750

04E201

Uitvoeren maatregelen duurz mobiliteit

Dynamisch verkeersmng gecoordineerde 4

Maatsch.

N

100

100

04E201

Uitvoeren maatregelen duurz mobiliteit

Dynamisch verkeersmng gecoordineerde 1

Maatsch.

N

100

100

04E201

Uitvoeren maatregelen duurz mobiliteit

Dynamisch verkeersmng gecoordineerde 2

Maatsch.

N

100

100

04E201

Uitvoeren maatregelen duurz mobiliteit

Dynamisch verkeersmng gecoordineerde 3

Maatsch.

N

100

100

04E201

Uitvoeren maatregelen duurz mobiliteit

no-regret maatr regelingen/netwerkmanagm

Maatsch.

N

100

100

04E201

Uitvoeren maatregelen duurz mobiliteit

no-regret maatr Fysieke aanpassing brug

Maatsch.

N

1.000

1.000

04E201

Uitvoeren maatregelen duurz mobiliteit

Dynamisch verkeersmng mobiliteitsmng

Maatsch.

N

350

350

Totaal programma 4

112.105

160.536

48.641

33.011

927

In het bovenstaande overzicht staan de investeringen zoals opgenomen in het investeringsplan 2019-2022. In paragraaf 4.2.2 Investeringen wordt de ontwikkeling van de kapitaallasten toegelicht en staat een overzicht met te voteren kredieten.

Subsidies

subsidiestaat 2018

subsidiestaat 2019

Subsidie saldo

282.127

Het volledige subsidie-overzicht is opgenomen in paragraaf 3.2.8 subsidies.